Szórakoztató Zenészek, 1970 (2-4. szám)

1970 / 2. szám

KITÜNTETÉSEK Hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából or­szágszerte ünnepélyes keretek között jutalmakat, kitünteté­seket osztottak ki a szocialista építőmunkában kiemelkedő eredményt elért dolgozóknak, köztük a szórakoztatózené­szeknek is. Örömünknek és el­ismerésünknek is kifejezést adunk azzal, hogy lapunk ha­sábjain beszámolunk az eddig beérkezett kitüntetésekről, il­letve kitüntetettjeinkről. A központban dolgozók kö­zül a 25 éves jubileumi emlék­érmet kapta: B. Nagy Olga, Czutor Béla, Dancsó István, Demcsák Géza, Farkas Gyula, Gyimesi Ernő, Harmath lászló, Pászti Tibor, Székely Andor, Szép Sándor, Szita Fló­rián. A „Szocialista kultúráért” miniszteri kitüntetést kapott Böde Gáspár Ernő, Sík Olga, Szendrő Mária. „Szakszervezeti munkáért" kitüntetést kapott Dörömböző Géza, Fekete György és Weisz­­hauz József. „Szakszervezeti munkáért” oklevelet kapott Dr. Koch Ránlné, Pethes Ist­­vánné és Renner Frigyesné. A megyékből eddig beérke­zett tájékoztatók szerint a Ba­ranya megyei V. V. Bíró Jó­zsefnek, Dörömböző Gézának és Kovács Károlynak nyúj­totta át a kiváló dolgozó ki­tüntetést. A Csongrád megyei V. V. alkalmazásában levő Argye­­lán Kálmán, id. Gábor István, Káté Kálmán, Kiszin Miklós, ifj. Lakatos Béla, Lakatos Já­nos és ifj. Oláh Antal kapott ,,kiváló dolgozó” kitüntető jelvényt. Fejér megyében Kálmán Sándor kapott kiváló dolgozó kitüntetést. A Győr-Sopron megyei Ven­déglátó Vállalatnál dolgozó Bodrics Ferenc, Horváth Tibor és Pádár Lajos igazgatói di­cséretben és pénzjutalomban részesült. A Hajdú-Bihar megyei V. V. Benczi Gyulának, Janni Jó­zsefnek, Magyar Józsefnek, Papp Bélának és Szitai Gyu­lának „kiváló dolgozó” jel­vényt adott (ezt a kitüntetést Budai Aladár és Kiss József 1968-ban, Boros Mátyás és Bu­dai Károly 1969-ben kapta meg). Heves megye területén Bo­­ross Béla az ÁFÉSZ-től, Csík Ágoston, Lakatos Sándor, Su­­rányi József és Szajkó Gyula az Üze­m V. V.-től kapott ki­váló zenész oklevelet. Szolnok megyében Rácz György kapott kiváló dolgozó kitüntetést. A Vas megyei V. V. Csejtei Ernő, Horváth Géza, Horváth István és Nyári Jenő zené­szeknek nyújtott át kitünte­téseket. Nyári Jenő nyugdíjas jubileumi emlékérmet kapott. A Veszprém megyei V. V. igazgatója Ruha Rudolf, Hor­váth István és Lendvai Fló­rián zenészeknek adta át a „kiváló dolgozó” kitüntetést. A Zala megyei V. V. Hor­váth László cimbalmosnak a törzsgárda arany fokozatát ad­ta. A Kaposvár és Vidéke ÁFESZ-től is jó Horváth Kál­mán zongorista és Kovács Imre hegedűs kapott pénzju­talmat. A többi megyéből még nem kaptuk meg a tájékoztatókat. Beérkezés után következő szá­munkban ismertetjük. A XIII. ker. V. V.-nál Bu­ga Gyula, Imre József, Kátai Ákos és Túró József kiváló dolgozó kitüntetést kapott. A Dél-Budai V. V. Jónás Gézának kiváló dolgozó kitün­tetést, Kármán György, Por­­csalmai József és Orosz Kati­nak pénzjutalmat adott. Az Észak-Pesti V. V. Sinkó Jánosnak adott pénzjutalmat. A Dél-Pesti V. V.-nál Vé­kás Géza kiváló dolgozó jel­vényt kapott. Gratulálunk kitüntetett­jeinknek és további szorgal­mas és eredményes munkát kívánunk valamennyiüknek. Böbe Gáspár Ernő Tennivalók a szórakoztatózenészek egészségügyi és munkavédelmi helyzetének megjavításáért Ha vendégként betérünk egy piszkos, levegőtlen, füstös szó­rakozóhelyre — amelyből saj­nos még mindig akad —, sarkon fordulunk, hogy kelle­mesebb helyet keressünk. A zenész ezt nem teheti meg, mert neki ott kell dolgoznia, ahol egyébként talán egy po­hár sört sem fogyasztana el. Hogyan látja a szórakozta­tózenész munkáját a vendég, aki beül egy kellemetlen klí­­májú, felüdülést egyáltalán nem nyújtó „szórakozóhelyre”. Többnyire felszínesen csak annyit — mint néhány mun­káltató is —, hogy a zenészek jól vagy rosszul muzsikálnak. A játszás közbeni szünetben ugyanabban a teremben ülnek le pihenni is. Ugyanott vacso­ráznak, és közben eltűrik az ittas vendégek vállveregetését és fülbe­ gajdolását. Italt kap­nak a vendég poharában, az­tán összecsókolóznak ... Itt-ot­t előfordul, hogy a dobogó nyak­­törően magas és szűk, vagy az elektromos hangszerek ve­zetékében el-elbotlik egyikük­­másikuk. Arra már nem is gondolunk, hogy milyen lehet az öltözőjük, vagy van-e egyáltalán. Hol tisztálkodnak, étkezés előtt hol mosnak ke­zet? Ez még nem is minden, amit erről a problémáról el lehet mondani. Csak néhány alap­vető kérdést vetettem fel. Tény az, hogy a vendéglátó­­ipar ezirányú fejlesztése elma­radt a követelményeiktől. Mindennek következtében a zenészek munkakörülményei — a kivételtől eltekintve — nem javultak. Ezek a problémák azért is figyelemre méltóak, mert ösz­­szefüggnek a kulturálatlan vendéglátás problémájával is. Még szomorúbb a helyzet ott, ahol az újonnan és viszonylag modern kivitelben épült egy­ségekben nem megoldott a szellőzés, a levegőcsere, vagy egyéb egészségügyi követel­mény. Új problémaként jelentkezik az elektromos hangszerek erő­sítőberendezéseinek érintésvé­delmi hiányosságai, ami jelen­tős balesetveszélyt rejt magá­ban. Társadalmi fejlődésünk je­lenlegi szakaszában egyetlen szakma dolgozóinak, így a több ezer szórakoztatózenész munka- és egészségvédelme sem elhanyagolható. Ennek ér­dekében a következő intézke­déseket tartanám szükséges­nek: — Fokozatosan el kell érni, hogy a IV. ötéves terv idősza­kában megközelítse, illetve el­érje a szórakoztatózenészek szociális, egészségügyi ellátása az előírt normatívákat.­­ A zenekaroknál haszná­latos elektromos erősítő be­rendezéseket hatásos érintés­védelemmel kell ellátni. El kell érni, hogy az elektromos erősítő berendezéseket csak az arra kijelölt, kezelésre kiokta­tott dolgozók kezeljék. — Az illetékes szerveknek intézkedést kell tenniük an­nak érdekében, hogy a ven­déglátóipari egységeknél hatá­sos szellőztetést biztosítsanak. — A zenészek élet- és mun­kakörülményeinek javítását a vendéglátóipari egységek ve­zetőitől következetesebben kell számonkérni. A „mindent a vendégért" jelszó mellett azt a szemlé­letet kell kialakítani, hogy a zenész is dolgozó ember. Ezért a zenészdolgozó testi épsége és egészségvédelme érdekében a vendéglátóipar területén mindent el kell követni. Itt még igen sok a tennivaló. Éppen ezért a problémák megoldása érdekében szorosan együttműködve a KPVDSZ helyi tisztségviselőivel, közö­sen vizsgáljuk meg a tenniva­lókat és lehetőségeket, hogy a fejlődést ezen a téren hatha­tósan szorgalmazhassuk. Gáspár Károly munkavédelmi felügyelő KIVÁLÓ VÁLLALAT A VII. ker. Vendéglátóipari Vállalat „kiváló vállalat"-i cí­mének elnyerése alkalmából Szabadkai Rácz Lajos, a Dó­zsa étterem zenésze „kiváló dolgozó” jelvényt, oklevelet és pénzjutalmat; Oláh József, a Kulacs étterem zenekarának tagja és Csirke Jenő, a Kulacs étterem zenekarának tagja pénzjutalmat; Fekete György, a szocialista brigádmozgalom­ban szerzett érdemeiért ezüst fokozatot és pénzjutalmat; Kantó Béla szintén a szocia­lista brigád ezüst fokozatot és pénzjutalmat kapott. Várnai György ne­szb-titkár Nyári Jenő vas megyei nyugdíjas népi zenész a mozgalomban kifej­tett tevékenységéért Jubileumi em­lékérem kitüntetést kapott Húszéves a Tatabányai Vendéglátó Vállalat Komárom megyében 1950. március 22-én alakult meg a Tatabányai Vendéglátó Válallat. A 20 éves jubileumi és hazánk felszabadulásának 25 éves évfordulója alkalmából ünnepi termelési tanácskozást tartottak, ahol az igazgatóság kitüntetéseke és