Zenelap, 1891 (6. évfolyam, 1-20. szám)

1891-10-01 / 14. szám

ZENELAP­ leghálásabb egyike. Láttuk azt tavaly Lehmann Lilli asszony vendégszereplése alkalmával, ötször énekelte és játszta egyenlő bravourral Fideliot mind­annyiszor bámulatlan ejtve és elragadtatva a közön­séget. Amilyen hálás azonban e szerep, ép oly nehéz. Nem egy énekesnő, ki más szerepekben becsülettel állta meg a helyet, szomorúan tapasztalhatta, hogy Fidelióval megbirkózni annyit tesz, min küzde­lemre szállni ama szörnyeteggel, melynek naponta egy szüzet kellett áldozni. Saak k­ a. bármennyire becsüljük is tehetségét és képességét e küzdelemre nem képes. Phisikai ereje mindannyiszor cserben hagyta minek folytán a leghatásosabb momentumai az operának elvesztek. Szept. 26 án, igen érdekes „C a r m e­n”-előadá­sunk volt, nem a czímszerepnél fogva, melyben elő­ször lépett fel Heller Mira, a­kinek alt színezetű orgánumához a Carmen-regiszter pompásan illik ugyan, de a­ki csak a kaczérságot s olykor az erős indula­tot bírta szépen kifejezni, mig a czigányleány eredeti, szilaj, hirtelen természetét nem láttatta velünk; a vendégül fellépett Rundio Ferencz lovag, olasz tenorista, lepett meg azzal, hogy lírai egyéniségével is oly drámai alakot birt Don Joséból teremteni, a­minőt eddig senkitől sem láttunk; az eddig e sze­repben látott érzelgős tenoristáinknak, úgy látszik, fogalma sem volt arról, hogy mennyit lehet itt ját­szani, kifejezni A vendég játékát s énekét ízlés és iskolázottság jellemzik. Ezek mellett csak Rotter Gizella szép Micaeláját érdemes külön kiemelnünk, kiknek színházi jegyük volt. Tömérdek elfogadások történtek ugyan a lármázó csőcselék sorából, de ez nem akadályozta meg az első előadás megtarthatását. Csodálatos, hogy Párisban a rég porladozó német zeneköltő ellen mindig akadnak botránycsinálók, pedig a műveit franczia társadalom túlnyomó zöme távol áll ezen kicsinyes és szégyenletes hajszától. A demonstrácziókból csak az tűnt ki, hogy a cső­cselék lármáz s azok kiket betoborzottak a közeli vidékről és kiknek fogalmunk sincs Wagner zene­­költői dalművéről „Lohengrin“-ről. A franczia kor­mány, a legnagyobb erélylyel és erővel megóvta saját méltóságát és tekintélyét azáltal, hogy az operaház körül összegyűlt tüntetőkkel szemben röviden bánt el. — A második előadás zavartalanul foly le f. hó 18-án, bár ekkor is történtek többé-kevésbé elfogatások.­­ A kölni nemzetközi dalversenyen az a furcsaság történt, hogy minden díjat német egyletek kaptak. A külföldi dalárokra az volt a panasz, hogy bereked­tek. Persze nem a maguk hibájából, hanem a termek fojtó hőségétől, így aztán a három nagy díjat, a be nem rekedt mühlheimi, kalki és darmstadti német dolárok vitték el. Nem nagy udvariasság a vendé­gek iránt. Külföld (Q) Végre valahára f. hó 16-án minden nagyob mérvű rendzavarás nélkül színre került Wagner „L­oh e­n g­r­in“-je. A rendőrség kiterjedt óvintézkedéseket tett. Az opera előtti tért teljesen elzárta s csak azoknak engedtetett meg a belépés. Ez idő szerint Konstantinápolyban a „Teutonia“ nevű német egylet az egyedüli hely, hol a komoly irányú zenét is kultiválják. Az egylet gyakran ren­dez hangversenyt, társasösszejövetelei alkalmával pe­dig soha sem hiányoznak az ének és zeneelőadások, miáltal — legalább tagjai között — ébren tartja némileg a zene iránt való érdeklődést. A nevezett egylet tagjaiból egy vegyeskar is kikerül, mely di­cséretre méltó buzgalmában még nagyszabású művek tolmácsolására is vállalkozik, így legutóbb Haydn „Teremtés“ cz. oratóriumával próbálkozott meg. Nem említem, minő eredménynyel. Elég eredmény már az is, ha tudják itt, hogy a „Symphoniák nagyatyjának“ e mesterműve létezik. Csak egyszerűen regisztrálom, hogy a helylyel-helylyel elég jól hangzó kórus, mint­egy negyven tagból állt, a zenekart pedig a karmes­ter maga pótolta a pianinóval. Az egylet tagjai kö­zött külömben kitűnő műkedvelők, sőt művészek is vannak, kik elismerésre méltó tevékenységet fejtenek ki a zeneügy emelése körül. A nyári évadban egy olasz opera és egy franczia Operette társulat szórakoztatja a közönséget. Az első a „Concordia“ színházban, régi olasz dalművek mel­lett, az újabb keletű­ operákat is (mint pl. a „Paraszt becsület“, „Giocondas másokat) szinte hozza ; az utóbbi pedig a perai sétahelyen, az úgynevezett „Piccolo Campo“-n levő nyári színkörben inkább csak operet­tek és vodvillek­kel mulattatja a publikumot. Az előadások rendesen esti 9—10 órakor kezdődnek és nem ritkán két óra felé végződnek. Ez előadások olyanok, amineket egy nagyjából összetoborzott tár­sulat nyújtani képes. A múzsa bizony nem nyer vele. Egy jobb ízlésű közönségnek fogalma se lehet olyan zenei botrányokról, amilyenek itt az említett társu­­latokál s főleg a franczia társulatoknál napirenden vannak. A „művészek“ és „művésznők“ rosz­hang, hamis intonáczió és tudatlanságban vetélkednek egy­mással ; a karok, borzasztók, az összehangolatlan és fegyelmezetlen zenekar (milyen gúny!) pedig, méltó koronáját képezi az ensembe-nak. A hézagos sceniro­­zás és az ügyetlen rendezés pedig, majd boszankodni, majd mosolyogni késztetik a nézőt. Az előadásokat, mindamellett nagyon sokan nézik,és hallgatják, sőt az olasz társulat (ez valamivel jobb) állandóan telt ház előtt játszik. Van itt két görög férfi-dalegylet is, az egyik „Syllogos“ a másik „Hermes“ név alatt ismeretes. Mindkettő dal és zenekedvelő fiatalemberek kezdemé­nyezésére alakult, s ma már meglehetős jó hírnévnek örvendenek. Gyakran szerepelnek ünnepélyek vagy hangversenyek alkalmával, de csakis görög karéne­keket adnak elő. Az utóbbit hallottam egy hangver­senyen, s a legnagyobb mértékben meglepett az a szépen hangzó, férfias törpörségű öszhang és a­z a Levelezés. Tekintetes szerkesztő úr! *) Városunk zenei viszonyairól írva, engedje meg tekin, szerkesztő úr, hogy előbb egy kis általános érdekű kitérést tehessek. Több vidéki városban volt alkalmam tanulmá­nyozni a zenei viszonyokat, arra a meggyőződésre *) Szívesen közöljük e sok igazságot tartalmazó leve­let, nemcsak a vidéki, helyiérdekű, zenei mozgalmakról szól, hanem egészen általánosságban ráolvas a slendrianizmusra, mely sajnos, sok helyt nagyon is dívik. (Szerk ) )

Next