Flacăra Sibiului, 1952 (Anul 9, nr. 2232-2266)

1952-09-03 / nr. 2232

PROLETARI DIN TOATE IAHILE. «Niți VĂ ! IUL 2005acara .SIBIULUI ORGAN Al COMITETELOR ORĂŞENESC Şl RAIONAL P. M. R. Şl AL SFATURILOR POPULARE ORĂŞENESC Şl RAIONAL SIBIU Anul IX — Nr. 2232 [ Miercuri, S Septembrie 1952 1­4 pagini — 20 bani Să pregătim temeinic deschiderea anului şcolar în învăţământul de partid Nu peste mult timp se va deschide noul an şcolar în învăţământul de partid. Câteva zile au mai rămas doar până cercurile şi cursurile de partid îşi vor relua activitatea, până când membrii de partid vor începe să înveţe din nou organizat ştiinţa mar­­xist-leninist-stalinistă. Birourile organizaţiilor de bază au fost conştiente de importanţa învă­ţământului de partid, având mereu în faţă învăţătura tovarăşului Stalin care ne spune că dacă am şti să formăm din punct de vedere ideologic cadrele noastre din toate domeniile muncii şi să le călim din punct de vedere politic în aşa măsură încât ele să se poată lesne orienta în situa­ţia internă şi internaţională, dacă am şti să facem din ele marxişti-lenin­işti pe deplin maturi, capabili de a rezol­va fără greşeli serioase problemele conducerii ţării, am avea tot temeiul să socotim că nouă zecimi din toate problemele noastre sunt rezolvate“. De aceea, birourile organizaţiilor de bază au trecut din timp la intense pregătiri în vederea deschiderii nou­­ui an şcolar în învăţământul de partid. In această muncă au fost mo­bilizaţi şi propagandiştii şi împreună cu membrii din biroul organizaţiei, au desfăşurat munca dela om la om pentru înscrierea într'un cerc sau curs corespunzător nivelului politic şi preferinţei fiecărui membru de par­tid. Organizaţiile de bază care s’au ocupat mai intens de această pro­blemă, au obţinut o serie de frumoa­se rezultate în pregătirea deschide­rii noului an şcolar în învăţământul de partid. De pildă la Atelierele de Zonă C.F.R., încă cu mult timp îna­inte s’a trecut la înscrierea mem­brilor de partid şi a sindicaliştilor fruntaşi în producţie, în diferitele cercuri şi cursuri. Acelaşi lucru pu­tem spune şi de organizaţia de bază de la „Metalurgica“, Unde tov. Pop Crăciun, secretarul organizaţiei, a a­­vut o intensă preocupare. La fabrica „Mătasea Roşie“ din Cisnădie, de asemenea membrii de partid au fost încadraţi în cercul de politică curentă şi cercul de stu­diere a scurtei biografii a tovarăşului Stalin, iar la fabrica „Progresul“ din Orlat, unde printre alţii, tov. E. Vlad a depus cea mai multă muncă, s-au înfiinţat un curs de studiere a cursu­lui scurt a Istoriei P.C. (b) al U.R.S.S., şi un curs seral. O muncă intensă de pregătire a deschiderii anului şcolar 1952—53 în învăţământul de partid, au desfăşurat şi organizaţiile de bază de la sate. Construirea socialismului la sate ne­cesită un nivel politic şi cultural tot mai ridicat. De aceea trebue pus un accent deosebit pe ridicarea nivelului po­litic şi ideologic al membrilor de partid, prin încadrarea lor în cercuri şi cursuri de partid, pentru ca ei să poată contribui activ la educarea ţăranilor muncitori în spiritul lup­tei pentru pace şi socialism. La gospodăria colectivă din co­muna Amnaş, biroul organizaţiei de bază a reuşit să încadreze în învă­ţământul de partid 14 tovarăşi, din­tre care 8 membrii de par­tid vor urma cursul scurt a Istoriei P.C. (b) al U.R.S.S., iar restul cursul seral. Datorită preocu­pării biroului organizaţiei de bază din comuna Ocna Sibiului şi în spe­cial a tov. I. Cărăruş, secretarul organizaţiei de bază şi propagandis­tei Paraschiva Bab­eş, au fost în­scrişi la cursul de istorie şi cursul seril 21 tovarăşi. Un succes deose­bit în pregătirea deschiderii anului şcolar în învăţământul de partid 1952: 53 a fost obţinut apoi de organizaţia de bază din Orlat, unde numai trei­­membri de partid — din motive obiec­tive — au rămas neînscrişi. Aceste re­zult­ale frumoase nu scu­tesc însă de critică activitatea slabi a altor organizaţii de bază, cum este cea de la O.C.L. Apro­ar, unde secreta­rul organizaţiei de bază tov. Ernest Ste­nberger, a neglijat mult timp pregă­tirea deschiderii noului an şcolar în învăţământul de partid, sau cele de la „­Balanţa“, cooperativele „Higiena“ şi „21 Decembrie“, unde birourile orga­nizaţiilor de bază nu s’au ocupat de­cât în mică măsură de înscrierea cursanţilor. O lipsă serioasă are bi­roul organizaţiei de bază de la Jus­tiţie, care deşi ajutat, a dat dovadă de nepăsare, neîntocmind planul de şcolarizare. Deasemenea în comuna Caşolţ, unde secretarul organizaţiei de bază, tov. Zaharia Radu, pe lângă faptul că a refuzat sarcina de pro­pagandist, a călcat şi instrucţiunile, înscriind membri de partid în cercuri birocratic, fără a fi stat în prea­labil de vorbă cu ei. Aceeaşi lipsă o are şi tov. Paraschiva Bizaruscă, activistă a comitetului raional de partid, împuternicită pentru această comună, care în loc să ajute şi să îndrume secretarul organizaţiei de bază a rămas nepăsătoare faţă de lipsurile acestuia. De aceea este şi slab rezultatul muncii, din 31 membri de partid înscriindu-se pentru a ur­ma cursul seral numai b­). De aceeaşi lipsă de interes a dat dovadă şi se­cretarul organizaţiei de bază Ion Bozdoghină din Cisnădioara, unde nici jumătate din numărul, membrilor de partid nu sunt încadraţi în învăţă­mântul de partid. Aceste lipsuri, care dăunează în­suşi ridicării nivelului politic şi ideo­logic al membrilor de partid, trebuesc îndepărtate fără întârziere. In fie­care întreprindere, comună şi sat, organizaţiile de bază trebue să de­pună un viu interes pentru încadrarea membrilor de partid în cercuri şi cursuri. Construirea socialismului, spre care facem pe zi ce trece paşi tot mai mari, pune sarcini tot mai însemnate în faţa noastră, pe care nu le vom putea îndeplini cu succes decât ridi­­cându-ne încontinuu nivelul politic şi ideologic. „Intre nivelul pregătirii ideologice şi politice a membrilor partidului şi înfăptuirea sarcinilor sale politice există o strânsă legătură. Cunoaşterea genialelor idei ale ştiinţei lui Marx- Engels-Lenin-Stalin dă membrilor de partid putere de orientare şi siguran­ţă în munca practică, le lărgeşte per­spectivele muncii şi sporeşte energia şi combativitatea lor revoluţionară". (Hotărîrea C.C. al P M.R. din iulie 1950 cu privire la învăţământul de partid). Timpul ce ne-a mai rămas până la deschiderea anului şcolar în în­văţământul de partid, trebue folo­sit din plin, prin o cât mai temei­nică pregătire în această direcţie. Birourile organizaţiilor de bară tre­bue să ţină o permanentă legătură cu cursanţii, să verifice dacă nu s’au fă-­­ cut greşeli la încadrarea membrilor de partid îa cercuri şi cursuri. Orga­nizaţiile de bază trebue să mobili­zeze propagandiştii pentru a se pre-f ă­­­râ mai bine pentru aceste cursuri,­­ de a ţine legătură cu cursanţii cău-­­ tând a-i cunoaşte încă de pe acum, în­­drumându-i ce ar putea citi până la începerea cursurilor, etc. O altă sarcină importantă a pro­pagandiştilor este apoi aceea de a duce o muncă neobosită de populari­zare a proiectului de Constituţie, mo­bilizând oamenii muncii să participe activ la discutarea lui. Pregătind temeinic deschiderea noului an şcolar în învăţământul de partid, contribuim la viitoarele suc­cese ale cercurilor şi cursurilor, con­tribuim la angrenarea membrilor de partid şi a nem­embrilor de partid în lupta pentru ridicarea nivelului po­litic şi ideologic. Să intensificăm munca de pregătire a deschiderii noului an şcolar în în­văţământul de partid! In Republica Populară Română se asigură minorităţilor naţionale folosirea liberă a limbii materne, învăţământul de toate gradele în limba maternă, cărţi, ziare şi teatre în limba maternă, în circumscripţiile locuite şi de populaţii de altă naţionalitate decât cea română, toate organele şi instituţiile vor folosi oral şi scris şi limba naţionalităţilor respective şi vor face numiri de funcţionari din rândul naţionalităţii respective sau a altor localnici care cunosc limba şi felul de trai al populaţiei locale. (Din proiectul de Constituţie a Republicii Populare Române) In cinstea zilei de 1 ncembrie si a Conferinţei regionale de partid Chemare la întrecere socialistă pentru titlul de „brigadă de calitate“ In cadrul consfătuirii cu brigă­zile de calitate, care a avut loc în ziua de 31 August a. c. în oraşul Sibiu tovarăşa Maria Văsoiu res­ponsabila brigăzii IV-a U.T.M­ de la întreprinderea "Drapelul Roşu" d­in Sibiu,­ a lansat, în numele brigăzii pe care o conduce, o nouă chemare la întrecere socialistă în cinstea Proiectului de Constituţie, a zilei de 7 Noembrie şi a conferinţelor regională P.M-R. şi orăşenească U.T.M. Obiectivele chemării la întrecere sunt: Să se lupte pentru a se obţine Brigada de luptă pentru pace »Frederic Joliot-Curie", condusă de tovarăşul Iosif Székely de la uzinele »Independenţa" a desfăşurat o largă activitate în lupta pentru în­deplinirea planului înainte de termen. Ziua de 23 August a fost întâmpinată cu succese impor­­tante de tovarăşii acestei brigăzi, care au folosit în munca lor expe­rienţa stahanoviştilor sovietici Ciutk­h şi Voroşin. Ziua de 7 Noembrie si Conferinţa regionala de partid a Prilejuit pentru tova­răşii din această brigadă luarea de­­ !»?“**#* '.*■/**» no* derite colective din raionul Sibiu şi patriotică între ţăranii muncitori, pentru terminarea treerişului în cin­stea proiectului noii Constituţii şi a Conferinţei regionale de partid, ca un avânt tot mai Puternic­ Prin folosirea întregii capacităţi de lu­cru, cu sprijinul organizaţiilor de bază, membrii gospodăriilor colec­tive din comunele Amnaş, Slimnic, Racoviţa şi Turnişor au reuşit să termine la toate culturile treerişul. Ţăranii muncitori din comuna Po­­rumbacul de Jos şi cei din Racoviţa, Amnaş şi Avrig, având în faţă exemplul colectiviştilor în muncă, au intensificat întrecerea Patriotică şi planificaţi la treer pe zile şi ore, au reuşit şi ei să termine în între­gime treerişul până la 30 August. Aceste succese au ridicat simţitor Procentajul treerişului. Raionul Sibiu, care era clasificat ca im ra­Produse de calitatea II-a în procent de 99%; să se depăşească cu 5% cea mai mare depăşire de plan ob­ţinută de fiecare brigadă în cursul acestui an; să se lichideze complect timpii morţi; să, sporească produc­tivitatea muncii cu 3%; să se obţină economii prin reducerea deşeurilor cu încă 2%. In cinstea zilei de 7 Noembrie, fiecare brigadă să intro­ducă metoda sovietică Ciutk­h. Această chemare a fost primită cu însufleţire de către tinerii din întreprinderile textile şi pielărie din regiunea Stalin, care au participat la consfătuire, noi angajamente. Chiar în primele zile, responsabilul brigăzii şi-a de­păşit planul cu 500%. In prezent întreaga brigadă pro­duce în contul lunii Februarie a anului, 1953. Apreciindu-le strădania, comitetul organizaţiei de bază U.T.M., de co­mun acord cu organizaţia de bază P.M.R. din întreprindere, au con­firmat recent această brigadă, „bri­gadă stahanovistă“. IOSIF GREGER, coresp. i.­u n codaş la treeriş, astăzi este printre raioanele mijlocaşe, reali­zând 64,61% din plan. Dar forţele existente în raion sunt­­mai puternice însă folosite just Prin intensificarea şi mai mult a întrecerii socialiste şi patriotice de către colectivişti şi ţărani munci­tori, treerişul poate fi şi mai mult intensificat. De aceea este necesar ca organi­­zaţiile de bază din gospodăriile co­lective, comunele şi satele raionului nostru să desfăşoare o şi mai in­tensă muncă politică în vederea grăbirii ritmului de treeriş, a Pre­dării cotelor faţă de stat şi a Pregă­tirii în vederea însămânţărilor de toamnă. Comitetele executive ale sfaturi­­lor populare comunale trebue sa vegheze îndeaproape ca chiaburii să-şi îndeplinească în termenul fixat toate obligatele faţă de stat.______ Prima brigadă stahanovista întrecerea socialistă ţi patriotică a grăbit ritmul treerituluî Din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român şi a Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român şi Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Ro­mâne anunţă cu profundă durere par­tidul şi pe oamenii muncii că în ziua de 1 Septembrie 1952 a încetat din viaţă, după o boală îndelungată, to­varăşul IOSIF RANGHEŢ, membru supleant al Biroului Politic al Comi­tetului Central al Partidului Munci­toresc Român, deputat al Marii Adu­nări Naţionale a R.P.R., fiu devotat al partidului, luptător neobosit pen­tru cauza poporului muncitor și pentru întărirea statului de demo­crație populară. Din partea Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române Prezidiul Mării Adunări Naţionale a Republicii Populare Române anun­ţă cu profunda mâhnire încetarea din viaţă, la 1 Septembrie 1952, a lui Iosif Rangheţ, eminent om de stat, neînfricat luptător pentru cauza poporului muncitor, membru supleant al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro­mân, deputat al Marii­­Adunări Na­ționale. Din partea Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii Comitetul Executiv al Confedera­tei Generale a Muncii din Republica Populară Română a luat cunoştinţă cu adâncă durere de greaua pier­dere suferită de oamenii muncii din ţara noastră prin încetarea din viaţă a tovarăşului Iosif Rangheţ, luptă­tor de frunte pentru cauza clasei muncitoare, pentru pace şi socialism. Comitetul Executiv al Confedera­ţiei Generale a Muncii, exprimându-­şi profunda mâhnire pentru stingerea din viaţa a tovarăşului Iosif Ran­gheţ, transmite familiei sale îndure­rate sincerele sale condoleanțe. Sărbătoare în gospodăriile colective O parte din gospodăriile colective din raionul Sibiu au început in urma­­ îndeplinirii obligaţiilor faţă de stat şi creerii fondurilor prevăzute de statist­i — împărţirea avansurilor de 40% din roadele bogate obţinute de colecti­vişti in urma aplicării regulilor agrotehnice şi a muncii cu maşinile şi trac-­­ toarele S.M.T. Măreaţa sărbătoare a colectiviştilor este urmărită cu un viu­­ interes de­j­a către ţăranii muncitori din afara gospodăriilor colective, deoarece ei văd . I şi se conving pe zi ce trece, că singurul drum ce-i va scăpa de mizerie şi l­a sărăcie, de exploatarea chiaburească, este drumul gospodăriei colective.