Gazeta literară, iulie-decembrie 1958 (Anul 5, nr. 27-52)

1958-07-03 / nr. 27

NAUM CORCESCU „Muncitori metalurgiști" (fragment) FĂCLIA PĂCII P­entru cine scrieţi aceste articole despre pace? Pe cine vreţi să convingeţi? Există om care să n-o vrea? îndrăzneşte cineva să predice lupta fratrici­dă dintre naţiuni? Cine e nebunul care ar prefera măcelul universal sau parţial, liniştei fecunde, muncii rodnice, progresului pe toate dome­niile, fericirii unanime? Care este eficacitatea acestor ape­luri repetate la infinit, astăzi ca şi ieri, acum o sută de ani sau acum cîteva milenii? De veacuri şi de veacuri, poeţii, oratorii, filozofii, con­ducătorii de popoare stigmatizează războiul asasin, aduc imnuri pri şi binefăcătoare şi, totuşi, n-a fost epo­că în care neînduratul zeu al răz­boiului şi al morţii, cumplitul Ares, să nu-şi desfăşoare legiunile, lăsînd în urma lui mormane de cadavre şi de ruine, pustiul, foametea şi jalea. Pe cine vreţi să convingeţi? Iată cîteva obiecţiuni fireşti că­rora, în primul moment, nu le afli replica edificatoare. Meditînd însă mai îndelung, nu vei întîrzia să le găseşti răspunsurile, tot atît de fireşti. Vei începe tot cu o întrebare: — Cine vă asigură că pacea o vrea toată lumea? Aţi uitat pe fabricanţii de scule exterminatoare, pe demagogii politicianişti, aţi uitat vanitatea ge­neralilor imperialişti cu mintea în­­fierbîntată şi întunecată de gloria marilor cuceritori din trecut? Fiindcă nu-i auzim proclamînd făţiş elogiul supremei încăierări, este, oare, semn că nu o pregătesc din umbră, cu perfidie? Pe aceştia, cataclismul nu i-ar a­­tinge direct: vîrsta lor îi scuteşte de rigorile frontului. Locuinţele lor sînt blindate. Avioane­le stau la dispoziţie să-i scoată in cîteva minute din zona primejdioasă. — Prea bine, dar acestor oameni, care au cu ei puterea aurului şi a conducerii, puţin le pasă de apelurile mulţimilor neputincioase, ale „visă­torilor“, puţin le pasă de propagan­da pentru pace ! — Desigur, prea puţin le pasă. Dar nici ei nu sunt infailibili, invul­nerabili, neclintiţi pe picioarele şi pe poziţia lor !... Dacă ar fi ţinuţi într-o perpetuă şi unanimă ostilitate, dacă ar fi arătaţi mereu cu degetul, scoşi din bîrlogul lor şi demascaţi, poate c-ar deschide ei înşişi ochii, şi-ar da seama de nemernicia lor, s-ar cutremura, s-ar apuca de altă treabă. Noi înşine, spectatori la teatrul vieţii, ar trebui să renunţăm la rolul de simpli spectatori. N-ajunge că nu vrem războiul. N-ajunge să-i pri­vim fantoma cu indiferenţă. Ni se pare că trăsnetele lui nu ne vor atinge. Războiul loveşte numai în alţii. Pe noi, personal, ne ocoleşte, prin­­tr-un hatîr al providenţei. Ocrotiţi de divinitate, vom trece şi hopul aces­ta, culegîndu-i foloasele, şi lăsînd al­tora ponoasele. Amarnică iluzie ! Nu scapă nimeni, nicăieri ! Asasi­natul va fi în masă. Trăsnetul va cădea din cerul senin şi va cuprinde toate orizonturile. De aceea, să stăm de veghe cu toţii... Să activăm, prin scris şi viu grai, pentru pace. Războiul e făcut de oameni, tot oa­menii trebuie să-l desfacă, să-l stri­vească în faşă. Orgoliului celor lacomi de războaie să i se opună modestia omului de treabă, bunul simţ popular, nevoia de echilibru, de armonie şi de linişte a mulţimilor. Fanteziei demente să i se aplice cămaşa de forţă a chemării la realitate. Celor ce fîlfîie drapele mistice şi suflă în alămuri sonore şi bat­in tobe ropotitoare, celor ce văd cum „oştile stau faţă-n faţă“, ca la cadril, să li se pună sub ochi tablou­rile de groază ale oraşelor incendiate, ale trupurilor sfirtecate, ale famili­ilor rămase fără cămin. Şi nu e nevoie de viziuni apoca­liptice, pe suprafeţe întinse. Ca să evoce urgia, ajunge scena celor doi soldaţi răniţi, care se tîrăsc, se îm­potmolesc în mlaştini, urmăriţi de monstrul nevăzut, dar prezent pînă la halucinaţie (filmul „Zboară co­corii...