Lumina Satelor, 1938 (Anul 17, nr. 1-52)

1938-01-02 / nr. 1

„Cu Porunca Lui a grăbit zăpada, şi grăbește fulgerile după jude­cata Sa“ (I. Sirah 43, îs). Abonamentul pe un an : .Lumina Satelor" 71 .Oastea Domnului* Lei ISO ..Lumina Satelor* singură.......................... 75 .Oastea Domnului* singură....................... 75 Amândouă foile pe jim­ătate de an . . „ 75 Pe trei luni......................................... „ 38 Pentru America 3 dolari. Redactată de un comitet sub patronajul I. P. S. Sale Mitropo­litului NICOLAE al Ardealului. Foaie săptămânală pentru popor. „Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul şi Domnul Dumnezeu“ (Apocalips 1, 8). LA MULŢI ANI. Este ceasul al doisprezecelea ! Un an se sfârşeşte şi altul începe. Este noaptea în care cei mai mulţi oameni sunt treziţi şi-şi fac unii altora urări de bine. Vremea trece ca ceasul, mereu înainte, aşa trec şi oamenii. Vremea se tot b­oieşte, dar ne întrebăm, oare oamenii se b­oiesc şi ei ? Anul mântuirii 1938. Cea mai frumoasă urare de anul nou Anul nou, este prilejul cel mai nimerit pentru tot felul de urări. Auzi pe oameni dorindu-şi unii altora, sănătate, noroc, bani mulţi, viaţă lungă şi aşa mai departe. Toate acestea sunt lucruri de preţ şi vrednice de dorit şi sănă­tatea cu deosebire. — Dar totuşi nici sănătatea, nici viaţa lungă, nu sunt hotărâtoare pentru moartea de după moarte a sune­­tului nostru. Fericirea pământească, sănătatea, norocul, sunt lucruri care se petrec, în timp, în întindere, în vremelnicie; creştinul însă, ade­văratul creştin, trebuie să trăiască în adâncime, în ţaţa veşniciei. * La începutul unui an nou, creştinul trebuie să-şi dea seama de singurul lucru care trebuieşte, lucrul, pe care l-a înţeles Mântui­torul când a zis Martei : Marto, Marto te sileşti spre multe , dar un lucru trebueşte!* * * Anilor erei creştine, li se spune de obicei, anii Domnului sau ani ai mântuirii. Şi cu drept cuvânt, căci cu naşterea Mesiei, a Fiului lui Dumnezeu, s’a născut mântuirea lumii. Şi dela lucrarea lui de răscumpărare până astăzi, an de an se lucrează la mântuirea celor ce cred în numele lui Isus. Şi lucrul care trebueşte, acesta este, mântuirea su­fletului nostru. 1011 In anul în care intrăm, să ne purtăm şi să lucrăm aşa, încât Mântuitorul să ne hărăzească şi nouă mântuirea sufletului. Fie ca anul ce ne stă înainte sp de an al mântuirii noastre. Iată urarea cea mai frumoasă de anul nou. Rugăciune. Doamne Isuse Hristoase, ne îndreptăm către Tine, acum la începutul unui nou an şi cu smerenie ne rugăm: să ne întăreşti în credinţa noastră, să ne dai putere pentru a ne face datoria, fată de Părintele nostru ceresc, fată de semenii noştri şi fată de noi înşi­ne. — Fie ca acest an al mântuirii aduse de Tine întreg neamului ome­nesc, să ne aducă şi mântuirea noastră, ca apoi la picioarele Tale petrecând, să ne punem cu folos în slujba semenilor noştri, plini de pace şi de bucurie lăuntrică. Ştim Doamne, că suntem păcătoşi şi avem nevoie de multă căinţă şi trebuie să ispăşim multe răutăţi, pe cari le săvârşim zilnic, dar avem încredere în milostivirea Ta, care e largă şi ne cuprinde şi pe noi, umiliţii tăi robi, sub aripile ei Dă-ne Doamne iertare, mân­gâiere şi pace; căci pe acestea avându-le vom putea privi în faţă chiar şi moartea, care în anul acesta poate să ne atingă. Ţie se cu­vine, Fiule a lui Dumnezeu, slava, cinstea și închinăciunea in vecii vecilor, Amin. Cântec pentru anul nou. Cu leagăne şi cu sfecle S’a dus un an şi altul vine; Câţi au plecat în veşnicie.. Şi, mâine, poate, cine ştie Eu voi pleca în călătorie. Un an s’a dus ca o părere... Vedenie pe veci furată De nava plină de mistere Ce fură paşi şi răni şi piere De fulgere înconjurată.. O navă neagră mă pândeşte... Poate veni în orice clipă: Zadarnic viaţa străluceşte Ca floarea 'n foc se prăbuşeşte Când corbii morţii ţipă. Hai suflete cu bucurie in anul nou la împăratul: Mai sus de răni şi vijelie El e izvor, El e făclie, Şi-a biruit păcatul... Ca umbrele trec ani sub soare Furând podoabele deşarte: Doar El rămâne în vecie Sub dreapta Lui biruitoare Eunadăpost fără de moarte... Hai suflete, Mântuitorul, Mântuitorul e lumină, Eşti înşelat... El e izvorul... El e în veac Biruitorul Şi fără El viaţa­­ ruină... Hai suflete când anii sboară La Domnul El în veac rămâne Când pier comori... El e Icomoară Cu El e moartea înviere Sus suflete, când totul piere... CONST. GORAN. Dar de anul nou pentru abonaţii „Luminii Satelor“. In acest număr, am pus câte un frumos calendar de părete pentru fiecare din abonaţii noştri. Calendarul nostru de părete este o adevărată podoabă. Pentru a nu se perde din gazetă, noi am lăsat să fie prins cu o copcie. Dorim tuturor iubiţilor noştri abonați un an nou fericit. „NOAPTEA DOMNULUI“. Noaptea de «Anul Nou» va fi o noapte a Domnului şi de data aceasta pentru toţi fraţii din «Oastea Domnului». Nu se poate sfârşi un an mai frumos decât în rugăciune şi nu se poate începe un an mai bine decât în rugăciune. Lucrul bun început anii trecuţi să-l ducem înainte, pe toate fronturile!

Next