Állami gimnázium, Zombor, 1914

65 V. osztály, a) Iskolai olvasmányok: Az ifjabb Plinius leveleiből. Mikes törökországi leveleiből. Salamon: Daliás idők. Tinódi: Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról. Gyulai: Emlékbeszéd Arany felett. Gr. Széchenyi: Hitel. Kölcsey: Parainesis. Emlékbeszéd Kazinczy felett. Kossuth: A nemzeti védelemről. Kozma: Hazaszeretet. Petőfi családi költeményeiből, leiró költeményei, genreképei és dalaiból. b) Házi olvasmányok: Jókai: Az új földesúr. Arany: Toldi estéje. Pázmány egyik beszéde. VI osztály. Iskolai olvasmányok: Arany balladái és Ars poétikája. Gyulai: A népszerűség. Bő lírai szemelvények a magyar lírikusokból a kézikönyv és Zlinszky: „Szemelvények a magyar nemzeti líra köréből“ alapján. Shakespeare: Julius Caesar. Házi olvasmányok: Zrínyi: A Zrinyi­­ász. Vörösmarty: Zalán futása. A két szomszédvár. Csokonai Dorottya: Tetszés szerinti regény Jókaitól. Arany: Buda halála. Toldi szerelme. Petőfi genreképei. Kisfaludy K.: A kérők. Csalódások. Moliére: A képzelt beteg. Katona: Bánk bán. Tóth E.: A falu rossza. Sophokles: Antigone. Szigligeti: Csikós. Liliomfi. VII. osztály. A tárgyalt írók kiválóbb művei, köztük részletek a Katalin- és Margit-legendából. Gyöngyösi Murányi Vénusza. — Balassi költeményei. Zrínyi: A török áfium ellen való orvosság. — Szemelvények a kurucvilági balladákból és énekekből. — Mikes levelei. — Kisfaludy Sándor Regéi s Himfy szerelmei. — Csokonai Lilla dalai és ódái. — Bessenyei Filozófusa. — Gvadányi Peleskei nótáriusa — Kármán, Fanny hagyományai. Kazinczy: Pályám emlékezete. — Berzsenyi ódái. — Kölcsey hazafias költeményei és beszédei. VIII. osztály. Kisfaludy K., Iréné. Csalódások. Katona: Bánk bán. Vörösmarty, Csongor és Tünde. — Eötvös, A falu jegyzője. Karthausi. Magyarország 1514-ben. — Kemény, Zord idő. Özvegy és leánya. — Jósika Abafija. — Arany Buda halála. — Gyulai Vörösmarty életrajza. — Madách, Az ember tragédiája. — Szigligeti, A csikós. A trónkereső. — Herczeg, Pogányok. — Mikszáth novellái. Szent Péter esernyője. Gár­donyi, Láthatatlan ember. 5. írásbeli dolgozatok a magyar nyelvből és irodalomból. IV. osztály. 1. Nyári dél a pusztán (Leírás Toldi I. é. alapján.) 2. Milyen hatással volt Lacii hada Miklósra? (Fejtegetés az I. é. a.) 3. Milyen ember volt Toldi György? (Jellemzés a II. é. a.) 4. Miklós buj­­dosása. (Leírás a IV. é. alapján.) 5. Miklós és anyja. (Jellemzés a VI. é. alapján.) 6. A magyar nemzet jelentősége a világháborúban. 7. Milyen

Next