Zalka János szerk.: Religio, 1858. 2. félév

43. szám

Ii 340 — te m amplectendam inducere velit. Interim vero ut fil i i lu­cis ambulate , ac pergite vestrae fidei, pietatis , et erga Nos , et liane Sanctam Sedem amoris observantiae, con­junctionisque Studium quotidie magis ostendere, ut hoc modo gravissimas Nostras curas et molestias , quas ex re­fractariorum inobedientia capimus, vestrae religionis, obse­quiique cogitatione egregie solemur. Quod ut alacrius praestetis, ipsa Vos Apostolica Benedictione excitamus, quam coelestium omnium munerum auspicem , et eximiae paternae Nostrae in Vos caritatis pignus Vobis, Dilecti Fi­lii, intimo Nostri cordis affeetu peramanter impertimur. Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die 21. Octobris Anno 1858. Pontificatus Nostri Anno De­cimotertio. EGYHÂZI TUDÓSÍTÁSOK. Ulauyarorszàiç. llémetli-Egrcs. (Somogy megyébon) oct. 20-án. Szívet emelő látványnak voltunk tanúi a fönnebb idézett na­pon , midőn nt. P o 11 á k József karádi kerületi alesperes a jótevők segítségével a hivek által újonnan boltozott tem­plomot egyházi szertartás szerint fölszentelé. Története e templomnak ez : Midőn az ozmán nép Török-Koppány-ból kiűzetett, a nénieth-egresi hivek egy fából épült templommal bírtak , melyet azután kegyes föl­des uraságuk herczeg Batthyányi József esztergomi érsek és Magyarország prímása 1783-ban kőből építtetett föl ; azonban az idő mindent megemésztő vasfoga ezt is megrombolá, a boltozat roskadni s a hiveket leszakadással kezdé fenyegetni ; azért a lángbuzgalmu Koppányi J. plébános, kinek ez fiókegyháza nt Nagy Sándor buzdí­tására részint a kegyúr- és megyés püspökhez intézett ké­relem folytán, részint a nép áldozat-ajánlása következtében a terv megalakult, hogy a templom magasabbra emeltetvén új boltozat és tető készíttessék és kivül belül megmeszel­tessék; sok munka ugyan egy maroknyi népnek, de hol az ily ügyet hatalmas pártfogók karolják föl, ott a tervnek létesülni kell. így lett itt is; mert főméltóságu herczeg Batthyányi Fülöp kegyúr őseinek vallásosságát követ­vén , e fiók-egyház híveiről mint volt jobbágyairól nem fe­ledkezett meg, hanem ezen munkához nekik 100 p. forintot és 30 darab álló fát ajándékozott ; úgy szinte a híveiről atyailag gondoskodó főpásztor nmlgu Ran older János veszprémi püspök ő excellentiája 100 p. forintot nyújtott az esdeklőknek. V a t i c s Pál urodalmi erdész 20 pfrtot s Margulet Lipót izraelita bérnökszinte 20 pfrtot; a töb­bit a nép buzgósága állította ki, esvén minden telekre 40 pírt az egész költség levén mintegy 1,400 p. forint, valamint a szekeres és kézi napszámokat is. A főmlgu kegyúr vallásos érzelmű tisztjeiről is illik e helyen megemlékezni s ezek között tek. Sényi Gábor urodalmi főkormányzó az, ki nem csak itt és most, hanem az urodalmakban mindenütt és mindenkor a méltányos kérésnek engedve oda működött és működik , hogy az meghallgatást nyerjen. T. Farkas Imre urodalmi tiszttartó s Lehn er ispán ur , kik még a templomban levő hiányokat ú. m. az oltár, oltárkép, szó­szék , sekrestyei almáriom állapotát látva bizonyossággal Ígérték , hogy közremunkálódásuk által ezeknek megjaví­tását a főmlgu kegyurnái eszközölni fogják. Szabad legyen Németh-Egres hiveinek 8 év alatti buzgó tetteit itt röviden elmondani : új harang, orgona, harangláb, több kereszt az, mit ők emeltek s ezen munká­ban a főmlgu herczeg 120 p. frttal segítette őket, a jövő évben pedig új iskolát és mesterlakot szándékoznak építeni, mely munkájokban önerejökön túl hová folyamodnának is­mét, mint a fönnemlített jótevőkhez ? csak azt mutatja mindez , hogy a vallásos érzület a népben még él, hol az buzgó vezetőtől nyer lendületet; ilyen vezér pedig nt. Nagy Sándor lelkész ur , mert nem csak itt, hanem plé­bániájában mindenütt tevékenységével találkozunk, mert t. Koppányi 9 évi lelkipásztorkodás alatt új iskola keletkezett helybeu a mult évben, szorosodi fiók egyházá­ban is egy új pompás iskola és mesterlak már tető alatt áll, a kalvária pedig egészen ujan már elkészült több, kő­kereszt emeltetett; ez azt bizonyítja, hogy népét a vad­ságból kiemelni, vallásos érzelemmel eltölteni s azt valóban vezérleni tűzte ki föladatául. De hogy a szívemelő szertartásról is szóljak, azt nt. Pollák József karádi kerületi alesperes ur fényes egy­házi segédlet mellett végezte s mutatá be a Mindenhatónak a vérontás nélküli tiszta áldozatot, a nép ünnepies öltözet­ben s magasztos érzettel jelent meg részt veendő abban, s a mi valóban emelő volt, az az egyházi szónoklat volt, mely­ben nt Razgha Lajos tabi plébános, a templom törté­netének és jótevőinek előre-bocsátása után megmutatta, hogy a hivek ezen templomot 1. a Mindenhatónak , 2. ön­maguknak építek, köszönetet mondván a jótevőknek, az al­esperesnek, a plébánosnak, az ünnepélyre megjelentek­nek, a népet pedig új tettekre buzdítván; emelő volt végre a bájos zengzetü négy férfi-hangon tett egyházi négyes (quartetto), melyet a kerületi kántortanítói kar dicséretesen végzett. Részt vettek ezen ajtatosságban : a tettes cs. kir. igali járási szolgabirói hivatal egy kiküldöttje, az uroda­lom részéről a fönntisztelt tiszttartó és ispán ur, a kerületi papság közöl többen, sőt még a szomszéd kerületből is többen , a kerületből több kántortanítók és jegyzők , kiket a községi biró szives magyar ebéddel megvendégelt. Végre áldást kívánván a Mindenhatótól főmlgu her­czeg Batthyányi Fülöp és magas családjára, nmlgu Ran older János veszprémi püspök ő excellentiájára; a tekintetes herczegi tisztségre, hogy többször is pártolói lehessenek a szent ügynek, a tettes igali cs. kir. szol­gabirói hivatalra , hogy a népet jó tanácsadásával és pártfogásával támogassa ; a nt. alesperesre, hogy máskor is ily épületesen végezhesse az egyház sz. szertartásait ; a nt. szónokra, hogy több ily buzdító beszédet mondhasson ; — a nt. illető lelkészre, hogy hivei közt több ily lelki örömet élvezhessen ; a hívekre, hogy erőt nyerjenek ily nagyszerű munkákra; Jakab Ferencz községi biróra, hogy erélyes

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék