Zenetudományi Dolgozatok, 1988

Zenetörténet — zenei muzeológia — zeneszociológia - Szendrei Janka: A Zalka Antiphonale provenienciája

Szendrei Janka: A ZALKA ANTIPHONALE PROVENIENCIÁJA A győri Nagyszeminárium Könyvtára tárlóban őrzött pompás díszkódexét, a „nagy"antiphonalét Zalka János győri püspök költségén restaurálták 1872-ben. Előzőleg a káptalan „repositorium"-ában kemény papírba csomagolva két kötetben tartották, e kötetek azonban, mire értő szem felfigyelt rájuk, már olyan csonkák voltak, hogy he­lyesebbnek látszott egybekötni őket. A restaurálás kezdeményezője Rómer Flóris volt, aki annak körülményeiről, a kódex állapotáról és tartalmáról részletes tanulmányban számolt be.­ A két antiphonale-kötet magyarországi rendeltetését már Rómer Flóris biztosra vehette a Sanctorale-szakasz alapján, melyben Szent István király verses zsolozsmája ol­vasható. Nem állíthatta azonban egyenesen, hogy a kivitelezők, s köztük az illumináto­rok is hazaiak, sőt tudatában volt, hogy csak a feltevés szintjén mondható a karkönyv győrinek, azaz a győri székesegyház számára készült, s annak középkori liturgikus úru­sát rögzítő könyvnek.­ Rómer Flóris után Mezey László és Radó Polikárp nyilatkoztak a „nagy anti­phonale" proveniencia­ kérdésében. Mezey László premontrei kódexre, származási hely­ként pedig Mórichidára gondolt,­ ezt a hipotézist azonban a középkori premontrei zso­lozsmáskönyvekkel való összevetés után el kellett ejteni.4 Radó Polikárp katalógusa a kódexnek az „Antiphonarium Jaurinensis ecclesiae" címet adta. Bár ezzel szigorúan véve csak a possessort jelölte meg (ám azon a helyen, ahol egyébként az úrust szokta meghatározni), másutt kifejezésre jut, hogy Radó Polikárp konkrét bizonyítékok hí­­ v Rómer F.: A győri káptalan antiphonaléja. Archeológiai Közlemények 1877, 12—26. 20.o. 24-26. old. o Élőszóbeli közlését idézi Radó Polikárp. In: Melodiarium Hungariae Medii Aevi I., Hymni et sequentiae, szerk. Rajeczky B., Budapest 1956, XII. old., No.3. — Mezey László a kódex Szent Jakab históriája miatt jutott erre a véleményre: a mórichidai premontrei prépostság patrónusa ugyanis Szent Jakab volt. Mezey László véleményét ismétli Falvy Z.: Drei Reimoffizien aus Un­garn und ihre Musik, Budapest 1968, 52. old. 4 A XV. századi magyar premontrei breviáriumok zsolozsmarendje — már a De psalterio részben s az egész Temporaléban - lényegesen eltér a magyar világi egyházakétól, vö. Budapest Egyetemi Könyvtár Cod.67, Cod.74. Zenetudományi dolgozatok 1988 Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék