Zalai Hírlap, 2000. szeptember (56. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-23 / 224. szám

2000. szeptember 23., SZOMBAT MEGYE - RÉGIÓ Az átmenet átmenete Új főszerkesztővel a A Pannon Tükör című, több zalai önkormányzat, köztük ter­mészetesen a megyei testület által támogatott kulturális fo­lyóirat tegnap új főszerkesztőt mutatott be a zalaegerszegi me­gyeházán. A kiadóként működő Zalai Írók Egyesülete nevében Lackner László, a legfőbb támo­gató megyei közgyűlés nevében pedig Vajda László, a művelő­dési osztály vezetője, egyben a lap szerkesztőbizottságának el­nöke taglalta a várható fejlemé­nyeket, s eközben mindketten leszögezték, a szerkesztőség, il­letve a szerkesztőbizottság tar­talmi munkájába, ahogy eddig, ezután sem kívánnak kiadói, régi úton járnának vagy hatalmi szóval beavatkoz­ni, szervezeteik akarata szerint csupán azt szeretnék, hogy az eddigi színvonala miatt orszá­gos hírnévre szert tett orgánum ezután is kellő figyelemmel kí­sérje a zalai irodalmi, művészeti produkciókat. A tájékoztatón el­hangzott, az évi mintegy 3,5 millió forintba kerülő igényes szemle megjelentetéséhez kü­lönböző pályázati összegek el­nyerésére is szükség lesz. A főszerkesztői székben Pék Pált váltó Czupi Gyula, a nagy­­kanizsai városi könyvtár igaz­gatója elmondta, fontos, hogy a pannon szellemiséget közvetítő lap továbbra is életképes marad­jon, s a zalai költők, írók fóru­mává váljon, miközben kincses­tárként befogadja a szélesebb merítésű irodalmi, kulturális termést is. Czupi Gyula elmond­ta, változatlanul évi hat lap­számban gondolkodnak, a tevé­kenységet pedig műhely-jellegű Változás Pannon szellemiség Pannon Tükörben találkozókkal szeretnék bővíte­ni. Elmondta, a korábbi főszer­kesztővel folytatott megbeszé­lései garanciát adnak a folyama­tosságra. (adzs) Czupi Gyula Hova megy a megye? Tegnap szekcióülésekkel folytatódott az a pécsi or­szágos tudományos kon­ferencia, amelyet a me­gyei önkormányzatok szövetsége nevében a Ba­ranya Megyei Közgyűlés szervezett a megyei rend­szer jövőjéről. Molnár Imre alelnök, aki a Zala Megyei Köz­gyűlést képviselte a ta­nácskozáson, arról szá­molt be lapunknak, hogy a résztvevőknek módjukban állt a parlamenti pártoknak a közigazgatási átalakítás­sal kapcsolatos álláspont­ját is megismerni Pécsett, s ebből meglehetősen sok­színű kép rajzolódott ki. A középszinttel kapcso­latosan eltérő nézetek lát­tak napvilágot. A Fidesz szakemberei szerint a régi­ók létrejöttével a megye fokozatosan elsorvadna. A kisgazdák úgy vélik, mindkettőnek van létjogo­sultsága hosszú távon is. A végleges közigazgatási térkép megrajzolása azon­ban az EU-csatlakozással is szorosan összefügg. Molnár Imre maga is hozzászólt a szekcióülésen zajló eszmecseréhez. Is­mertette a Nyugat-Dunán­­túl, mint fejlesztési régió mindennapjait, s jelezte, jó lenne, ha a magyarországi régiók egymással szoro­sabb kapcsolatot tarthatná­nak a jövőben. Áttekintette a nyugati országrész há­rom megyéjének (Győr- Moson-Sopron, Vas, Zala) jelenlegi fejlesztési priori­tásait, emellett rámutatott arra, hogy az elmúlt évek során nemigen szerezhet­tek a régiós tanácsok köz­vetlen információt egymás érdekérvényesítő küzdel­meiről. A talpra állás esélye (Folytatás az 1. oldalról.) A rendezvény vendégeit a ZMVA kuratóriumának társel­nöke, Horváth Tihamér köszön­tötte, majd dr. Boros Imre tárca nélküli miniszter, a térség or­szággyűlési képviselője mon­dott beszédet, hangsúlyozva: a kis- és középvállalkozókat egyáltalán nem kényeztették el, holott ők adják az ország nem­zeti termékének felét, s összesen 1,9 millió személyt foglalkoz­tatnak. Ennek ellenére —jobbá­ra hitelek felvételével — fejlőd­tek a vállalkozások, melyek tá­mogatására a jövőben európai uniós pénzek felhasználásával az eddiginél nagyobb gondot kí­ván fordítani a kormány. Ahogy a miniszter, úgy Varga László, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke is az inkubátorház jelentőségét emelte ki beszédében, hangsú­lyozva: az új intézmény az egész régiót szolgálja, több vállal­kozónak biztosítva a talpon­­maradás esélyét. Császár Jó­zsef, Zalaszenttgrót polgármes­tere a város fejlődésének egyik jeles állomásaként értékelte az inkubátorház megnyitását. Mi­után dr. Boros Imre leleplezte az épület emléktábláját, Bizderi János főesperes, kanonok szen­telte fel az inkubátorházat. A nap délután szakmai prog­rammal folytatódott, melynek témáját a térség vállalkozásfej­lesztési lehetőségei szolgáltat- Bizderi János főesperes, kanonok szentelte fel az inkubátorházat Rangjához, múltjához méltóan (Folytatás az 1. oldalról.) Következett az Őrség kapujá­ban fekvő község új büszkesé­gének, az iskolával szemben ki­alakított Szent György térnek, illetve a község névadóját ábrá­zoló bronzszobornak — mely Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása — az avatása. — Szent György Kappadóki­­ából származó katonatiszt volt, aki édesanyja kérésére tért át a keresztény hitre, amelyért aztán életét is áldozta — mondotta egyebek mellett a teret és a szob­rot avató dr. Hóbor Erzsébet, a Zala Megyei Közigazgatási Hi­vatal vezetője, megemlékezve arról, hogy Szent György nem­csak a lovagoknak, de az egy­szerű embereknek is védőszent­jévé vált az évszázadok során. A zsoldos katonák, a páncélková­csok szintén védőszentjüknek tekintik őt, és rendőreink is min­den évben Szent György napján tartják ünnepeiket. :— Ez a szobor, akárcsak a millenniumi zászló, jelkép. Jel­képe a legendának, az összetar­tozásnak, annak, hogy Szent­­györgyvölgynek van egy csodá­latos múltja, de jelképezze azt is, hogy a településnek van jövője. gyűlés és a Megyei Területfej­lesztési Tanács elnöke elisme­rőleg szólt Szentgyörgyvölgy­i szobor ___________ avatását köve­tően az ünneplő Nincs annál borzasztóbb, mint sokaság a köz- amikor el kell hagyni a szülőföldet még új létesít- ______________________ ____________ ményéhez, a jö­vő év január 1-jével benépesülő Idősek Bentlakásos Szociális Otthonához vonult. Varga László, a Megyei Köz­erőfeszítéséről, aminek eredmé­nyeként 26 millió forintos ráfor­dítással alakítottak ki egy 25 személy befogadására alkalmas otthont. Két okból is példaérté­kűnek nevezte a beruházást, egyfelől a takarékos gazdálko­dás miatt, ami lehetővé tette az otthon megépülését, másfelől pedig azon törekvés miatt, hogy a település és környéke lakói számára életük alkonyára meg­felelő körülményeket teremtet­tek, hiszen „egy falusi ember számára nincs annál borzasz­tóbb, mint amikor el kell hagy­nia szülőföldjét”. Átadták a falu új létesítményét, a szociális otthont is A zalai agrárkamara 51 küldöttet választott Tegnap öt helyen zajlott az ag­rárkamarai küldöttek megvá­lasztása Zala megyében: dél­ben zárták az urnákat. Zalaegerszegen, a Kamarák Házában számlálták meg a le­adott szavazatokat, amelynek végeredményét jegyzőkönyv­ben rögzítették. Ezek szerint az önkéntes kamarai tagságot vá­lasztók mintegy 30 százaléka tartotta fontosnak, hogy szava­zati jogával élve közvetve hoz­zájáruljon a Zala Megyei Agrár­kamara leendő vezetésének kia­lakításához. A 118 leadott szavazat közül csak egy volt érvénytelen — ol­vasható a jegyzőkönyvben. Ez egyben azt is jelentette, hogy megválasztották azt az 51 kül­döttet, akik hivatottak október 6-án a tisztújító küldöttgyűlésen megválasztani az elnököt és al­­elnököt, valamint a 14 tagú el­nökséget. ZALAI HÍRLAP . Zala megye NYUGAT-PANNON EURÉGIÓ Falugondnokok találkozója A Zalai Falvakért Egye­sület Falugondnoki Tago­zata a hagyományokhoz híven ismét falugondnok­­találkozót szervez. Ez al­kalommal szeptember 26- án a Dél-Zala Murahíd Térségben találkozhatnak és tanácskozhatnak a me­gye falugondnokai — im­már 52-en vannak —, de várják a polgármestereket, jegyzőket, képviselő-tes­tületi tagokat is. Három dél-zalai telepü­lés, Bucsuta, Oltárc, Valkonya lesz az őszi ta­lálkozó házigazdája. A programon természetesen bemutatkoznak ezen tele­pülések, de szó lesz a falu­­gondnokság jubileumi rendezvényének előkészü­leteiről is. Lélekgyógyászat indiai módra Pszichológusok fóruma a Szent András kórházban Tegnap Hévízen, a Szent András Reumakórházban ren­dezett pszichológiai tanácsko­zást a keszthelyi Nevelési Ta­nácsadó. A szervezők képvise­letében Fa Ágnes intézményve­zető elmondta, hogy a dunántúli régió társintézményeinek szak­mai képviselői, s az érdeklődő pedagógusok, szülők körének is nyitott ismeretterjesztő prog­ramra immár ötödik alkalom­mal került sor. A témakör ezút­tal a lélekgyógyászat indiai gya­korlatának alapjait öleli föl. Üdvözölte a tanácskozást Vajda László, a megyegyűlés művelődési osztályának vezető­je, házigazdaként Vancsura Miklós kórházi főigazgató, a fürdővárosi önkormányzat tag­ja, és képviselőtársa, dr. Hor­váth Béla orvos mondott kö­szöntőt. Szakmai előadást tar­tott az Indiában korábban hosz­­szabb tanulmányúton részt vett dr. Daubner Béla pszichiáter és dr. Kiss Eszter pszichológus. A szakmai programot köve­tően délután a lélek-egészség és a kultúra kapcsolata jegyében az indiai művészetből kaptak ízelí­tőt a résztvevők. Koncertet adott a Calcutta Trio. A szitáregyüttes este Keszthelyen a Balatoni Mú­zeumban is hangversenyezett az indiai zenészekből álló Meera Das együttessel. Befejeződtek az agrárnapok Tegnap véget ért Keszthelyen az egyetemi kar szervezésében immár 42. alkalommal rende­zett Georgikon napok agrár­szakmai programja, s az ezút­tal elsőként vele együtt sorra került harmadik agrotechni­kai gépészeti kiállítás. Dr. Palkovics Miklós és Dr. László Alfréd tanszékvezető egyetemi tanár összegzése sze­rint a tudomány és a gyakorlat összekapcsolásával széles kör­ben juthattak új ismeretekhez a résztvevők, akik között szép számmal voltak jelen fiatalok. Ők immár saját ügyüknek tekin­tik a fórumon nagy hangsúllyal szerepelt EU integrációval ösz­­szefüggő tennivalókat. A rende­zők szándéka, hogy a jövőben a találkozót méginkább közelebb hozzák a gyakorlati szakembe­rekhez, közvetlenül hasznosít­ható információk nyújtásával. ÉSZAK-ZALAI KIADÁS — HIRDETÉS WP* A Veszprémi Egyetem V V Jr Georgikon Karának g | nyelviskolája | J I angol, német, francia | 1 S nyelvekből L­Q. _ 100 órás alap, közép és felső Jp ^ ' szinten, valamint nyelvvizsga­­előkészítő tanfolyamot indít Írj i. heti 2x2 órában. Beiratkozás: 2000. 10. 03- 11 17.00 órakor, Egyetem D. ép. ifi I. Előadó, Keszthely, Festetics u. 7.­­ A tanfolyam ára: 35 0OO Ft , amely két részletben fizethető.­­| Diákoknak, nyugdíjasoknak és­­ régi tanítványainknak 4(1] . Ne kedvezményt adunk. Lg. Érd.:83/311-290/239 | Németországi érdekeltségű cég keszthelyi munkahelyre 1 felsőfokú végzettségű, a Windows NT-ben járatos, fiatal, dinamikus munkatársat keres jó | NÉMETNYELV-TUDÁSSAL ■ INFORMATIKUS/ ■ RENDSZERGAZDA munkakörbe. r Programozási, internetes ■ fejlesztői ismeret előnyt jelent. ■ Információ/jelentkezés:­­ 06-20/935-6915 , mkmm@matavnet.hu 1 Hirdessen, hogy üzlete sikeres legyen!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék