Dimineaţa, aprilie 1926 (Anul 22, nr. 6952-6977)

1926-04-01 / nr. 6952

12 PAGINI PREȚUL ABONAMENTELOR: Ls­ 600. — pe timp da un an » ri 50.­­ » « »6 luni n 150. — » n » 5 m In străinătate dublu HBB* f on dat in 1904 de CONST. MILLE2 LEI Centrala tt/07 24/73, 4b/7U Oiraoţla 57/72. Ad-tia 7/93. Profínon» iU/8 ■ BIROURILE: București Str. Sărindar No. 9—11 2 LEI TELEFOAN­­E NOASTRE crizei Noul guvern Criza de guvern e terminată. Re­cele a chemat la putere pe d. gene­ral Averesch, şeful partidului po­porului. Se ştie că nu aceasta a fost solu­ţia care ne-a părut nouă cea mai potrivită. Întrucât partidele naţio­nal şi ţărănesc se declaraseră gata să prezinte o listă comună, se im­punea concluzia că un guvern, care ar fi expresia a două partide tari, s’ar prezenta mai solid decât even­tualul guvern al unuia singur din cele trei partide, mai cu seamă da­că ar mai fi vorba și de cel mai slab. Lucrul era atât de elementar, în cât nu mai trebuia demonstrat două partide puternice reprezintă în mare măsură massele cetăţe­neşti; un guvern alcătuit de ele co­respunde astfel în bună parte prin­cipiului democratic, adică al câr­r­muirii poporului prin sine însuşi. E nevoe să mai spunem că ,nu a­­cesta este cazul acuma, cu guver­nul Averescu ? Pe de altă parte, trebue să recu­noaștem și vina celor două partide democratice. E adevărat că în ul­timul moment s’au declarat gata să prezinte o listă comună; dar dacă înțelegerea s’ar fi stabilit mai de mult — cum am preconizat-o noi, atâta vreme — e de presupus că factorul hotărîtor nici n’ar fi găsit motiv să se adreseze aiurea. . Acum, în faţa faptului împlinit, rămâne de văzut cum va şti noul guvern să se arate la înălţimea nevoilor acestei ţări. Pentru a-l judeca va trebui, în primul rând, să-i cunoaştem pro­gramul, iar în al doilea rând să-i vedem metodele de guvernare, pu­se în practică. Cu toată originea nedemocratică a, noului guvern, profund regretu­­l"ifa, el "ar pute­», totuş, să guve­­reze foarte democratic. Ar fi pu­tut-o face şi liberalii, dacă ar­­fi vrut. Evident, când ai puterea în mână, o poţi utiliza cum vrei. Bună­voinţa joacă mare rol. Şi de aceea noi ne permitem să-i cerem guver-­­ lului Averescu o mică sforţare de­­ bunăvoinţă, ca să dreagă, prin felul, său de a lucra, impresia provocată prin felul de a veni la cârma.­­ Dacă am spune că suntem prea­ optimişti în această privinţă, ne-am lăuda. Din contra, experiența tre­cutului, cu cele mai multe guverne ale noastre ne împinge mai mult spre un pesimism accentuat, pe care nu-l atenuiază deloc aminti­rile lăsate opiniei publice tocmai de precedentul guvern Averescu. Bine ar fi dacă propria sa expe­riență de atunci l-ar îndemna pe d. general să renunţe la guvernarea cu pumnul, aşa cum a practicat-o, spre marea plăcere a liberalilor cari şi ei au ţinut s’o continue şi s’o desăvârşească. De altfel, şi ţara va avea în cu­rând prilejul să se pronunţe, întru­cât urmează să se facă alegerile generale. Deşi legea electorală, vo­tată la sfârşitul ultimei sesiuni, în­tăreşte în chip considerabil guver­­nul, totuş­ea nu-l scuteşte de ne­voia luptei şi nu smulge cu totul alegătorilor putinţa de a-şi impune candidaţii preferaţi. Ne aflăm deci în ajunul unei scurte epoci de frământare politi­că, din care va avea să iasă con­firmarea sau infirmarea soluţiei pe care regele a dat-o crizei de gu­vern. Să sperăm că noii guvernanţi vor ţinea să iasă din alegeri nu numai cu voturi, ci cu suflete. D. general Averescu a gustat popularitatea. Ştie că e bună. De ce nu l-ar ispiti recăpătarea ei ? In ce ne priveşte, noi nu vom fi spectatori indiferenţi, faţă de tot ce se petrece. Ne vom spune cuvântul şi vom căuta să cucerim pe cetitori pentru ideea cea mai bună şi pen­tru atitudinea cea mai nimerită Dar în aprecierile şi în îndemnurile noastre vom căuta, cum am şi cău­tat întotdeauna, să fim cu totul o­­biectivi. ...Și acum, să privim și să no­tăm! Traian Vlad * Constituirea guvernului Averescu ) ' J mmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmm^m* u r 1 " J prom elort ai noilor miniştri Criza de guvern s’a sfârşit, erl. Regele a însărcinat pe d1 general Averescu cu formarea noului gu­vern. Ştirea a produs mare senza­ţie, deoarece toată lumea credea că, anunţând regelui că au şi o listă comună, partidele naţional şi ţără­­nist şi-au asigurat venirea la pu­­tere. In special amănuntele d­osare chipul cordial cum regele a primit pe d­l. Iorga făceau să se creadă că d. Maniu va fi însărcinat cu for­marea guvernului. Dri dimineaţă, pe la orele zece au sosit primele știri despre chemarea d-lui general Averescu la palat. In cercurile politice nu s’a prea dat crezare zvonurilor. Telefoanele zbâr­­nâiau, fiecare dorind să se infor­meze pe unde putea Cu casa d-lui general Averescu nu se putea vorbi; telefonul d-sale nu răspundea. Conducătorii partide­lor de opoziţie nu vroiau să creadă şnirea, în special nimeni nu vroia să admită, în partidul naţional, că d. Goldiş ar face parte din noul guvern. La orele 11, faptul era definitiv confirmat. La această oră au apărut şi primele ediţii speciale ale ziare­lor, anunţând numirea noului gu­vern La orele 11 'A a apărut a doua ediţie specială a „Dimineţii” cu lista noilor miniştri. DECRETUL DE NUMIRE A PRE­ŞEDINTELUI CONSILIULUI Iată şi decretul din „Monitorul Of­ficial'’ prin care se anunţă noile numiri. Primul decret are următorul con­ţinut: FERDINAND I, Prin graţia lui Dumnezeu şi vo­inţa naţională, Rege al României, La toţi de faţă şi viitori, sănătate, Văzând demisiunea ce ne-a pre­­zentat Guvernul Nostru, Pe baza art. 83 din Constituţiune, Am decretat şi decretăm : Art. I. Această demisiune este primită de NoL Art. I­. D. General Alexandru A­­verescu este numit Preşedinte al Consiliului Nostru de miniştri. Art. III. Preşedintele consiliului Nostru de miniştri este însărcinat cu executarea acestui decret. Dat în Bucureşti, la 30 Martie 1928. FERDINAND Preşedintele consiliului de miniştri, Ion­­ C. Brătianu No. 1.701 DECRETELE MINIŞTRILOR Al doilea decret conţine numele miniştrilor. Iată textul acestui de­cret : FERDINAND I, Prin graţia lui Dumnezeu şi vo­inţa naţională, Rege al României, La toţi de faţă şi viitori, sănătate: Văzând decretul Nostru cu No. 1.701 din 1928. In baza art. 88 din Constituţiune, Am decretat şi decretăm: Art. I. Sunt, numiţi miniştri ai No­­ş-’ri secretari de Stat şi miniştri ai noştri de Stat: D. General C. Co­­udă la departa­­mentul industriei i ■ urţnlnL „_____ , __ Dr­c. GardifcA ncr.-tcjuwiMe- «COREŢELE SUBSECRETARI?- « agriculturii și domeniilor. D. I.' Miîilineu la departamentul afacerilor străine.' * \ D. V. Goldiş la departamentul cul­­telor si artelor. D. Ocîavian Goga la departamen­tul internelor. D. P. P. Negulescu la departa­­mentul instrucţiunii. D. General G. Văleanu la departa­­mentul comunicaţiilor. D. T. Cudalba la departamentul justiției.­­ D. Gr. Trancu-Iaşi la departamen­tul muncii, cooperaţiei şi asigurări sociale.­­ D. Sergiu Niă, ministru de Stat. D. I. Fetrovici, ministru de Stat.­­ D. P. Groza la departamentul lu­crărilor publice. D. Dori Popovici- ministru de Stat. D. General L. Mircescu la depar­tamentul războiului. D I, Lapcdatu la departamentul finanţelor, D. I. Lupaş la departamentul să­nătăţii şi ocrotirilor sociale. Art. II. Preşedintele consiliului Agresiune® din Gara de Nord D. Mârzescu, sosind din Paris, a fost în gara de Nord victima unei odioase agresiuni. Orice act de vio­lenţă, manifestat asupra unei per­soane — ne repugnă. Pumnul nu dovedeşte decât o superioritate mus­culară. Dreptatea nu triumfă în pal­­me. Cât priveşte răzbunarea — a­cest sentiment inferior, exprimat cu urlete şi izbituri de picior, nu face decât să-l întoarcă pe om spre ca­verne. Agresiunea împotriva d-lui Mâr­­zescu e cu atât mai josnică, cu cât dsa nu-i încă complect restabilit de pe urma unei grele boale. Suferinţa fizică este un sent al omului împo­triva nu numai a violenţelor, dar chiar a criticilor. In faţa acestui act nedemn şi ne­­uman, nu ne putem­ insă opri de a privi mai departe lucrurile. Agre­siunea din gara de Nord nu-i un fapt izolat. Astfel de agresiuni se petrec de câţiva ani, sub binevoitoa­rea supraveghiare a autorităţilor. S-a creat un fel de curent al vio­lenţelor.­­ Dacă pe lângă acestea ne gândim şi la atitudinea „Viitorului“ nu nu­mai de Încurajare a violenţelor, dar chiar de provocare a lor, nu putem decât să cerem desfiinţarea siste­mului de violenţe, patronat de ve­chiul guvern, Care a văzut cum în­­cep brutalităţile — dar care nu şi-a putut imagina unde pot ele ajunge. M. SV. D. G. MÂRZESCU Demisia lui Farinaid BERLIN. (Rador). — Ziarele a­nuută din Roma că Farin­acd și-ar fi prezentat demisia din postul der secretar general al, partidului fas­cist. In­ locul său ar urma să fie in­stituit un triumvirat. ■fc NrOMA, 30. (Rador). — Directora­tul naţional al partidului ■ fascist îşi va prezenta demisia în semn de solidarizare cu Farinacci, secretarul general al partidului. — - ■■ —Bfig»- ♦ -^BB—■ -----­ D’Annunzio bolnav de gripă GARD ONE, 30. — Poetul D’An­nunzio, care se află aci, s’a îmbol­năvit de gripă. Amnistierea refugaţdor politici bulgari SOFIA, 30. — D. Omarsevski, membru în comitetul executiv al partidului agrar, a primit din partea guvernului însărcinarea să plece la Belgrad, Viena şi Praga spre a con­vinge pe membrii partidului agra­rian, refugiaţi în străinătate, să se întoarcă acasă u­nde vor fi amnis­tiați şi li se va da toată libertatea de a combate actualul guvern pe căi legale. v . . ................... Mulţimea ovaţionând pe­­ Gr. Trancu-Iaşi Depunerea jurământului Depunerea jurământului a avut loc la ora unu. Noii miniştri au în­ceput a sosi la Palatul regal la o­­rele 12 şi un sfert. D. general Ave­rescu a sosit unul din cei din urmă, la orele 12 şi 35. Solemnitatea depunerii jurămân­tului a durat până la ora 1 şi 20. După depunerea jurământului, d. general Averaşcu, adresându-se re­gelui, a rostit următoarele cuvinte: Majestate, de data aceasta nu a­­ducera numai devotamentul neclin­­tit pentru rege şi dinastie, ci şi ex­perienţă de guvernare. Sperăm dar, că vom fi la înălţi­mea înaltei şi grelei misiuni ce nu­ încredinţaţi. Regele­­a răspuns : — Vă recomand tuturor să guver­naţi cu bunătate, cu blândeţe şi­ să fiţi cu milă pentru cei obijduiţi. Intre timp, în Piaţa Palatului se adunase o mare mulţime de oa­meni, curioşi şi partizani ai noului guvern. Când şirul de automobile a pă­răsit Palatul, noii miniştri au fost ovaţionaţi. , Dela Palat, toţi miniştrii s’au dus la Cotroceni, unde s’au prezintat re­ginei. Caracteristica noului guvern Noul guvern este compus din membri ai partidului poporului, la cari s’a adăugat şi grupul Goldiş, compus din d-nii Goldiş, Lupaş şi Lapedatu, din partidul naţional. Foştii progresişti sunt reprezentaţi printr’un singur ministru : d. Miti­­lineu. Socotit­ pe provincii, sunt în gu­vern: 5 ardeleni ,grupul Goldiş şi d-nii Goga şi Groza, un bucovinean şi un basarabean. Din fostul minister averescan au mai făcut parte d-nii Goga, Negu­lescu, general Văleanu, Cudalbu, Trancu-Iaşi, Sergiu Niţă, Groza, Dr. Popovici. Lipsesc de astă dată, dintre foștii miniștri averescani: I. C. Atanasiu, generalul Răşcanu. D. Petrovici era destinat să ia portofoliul lucrărilor publice; refu­zând acest portofoliu, d-sa a­ fost nu­­mit ministru de stat, fără portofo­liu, iar d. Groza, deattuu« -t al mi­­nistru al Ardealului, a luat lucră­­rie publice. MINISTRU PENTRU PRIMA OARĂ Sunt pentru prima oară miniştri d-nii Ion Lupaş, Ion Lapedatu, ge­neral Mircescu.­D. Ion Lupaş este preot ortodox şi profesor de istorie la Universitatea din Cluj. Cititorilor noştri li este cunoscut prin mai multe articole, cu caracter istoric-literar, publicate în „Adevărul literar” şi uneori în foiletoanele „Adevărului politic“. D. Ion Lapedatu este frate gemen cu d. Alex. Lapedatu, ministrul de culte din guvernul liberal. D. Lape­datu a fost secretar general la re­sortul finanţelor din Consiliul Di­rigent, are o temeinică cultură fi­nanciară şi a reprezentat adesea ţara în diversele delegaţii mixte, din străinătate, pentru chestiuni finan­ciare ^ Anul KXH-No.6953^ JOI I APRILIE 1926 ____________________________X |________-US.----------|-U! !— ""igST Membrii noului guvern: 1) General Averescu, 2) Octavian Goga, 3) General Goan­a, 4) I. Lupaş 5) Transu­laşî, 0) P. Groza, I) I. Lapetaîu, B) General Văîeanu. In planul al doilea, nenumerotaţi, d-nii Dori Popovici şi I. Petrovici Nostru de miniştri este însărcinat cu executarea acestui decret. Dat In Bucureşti, la 38 Martie 1926.­­ FERDINAND Preşedintele consiliului de miniştri, General AL Averescu LOR FERDINAND I, Prin graţia lui Dumnezeu şi vo­inţa nat­onială. Rege al României, La toţi de faţă şi viitori, sănătata. Asuma, raportului preşedintelui consiliului Nostru de miniştri sub No. 847 din 30 Martie 1326. Pe baza art. 88 şi 93 din Constitu­­ţiune, Am decretat şi decretăm: Art. I. Sunt numiţi subsecretari ai Noştri de Stat d-nil: M. Borlesen şi C. Bucşan la de­partamentul internelor. M. Manoilescu la departamentul finanţelor şi General Mihail Ionescu la depar­tamentul agriculturii şi domeniilor. Art. IL Preşedintele consiliului Nostru de miniştri este Însărcinat cu executarea acestui decret. Dat In Bucureşti, la 30 Martie 1926. FERDINAND ,Preşedintele consiliului de miniştri. General AL Averescu Este în special un bun cunoscător pulul de armată din Basarabia, al chestiilor în legătură cu tratatele. De altfel şi d. Vasile Goldiş poate de pace şi mai ales cu moştenire­­. Austro-Ungariei. ■ In ce priveşte concepţiile largi, ne­­cesare in ziua de azi unui ministru de finanţe, d. Lapedatu nu este încă cunoscut marelui public. "­ D.. "general Minsescu este un n­o­­u­ socotit ca ministru nou, întrucât d-sa n’a ocupat încă nici un resort. A fost însă ‘n mai multe rânduri mi­nistru fără portofoliu. D. Goldiș s’a ocupat de aproape de chestiunile referitoare la organi­zarea cuiului, încă sub vechiul re­­gim din Ardeal. - mentul de faţă comandantul cer­ Impresia in rândurile »­nsiţiei • In rândurile opoziţiei, numirea guvernului averescan a produs o impresie foarte defavorabilă. Atât la partidul naţional, cât şi la cel ţără­nesc se spune azi: „acuma trebue să ne pr­egătim de alegeri”. . Chestiunea principală va fi dacă cele două partide să lupte în alegeri, împreună sau separat. In linii ge­nerale, la partidul naţional predo­mină ideea să se ducă lupta in co­mun, pe când ţărăniştii par a încli­na mai mult pentru ideea de a lup­­ta separa. Primul nons­liu de mineri Un manifest cltre fari Membrii noului guvern s’au în­trunit ori la orele 5 d. a. în primul D. VASILE GOLDIŞ consiliu de minştri sub president­ia d-lui general Averescu la presiden­­ţia consiliului. S’a examinat situaţia politică. S’a examinat de asemenea data când urmează a se fixa alegerile pentru parlament. Aceste alegeri vor începe proba­bil la 25 Mai a. c. Nu s’a fixat încă definitiv data. Ea se va fixa astăzi* când se vor semna și decretele. Consilul a hotărit ca guvernul să lanseze un mamif­est către tatăl D-nii V. Goldiş. I. Petrovici şi Garofl­oi au fost însărcinaţi cu re­dactarea acestui manifest, care va fi dat înaintea sărbătorilor Paştilor. Astăzi, ceilalţi miniştri — afară de d. Goga care s’a prezentat ori la interne — se vor prezenta spre a lua în primire departamentele res­pective. Viitorul consiliu va fi mâine Joi. AL. Citiji continuarea în pagina iha I I ie [sidi uri­mi şi a celor cari vin La Domenii D. Al. Constantinescu •— fostul ministru al domeniilor — a convo­cat eri la orele 11 dim. în sala cea mare a ministerului—pe toţi func­ţionarii superiori pentru a-şi lua ră­mas bun — fată fiind şi d-nii Ci­­păianu fostul subsecretar de stat şi V. Chirculescu — fostul secretar ge­neral. D. AL. CONSTANTINESCU a ros­tit o cuvântare în care a adus mul­­ţumiri funcţionarilor pentru conclu­sul ce l-au dat în lucrările ministe­rului sub trecutul guvern — rugân­­du-i a da acelaşi concurs şi d-lui ministru Garoflid. Spune că regretă că nu a putut face mai mult pentru funcţionarii departamentului din cauza greutăţi­lor financiare prin care a trecut ţara. D. MIHAILESCU directorul gene­­al al personalului şi contab­ităţei — a mulţumit — în numele funcţio­narilor — d-lui Al. Constantinescu pentru grija ce a purtat corpului, funcţionăresc. I-a mulţumit pentru împroprietărirea care a făcut-o func­ţionarilor la Băneasa şi Herăstrău , cât şi la Techir-Ghiol. „ La sfârşit s’a oferit d-lui Al. Constantinescu bustul d-sale lucrat

Next