“). Cîţiva metri de peliculă care sînt mai elocvenţi decît o expo­ziţie de orori, decît o movilă de to­muri, decît un murtte de documente ★ După cum nu putem renunţa la permanenta propovăduire a adevăru­lui, a dreptăţii, a frumosului, a pro­gresului, tot aşa trebuie să ţinem a­­prinsă veşnic făclia păcii, fără de care n-ar mai fi pe pămînt nici drep­tate, nici adevăr, nici frumuseţe, nici progres. De aceea, să ne mobilizăm total. Apărarea liniştei universale e un comandament suprem. Chemările pe care oamenii de omenie le înalţă pe toate promontoriile planetei, repetînd cu în miite ecouri: Pace! Pace! Pace! trebuie reluate şi amplificat? în fie­care zi, aşa precum, în fiecare zi, răsărind, soarele îşi îndeplineşte me­nirea. S-a scris destul? S-a vorbit destul despre Pace? Nu. Nu va fi destul niciodată ! Lumina soarelui de ieri n-ajunge zilei de azi. Fiecare zi are dreptul la zorile ei proprii și fiecare auroră nouă trebuie să scalde în razele ei de aur alba colombă a păcii. Acad. Victor Eftimiu Despre critică şi analiza conţinutului D­ezbaterea problemelor criticii e in plină desfăşurare. E mai ales îmbucurător că ,,săptămină de săbtărrtină", discuţia ciştigă in­consistenţă şi multilateralitate. Mai mult, prin intervenţiile participante s-au­ şi definit cîteva poziţii comune, de la care pornindu-se pot fi atacate probleme noi. A devenit clar că, as­tăzi, criticii i se cere in primul rind ca, valorificind succesele numeroase ale ultimilor ani, să-şi încordeze efor­turile pentru a înlătura slăbiciunea caracteristică aceleiaşi perioade, acea „lipsă de preocupare pentru analiza tendinţei sociale, morale a operei, pentru relevarea conţinutului ei ideo­logic", despre care vorbea ..Lupta de clasă" Pe această linie aş vrea să încerc cîteva consideraţiuni care, poate, vor avea darul să alimenteze lupta de o­­pinii. Se vorbeşte foarte mult in ul­timul timp de obligaţia criticii de a analiza opera literară mai ales in con­ţinutul ei. Dar adeseori formula rămine vagă. In ce constă in fond analiza conţinutului? După mine, analiza conţinutului pre­supune in primul rind confruntarea cu realitatea. Dar nu o confruntare me­canică,, nu stabilirea doar a unui ra­­port de corespondenţă sau asemănare, ci confruntarea cu dinamica e­­pocii, cu lupta ideologică pe care o trăim, cu sarcinile majore pe care le rezolvă poporul in construirea so­cialismului. Pentru ce şi împotriva cui pledează lucrarea analizată. Cum in­tervine activ (sau nu) in bătălie — iată citeva întrebări pe care o critică militantă, marxist-leninistă, nu poate să le ocolească. Pe de altă parte, con­fruntarea amintită nu are dreptul să nu ţină seamă de specificul materia­lului analizat, nu are dreptul să uite pentru nici o clipă de faptul că oglin­direa, pornind de la care ea (critica) reconstituie realul, e o oglindire ar­tistică, ce nu există ca valoare decit pe planul artei. Cum sint folosite in opera dată mijloacele artistice în lupta ideologică? — iată cum ar pu­tea fi formulată — după părerea mea — întrebarea principală la care are de răspuns critica de conţinut. îmi voi permite pentru exemplifi­care o scurtă digresiune polemică. II. cronica sa amplă şi bine documentată asupra romanului „Setea" de Titus Popovici, iov. Radu Popescu ii repro­şează la un moment dat autorului ( „Contemporanul" nr. 23 din 13 iu­nie 1958) că personajul Găvrda Ur­­­sului nu e tipic „Şi in cazul acesta, chiaburul care renunţă la îmbogăţire, chiaburul fără sete, mai este oare re­prezentativ ? Şi mai poate el juca ro­lul de reprezentant tipic al unora din duşmanii de clasă cei mai dirji, cei­ mai acerbi, in special in clipa unui mare impuls eliberator al ţăranilor săraci ? Am impresia că nu". In con­tinuare, cronicarul­ îşi lărgeşte obiec­ţia după ce constată că in roman ele­mentele duşmănoase cele mai active in prima fază a luptei sunt „doi apu­caţi“ (Găvrila şi fratele său nelegitim Picu). Parcă ■ simţim ceva şubred:­in propria argumentare Radu Popescu „se opreşte" pentru a nu fi «tratat drept „sociologist“» şi încă „vulgar ceea ce nu-i niciodată şi de loc plăcut“. Departe de noi gindul de a împlini profeţia cronicarului, dar nu putem totuşi să nu obiectăm. Ni se pare a­­nume că Radu Popescu confundă cele două sensuri pe care le are noţiunea „tipic" în sociologie, pe de o pane şi In ştiinţa literară pe de alta. Pentru un sociolog un caz tipic sau un Indi­vid tipic este acela in care s-au adu­nat într-o proporţie cit mai mare tră­săturile generale (ale fenomenului sau ale unei categorii sociale) şi care deci poate fi considerat — intr-un mod mai potrivit — ca un exemplu pilduitor. Sociologul alege deci pen­tru exemplificare, dintre toate cazurile care-i stau la îndemînă, pe acela in care­­trăsăturile individuale (particu­lare) au greutatea specifică cea mai mică­ şi' pot fi 'abstrase cu uşurinţă. Artistul, dimpotrivă, porneşte de la individual, sforţlndu-se să dezvăluie chiar şi In fenomenele cele mai sin­gulare in aparenţă, generalul, legea obiectivă, dinamica marilor mişcări sociale. Iată de ce ni se pare că in cazul lui Găvrila Ursului esenţialul rezidă nu in măsura in care persona­jul seamănă sau nu — prin compor­tarea şi reacţiuniie sale — cu majo­ritatea chiaburilor, ci în faptul că, în Mihai Novicov (Continuare în pag. 2) EROI ETA EREM­IA „Sed VITRIN­­ALEXANDRU BĂLĂCI: „ Studii italiene“ Cunoaşterea şi influenţa timpurie a poeziei şi prozei italiene au fost adesea fecunde pentru propria noastră litera­tură. Cu „Studii italiene“ Alexandru Bălăci îşi propune nu numai­­ să conti­nue o tradiţie, ci să-i infuzeze de data aceasta un sînge nou. Scopul volumu­lui este urmărirea pe întreaga perioadă care începe din secolul al XlII-lea şi se continuă pînă în vremurile noastre, a unei linii: aceea a evoluţiei li­teraturii italiene militante, active, pusă în slujba omului şi a progresului so­cial, ilustrată prin figurile cele mai re­prezentative. Cititorul neavizat, obişnuit cu clişeele mai vechi, e la început uşor surprins, apoi convins şi captivat. Dante, Petrarca, Boccaccio, sunt înca­draţi în ceea ce autorul numeşte larg realism, şi, printr-un efort continuu­ pe aproape 400 de pagini, se stabileşte o trainică legătură între ac­eşti geniali precursori şi generaţiile care au ur­mat, pînă la Giosue Carducci şi pînă la romancierii moderni italieni. Simplul titlu „Studii italiene“ putînd semnifica eventual doar aplecarea studioasă şi atentă asupra cîtorva probleme, ascun­de de fapt bazele trainice ale unui po­sibil eseu despre realismul italian şi despre rolul lui efectiv în lupta ide­ilor şi în transformarea conştiinţei u­­mane. In concepţia lui Alexandru Bă­lăci, ceea ce trebuie evidenţiat este îm­binarea observaţiei asupra realităţii, Horia Sta­ncu (Continuare in pag. 6) AL. JEBELEANU: Certitudini“­­Deschizîndu-şi volumul cu o „con­­fesie“, Al. Jebeleanu se autoportreti­­zează : „Şi sufăr cînd te simt în mine plină / Şi nu ajung cu ver­sul ce-l cioplesc / Să-ţi scot po­doaba toată la lumină“. („Poezia“). Părerea de rău e aici o atitudine lirică dar şi o caracterizare a poe­ziei tînărului timişorean, care prin ce are şi prin ceea ce va trebui să mai cîştige ne face să subscriem întru totul acestor stihuri. In general Al. Jebeleanu preferă gestul simplu şi spontan. Primăvara îl îndeamnă la exclamaţii juvenile : „Ce mai aştept?/ Nu preste mult / Şi mugurii şi oa­menii / Vor da-n floare/“ („Mo­ment“). Iubirea este şi pentru el unul din sensurile fundamentale ale vieţii, fără de care nimic nu şi-ar avea rostul. Poate una dintre cele­­ mai frumoase poezii din­ volum, „Fe­tele“, subliniază uriaşele dimensiuni ■ omeneşti ale sentimentului : „Fetele sînt bucuria pămîntului / Fără surî­­sul lor de aur / De ce şi-ar mai arcui arborii bolţile, / De ce şi-ar aprinde liliacul /­Ciorchinii albaştri / Şi pentru cine crinii / Şi-ar dărui candoarea? / Pentru cine amurgul s-ar lăsa lin / Ca o pasăre sfioasă/ S-ascundă şoaptele?“ Confundîndu-se cu năzuinţele vre­mii sale, Al. Jebeleanu se adresează cu recunoştinţă culegătorului tipo- Al. Săndulescu (Continuare, in pag 6) PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VA! GAZETA LITERARA Anul V, nr. 27 (225)- \o­ 3 iulie 1958 ORGAN SĂPTĂMÎNAL AL UNIUNII SCRIITORILOR DIN R.P.R. 8 pagini 50 bani COMENTARIUL SCENIC AL TEXTELOR CLASICE D într-un obicei greu de priceput este neglijat cu stăruinţă în dezbaterea problemelor moştenirii literare un sector din­tre cele mai importan­te. Operele literare ale trecutului nu ajung la confruntarea cu sensibilitatea contemporanilor nu­mai pe calea tipăriturilor. Un număr cu mult mai însemnat de oameni se întîlnesc cu scriitorii dispăruţi în să­lile încăpătoare ale teatrelor, în care fiecare cuvînt capătă contur şi fie­care exclamaţie îl adînceşte. Magia scenei operează pe un perimetru mai larg şi în tonuri mai categorice de­cît cerneala tipografică. La lectură ci­titorul intervine hotărîtor cu propria sa viziune despre lucruri şi despre viaţă, săvîrşind singur, mâcar par­ţial, un efort interpretativ care la teatru este realizat, în cea mai mare măsură, de către autorii spectacolului. Problema preluării moştenirii literare se pune astfel pe planul reprezen­tării creaţiilor dramatice cu o acui­tate excepţională. Ca şi pentru instituţiile de editură, în teatru rezolvarea sarcinilor de preluare a vechiului tezaur literar se realizează prin selecţia critică a ti­tlurilor dar, în acelaşi timp, şi prin comentariul decisiv al „îngrijitorilor de ediţii“. Directorul de scenă devine astfel interpretul ideologic al texte­lor bătrîne, cărora Ie conferă un a­­parat critic impresionant şi subtil, chiar dacă utilizează în acest scop materiale perisabile cum ar fi car­tonul sau grimasa actorului. Alegerea pieselor vii din rafturile bibliotecilor presupune, în teatrele noas­tre de azi, capacitatea de a aplica la specificul colectivului artistic in cauză, principiile limpezi şi riguroase ale învăţăturii leniniste cu privire la moştenirea culturii vechi. Ne intere­sează astfel să înlăturăm colbul de pe vechile comedii ale lui Costache Caragiali, dar ne vom grăbi să re­considerăm mai întîi năpăstuita „Nă­pastă", iar în ce priveşte „Romeo şi Julieta la Mizil“, o vom uita cu con­ştiinţa împăcată. Din opera vese­lului Alecsandri vom trece la capi­tolul arhivisticii pe „Agachi-Flutur“ sau „Lipitorile satelor“, dar ne vom opri cu atenţie asupra canţonetelor şi nu vom înceta să detectăm sursele de întinerire ale Cucoanei Chi­­riţa Bîrzoi ot Bîrzoieni. In viaţa noastră teatrală recupe­rarea pieselor din vechiul repertoriu romînesc se face, însă, mai ales prin­­tr-o ciudată insistenţă asupra unui număr limitat de titluri, dintre care unele devin „chic“ şi se poartă cu furie pentru merite mai curînd exte­rioare. Foarte „en vogue“ este în ul­timul timp „Viforul“, această dramă inegală şi de o construcţie capricioa­să, în care momentele de strălucire alternează cu un melodramatism ser­vit în largi efluvii emfatice. Stagiu­nea trecută la cinci teatre, stagiunea viitoare la încă două, s-au investit şi se vor investi costume scumpe, timp preţios şi fantezie pentru a însufleţi textul stufos al unei drame în care avîntul patriotic transpare pal, covîr­­şit de alura clinică a dezlănţuirilor lui Ştefăniţă şi de lamentările unei Ofelii epigonice. Ni se pare bizară preferinţa pentru această odraslă de inspiraţie veristă a autorului unei drame puter­nice ca „Apus de Soare“, piesă mult trai rar jucată, cu toată supe­rioritatea sa vădită faţă de celelalte două părţi ale trilogiei. PROBLEMELE MOŞTENIRII LITERARE Cu atît mai mult putem fi îngrijo­raţi cu privire la atitudinea teatre­lor noastre faţă de opera mereu proas­pătă a gigantului Caragiale. Pentru u­­nii directori de săli, ca şi pentru mulţi directori de scenă ( directori de teatru, în adevăratul înţeles al cuvîn­­tului avem foarte puţini) ji­letca lui Dumitrache Titircă sau mundirul lui Pristanda nu pot concura cu hlamidele și anteriile din întunecatele (și adeseori întune­coasele) drame istorice de croială ro­mantică. Nu ne putem ridica, în nici un fel, împotriva principiului repre­zentării pieselor cu subiecte des­prinse dirn vechile cronici, dar tre­buie să avem luciditatea necesară pen­tru a înţelege că, în evoluţia specifică dramaturgiei romîneşti, nu în acest sector au fost realizate opere nepie­ritoare. Alecsandri însuşi trăieşte tînăr şi ferice încă în multe dintre satirele sale comice, dar răsuflă amarnic şi greu în stihurile din „Despot“, în vreme ce în „Ovidiu“ nu-l vom găsi decit anevoie şi sub o înfăţişare de­crepită. Nu încape îndoială că tocmai comedia satirică caragialiană, prefi­gurată de primii dramaturgi şi Alec­sandri, continuată în noi forme de către cei mai autentici scriitori de teatru de după 1900, reprezintă linia cea mare a dezvoltării literaturii dra­matice naţionale. Comedia tragică de după 1920 s-a alcătuit, la rîndul ei, pe căile deschise de Caragiale, îm­pletind incisivitatea replicii şi relieful adine al tipurilor din comedii cu pa­tetismul sobru dar tulburător­ul „Nă­pastei“. Caragiale este astfel clasicul cel mai de seamă al dramaturgiei noas­tre şi totodată părintele teatrului mo­dern romînesc. El ar fi putut lăsa cu „Titircă, Sotirescu et Co.