Lumina Satelor, 1923 (Anul 2, nr. 1-52)

1923-01-14 / nr. 1

Anul U. Sibiiu, Duminecă 14 Ianuarie 1923. Nr. 1. p I O n. Red. «Asociaţiunea» L­oco (str. Şaguna 6) IFoarte uftpiauian­aM pentru p$*|! PREȚUL ABONAMENTULUI: Pe un an.....................................................................Lei 55 — P» o jumătate de an...................................................... 30'— Pentru străinătate..............................•.......................... lOO— Pentru America pe un an...................... dolari 2 — P lin număr 1 Leu. —— REDACŢIA şi ADMINISTRAŢIA: Sibiiu, strada Mitropoliei 141. 45. Redactor: Preotul Iosif Trifa. . .--ANETURI la primeau iuspituie fraţii, din strada Mitropoliei 47. PREŢUL ANUNŢELOR: Un şir mărunt 3 Lei pentru odată, dacă se publică de mai multe ori se dă rabatul cuvenit. Stai în loc şi-ţi fă socoata! Un om din America s'a apucat şi şi-a scris într'o carte cu deamăruntul toată, vieaţa sa şi păţăniile sale. As­cultaţi ce a scris într'o zi de anul nou: «Astăzi in ziua de anul nou, după ce mi-am făcut socoata cu toate cheltuelile şi veniturile din anul trecut, m'am gândit, că oare n'ar fi bine să-mi fac so­coata şi cu cele sufleteşti. Dar cu groază am băgat de seamă că nici o socoată nu am de făcut cu cele sufleteşti, pen­tru că aproape nimic n'am făcut în anul trecut pentru suflet şi grija lui. Asta nu e bine, mi-am zis eu şi iată cu ziua de azi, m'am hotărât să-mi puiu la rând şi vieaţa mea sufletească şi să o curăţ de păcate. Ca să fac mai cu isbândă acest lucru am luat o carte goaldă şi am ,scris pe ea* «Cartea vieţii şi faptelor mele*. Am împărţit această carte în două ju­mătăţi. într'o jumătate mi am scris scăderile, năravurile şi faptele mele cele rele, iar în cealaltă jumătate mi am scris năravurile şi purtările cele bune. Cu ziua de mâne o să mă apuc de scos la păcate din grădina sufletului meu. Mântuitorule huse, ajută-mă»... Aşa a scris şi aşa s'a hotărât omul acela în ziua de anul nou. Mai încolo urmează în carte însemnări in­­teresante şi frumoase. Spre pildă dăm şi aici câteva din ele: 1. La 10 Ianuarie un om m'a înjurat şi eu am tăcut. Seara am şters cu mare bucurie sudalma din cartea mea. 2. La 14 Ianuarie un prietin m'a chemat la chef în crâjmă şi n'am mers. Seara am şters cu cerneală nea­gră beţia din cartea mea. 3. La 10 Martie mi-am vândut căţelul ce-l ţineam de plăcere şi-l îndopam cu carne şi cu spesele lui am cumpărat hăinuţe la an orfan de răsboiu. 4. La 20 Martie un om m'a batjocorit şi eu am râs. 5. La 10 Iunie m'am certat la cănţălăria sa­tului pentru dreptul unei văduve» ... Şi aşa mai departe urmează însem­nările unui creştin adevărat ce s'a ho­tărât să meargă pe urmele lui Hristos. Cetitorule! Şi tu stai în pragul anului nou. Stai în loc şi-ţi fă socoala cu afacerile tale sufleteşti. Hotăreşte-te şi tu pentru curăţirea vieţii tale de păcate. Iscăleşte şi tu Hotărârea din gazetă că vei scoate din traiul tău două grele păcate: beţia şi sudalma. Hotă­reşte-te, iscăleşte-te şi intră şi tu în oastea noastră care stă gata să ia lupta împotriva păcatelor! P. Irina. MM14 V M5555 ► 5555 55 555555 8 10 55555 5555 5555 555555 M M 1­1N 5555 Hotărâre. Subsemnatul, gândindu-mă cum aş putea intra in anul cel nou cu folos şi mântuire sufletească, mă hotă­răsc prin aceasta, cu incepere de la anul nou să scot din traiul meu sudalma şi beţia. Imi dau seama ce păcate grele sunt aceste: cu sudalma de cele sfinte, batjocoresc şi răstignesc pe Mântuitorul meu, iar cu beţia ihlas pe satana să se facă stăpân peste mine şi voia mea. Mă lapăd cu ură şi scârbă de aceste păcate şi mă hotărăsc pe anul ce vine să-mi păstrez mintea şi judecata aşa limpezi şi curate cum mi le a lăsat Dumnezeul meu şi limba deasemenea să mi o pun numai în slujba Lui.­­ Intru prin această hotărâre în rândul acelor cari se vor hotărâ ca şi mine, ca astfel toţi împreună ca şi nişte buni ostaşi a lui Hristos să începem lupta cea sfântă a curăţirii vieţii noastre de păcatele cele multe şi grele. In fruntea oştirii noastre stă Mântuitorul Hristos şi El ne va duce la biruinţă. Pe Mântuitorul meu, Isus Hristos, rugându-L să mă ajute şi pe mine ca să lupt în oastea Lui, iscălesc această hotărâre ce s’a făcut pentru binele şi mântuirea mea sufletească. Dar în la Anul nou 1923. tp abonat al gazetei •■Lumina Satelor*. ^ i fi55 5555555555555 5 55 55 55551) Să facem o intrare creştinească in anul cel nou cu hotărâre şi întovărăşire de luptă împotriva sudalmelor şi beţiilor. Feliul cum trecem noi creştinii de azi dintr’un an într’altul, nu e cel bun şi creştinesc. Căci ce facem noi Ia anul nou? încă din presără anu­­l nou ne strângem la beutură şi Ţnem să bem toată noaptea, ca nu cumva anul nou să ne afle aşa cum ne a lăsat bunul Dumnezeu, cu nuntea trează şi limpede. Cu orice preţ Şi cu orice cheltuială, ţinem la datina năroadă şi păgână, să ne afle anul nou beţi şi să ne Îmbătăm în anul nou. Eu socot că diavolul a scornit cu mare vicleşug între creştini această datină. Diavolul vrea cu orice preţ să tulbure mintea şi judecata omului în noaptea anu­lui nou şi în ziua de anul nou, ca nu cumva omul să poată da r. lr­­stă * tu afacerile sale sufleteşti şi bage cumva de seamă că el merge înainte pe calea pefrii. Asta e pricina că oamenii trec din­tr’un an într’altul fără nici o schimbare sufletească. Cu păcatele cu cari ies din anul cel vechiu, cu acele intră în anul cel rou, şi tot cu acele se apropie şi de capătul anului şi de... groapa din ci­­miter. Asta nu e bine şi aceasta nu e vi­­eaţă de creştin adevărat. Un creştin ade­vărat trebue să se facă din zi în zi, din an în an, tot mai bun, tot mai curat şi mai aproape de Mântuitorul Hristos şi învăţă­turile Lui. Cetitorilor ! Veniţi sâ facem o intrare creştinească în anul cel nou. Avem noi Românii două mari păcate cari mai ales ne strică sufletul şi traiul cel creştinesc: su­dalma şi beţia. Veniţi să facem o hotărâre şi o întovă­răşire de luptă împotriva lor ca să le scoatem d­e casa noastră, din traiul nostru şi al veci­nilor noştri. Această întovărăşire o facem aşa, că publicăm mai jos o Hotărâre. Toţi cam­ voesc şi se hotărăsc să intre în lupta de scoatere a sudalmei şi beţiei din traiul lor, vor iscăli această­­ târâre. Hotărârea iscălită o tăiaţi apoi din gazetă şi o puneţi pe părete şi mai ales în suflet ca să o aveţ în tot decursul anului cu voi, iar la "sfârş­tul anu­lui o trimmete­a'c' ca la vederi câţi am putut purta până la sfârşit lupta cea bună pentru biruirea satanei şi mân­tuirea noastră sufletească. Cetitorule­­ înaintea Hotărârii de mai jos stă un îngeraş ce se roagă. Acest în­geraş este îngerul tău cel păzitor care te roagă să iscăleşti şi tu Hotărârea şi să intri şi tu în oastea celor cari se hotărăsc pentru Mântuitorul Hristos şi pentru lupta împo­triva păcatelor. Rugăciunea îngeraşului este rugăciunea sufletului tău. Sufletul tău te roagă şi te chiamă să te hotărăşti şi tu pentru apărarea lui de păcate. Ascultă glasul şi rugăciunea sufletului tău şi iscă­leşte şi tu Hotărârea şi o ţine!­­. .. 5555555555555555551

Next