Flacăra Sibiului, 1954 (Anul 11, nr. 2373-2475)

1954-01-06 / nr. 2373

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VÂI IRI­ULUI ORGAN AL COMITETELOR ORĂŞENESC ŞI RAIONAL P. M. R. $1 AL SFATURILOR POPULARE ORĂŞENESC $1 RAIONAL SIBIU ,"a­nul XI - Nr. 2373 Miercuri, 6 Ianuarie 1954 8 pagini — 20 bani r pentru triumful cauzei păcii şi prieteniei popoarelor * însufleţiţi de succesele obţinute e forţele păcii în cursul anului scut, popoarele păşesc în anul­­54 ridicând şi mai sus steagul aptei pentru pace. Nicicând n’a fost mai fermă şi mai hotărîtă ca în prezent cerinţa e care sute de milioane de oa­­meni iubitori de pace din lumea îtreagă o adresează guvernelor, de a îndepărta primejdia războiu­­ii prin reglementarea paşnică a roblemelor litigioase. Şi iată că în pragul noului an p­rimul act de pace, primul pas e calea micşorării încordării în gtaţiile internaţionale a fost acut. El vine din partea Guver­­ului Sovietic, sub forma răspun­­srilor date de G. M. Malencov, preşedintele Consiliului de Mu­­­ştri al U.R.S.S., la întrebările­­lui Kingsbury Smith, directorul eneral pentru Europa al agenţiei a­­ericane „International News Service“. Cuvintele adresate de tovarăşul dalencov poporului american nu unt o simplă urare ocazională şi oficială. Declaraţia sa constitue o inportantă manifestare­­ interna­­ională a Guvernului Sovietic, care răspunde celor mai fierbinţi răzuinţe ale popoarelor. Declara­ta şefului Guvernului Sovietic este străbătută de la un capăt la altul de un înalt spirit de prie­­enie şi frăţie între popoare, pirit care caracterizează toatri­atele conducătorilor sovietici şi are însufleţeşte întregul popor ■cvietic, educat în spiritul nobilei teologii a păcii între popoare. ,Urez din toată inima poporului a­erican — a spus G. M. Malencov — fericire şi viaţă paşnică. Urez poporului american succese în dezvoltarea legăturilor de priete­nie cu toate popoarele şi rezultate rodnice în nobila acţiune de apă­rare a păcii împotriva tuturor încercărilor de a o turbura“. Fără îndoială că tocmai o viaţă paşnică este cel mai de preţ lucru pe care şi-l poate dori astăzi po­porul american. Politica cercuri­lor agresive internaţionale a tur­burat profund în ultimii ani viaţa poporului american, ca şi a altor popoare. Sunt numai câteva luni de când mamele­ americane au încetat să primească veşti despre moartea sau rănirea fiilor lor în Coreea. Astăzi, deşi războiul din Coreea a încetat, zeci de milioane de americani continuă să poarte­­ pe umerii lor povara din ce în ce mai grea a econ­omiei de război. Făgăduelile cercurilor de afaceri din S.U.A., care sperau să evite criza cu ajutorul cursei înarmă­rilor şi al politicii agresive, s-au dovedit şi se dovedesc false şi înşelătoare. In prezent, criza eco­nomică bate tot mai insistent la porţile Statelor Unite. Totodată încercările cercurilor agresive din S.U.A. de a cuceri dominaţia mondială prin politica forţei şi a şantajului au dus la o stare de crescândă izolare inter­naţională a Statelor Unite, la o adevărată criză a relaţiilor dintre S.U.A. şi celeilalte ţări. Nu este vorba aci numai de Încordarea pe care „războiul rece“, dus de cercuri imperialiste din S.U.A. au provocat-o între Statele Unite şi o treime din omenire, în care alături de U.I ai.S. se află Repu­blica Popular Chineză şi cele­lalte ţări de d­emocraţie populară. Este vorba şi­ de relaţiile dintre Statele Unite şi aşazişii lor aliaţi. Cine cercetează astăzi starea re­laţiilor dintre S.U.A. şi ţările din Europa occid­entală, ca să nu mai vorbim de starrea relaţiilor dintre * Din ,,Sc­inteia“ nr. 2860 din 3 ianuarie 1­954, ţările coloniale şi stăpânii lor colonialişti în frunte cu S.U.A., nu poate să nu se gândească la justeţea proverbului: „cine sea­mănă vânt, culege furtună“. In aceste împrejurări, cu atât mai valoroasă este acţiunea ace­lor fii ai Americii care, înfrun­tând teroarea lui Mac Carthy şi întregul sistem de represiuni po­liţiste antidemocratice in vigoare în S.U.A., luptă cu curaj pentru apărarea păcii, pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie cu toate popoarele. Lupta uriaşă pentru pace a popoarelor din lumea în­treagă se răspândeşte tot mai mult în toate ţările,­in toate stra­turile sociale, acoperind întreg pământul şi exercitând presiuni tot mai mari asupra guvernelor. „Guvernele, şi în primul rând gu­vernele marilor puteri — a spus tovarăşul Malencov — nu pot să nu-şi plece urechea la glasul po­poarelor şi nu pot să nu ţină seamă de năzuinţa lor crescândă spre o pace trainică“. Faptul că glasul popoarelor iubitoare de pace nu mai poate fi înăbuşit, faptul că dorinţa lor nu mai poate fi ignorată fără cele mai grave riscuri pentru cei care ar încerca să o facă, constitue cea mai însemnată caracteristică a situaţiei internaţionale actuale. In ansamblul situaţiei interna­ţionale, îmbunătăţirea relaţiilor dintre Statele Unite şi Uniunea Sovietică ar avea o însemnătate primordială. Este deosebit de în­curajator şi deschizător de largi perspective faptul că G. M. Ma­lencov subliniază din nou, aşa cum a făcut şi in trecut, că „nu există piedici obiective în calea îmbunătăţirii în noul an a rela­ţiilor dintre Uniunea Sovietică şi S.U.A.“. Uniunea Sovietică a lup­tat din totdeauna pentru con­vieţuirea paşnică a ţărilor, indi­ferent de sistemele lor economice şi politice. Nu încape îndoială că aprecie­rea făcută de tovarăşul Malencov asupra perspectivelor situaţiei in­ternaţionale va da încredere şi curaj tuturor oamenilor iubitori de pace, îi va însufleţi în luptă — mai cu seamă că această apre­ciere vine de la şeful Guvernului Sovietic şi că ea nu este numai expresia dorinţei de pace a po­porului sovietic, ci se bazează pe analiza condiţiilor obiective ce s’au creat pe arena internaţio­nală. „Toate popoarele sunt înse­tate de o pace trainică şi există posibilităţi favorabile pentru slă­birea continuă a încordării inter­naţionale în anul 1954“, arată tovarăşul Malencov. Intr’adevăr, în anul 1953 s’au produs în situa­ţia internaţională o serie de schimbări care deschid perspec­tive noi cauzei păcii. După înche­ierea armistiţiului din Coreea s’au ivit perspective pentru termina­rea războiului în Vietnam. In ciuda rezistenţei înverşunate a cercurilor agresive, care nu vor să renunţe nicidecum la cursa în­armărilor şi la jocul alianţelor agresive — făcând astfel nece­sara cea mai mare vigilenţă din partea popoarelor iubitoare de pace — noi paşi au fost făcuţi, potrivit dorinţei supreme a po­poarelor, în direcţia înfăptuirii destinderii în relaţiile internaţio­nale. In răspunsurile sale, şeful Gu­vernului Sovietic a arătat cu cea mai mare precizie şi claritate care este ţelul spre care, concentrân­­du-şi eforturile în acest an, for­ţele păcii pot obţine cele mai bune rezultate. Guvernul Sovietic a făcut nu de mult o nouă pro­punere, în vederea înlăturării im­pasului în care cercurile agresive internaţionale au adus chestiunea împiedicării folosirii energiei ato­mice, această măreaţă cucerire a geniului ştiinţific al omenirii, în scopuri de război. In Declaraţia sa cu privire la discursul rostit de preşedintele S.U.A., Eisen­hower, Guvernul Sovietic a pro­pus încheierea unui Acord între state, în virtutea căruia semna­tarii să-şi ia angajamentul solemn şi necondiţionat de a nu folosi arma atomică, arma cu hidrogen şi alte arme de exterminare în masă. Un astfel de Acord ar con­­stitui, după cum subliniază tova­răşul Malencov, pasul cel mai important care ar putea fi între­prins în interesul păcii în în­treaga lume în anul 1954. In ace­­laş timp, ar fi necesar să se a­­jungă la o înţelegere pentru reducerea considerabilă a tuturor tipurilor de armament şi a for­ţelor armate. Cuvintele pline de grijă pentru soarta omenirii ale tovarăşului Malencov au fost primite cu căl­dură de toţi oamenii iubitori de pace. Primele ecouri ale urărilor adresate de tovarăşul Malencov poporului american arată că ele au produs o profundă impresie în ţările capitaliste. Ele sunt con­siderate, până şi de numeroşi co­mentatori burghezi, ca un factor favorabil tratativelor internaţio­nale care vor începe în curând mite marile puteri. Politica iubitoare de pace a Guvernului Sovietic se sprijină pe munca paşnică a popoarelor so­vietice, pe unitatea lor indestruc­tibilă în jurul Partidului Comu­nist şi al Guvernului Sovietic, pe forţa crescândă a Statului Sovie­tic. Vorbind în noaptea de Anul Nou, tovarăşul C. E. Voroşilov, preşedintele Prezidiului Sovietu­lui Suprem al U.R.S.S., a evocat cu putere avântul muncii paş­nice constructive a popoarelor so­vietice şi marea lor dorinţă de a apăra pacea în lume. „Năzuinţa noastră de a asigura pacea între popoare — a spus C. E. Voroşilov — iată baza de granit a politicii externe, pe care a dus-o şi o va duce ferm Guvernul Sovietic, în­deplinind voinţa poporului său“. La începutul noului an, poporul român, angajat şi el în lupta şi în munca pentru întărirea pa­triei, pentru neîncetata ridicare a nivelului de trai al celor ce mun­cesc, pentru apărarea păcii, îşi exprimă solidaritatea sa deplină cu marele popor sovietic, condu­cătorul luptei pentru pace, iniţia­torul atâtor nobile acţiuni pentru înfăptuirea destinderii încordării internaţionale, pentru micşorarea primejdiei de război. Tovarăşul dr. Petru Groza, preşedintele Pre­zidiului Marii Adunări Naţionale, a dat glas în mesajul de Anul Nou, rostit la radio, hotărîrii po­porului nostru de a lua parte activă la lupta pentru preîntâm­pinarea unui nou război mondial, pentru apărarea viitorului fericit al omenirii. Prin glasul său, po­porul român a exprimat sprijinul deplin pe care îl dă noii propu­neri a Uniunii Sovietice cu pri­vire la interzicerea folosirii ener­giei atomice în scopuri de război. Poporul român începe un nou an de muncă şi succese în con­struirea socialismului, cu dorinţa fierbinte, pe care o împărtăşeşte cu toate popoarele lumii, ca acest an fie totodată un an de mari realizări în stabilirea unei păci trainice şi îndelungate. Poporul român salută şi sprijină cu căl­dură nobila chemare la luptă pentru pace pe care poporul so­vietic o adresează prin glasul şefului guvernului său, poporului american şi tuturor popoarelor lumii. SW 7/7/ In interiorul ziarului: — Legea privitoare la măsurile pentru dezvoltarea creşterii animalelor, în anii 1954—1956, în Republica Populară Română, (pag. 2—8). — Declaraţiile unor fruntaşi ai vieţii politice franceze cu prilejul anului nou, (pag. 8-a). Răspunsurile lui G. M. Malencov, preşedintele Consiliului de Miniştri al U.R.S.S., la întrebările d-lui Kingsbury Smith MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite­: Ziarele din 1 Ianuarie publică răspunsurile lui G. M. Malencov, pre­şedintele Consiliului de Miniştri al U.R.S.S., la întrebările d-lui Kingsbury Smith. La 28 Decembrie 1953, d-l Kingsbury Smith, directorul general pentru Europa al agenţiei americane „International News Servite“, a adresat lui G. M. Malencov cu prilejul Anului Nou rugămintea de a-i răspunde la câteva întrebări. Dăm mai jos întrebările d-lui Kingsbury Smith şi răspunsurile lui G. M. Malencov: Prim­a întrebare: Care sunt urările dvs. pentru poporul american în anul 1954 ? Răspuns : Urez din toată finima poporului american fericire şi viaţă paşnică. Urez poporului american succes în dezvoltarea legăturilor de prietenie cu toate popoarele şi rezultate rodnice în­­nobila acţiune de apă­rare a păcii împotriva tuturor încercărilor de a o tulbura. A doua întrebare: Speraţi că noul an va fi marcat de o întărire a legăturilor de prietenie dintre popoarele Americii şi Rusiei ? Răspuns: In primul rând ar fi de dorit îmbunătăţirea relaţiilor dintre ţările noastre. Eu cred că nu există piedici obiective în calea îmbunătăţirii în noul an a relaţiilor dintre Uniunea Sovietică şi S.U.A. şi a întăririi legăturilor tradiţionale de prietenie dintre popoarele ţărilor noastre. Şi sper că aşa va fî. A treia întrebare: Cum apreciaţi dvs. posibilităţile de menţinere a păcii în întreaga lume şi de slăbire a încordării internaţională în anul 1954 ? Răspuns: Toate popoarele sunt însetate de o pace trainică şi există posibilităţi favorabile pentru slăbirea continuă a încordării internaţionale în anul 1954. Guvernele, şi în primul rând guvernele marilor puteri, nu pot să nu-şi plec­e urechea la glasul popoarelor şi nu pot să nu ţină seama de năzuinţa lor crescândă spre o pace trainică. In ceea