Somogyi Károly szerk.: Religio és Nevelés, 1848. 2. félév

12. szám

KATH. EGYHÁZI FOLYÓIRAT. BUDAPESTEN, JUL. 27. 1848. 12. UJ FOLYAM­ VI. ÉVE. Megjelenik e­ lap hetenkint háromszor , kedden , csütörtök­ és vasárnapon. Előfizetési díj értte , postán , borítékkal : 5 frt. helyben , boríték nélkül : 4 frt peng. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál, 's Pesten Hartleben K. A. könyvkereskedésében. TARTALOM: Szerény észrevétel. Bakacs. — Szózat a'nevelés és a'kath. iskolák' ügyében. (Folyt.) K. — Nyilt leve­lezés. VIII. — Egyházi tudósítások. — Hirfüzér. Szerény észrevétel. Midőn a' mélyen tisztelt cultus-ministernek jul. 8-án kelt, már harmadszori fölhívását olvasom, mellyben a' főpásztorok által, a'lelkészek utasít­tatni parancsoltatnak, hogy a' felelős kormány' rendeleteit, az egyházi szószékből alkalmilag hir­dessék, 's a' köznép' fölfogásához mért magyará­zatokkal kisérve értelmezzék, lehetetlen ezen sze­rény észrevételemet nem nyilvánitni: vajha az illy fölhívás ne történnék ! Ugyanis, noha az egyhá­ziak' személyében legszorosabb kapcsolatban áll­ván a' polgár a' pappal, mit az, a' hon' boldogsá­gára 's fölvirágzására szükségesnek lát, tőle hit­telenség, 's háladatlanság' bűne nélkül, meg nem tagadhatja; 's azért a'papnak is nem csak óhajtani, de a' népjei hatásánál fogva atalán közre is mun­kálni szükség, hogy a' kormányrendeletei, mint a' közjót tárgyazók,pontosan teljesedjenek; noha igaz az is, hogy míg béke, és nyugalom boldogítja a' polgárokat, addig az egyháznak jogállása csak úgy tiszteltetik, mint különösen mindegyik' tagjának az üdvesség' pályájáni haladása könnyittetik; mégis ha a' lelkésznek hívei iránti viszonyai, mellyek által kiválólag csak a' lelkek' üdvessége czélozta­tik, méltányoltatnak, óhajtani kell, hogy a' világi kormány, rendeleteinek végrehajtására a' papságot, eszközül, soha ne használja. Mert : a) Tagadhatatlan , hogy a' lelkész' hivata­lának hatályosságát, csak a' népnek irántai bizodal­ma fötételezi, 's e' bizodalom olly gyengéd alapon nyugszik, hogy azt a' puszta gyanú is képes meg­rendíteni, és aláásni. 'S valljon nem teszi-e magát gyanússá a' pap, midőn minden alkalommal a' vi­lági rendeletek' védelme mellett, mellyek pedig a' nép' kedélyét néha igen is lehangolják, épen olly buzgalommal, 's védvekkel köteleztetik harczolni, mint midőn valamelly hit- vagy erkölcságazatról szónokol? Valóban a' lelkésznek ez olly idegen, templombani szerepelése, főkép ha ez gyakorta tör­ténik, a' népben azon gondolatot idézi elő, mintha MÁSODIK FÉLÉV. ő nem is egyedül lelki gondnoka, hanem a' világi kormánynak zsoldosa is volna, ki szent hivatalá­nak palástja alatt, a' nép' bizodalmát csak ennek keseritésére használja. És igy mi természetesebb, minthogy közöttük a'lánczolat már megszakadván, midőn másszor az egy szükségesről szónokol, szinte nem fog sikert eszközölhetni. *) b) Lehetet­len-e, kivált ez ingatag korszakban, hogy olly kormányi rendeletek hozattassanak,mellyek az egy­ház­ szellemével nem épen rokonszenvüek? minő­ket például jósolhatni a­ tisztelt vallásministernek csak azon intézkedéséből is, melly szerint 12 ifjú­nak a' poroszországi tanárképezdékbe tanulás vé­getti kiküldetését rendeli, hogy a' magyarországi tanárképezdék' vezetését ezekre bízza. 'Sm­itteend a' lelkész az illy rendeletek' életbe léptetésekor? Nemde, vagy a' kormánynak hódolván, hirtelen szolgája leend az egyháznak, vagy lelkismeretét követve, mondani fogja: Inkább kell az Istennek, mint embereknek engedelmeskedni, 's ekkor rabja lesz az álladalomnak? De e­ keserű­ guny az egy­házra nézve, a' fönnen hirdetett, 's mindeneknek megadandó szabadság'nevezete, ha épen ő, ki csak minden idegen nyűgtől menten, működhetik siker­rel a' téren, melly a' lelkek' megnyerésére kiczit-Tanúsítja ezt a' nemzeti örseregnek a' Dráva' melléké­rei szállítása. Ugyanis bizonyos az , hogy számos hely­ségek idegenkedtek az örseregbei besoroltatástól, és több, főkép német helyeken, csak a' kormánytól szinte fölhívott lelkészek' biztatására történt ez meg, erőszak nélkül. Most reményeik' ellenére egyszerre tűzhelye­iktől eltávolíttatván, majd közönségessé lett a' lelkészek iránti idegenség, 's több helyeken a' nép illy kifakadá­sokban is nyilatkozott: „tudták ezt a' papok, de meg­csaltak ; eddig mindig hittem nekik, ezután nem hiszek, ha prédikálnak is." Csak vidékemen is 8 plébániát tu­dok, hol a' hivek ezért, lelkészeiknek minden szolgálatot megtagadtak; van,mégpedig épen szomszédomban, olly plébánia is, hol a' hivek lelkészüket a' legingerültebb köszültséggel megrohanván, kényszeritették, hogy velök együtt sorsot húzzon,'s ha ez által kijeleltetik, el is menjen katonáskodni. 12

Next