“ un testa­ment amplu şi explicit, dar este pro­babil că, de la moartea marelui dra­maturg, autorii noştri dramatici nu fac altceva decît să scrie în forme variate şi cit mai originale comedia aceasta închinată evoluţiei personaje­lor din piesele terminate de pana lui Caragiale. Cu toate acestea nu posedăm încă o adevărată ediţie critică a operei au­torului „Scrisorii pierdute“. Nici pe scenele teatrelor romîneşti nu s-a realizat pînă astăzi reconsiderarea contemporană a lucrărilor caragialie­­ne. Nu s-a scris adică, în limbajul fluid al scenei, comentariul nou şi răscolitor al întîmplârilor dramatice în care se înfruntă Trahanache, Danda­­nache, Caţavensu şi dăscălimea. Cu piesele lui Caragiale, de zeci şi zeci de ani, s-a utilizat pe scenele noas­tre procedeul comod al orgei meca­nice. Stilul de joc al interpreţilor de la sfîrşitul secolului trecut a devenit „tradiţie“ imuabilă, pînă la cel mai mic gest, pînă la cea mai măruntă mişcare. A murit Brezeanu, a murit Ciucureasca, a murit Paul Gusty, dar noile generaţii au imitat cu măiestrie şi religiozitate ticurile şi rezolvările predecesorilor lor iluştri. In staluri s-au aşezat alţi spectatori, cu o viaţă sufletească simţitor modificată, cu o altă înţelegere a lucrurilor, pregătiţi pentru o tălmăcire mai adîncă şi mai completă a pieselor lui Caragiale, al căror subtext, de o bogăţie fără sea­măn, n-a fost încă deplin fructificat. V. feindra (Continu­are în pag. 6) Fantoma lui Maiorescu Esteticianul dogmatic D­espre esteticianul Ma­­iorescu nu sunt multe de spus, deoarece nu e vorba de autorul unui sistem estetic original şi exhaustiv. Maio­­rescu n-a profesat studiul înalt şi de adîncime, ci a făcut operă di­dactică, de predare a unor noţiuni e­­lementare, pe baza unei concepţii în­suşite de la maeştrii recunoscuţi. Contribuţia personală, a unui om pa­sionat de idei, e minimă. Estetica sa, caracterizată în linii generale, e concis formulată de acad. O. Căli­­nescu ca „un amestec de hegelia­nism (aşa cum îl profesau mai toţi esteticienii hegelieni în frunte cu Vischer) şi ţie schopenhauerism“. „Dogmatică şi dualistă“, cum spu­ne Q. Călinescu, estetica maiorescia­­nă porneşte de la „cunoscuta dezbi­nare între minte şi inimă“, deosebind „obiectele gîndirii“ ca fiind, unele, „obiecte ale raţiunii reci sau logice“, şi altele, „obiecte ale simţământu­lui sau pasionale“. Stabilind o „pro­­­poziţie limitativă“, ca o premisă ca­tegorică, M­aiorescu spune : „Ideea sau obiectul exprimat prin poezie este totdeauna un simţământ sau o pasiune şi niciodată o cugetare ex­clusiv intelectuală sau care să ţi­ia de tărîmul ştiinţific fie în teorie, fie în aplicare practică“. Aşadar, arta cunoaşte numai „obiectele simţămân­tului“, acelea care ţin de „inimă“ şi e net străină de „obiectele raţiunii..." Arta şi ştiinţa sunt incompatibile în­tre ele, arta ocupîndu-se de frumos şi ştiinţa de adevăr. Acest dualism, care îndepărtează principial adevărul din cîm­pul artei Savin Bratu (Continuare in pag. 6) NECUNOSCUTUL CUNOSCUT Primatul realităţii exterioare, inde­pendentă de subiectivitatea sau cu­noaşterea urb­ană, al adevărului istoric şi al actualităţii (din sensul larg de contemporaneitate) constituie premise solide ale unui sistem de gîndire es­tetică închinat problemelor realismului. Realismul, pentru Bielinski, este un fenomen de extremă complexitate, că­ruia caută să-i dezvăluie toate coordo­natele. In creaţia artistică realistă conţinutul este realitatea : „Prin urmare — a­­daugă Bielinski — el este inepuizabil şi fără de sfîrşit ca realitatea însăşi“, („îndreptar pentru istoria universală“). Realismul decurge astfel dintr-o core­laţie stabilită între om (creator) şi realitate, sub imperiul nu numai al simplei sensibilităţi sau afectivităţi, dar sub controlul şi imboldul raţiunii, al determinării ideologice. „Omul care trăieşte prin simţire, în realitate e su­perior aceluia care trăieşte prin idee în fantastic (adică in afara realităţii), dar omul care trăieşte prin idee (ideea concretă) în realitate e superior celui ce trăieşte în ea numai prin sensibili­tatea sa nemijlocită“ (scrisoare către M.A. Bakunin, din octombrie 1838). Prin urmare, literatura realistă este mai întîi REALITATE şi pe urmă AR­TA. Bielinski este autorul unui aforism fundamental pentru înţelegerea proce­sului intim al creaţiei realiste : „poe­zia este înainte de toate viaţă, iar a­­bia după aceea, artă“. („Istoria Ma­­lorusiei"). Sublinierea criticului este extrem de importantă şi completează în mod fericit latura determinării ideologice, fără de care realismul nici nu există. Nu orice idee este de natură să trans­forme inepuizabila realitate în conţi­nut artistic, ci numai ideea concretă, validată prin dezvoltarea istorică a societăţii, impusă de finalitatea isto­rică şi socială a momentului (epocii) în care creatorul trăieşte. Ideologicul conferă actului creaţiei artistice, care în mod elementar este un act de oglindire, un caracter spe­cial. Creatorul nu este o oglindă iner­tă. Creaţia nu este un proces mecanic de simplă reflectare a unei naturi pa­sive, lipsită de mişcare, de sens. „O­­glinda reflectă obiectele ce-i stau in faţă — scrie Bielinski — dar nu le vede şi pentru ea e tot una dacă le reflectă sau nu ; importanţa sau lipsa de importanţă a acestei probleme exis­tă numai pentru om“. („Discurs pen­tru critică“). De aici decurge o condiţie esenţială : scriitorul, pentru a deveni artist, trebuie să participe activ la zbuciumul acestei vieţi sociale care este obiectul activi­tăţii lui creatoare. In lipsa partici­pării active arta realistă este de ne­­conceput : „Speranţa mea nu constă în refugiul în idee (exclusiv) ci în viaţă, printr-o participare mai mare sau mai mică la realitate, nu în mod contemplativ, ci activ“. Şi ceva mai departe, Bielinski completează prate­­tic ideea de realitate numind-o: „Rea­litatea mea de fier, cu dinţi şi ghiare de oţel“, (din scrisoarea citată că­tre Bakunin). Realismul, în accepţia lui Bielinski, este un act creator, pătruns de ca­racter militant. Militantismul său avea finalitatea cea mai înaltă cu putinţă la acea epocă : eliberarea po­porului rus din temniţa feudalităţii, a ţarismului. Literatura epocii sale, el a analizat-o în lumina acestui ţel. Prin acest element militant, expus cu claritate, estetica democraţilor­ revo­­luţionari ruşi se apropie cel mai mult de punctul de vedere estetic al mar­­xism-leninismului. De aceea şi este văzut ca o estetică premarxistă Dacă nu orice idee poate dărui conţinut artei realiste, trebuie adău­gat că nu orice element al realităţii, in mod indiferent, poate constitui un Ion Vitner (Continuare in pag. 6)

Next