jutalmakat osztott szét a dolgozók között. FRITZ JÓZSEF igazgató ünnepi beszámolójában ismertette a 20 év alatt megtett fejlődést, többek között azt, hogy 1951-ben 2 zenekar dol­gozót a vállalanál 10 fővel, 1970-ben pedig 25 helyen van zeneszolgált­atás 84 zenésszel. A Tatabányai Vendéglátó Vállalat sok gondot fordít a jó zeneszol­gáltatásra, figyelemmel kíséri a zenészek munkáját, továbbképzését, szakmai fejlődését. A zenészekkel való jó kapcsolatot külön zeneügyi előadó foglalkoztatásával oldja meg, aki rendszeresen tartja a kapcso­latot az Országos Szórakozta­tózenei Központ megyei kirendeltségével. Jóleső érzés volt hallgatni Fritz elvtárs elismerő szavait a zene­szolgáltatás javulásáról. Ezt az elismerést kitüntetéssel és anyagiakkal is honorálta. Két zenész kiváló dolgozó lett: JAKBFFY GYÖRGY „A” kategóriás dobos, az OSZK Komárom megyei Stúdiójának oktatója és GYURICS JÓZSEF „A” kategóriás cimbalmos, a Szórakoztatózenészek Szakszervezete Komárom megyei Bizottságának tagja. Rajtuk kívül még 17 zenész: Bihari Károly, Deczmann Jakab, Gáboros Zoltán, Horváth Ernő, Hosszú Zoltán, Járóka Sándor, Kiss Károly, La­katos Gyula, Máté János, Orosz Oszkár, Sági Róbert, Suki Ignác, Suki Sándor, Szabó Mi­hály, Szórádi András, Szelőczei János, Zsigri János kapott pénzjutalmat. Kellemes meglepetést okozott, hogy a tanácskozásra meghívott Ma­gyar József, a szórakoztatózenész szb-titkárát és Simon Antal az OSZK Komárom megyei kirendeltségének vezetőjét nagyon szép kivitelű em­lékplakettjével ajándékozta meg a vállalat segítő munkájukért. Simon Antal kirendeltség vezető A szentesi Petőfi Szálló zenekara. Zenekarvezető: Bozsik István kiváló dolgozó Előfizetőink köszöntése Mindig öröm, ha egy kis család új jövevénnyel bővül. Így vagyunk mi kedvenc lapunk olvasótáborával, új előfizetők jelentkezésével. Közös ügyünk, közös érdeklődési területünk a szó­rakoztatózene, és művelőik, a szórakoztatózenészek egy nagy csa­ládot alakítottak ki. A család összefogásának egyik formája a mindenhová eljutó újságunk, mely hírt, tájékoztatást ad a más­tájon dolgozókkal történt eseményekről, a mindannyiunkat érintő határozatokról, rendeletekről. Rólunk és nekünk szól minden sora. Éppen ezért illik, hogy minden zenészünk kezében ott legyen az egyelőre csak negyedévenként, de jövőre valószínű kéthavonként megjelenő „Szórakoztatózenészek'’ c. lapunk. A múlt év novemberében elindult előfizető gyűjtő kampány ered­ménye azt mutatja, hogy csak foglalkozni kell a terjesztésével, nem zárkózik el senki a megrendelés elől. A múlt évben az elő­fizetők száma duplájára emelkedett. S ez nem is tekinthető még lezártnak, mert még most is (bár megkésve) jelentkeznek a lap iránt érdeklődők. Mivel előfizetésük egész évre szól, az első szá­mot a másodikkal egyidejűleg postára adjuk, illetőleg a kirendelt­ségeken átvehetik a befizetési csekklap igazolószelvényének fel­mutatása ellenében. A megyék között kialakult előfizetőgyűjtő versenyben a legna­gyobb eredményt Szolnok megye és Borsod megye érte el. Jól szervezett még Hajdú, Komárom és Tolna megye is. Sajnálatos azonban, hogy vannak olyan megyék is, ahol emelkedés helyett az előző évihez viszonyítva visszaesés mutatkozik. Ennek oka, hogy bár új előfizetők vannak, de a régiek közül sokan megfeledkeztek az ez évi előfizetésről. Ezek közé tartozik Heves, Győr, Zala és Veszprém megye. Reméljük, hogy rövidesen ők is fejlődésről szá­molnak be. Mi pedig köszöntjük új és régi előfizetőinket, s arra kérjük vala­­mennyiüket, hogy észrevételeiket, területükön jelentkező esemé­nyeket írják meg lapunknak. Legyenek hű olvasóink és levele­zőink egyaránt. — Szerk. — SZÓRAKOZTATÓ ZENÉSZEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék