Zalai Hírlap, 2000. szeptember (56. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-23 / 224. szám

2 ZALAI HÍRLAP______________________________________KRÓNIKA_____________________________2000. szeptember 23., SZOMBAT Stumpf István helyettesíti Orbánt Stumpf István, a Minisz­terelnöki Hivatalt vezető miniszter helyettesíti pén­teken kezdődött külföldi tartózkodása idején a kor­mányfőt - közölte pénte­ken Orbán Viktor döntését a Miniszterelnöki Hivatal kommunikációs államtit­kársága. Duna Tv: elnök lett az alelnökből Pekár István, a Duna Televízió Rt. eddigi alel­­nöke tölti be péntektől a te­levízió elnöki posztját - közölte Kisfalviné Ortutay Mária, a Duna Televízió működését felügyelő Hun­gária Televízió Közalapít­vány kuratóriumának el­nöke pénteken az elnökvá­lasztást követő budapesti sajtótájékoztatón. Pokárra a szavazáson jelen lévő 26 kuratóriumi tag közül 23- an igennel, hárman pedig nemmel voksoltak. Mol-Slovnaft üzlet: szlovák jóváhagyás A szlovák versenyhiva­tal feltételekkel jóváhagy­ta a Mol Rt. részesedésvá­sárlását a szlovák Slovnaft finomítóban - közölte pénteken a hivatal illeté­kes igazgatója. A Reuters által idézett közlemény szerint az ügy­let nem ütközik a verseny­­törvényekkel, de mivel megerősíti a Slovnaft do­mináns helyzetét az üzem­anyag-elosztói piacon, a hivatal azt a feltételt szab­ta, hogy 2004 végéig nem növelhető a szlovákiai benzinkutak száma. (mti) Millenniumi magánkihallgatás II. János Pál pápa pénteken magánkihallgatáson fogadta a Vatikánban Mádl Ferenc köztársasá­gi elnököt és Orbán Viktor miniszterelnököt. A magyar államfő abból az alkalomból tesz látoga­tást Rómában, hogy Magyarország nevében - a millennium olaszországi rendezvénysorozatá­nak keretében­­ magyar művészek szombaton ünnepi hangversenyt adnak a katolikus egyházfő tiszteletére a Vatikánban. A magánkihallgatáson a magyar millennium fontosságáról, a magyar nép Európában betöltött szerepéről, a magyar ifjúság erkölcsi értékrendjéről, valamint a hatá­ron túli magyarság hitéletéről beszélt Mádl Ferenc és Orbán Viktor a pápával mti-fotó Kiszolgáltatott a magyar állam (Folytatás az 1. oldalról.) Megdet Rahimkulov csütör­tökön az m1 Aktuális című műsorában arra utalt, hogy amennyiben a piaci híresztelé­seknek megfelelően a Mol meg­vásárolja a BorsodChem TVK- részvénycsomagjának mintegy 12 százalékát, úgy a Gazprom meggondolja a másfél éve folyó ellentételezés további sorsát. Balás Péter kijelentette: reméli, hogy ez nem végső vélemény és szándék a Gazprom részéről. Arra a kérdésre, hogy a magyar kormány tehet-e bármit az ellentételezés tényleges felfüg­gesztése esetén, Balás közölte: ebben a kérdésben nem szerző­dés, hanem jegyzőkönyv szüle­tett, ám annak felrúgása - bár jogi következményekkel nem járna - azt az üzenetet hor­dozná, hogy a Gazprom Ma­gyarországot csak piacnak te­kinti. A Gazprom magyaror­szági beruházási terveivel kap­csolatban a helyettes államtitkár hangsúlyozta: Magyarország nem tesz különbséget a tőke származási helye szerint, min­den hosszú távú, nem spekulatív invesztíció iránt nyitott. Arra a kérdésre, hogy hazánk meny­nyire kiszolgáltatott az orosz energiaszállítóknak, Balás Péter elmondta: a technológiai felté­telek adottak ahhoz, hogy az ország más relációból impor­tálja az energiahordozókat, ám az árak miatt az orosz piac a leg­kedvezőbb beszerzési forrás. Sem a Gazpromnak, sem az orosz földgázipari csoport vala­mely részlegének nem célja, hogy átvegye a Mal Rt. nyers­anyag-szállítói üzletét — mondta pénteken a Dow Jones gazda­sági hírszolgálatnak Megdet Rahimkulov, a Gazprom magyarországi érdekeltségei­nek első embere. Rahimkulov szerint a magyar földgázimportra nem lesz hatás­sal a Gazprom és a magyar vál­lalatok közötti ügyletek végső kimenetele. (mti) A Fidesz meglepetten fogadta Mádl döntését Nagy Tamás. (Folytatás az 1. oldalról.) A dokumentumból kiderül: a köztársasági elnök álláspontja szerint a türelmi zónák kijelö­lése olyan önkormányzati ügy, amelyben a belügyminiszter döntése az önkormányzatot megillető hatáskör tényleges elvonásához vezethet. - Az alkotmányos aggályokat az sem oszlatja el, hogy a belügymi­niszter e kötelességét csak akkor gyakorolhatná, ha az önkor­mányzatok nem tesznek eleget rendeletalkotási kötelezettsé­güknek, és nem jelölik ki a türelmi zónákat - áll a közle­ményben. A dokumentum sze­rint a törvénymódosítás a jog­­biztonság sérelmének kérdését is felveti.­­ A törvénymódosítás rendelkezéseit ugyanis a folya­matban lévő esetekre is alkal­mazni kellene. Ez a megoldás az önkormányzatok számára meg­állapított kötelezettség megsze­gése esetén, mintegy visszame­nőleges hatállyal rendel súlyos jogkövetkezményt, ez pedig sértheti az Alkotmánybíróság­nak a jogbiztonságra vonatkozó előírásait - zárul a közlemény. Juharos Róbert (Fidesz) meglepetését fejezte ki az mti­nek a Mádl-közleménnyel kap­csolatban. Szerinte ugyanis a türelmi zónák kijelölése nem alapjoga a helyhatóságoknak, ezért nem történhet hatáskör­­elvonás. Az Alkotmánybíróság állásfoglalásáig a Belügymi­nisztérium nem jelöl ki türelmi zónákat — nyilatkozta Felkai László, a tárca közigazgatási államtitkára pénteken, (mti) Már termálvíz is feltör a gázzal Feloszlatták Pusztaszőlősön nagy mennyiségű, fenolt, metánt és szerves anyagot tartalmazó termálvizet is felszínre hoz a gázkitörés, így a Békés Megyei ÁNTSZ Közegészségügyi Felügyelete vízmintá­kat vesz a község artézi kútjából és a házi kutakból, hogy megál­lapíthassák az ivóvízkészlet esetleges szennyeződését. Közben kifóliázott átmeneti tározók kiépítésébe kezdett a Mól Rt. Pusz­taszőlős mellett, hogy megoldja a 36 napja kitört gázkútból fel­színre kerülő termálvíz ideiglenes tározását ma-fotó önmagukat Feloszlatta magát pénteki ülésén Hódmezővásárhely köz­gyűlése. A 25 tagú testületből 16 képviselő jelent meg az ülésen, s név szerinti szavazással egy­hangúlag a feloszlatás mellett voksoltak. A közgyűlés sürgős­ségi indítványt tárgyalt és foga­dott el a tavaly márciusban állá­sából felfüggesztett polgármes­ter, Rapcsák András és a képvi­selő-testület között kialakult helyzetről, a feloszlatásra vonatkozó kormányjavaslat értékeléséről, valamint saját fel­oszlatásáról. A testület - az indítvány megfogalmazása sze­rint - egyebek között azért dön­tött a feloszlatás mellett, hogy megmentse a várost a következő hetekben várható „szakszerűt­len és politikai irányultságú ámokfutástól”. (mti) bűntény készül Gazdasági bűncselekmény előkészítésének nevezte a mezőgazdasági szövetkezetek üzletrészeiről szóló törvényja­vaslatot Nagy Tamás, a Mező­­gazdasági Szövetkezők és Ter­melők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke pénteken Buda­pesten. A javaslat nem az agrá­­rium­ problémáira válasz, hanem politikai támadás a szövetkezeti szektor ellen - mondta. Szerinte a kormány a gazdák tulajdonát kívánja elértékteleníteni, hogy azt hozzá közel álló befektetők kezére játssza. (mti) Választási csalásoktól tartanak Jugoszláviában a péntek már a kampány­csend jegyében telt, a vajdasági települések is megszokott életüket élik, de szinte min­denki a vasárnapi választások várható eredményeit latolgatja. Óriási a bizonytalanság, de a várakozás is. Kanizsán, Topo­lyán, Becsén, Zentán és Szabad­kán jó előjelnek tartják, hogy a közvélemény-kutatások tovább­ra is az ellenzéki jelölt, Vojislav Kostunica győzelmét jósolják, de az emberek nem zárják ki az esetleges választási csalás lehe­tőségét sem. A kampánycsendet péntek délutánig nem sértették meg. Mint az egyik szavazólap­kiadó bizottságnál az illetéke­sek megmutatták, lezárt és lepe­csételt zsákokban tartják a sza­vazólapokat, amelyek eljuttatá­sa a helyi szervezőbizott­ságokhoz már elkezdődött. A je­lenlegi ellenzéki pártok és cso­portosulások vezetőit azonban ez sem nyugtatja meg, mert vé­leményük szerint két éjszaka alatt sok minden megtörténhet, hiszen az őrzés a jelenlegi hata­lomhoz hű bizottsági­ elnökök feladata. (mti) Olaszország: újságírósztrájk Kétnapos sztrájkot hirdettek az olasz újságírók a kollektív szerződés megújításával kap­csolatos követeléseik alátá­masztására. A péntek reggel kezdett 48 órás munkabeszüntetés miatt nem jelennek meg lapok a hét végén Olaszországban, és elma­radnak a szokásos televíziós hír­műsorok is. Ez utóbbiakat napi két rövid „szükséghíradó” pó­tolja. Az új munkaszerződésről folyó tárgyalások szerdán sza­kadtak meg az újságtulajdono­sokkal. Az olasz újságírók tilta­koznak az új kollektív szerződés azon pontja ellen, ami szaba­dabb kezet adna a FIEG lapki­adói szövetségnek foglalkozta­tási kérdésekben. (mti) Vér nélkül ért véget a túszejtés Szocsiban vérontás nélkül fejeződött be pénteken reggel a túsz­dráma: a terroristák elengedték túszaikat, s egyetlen lövés nél­kül megadták magukat a hatóságoknak. A fegyveresek még csütörtök reggel ejtettek túszokat egy Szo­­csihoz tartozó üdülőfaluban, egy épülő magánpanzióban. Hí­rek szerint a túszejtők és foglya­ik is az Észak-Oszétiából érke­zett építőbrigád tagjai voltak, s ezért teljesen ellentmondásos hírek terjengtek arról, hogy pon­tosan hány túsz és hány terroris­ta lehet. A terroristák először 30 millió dollárt követeltek, továb­bá azt, hogy az oroszországi börtönökből engedjék ki az ott fogva tartott csecseneket. Ké­sőbb Putyin elnökkel is talál­kozni akartak, végül követelé­seiket egyre lejjebb adták. (mti) Peru: továbbra sincs nyugalom Rohamrendőröket vezényeltek ki a Fujimori-ellenes tüntetés megfékezésére Limában szeptember 21-én, a minisztertanács ülése idején. Alberto Fujimori államfő szeptember 16-án új vá­lasztásokat jelentett be jövő márciusra, és leváltotta tisztségé­ből Vladimiro Montesinost, a titkosszolgálat főnökét. Ellenzői viszont Fujimori azonnali lemondását követelik mii-fotó Demszky: bátor, önállóan politizáló párt kell (Folytatás az 1. oldalról.) Magyar elmondta: döntése természetesen nem jelenti azt, hogy kivonul a politikából vagy az SZDSZ életéből. Egyelőre nem határozott arról, hogy a késő őszi küldöttgyűlésen jelöl­­teti-e magát az ügyvivői testü­letbe, országgyűlési képviselő­ként azonban mindenképpen folytatná. Nyitott kérdésnek nevezte, hogy ki lesz az utódja. Demszky Gábor esetleges meg­választásáról kifejtette: 1998 óta szorgalmazza, hogy Buda­pest főpolgármestere legyen az SZDSZ listavezetője az ország­­gyűlési választásokon, és sze­rinte a listavezetőnek kell betöl­tenie a pártelnöki posztot is. Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere csütörtökön bejelentette az SZDSZ ügyvivő testületének (ÜT), hogy a tiszt­újító küldöttgyűlésig nem kíván részt venni a pártvezetés mun­kájában. A politikus által az mti­hez pénteken eljuttatott közle­mény szerint az ÜT ezután határozott arról, hogy decem­berre hozza előre a tisztújítást. Magyar Bálint ekkor jelentette be: nem kívánja magát jelöltetni a pártelnöki posztra. Demszky Gábor álláspontja szerint az SZDSZ-nek gyökeres válto­zásra van szüksége ahhoz, hogy kimozduljon a holtpontról. - Ha a párt vezetői úgy gon­dolják, hogy a liberalizmust bát­ran vállaló SZDSZ listavezető­jeként van rám szükség, akkor nekik kell támogatniuk engem. Nem szavakkal, hanem tettek­kel az SZDSZ gyökeres átalakí­tásában és megújításában. A pártelnöki funkcióról szólva Demszky Gábor közli: „Főpol­gármester vagyok, ez a fő hiva­tásom. Éppen ezért azt szeret­ném, ha a párt megújítására képes és velem együttműködni hajlandó jelöltek elindulnának az elnökségért.” Demszky úgy látja, hogy a szavak ellenére évek óta nem történik változás az SZDSZ-ben. - Nincs bátor­ságuk önálló és erős SZDSZ- ben gondolkodni. Nincs bátor­ságuk világossá tenni, hogy nem kötődünk ezer szállal az MSZP- hez - vélekedik Demszky. Sze­rinte az SZDSZ - a Fidesz és az MSZP mellett - harmadik lehe­tőség lehetne a 2002-es válasz­tásokon. (mti)

Next