Almanahul Părinţilor, 1985

SCOPUL ESENȚIAL AL ȘCOLII­ DE A ÎNVĂȚA ȘI PĂSTRA CU SFINȚENIE LIMBA NAȚIONALĂ VALOA MANUALELOR LUI ION CREANGĂ • Contra „cumplitului meșteșug de timpenie" • O recomandare de excepție făcută de Eminescu • Patima lui: gramatica I . și ortografia ION CREANGĂ (1839-1889), fiul lui Ștefan al Petrei Ciubo­­tariul și al Smarandei, fiica lui David Creangă din Pipirig, al cărui nume l-a și purtat, s-a înscris și strălucește în cultura noastră, ca autor al inegalabile­lor Amintiri din copilărie ca și ale fermecătoarelor Povești — traduse în multe limbi ale pă­mântului. Povești ce-l situează, alături de frații Grimm, Per­­rault, Andersen ș.a., printre marii făuritori ai lumii mirifice a copilăriei. Marele Ion Creangă este cunoscut nu numai prin valoarea creației sale literare, ci și ca învățător militant, cu idei progresiste, în partea a doua a veacului al XIX-lea a fost printre inițiatorii acțiunii de modernizare a învățămîntului autohton. Făcînd parte din aleasa fami­lie a scriitorilor noștri clasici, care au lucrat și în domeniul învățămîntului — ca, de pildă, Eminescu, Caragiale, Slavici, Vlahuță, Odobescu — Ion Crean­gă a desfășurat o prețioasă acti­vitate didactică într-o epocă de însemnătate deosebită pentru istoria poporului nostru, cînd se ducea o luptă de esență revoluționară, pentru desfiin­țarea rînduielilor feudale și eliberarea națională, împlini­rea „Visului de aur“ al Unirii și Independenței naționale; ză­mislirea unei noi așezări poli­tice menite a orienta și deschide drumul luminos al României moderne. A fost o epocă de mari frămîntări social-economice și politice susținute de acțiu­nile forțelor sociale avansate, de la orașe și sate. Reflectînd progresul și contradicțiile în do­meniul social-economic și po­litic, cultura epocii a contribuit din plin, la rîndul ei, la dezvol­tarea societății. în această pe­rioadă s-a introdus alfabetul latin (1860), a fost înființat Mi­nisterul Cultelor și Instrucțiunii (1862), se realizează prin Legea instrucțiunii publice (1864) uni­ficarea învățămîntului, se dez­voltă școala secundară, este organizat învățămîntul practic, se înființează Universitatea din Iași (1860) și Universitatea din București (1864). La avîntul culturii românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la orientarea ei democratică o însemnată contribuție a adus presa mișcării muncitorești și socialiste prin revistele „Con­temporanul“, „Drepturile omu­lui“, „Munca“, „Lumea nouă“, „Revista socială“ ș.a. Elev al școlilor din Humulești, Broșteni, Tg. Neamț și apoi, al Școlii de catiheți din Fălticeni și al Seminarului de la Socola, Ior> Creangă urmează în conti­nuare Școala preparandală „Va­sile Lupu“ din Iași, unde are profesor pe Titu Maiorescu­­, pentru ca din 1864 să funcțio­neze ca învățător la Școala pri­mară de la Trei Ierarhi mai întîi și apoi, timp de treizeci de ani la școlile din Sărărie și din Păcurari, pînă la stingerea sa din viață (1889). Ca om al școlii, Ion Creangă a intrat în istoria învățămîntu­lui românesc prin contribuția avută în dezvoltarea procesului de modernizare a predării scris­­cititului și a procesului didactic general din cadrul ciclului ele­mentar. Contribuție concretiza­tă în activitatea sa pe făgașul școlii și prin manualele școlare noi compuse și publicate. Me­toda nouă de scriere și cetire (în colab.), Iași, 1871 (apărută în 21 de ediții); învățătorul copii­lor (în colab.), Iași, 1871 (ti­părită în 9 ediții); Povățuitoriul la cetire prin scriere după sis­tema fonetică (în colab.), Iași, 1876 ,Geografia județului Iași (în colab.), Iași, 1879 (tipărită în 4 ediții). In abecedarele publicate, Ion Creangă înlocuiește metoda anacronică a slovenirii (litera­­lizării) și silabisirii, bazată pe memorarea mecanică a literelor în ordinea lor alfabetică și a silabelor — metodă practicată în manualele vremii, ca în Ma­nualul de silabism al lui D­i­m­i­ I­O­N C­R­E­A­n­G­Ă , v­ă­z­u­t d­e C . B­A­B­A 10 — A­lm­anahul părinților, 1985 145

Next