Korunk 2010 (III. folyam 21.)

2010 / 11. szám = Net-nemzedék - MŰ ÉS VILÁGA - MISKOLCZY AMBRUS: Örök kortársunk: Caragiale

MISKOLCZY AMBRUS ÖRÖK KORTÁRSUNK: CARAGIALE ■ A román irodalomban Eminescu mel­lett Caragiale a klasszikus író. Kiegészítik egymást, vagy inkább kizárják? Erről ma is folyik a vita.­ Eminescu a vadromantika képviselője, a fennkölt pátoszé, Caragiale hipernaturalista, a kissé mocskos komi­kum klasszikusa. „Eminescunál minden abszolút, Caragialénál minden relatív” — hangsúlyozza Lucian Boia, hozzátéve, hogy „Eminescuval és Caragialéval a ro­mánok majdnem mindent elmondtak magukról”.­ Ebbe persze nehéz beletörőd­ni. Néha már sokallják az Eminescu­­kultuszt, Caragialét pedig időnként ki akarják iktatni a román irodalom történe­téből. Ceaușescu uralma alatt nem tarto­zott a kedvenc szerzőkhöz, és amikor Ko­lozsvárt magyar diákok játszani akartak valamit tőle, akkor a történész rektorhe­lyettes betiltotta, mert „gúnyt űzött a románokból”.3 És még 2003-ban is az egyik legrangosabb román folyóiratban „Caragiale románnak álcázott idegen”.4 Talán ezek még használnak is a már las­san száz éve elhunyt írónak. És így ko­runk valóságában komédiái újra és újra megtalálják a helyüket, van némi pikáns aktualitásuk. Ceaușescu uralma alatt, ha nyugati románok az otthoni dolgok iránt érdeklődtek­­ a kérdésre: „Mi van? Mi tör­tént?”­­, válasznak elég volt ennyi: „Ol­vasd Caragialét!” Ez a felszólítás immár európai bölcsességnek is megjárja. Három nagy komédiája a bizonyíték. Caragiale humora sohasem volt ve­szélytelen. Hallgatólagosan még a legjobb irodalmárok is elfogadták a szeméremsér­tés vádját. Tudor Vianu ugyanis a máso­dik világháború alatt írt irodalomtörté­netében éppen úgy hallgat a szerelmi há­romszögekről, mint egyetemi előadásai­ban.­ Az 1950-es években felkarolták a vígjátékokat, színre vitelük klasszikus ér­vényű. Nevetni lehetett, de a szavakkal jó volt takarékoskodni. Belu Zilbert részben Caragiale humora vitte börtönbe, ponto­sabban az, ahogy ő maga ezzel a humor­ral élni próbált, a továbbiakban azonban az tartotta benne az életet, hogy nem vesztette el humorérzékét, hála részben Caragialénak. Persze ez utólagos spekulá­ció, de alapja az, amit emlékirataiban megvallott, és szóban is hirdetett: Ca­ragiale a modern Románia megalapítója, és a szocializmus Caragiale és Sztálin pecsétjét hordja magán.6 Kemény szavak ezek olyan valaki részéről, aki benne élt e nemzetközi kommunista mozgalomban, nem lévén más foglalkozása, mint „mar­xista”.7 Ebben a minőségében politikai gazdaságtant tanított az egyetemen 1946- ban, és állítólag a fenti idézettel kezdte előadását.­ Aztán közben annyifelé ügy­nökösködött, és annyit hazudozott, hogy a végén, ha nem az elején, a világot egy karneválnak nézte. Mindenesetre az ame­rikaiakat igyekezett meggyőzni arról, hogy ellensúlyozzák a szovjet befolyást, mert a végén ők is megjárják. Szemére ve­tik, hogy elárulta azt a Lucresiu Patras­­canut, ezt a bojárfiút, aki a kommunista mozgalom legkomolyabb teoretikusa volt mint közíró, de akit éppen szellemi fölé­nye miatt tettek el láb alól elvtársai. Patraccanu komoly szerepet is játszott ab­ban, hogy 1944. augusztus 23-án Romá­nia szembefordult Németországgal, míg fő riválisa és hóhéra, Gheorghe Gheor­­ghiu-Dej - az utólagos legenda szerint - a börtönből szervezte meg a fegyveres felkelést, amelyről a valóságban csak ké­sőbb értesült. A kiugrás egyébként ko­moly tett volt, még akkor is, ha Zilber be­lefáradva a sok öndicséretbe, úgy látta: „a A jelen dolgozat egy nagyobb Caragiale-esszé előtanulmánya.

Next