ce priveşte Guvernul Sovietic, el a făcut, face şi va face şi de aici înainte totul pentru ca popoarele să trăiască în pace, pentru ca încordarea internaţională sa fie slăbită şi intre state sa fie stabilite relaţii normale. A patra întrebare: Care este, după părerea dvs., cel mai important pas care ar putea fi întreprins în interesul păcii în întreaga lume în anul 1954 ? Răspuns : Un astfel de pas ar fi încheierea unui Acord între state, în virtutea căruia semnatarii Acordului să-şi ia angajamentul solemn şi necondiţionat de a nu folosi arma atomică, arma cu hidrogen şi alte arme de exterminare în masă. Un astfel de Acord ar uşura posibilitatea de­­a se ajunge la o înţelegere cu privire la interzicerea complectă a armei atomice şi cu privire la instituirea unui strict control internaţional asupra înfăptuirii interzicerii de a se folosi energia atomică în scopuri de război. In acelaşi timp Guvernul Sovietic ar considera necesar, să se ajungă la o înţelegere cu privire la reducerea considerabilă a tuturor celorlalte tipuri de armament şi a forţelor armate. Toate acestea ar micşora, fără îndoială, cheltuielile de stat pentru nevoile militare și ar ușura situația economică a populației. s Aplică metoda Bugacev Nu încape îndoială că la obţine­rea belşugului de recolte din anul 1953 au contribuit şi tractoriştii de la S.M.T. Turnişor-Sibiu. Pe pământul gospodăriei agricole colective „Zorile“ din Turnişor- Sibiu, brigada de tractoare, con­dusă de Ioan Dragomir, ajutat de tractoristul Dumitru Fanea, staha­­novist şi alţi tractorişti a cucerit steagul întrecerii socialiste pentru depăşirile de normă la muncile agricole din anul 1953. Acum bri­găzile de tractoare, s’au întors vic­torioase la staţiune. Reparatul tractoarelor a început de acum câteva zile. Ioan Fronius, stahanovist, tractoristul loan Gher­man din brigada II-a, Martin Bin­der şi alţii, îşi repară tractoarele în hala de montaj a S.M.T.-ului. Aici sub conducerea biroului teh­nic, s-a organizat pe echipe şi an­­samble repararea tractoarelor. Trac­toristul Martin Guni aplică din plin metoda sovietică de m­uncă Buga­cev la reparatul tractorului său. Alături de el şi tovarăşii săi de muncă ca Nicolae Fulea, Ioan Dra­gomir şi alţii, aplică şi ei cu pri­cepere această metodă sovietică. Echipa Nr. 10, condusă de staha­­novistul Rudolf Malot, verifică cu mult interes piesele tractorului K.D.35. Unul dintre ei, un tânăr cu ochii vioi, înşiră nişte mărgele de metal pe o coroană dinţată, că­rora în tehnică li se spune rul­menţi. Acesta este tractoristul Ştefan Mod­ofan, care a lucrat cu tractorul său peste 350 hantri în anul 1953, fără nicio reparaţie. To­tuşi, acum şi tractorul său are nevoie de o revizuire generală, de curăţire, ungere, strângere a şu­ruburilor, fixarea rulmenţilor, etc., pentru campania agricolă de pri­măvară. De la un capăt la altul al halei de reparaţie, ca şi în atelierele de sudură, fierărie, a căror cuptoare de încălzire a fierului funcţionează cu gaz metan, se vede o mare grijă din partea tractoriştilor şi un­­de­osebit interes pentru a-şi repara tractoarele şi maşinile agricole. Eforturile lor sunt pline de avânt patriotic. Ei ştiu că Hotărîrile ple­narei lărgite a C.C. al P.M.R. din 19—20 August 1953, sunt menite să ducă la creşterea simţitoare a posibilităţilor de calificare şi câştig ale oamenilor muncii. Avântul întrecerii socialiste, fo­­gisirea metodelor sovietice, dezvol­­area nivelului tehnic, noul sistem ie salarizare, ca şi posibilităţile de calificare şi sprijinul organizaţiei de bază, au făcut posibil începerea eparaţiilor generale pe data de 20­­Decembrie 1953. Tractoriştii de la S.M.T. Turnişor Sibiu, şi-au luat angajamentul ca până la 10 Februarie 1954, să ter­­mine 100% reparatul tuturor trac­­tarelor şi maşinilor agricole.­­ Luptând permanent pentru im­­bunătăţirea muncilor, tractorişti, necanicii şi tehnicienii de la S.M­­. T­urnişor-Sibiu, vor putea fi cu ade­vărat la înălţimea sarcinilor­­re­viste ce le revin, aducându-şi con­­ribuţia în felul acesta la asigura­ta pâinii oamenilor muncii, la apa­­■area păcii, la construirea socialis­­mului.

Next