Mult és Jövő, 1934 (24. évfolyam)

1934. január

* ZSIDÓ MŰVÉSZETI, IRODALMI, TÁRSADALMI ÉS KRITIKAI HAVI FOLYÓIRAT » SZERKESZTI: DR PATAI JÓZSEF * XXIV. ÉVFOLYAM, 1934 JANUÁR A HUSZONÖTÖDIK ÉV­ELE A JUBILARIS BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSA. — 5000 ÚJ OLVASÓ 1934-BEN! — A MÚLT ÉS JÖVŐ AJÁNDÉKAI: INGYENES SZENTFÖLDI UTAZÁSOK, BIBLIKUS KÉPEK, DÍSZMŰVEK, ZSIDÓ RÉGISÉGEK Huszonnegyedik évfolyamába lép mai számával a Múlt és Jövő. Már csak egy lépés választja el a ne­­gyedszázados állomás ünnepi határától. Ebben a vi­­har teljes és gondterhes időben nehéz megállani és visszatekinteni a megtett útra. A zsidóság világszerte a legsúlyosabb anyagi és szellemi válságok közepette vergődik. Az egyetemes bajok orvoslásának nagy kér­­dései kell hogy foglalkoztassanak most minden zsidó fórumot. De változatlan hittel valljuk, hogy a zsidó katasztrófák mérlegén a legnyomasztóbban nyom az a fájdalmas tény, hogy lelki felkészültség nélkül érték az események a mai generációt. A zsidóság tartalmá­­nak és történetének, értékeinek és értelmének isme­­rete híján került a megpróbáltatások és szenvedések keresztútjára és a gyökértelenség meghasonláshoz, az önmegtagadás öngyűlölethez vezetett, így lett a szel­­lemi válság égetőbb sebbé a gazdasági krízisnél is, a belső szétesés marása sajgóbb a külső hántásnál is. A Múlt és Jövő programmja kezdettől fogva ez volt: belülről megerősíteni a zsidóság építményét. Visszavezetni a zsidó lelket ősi szépségeinek kútjai­­hoz, feltárni Izráel géniuszának kincseit, históriájának erőforrásait, tanításainak lényegét, alkotásainak ma­­radandóságát és a zsidó múltból hidat verni a zsidó jövőhöz és megújhodáshoz. Minden pártpolitikától mentesen teljesítette a Múlt és Jövő magasztos hiva­­tását. Ennek köszönhető, hogy negyedszázadhoz köze­­ledő munkájával utat tört a zsidóság minden rétegéhez. Háborús, forradalmas és ellenforradalmas eszten­­dők viharai közepette hirdette a Múlt és Jövő a zsidó értékek állandóságát és egyetemességét. Messze, ha­­zánk határain túl, mindenfelé, Prágában és Berlinben, Newyorkban és Cincinnatiban, Varsóban és Kievben, Londonban és Jeruzsálemben, mindenütt a zsidó kul­túra egyik fontos centrumának becsülték és becsülik a Múlt és Jövőt. A közeledő jubileum alkalmából a legtekintélye­­sebb hazai és külföldi tudósok, írók és művészek gár­­dájából bizottság alakult, amely a Múlt és Jövő ünne­­pét az egyetemes zsidóság ünnepévé fogja emelni. Nagy illusztrált díszmű fog megjelenni ebből az alka­­lomból különböző európai nyelveken és természetesen héber nyelven is. Ezenkívül a zsidó közélet vezető férfiainak bevo­­násával bizottság alakult, mely céljául tűzte ki, hogy az 1934-ik évben a Múlt és Jövő lelkes táborát 5000 új olvasóval emelje. Ez lesz a zsidóság jubileumi ajándéka a Múlt és Jövőnek, mely minden új olvasó­­val új hívet szerez a zsidóság ügyének. Ez pedig a történet mai fordulatán immár mindenkinek saját ügyévé, gyermekei és a jövő nemzedék ügyévé lett. De jubileumi ajándékot óhajt juttatni a Múlt és Jövő is olvasóinak. Aki az 1934. évben a legtöbb új egész­­éves előfizetőt szerzi a Múlt és Jövőnek, tisz­­teletjegyet fog kapni az 1935-ös szentföldi társasutazásra, úgyhogy teljesen díjmentesen fogja megtenni az emlékezetes utat. A második és harmadik díj egy-egy díj­­mentes hajójegy lesz Haifáig és vissza. Ezenkívül kiosztásra kerülnek híres mesterek zsi­­dótárgyú olajfestményei, rézkarcai, kőrajzai, hatalmas díszművek, zsidó régiségek, iparművészi tárgyak stb. A Múlt és Jövő mai számához mellékeltünk új érdeklődők bejelentésére szánt gyűjtőíveket és kérjük olvasóinkat, hogy juttassák el azokat minél előbb szerkesztőségünkhöz, hogy az új jelentkezőknek is teljes évfolyamot juttathassunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék