Dimineaţa, august 1927 (Anul 23, nr. 7421-7451)

1927-08-01 / nr. 7421

Pagina 4-a Parastasul de 9 zile dela moartea regelui Ferdinand |›Mu m ›Cum› ————. Pioasa pomenire dala Ciriga-cie-ărgeş Dela trimisul nostru special — . CURTEA DE ARGEŞ, 30. — „Po­menirea de 9 zile“, de când regele Ferdinand a intrat în odihna de veci a prilejit o pioasă rugare pentru o­­dihna sufletului său. Ceremonia s'a desfăşurat în ca­drul strict oficial neparticipând ofi­cial decât membrii familiei regale— la care s’a adăogat, de astă dată, şi principesa de Hohenlohe sora Regi­nei văduve — membrii guvernului, casa civilă şi militară şi reprezentan­ţii autorităţilor. SOSIREA FAMILIEI REGALE Membrii familiei regale — afară fle regele Mihai I şi regele şi regina Iugoslaviei — au sosit la ora 10 cu un tren special venind de la Sinaia, găzduind la reşedinţa episcopală. Regenţa, membrii guvernului şi înaltul cler, au sosit la ora 10 luna, venind din Bucureşti cu un tren special însoţit de d. Căciulă din di­recţia specială a mişcării c. f. r. Din guvern au sosit cu acest tren d-nii prim ministru I. I. C. Brătianu, d-nii miniştrii Vintilă Brătianu, dr. An­gelescu, general Angelescu, Lape­­datu, dr. Lupu, Mrazec şi d-nii sub­secretari de stat Franasovici şi Pe­­rieteanu. Ceilalţi membri ai guver­nului au rămas în Capitală reţinuţi­­de Te-deumul de la Patriarhie şi de lucrările parlamentului. PARASTASUL înainte de sosirea membrilor fami­liei regale, episcopul Nichita al Ar­geşului cu clerul episcopal a oficiat obişnuita leturghie după care au in­trat în altar Mitropolitul Pimen al Moldovei, locotenent patriarhal, ar­hiepiscopul Gurie al Basarabiei, e­­piscopul Gheridie al Buzăului, Cos­­ma al Dunării de jos, Gherontie al Tomusului şi Triteanu al Romanului. In clipa când preoţii Patriarhiei, protosinghelul Teofil Ionescu, arhi­­diaconul Eugen Orghidan, erndiaco­­nul Firmilian Marin şi arhidiaconul Ursachi de la catedrala din Chişinău începeau cântarea jalnică a proho­dului, de pe aleia din stânga, mână­­stirea se apropia, impresionant prin simlitatea lui — cortegiul deschis de d. Stârcea, maestrul ceremonii­lor. Regina văduvă Maria nu-şi putea opri lacrimile între ex-regina Elisa­­beta a Greciei principesa mamă E­­lena şi principesa Marioara, după care veneau principele şi principe­sa de Hohenlohe, principesa Ileana, ev-regele George al Greciei şi princi­pele Nicolae cu membrii regenţei, pa­triarh­ul dr. Miron Cristea şi Buz­dugan. In tinda bisericei, familia regală a fost întâmpinată de membrii gu­vernului, d. gen. Nicoleanu, prefec­tul poliţiei Capitalei, d-nii Hiotu, ministrul casei regale, prefectul ju­deţului d. N. Toaniţescu, primarul o­­raşului d. D. Lăzărescu, gen. Ştefă­­nescu, poliţai N. Teodorescu precum şi de ofiţerii reg. I obuziere cari au depus o coroană pe cripta defunctu­lui suveran. REGINA VĂDUVĂ SE ROAGĂ Momentul intrării familiei regale în biserică a fost cu deosebire im­presionant. Marmora, sub care odihneşte Fer­dinand I, era acoperită cu un veş­mânt de purpură. In cele patru col­ţuri, se aflau crinii, şi purpura era acoperit de aromitoare fiori de mun­te. Câteva coroane din partea mem­brilor familiei regale se aflau lângă agheasmator. Corul patriarhiei şi preoţii dă­deau prohodului accente ce stăpâ­neau clipa dureroasă. Regina văduvă Maria a ungenunchiat pe una din cele trei perne de lângă mormânt şi-a aplecat capul pe piatră şi a rugat câteva momente şi hohote de plâns au străbătut tă­cerea impresionantă. Prohodul se sfârşi. Creştineasca datorie era îm­plinită şi întreaga asistenţă părăsi biserica după ce regina Maria mai aruncă o privire mormântului de­functului ei soţ. POMANA După săvârşirea parastasului, s’a împărţit tradiţionala pomană la­ 1000 oameni săraci şi membrii familiei regale au plecat la Sinaia iar mem­brii guvernului la Bucureşti la ora 3.40 afară de d. I. I. Brătianu care a rămas la Florica. Chirculescu, fost ministru; N. N. Să­­v­eanu, preşedintele Camerei; gene­ral Moşoiu, fost ministru; Oscar Ni­­culascu, preşedintele înaltei Curţi de casaţie şi justiţie; Elie Radu, pre­şedintele consiliului technic superi­­tor; Al. Crăsnaru, preşedintele consi­liului superior administrativ; Tom­­mie­scu, vice-preşedinte al Senatu­lui; Popescu-Necşeşti, Ştefănescu şi D. Budurăscu şi general Toma Du­­mitrescu, secretari generali de mi­nistere; dr. I. Costinescu, primarul Capitalei; Niculescu-Dorobanţu; Ro­mulus Voinescu, directorul general al siguranţei statului; Stârcea, primpreşedinte al tribunalului Il­fov; Jean Dobrescu­, prim procuror; Anibal Stoenescu, directorul prefec­turii poliţiei; D. Vladimirescu, ins­pector general în siguranţa statu­lui; I. Rab­et, inspector de poliţie, etc. D-nii generali: Mărdărescu, Pe­­trescu Ion, Panaitescu, Alimănescu, Stângaciu, Manu, Palada, Miciora, Zottu, Samsonovici, Botez Mirrea Constantinescu D., Lăzărescu, etc. La Ploeşti Cu ocazia împlinirei a nouă zile de la moartea fostului rege Ferdi­nand a avut loc la biserica Cate­drală Sf. Constantin un parastas, în memoria defunctului suveran. A luat parte autorităţile civile şi militare în frunte cu d-nii I Mihăilea­nu, prefectul Judeţului, general Ca­­laraş, prim procuror Const. Ene­­scu, I. G. Obrocea primarul oraşu­lui, Const. Soarec prefectul poliţiei, Const. Vasilescu directorul prefectu­re! de judeţ, Const­oieru, directorul prefecture! de poliţie, Chilom, şeful siguranţei Al. Popescu, toţi ofiţerii superiori din garnizoană în frunte cu comandanţii corpurilor de trupă precum şi un numeros public. Slujba religioasă a fost oficiată de protoereul judeţului părintele Iordănescu asistat de mai mulţi preoţi. Onorurile militare au fost date de o companie de muzici şi drapel. Deasemeni s’au oficiat slujbe religioase la templul coral din str. Basarabi şi bisericele catolică şi protestantă. B. BRĂTIANU EŞIND DELA PARASTAS KLGIIYA, PRINŢESA ELENA ŞI PRINŢUL NICOLAE IN CURTEA MĂNĂSTIRE! • V. — D. Dbr. — La Sinaia SINAIA, 30. — Azi la orele II s’a oficiat la mănăstirea din loca­litate un parastas pentru fostul su­veran de către episcopul Dionisie. A participat un public numeros, autorităţile civile şi militare în frunte cu d-nii general Teodore­scu, Marţian, Capeleanu, inspecto­rul politiei d. Petrescu, primarul local d. Mateescu, d. Niculescu- Telega, colonel dr. Georgescu, medicii Șerbănescu și Enăchescu. S. în Capitală Sâmbătă împlinindu-se nouă zile de când fostul rege Ferdinand a murit, a avut loc un te-deum la pa­triarhie pentru odihna sufletului de­functului rege. La orele 11 arhiereul Platon a ofi­ciat liturgh­ia asistat fiind de arhimandriţii Gordon Galaction şi Filaret Jocu şi arhidiaconul Anto­nie.Răspunsurile religioase au fost date de un quartet de preoţi. Serviciul divin s-a terminat la ci­rcle 11 luni. Au asistat la această slujbă­­divi­nă, d-nii: I. G. DUCA ministru de interne, Const­. Argetoianu, ministrul agri­culturii şi domeniilor; Stelian Po­­pescu, ministrul justiției, N. D. Crima din comuna Râncezi-Prahova PLOEŞTI, 30.­­ O crimă neo­bişnuită, săvârşită de mai mulţi ti­neri aflaţi în stare de beţie a fost comisă în cursul nopţei în comuna Râncezi din judeţul nostru. CHEFUL Iată cum s’au petrecut faptele: Aseară pe la orele 8 un grup de ti­neri a intrat în cârciuma comer­ciantului Toma I. Dinu din susnu­­mita comună, cerând să li se dea de băut. Cârciumarul s’a executat, servind astfel de băut clienţilor săi, până la orele 12 din noapte. La această oră voind să închidă prăvălia, a invitat pe clienți să-i facă plata și să părăsească cârciu­ma, ora fiind înaintată. IN LOC DE PLATĂ, BĂTAE Drept orice răspuns, indivizii — hind şî turmentaţi de băutură San tr’un hal nemaipomenit — s’au nă­pustit asupra cârciumarului, bătân­­du-1 atât de grav, încât i-au făcut răni peste tot corpul. Dându-şi seama de fapta lor, ti­nerii au părăsit cârciuma făcându­­se nevăzuţi. Cârciumarul Dinu, du­pă o noapte de chinuri, din cauza rănilor provocate de pe urma lo­viturilor primite,­­ în zorii zilei, a sucombat. ARESTAREA CRIMINALILOR In urma cercetărilor făcute de jandarmi, tineri criminali în număr de 5 au putut fi arestaţi astăzi di­­mineaţă. Ei sunt: Ion D. Petrescu, Toma Dinu Feraru, Dumitru Manole Că­lită, Ion Manole Călită şi Ion Gh. Medianu. Cu actele dresate au fost înaintaţi parcatului de Prahova. - j . I.. I. Ver. OT MINEATJI STE VIATA Ga ea V cronei 81 (colt cu str. Fântânei) io » Şi­fon fără apret englezesc Servete prima pentru masă Lenet i­ark­ez p rochi Sârme u /. ă p iublun toate cu­loril e Gra lel pentru panta­loni bărbătești. Upa­ culori p lingerie Marchizei culori pânză p cearceafuri LtO cm lat Georgette p Crépe rochi Marchizete imprima­te p. ro hi pânză pentru saltek 1­00 cm lat Lino de olan­dă p lingerie Poplină de mătasi pentru cămăşi barbă­teşti. Olandă p cearceafuri 185 cm lat Covercoats p. haine bărbăteşti 140 cm. lat. S­ole p. haine băr­băteşti 140 cm. lat Olan­dăp. cearceafuri 231 cm. lat R­ămăși lin poplin de mătase cu 2 guiere Crepe de Chine im­primat p. rochi Eponge p. Halate de bae Crepe de chine toate culorile mătase pură Cuverturi de vară cu desen Crepe de Chine gr și cel mai bun Mătase p. plapumă 180 cm lat Ciorapi de mătase pură toate culorile Spre ecru mătase pură. 39 46 52 §9m 89 95 105 115 115 145 175 246 235 345 396 445 450 495 650 115 886 990 253 345 mare si bogat asorti­ment In ori­ce ţesături Stofe de lânâ şi mătăsuri, precum ş­i cioreparie, mănuşi prosoape, fete mise şi şervete. E. WOLFF Bucureşti, Sir S­? Dumitru 3 MARE DEPOZIT permanent de MAŞINÎ-DNBLTC pentru prelucrarea feru­lui, metaluri vor fi lemnului« CHERESTEA EFTINA Găpituri până la 5­50 lei 175tm Scânduri astei­­ala 4m „ 14­00 „ Sipci 5­2 „ 1200 ,, Duşumele geh­rte 65 şi 95 m vinde Fabrica „LOTHO“ RuL Ferdinand 19, Telefon 3[2? Tramvai 3. 14, 16, 17 și 18. ILtmnf . August 192? mrrrrr-- ""...........mn..««iMiw?''iW Str. Berzei 94190 Sucursale București Bd. Elisabeta B Craiova Str. Madona Dudu 9­3 Galaţi str. Domneasca3Q ţj&te Haris IavaîîN­e începând de la Lei toi Costume lastrin începând de la Lei 1760 Hain© piele Costume pentru ora?, sport şi vilegiatură la late şi mantale E rdesiuMUmonenul Babana Pantaloni Smocking m BEȚI APA MINERALĂ PREPARATĂ din [RUDOLF KÖSSE I 6­* ^ BOLI DE RIWICHI. FICAT. VESICA.STOMACE. INTESTINE DE VÂNZARE IN FARMACII Sl DROGHERII EN GROS. SAM. LOBL & FU?. BUCURESTI, BUL.MARIA 30 PRODUSUL STAB. IND. MOSKOVITS S. A. mau distruge Muştele struge Pluste °sniț­e Ploşniţele Mob­ile, Tân­ţarii,Gândacii , Furnicile si ouăle lor..* cu banda neagră Bidon “•a** Sucireşti, atrasSa StnS^dan Ro. , Sucursale s Brăila-Craîova. it, BATOZELE DE TREERAT LINCOLN(Anglia) . Pentru Locomobile Tractoare, Motoare Garnituri complerte de Treer Producţiuni mare treer»? curat şi rapid repozitar W. Staadecker Wirker und Wirkerinnen rundstühl-Irbelfer-Lscd Arbeiterinnen) werden zum sofortigen Eintritt gegen gute Bezah ung gesucht Adresse: „FURNIZORUL" Str. Paris No. 3 Et. III. Crema pentru jt cokira ftsuddiftiktil pl­S@£IP03S!*, fifed­ tmmttiot, Scare dana oniade se va face masaaj eu puţin tck- taor*Gn«a unei elun«) şi imerfiai mne**ie»sâ njNwtextr­afrostii itojplăccl umtietur». nsatafuî jweioarefo* (*» e§ mai grav Picioarele tin (reged* umblatul «sat» foarte plăcui — Se poatre procura ie toc.» fa»- i macule şi droffucriffo Preţu* cui 3R Lei S» prepare Ici farmacia C&ANDA Chiui**.

Next