Lumina Satelor, 1933 (Anul 12, nr. 1-52)

1933-01-01 / nr. 1

IfcTMna­r festiv la aniversarea d­e 10 ani a Oastei Domnnaliui. Anul XII. Sibiu, 1 Ianuare 1933. Prețul acestui număr 4 Lei. Nr. 1 ABONAMENTUL 1 „Lumina Satelor" cu: „Oastea Domnului" Pe un an 180 Lei. Pe o jumătate de an 90 Lei. Pe 3 luni 50 Lei. — Pentru străinătate 300 Lei. Pentru America 2 Dolari. Un număr din „Lumina Satelor“ împreunat cu „Oastea Domnului“ 3 Lei 50 b. Foaie pentru popor. REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: Sibiu, strada Avram Iancu Nr. 5. Se poate abona „Oastea Domnului“ singură, cu Redactată de: PREŢUL ANUNŢELOR: 100 Lei pe an, 50 Lei pe 6 luni. Preot­: IOSIF TRIFA. Un șir petit (mărunt) 8 Lei (cm. a 6 Lei) de odată. Dacă se publică de mai multe ori se dă ceva rabat. Pastorala de Anul nou a­l P. S. S. mitropolitului Nicolae în legătură cu aniversarea Oastei şi cu rosturile Oastei Domnului.­ ­•Oile mele glasul meu ascultă şi eu le cunosc pe ele şi vin după mine; şi eu le dau lor viaţă veş­nică şi nu vor pieri în veac şi nimeni nu le va răpi pe ele din mâna mea. Tatăl meu, care le-a dat mie, mai mare decât top este, şi nimeni nu poate să le răpească pe ele din mâna Tatălui meu­. Ioan 10, 27—29. La praznicul Naşterii Dom­nului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, peste care am trecut înainte cu câteva zile şi a cărui lumină plină de du­hovnicească bucurie strălu­ceşte şi acum în inimile noa­stre, V’am trimis cuvântul meu de învăţătură — şi astăzi, în n­ota «_cîrC C3tC nicc^niiul uum An Nou în viaţa lumii, vin iarăşi la Voi, iubiţii mei fii sufleteşti, cu urările mele şi cu poveţele pe cari dragostea mea părintească mă îndeamnă să Vi le împărtăşesc ca o merinde sufletească pentru anul în care am intrat. Din toată inima mea Vă urez ca anul nou, peste pra­gul căruia am păşit cu ziua de astăzi, să Vă fie tutu­rora un an bun şi aducător de bucurii pentru sufletele Voastre, aducător de mulţu­mire şi îndestulare în casele şi familiile Voastre, de roade îmbelşugate pe urma muncii Voastre, şi împreună cu mine să Vă rugaţi Tatălui celui ceresc, să trimită din noianul bunătăţilor sale cât mai multă dragoste şi bună înţelegere între toţi fiii bisericii şi nea­mului nostru, linişte şi întru toate bună sporire peste ţara noastră, bunăvoire între popoare şi pace pentru toată lumea.Dar gândul meu, cu care mă apropiu de Voi în această zi a Anului Nou, se ridică mai presus de acestea şi se opreşte la dorinţa pe care V’o arăt şi la chemarea pe care V’o fac: să ascultaţi întru toate de voinţa cea sfântă a lui Dumnezeu şi pe ea să o luaţi ca lege a vieţii Voastre. Nu cunosc eu un mai cuprinzător program de viaţă pe care să vi-l pun la inimă în această zi a Anului Nou, când oamenii au obiceiul să-şi facă planuri de viitor şi să-şi croiască programe pentru munca lor, ca acesta unul: să vrei şi tu creştine ce vrea Dumnezeu, să-ţi legi voinţa ta slabă şi clătinitoare de voinţa cea sfântă şi neschimbă­­cioasă a Părintelui tău din ceruri. Pe ea să o faci stă­până peste cugetele şi simţămintele tale, peste vorbele şi faptele tale, peste toată vieţuirea ta pe acest pământ. Numai ascultând de voia lui Dumnezeu se poate introduce rându­­ială bună în viaţa statelor şi popoarelor, în societate şi în familii, în sufletele oamenilor şi în traiul lor de fiecare zi. Şi dacă mai întreba, de unde putem cunoaşte voia lui Dumnezeu, ţi-aş răspunde: înainte de toate din inima ta, din conştiinţa ta, căci scris este: „Foarte aproape de tine este cuvântul,­in gura ta şi în inima ta şi în mânile tale este, ca să-l faci“ [V Moisi 30, 14]; dar în tot cu­prinsul şi în toată măreţia ei şi-a descoperit Dumnezeu voinţa sa prin glasul Dom­nului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. El, Unul născut Fiu­l lui Dumnezeu s’a pogorât din slava Tatălui în peştera din Vifleem, a venit pe pă­mânt între oameni şi le-a ve­stit voia Tatălui, a suferit chi­nuri şi batjocuri, s’a jertfit stat, dar a înviat a treia zi şi înălţându-se la ceruri de pe Tronul măririi sale de-a dreapta Tatălui ne repetă asi­gurarea: Iată eu cu voi sunt in toate zilele pană la sfâr­şitul veacului“ [Matei 23, 28]. El este Păstorul cel bun şi glasul lui cheamă toată su­flarea omenească la o viaţă nouă, la viaţa cea trăită după voia lui Dumnezeu. El vede sbuciumul nepu­tincios în care se sbat oa­menii de astăzi, alergând ade­seori după învăţături grei­e şi căutând drumuri primejdioase în traiul lor — şi cu glasul lui plin de iubire le zice: „Cela ce nu adună cu mine, risipeşte“ îLuca 11,23]. El vede truda de toate zilele a sta­telor şi guvernelor lor pentru a ieşi din încurcăturile şi gre­utăţile care sau abătut asupra lumii — şi cu glas apăsat le zice: „Fără de mine nu puteţi face nimic“ [Ioan 15, 5]. Şi atunci, încrezător în lucrul său în lume, încrezător în cei cari îl caută şi stau să asculte glasul lui, le zice: „Oile mele glasul meu ascultă şi eu le cunosc pe ele şi vin după mine; şi eu le dau lor viaţă veşnică“. Glasul acesta e blând şi dulce, cald şi luminos, plin de iubire şi de înţe­lepciune cerească. O, ar putea să amuţească toate celelalte glasuri cari răsună astăzi în urechile oamenilor şi umplu lumea cu zgomotul lor, dar ar trebui să ne copleşească desnădejdea în mijlocul încurcăturilor vieţii zilelor noastre, dacă acest singur glas al Păstorului celui bun ar înceta să-şi cheme oile sale. Dar El le cheamă cu stăruinţă la păşunea duhovnicească a vieţii celei bune. Vă îndemn, deci, să ascul­­taţi cuvintele lui, căci ele ne vorbesc de o iubire fără mar­gini, care cunoaşte oile toate, şi de o mână a Părintelui, din care nimenea nu poate să le răpească pe ele. Şi dacă oi pier­dute dintre cei scumpi ai Voştri Vă umplu inimile cu îngri­jorare şi durere, ascultaţi glasul care Vă vorbeşte de Pă­storul cel bun, care lasă pe cele nouăzeci şi nouă de oi, care nu sau rătăcit, şi aleargă după cea de-a suta, care s’a pierdut, şi aflându-o o pune pe umerii săi, bucurându-se. 2 HM.

Next