Accesarea documentelor necesită abonament

Conectare Înregistrare

Magyar Közigazgatás 1885-1943

...

Közigazgatási hetilap.
„A «Magyar Közigazgatás» … programmja tovább is az leend, melyet átalakításakor ismertettünk: A magyar állam létczéljainak biztosítása, — megfelelő közigazgatási intézmények létesítése, életképes intézmények fenntartása és fejlesztése által, — szóval haladás a szükséges reformok terén, a magyar nemzet által elfogadott demokratikus irányban. A közigazgatás szakszerű mívelését tűzvén lapunk feladatául, azt akként osztottuk be, hogy egyfelől a közigazgatás elvi kérdéseinek elméleti megvitatására, másfelől a mindennapi élet gyakorlati kérdéseinek tárgyalására megfelelő tért jelöltünk ki. E czélból abban a közigazgatás körébe vágó elvi jelentőségű kormányi és felsőbb hatósági határozatoknak, továbbá a közegészség, közrendészet, közgazdaságnak s lapunk ez uttali bővítése által a tanügy és közmívelődésnek, valamint a külföld e szakba vágó mozgalmainak, végül a törvényhatóságok és községek beléletének s kifejtett tevékenységüknek ismertetésére s közlésére, rendes rovatokat állítottunk.”

Cuprins 34.176 pagini