­­ Numai la 9 km. de Sibiu, în co­muna Cristian, 84 familii de ţărani muncitori ajutaţi de organizaţia da bază, la 3 Septembrie 1950 şi-au unit pământurile şi inventarul creind gos­podăria colectivă „Tractorul Roşu“. Datorită muncii pline de însufleţire a colectiviştilor din Cristian şi in urma aplicării experienţei colhoznici­lor sovietici, recoltele gospodăriei co­lective din această comună au fost mai mari cu 400—600 kgr. la hectar faţă de recoltele obţinute de particu­lari. De aceea în cei doi ani de rodnica, activitate alte 77 familii de ţărani muncitori au făcut cereri şi au fost primiţi în gospodărie. Recoltele co­lectiviştilor au sporit mereu. Ei au înfiinţat crescătorii de porci, păsări şi iepuri, fermă de oi şi alte ramuri anexe aducătoare de venituri. Nu­mai din grădina de zarzavat, până la 15 August a. c. prin valorificarea de legume şi zarzavaturi, s’a realizat 0 sumă de peste 10 000 lei. Iar ferma de oi, până la aceeaşi dată, prin va­lorificarea caşului, a adus un venit­­ gospodăriei colective de peste 23.000 , rai. Construcţia unei magazii cu o­­ capacitate de 40 vagoane, a unor co­­r­teţe pentru porci şi găini, a fost pre­ocuparea permanentă a colectiviştilor. Aceste construcţii în curând vor fi terminate. Deasemenea s’au mărit ate­lierele de fierărie şi rotărie şi s’au înfiinţat atelier de tâmplărie şi cis­­mărie. In cei doi ani de activitate, colecti­viştii din Cristian, datorită ajutorului primit din partea organizaţiei de bază, au reuşit să dem­aşte pe chiaburii strecuraţi în gospodăria colectivă, care prin diferite forme sabotau. Astfel au fost demascaţi şi înlăturaţi chiaburii Andrei Schasner, Ioan Huber, Petru Şerb şi alţii, in urma cărui fapt co­lectiviştii au pornit cu şi mai mare avânt la lupta pentru întărirea gos­podăriei colective. Munca rodnică a membrilor gos­podăriei colective „Tractorul Roşu“ a fost răsplătită din plin în ziua de 3­ August, când au primit avansul de 40%. Cine a muncit bine, cu suflet, pentru desvoltarea gospodăriei colec­tive şi-a primit răsplata. Tată de pildă familia colectivistului Rusalim Grozav a primit ca avans peste 700 kg. grâu pentru zi­ele-muncă efectuate, colecti­vistul Petru C­ristea peste 500 kgr., iar colectivistul Mihai Binder, Ana Staiciu şi alţii, au primit cantităţi în­semnate de grâu ca avans. Au fost însă şi colectivişti care s-au codit de la muncă, ca de exemplu Ioan Gheor­­ghica, care a efectuat doar 7 zi­le­­muncă. Acesta a primit răsplata tot după munca sa. La sărbătorirea împărţirii avansuri­lor şi a împlinirii a doi ani dela în­fiinţarea gospodăriei colective din Cristian, au participat numeroşi ţă­rani muncitori din comunele Orlat, Gura Râului, Săcel, etc., care s’au convins practic d­e superioritatea mun­cii în colectiv. ANA MARCU Şi la gospodăria colectivă „Vasile Roaită“ din Amnaş, duminica trecută a avut loc împărţirea avansurilor de 40%. Colectivişti ca Gheorghe Baica, Weber Matei, Mihai Eberle, Dumitru Milea şi alţii au primit cantităţi în­semnate de grâu, pentru munca de­pusă. Nicicând nu am avut atâtea cereale în ograda mea — ne-a spus colectivistul Gheorghe Batea — şi acest grâu, 584 kgr. reprezintă nu­mai avansul de 40%. Mult a fost exploatat Gheorghe Batea de către ex­ploatatorul Nicolae Roşea din Sălişte. Dar azi zile luminoase sunt şi pentru el ca şi pentru zecile de mii de ţă­rani muncitori care pornesc cu în­credere pe drumul deschis ţărănimii muncitoare de Marea Revoluţie So­cialistă din Octombrie 1917. Cu aceasta ocazie colectiviştii din Amnaş şi-au sporit angajamentele pen­tru a lupţi și mai hotărât împotriva chiaburilor din comună, pen­tru con­tinua desvoltare a gospodăriei lor co­lective.

Next