Lumina Satelor, 1942 (Anul 21, nr. 1-52)

1942-01-04 / nr. 1-2. szám

Anul 21 Sibiu. 4-11 Ianuarie 1942. Nr. 1—2 Redactată de un comitet sub patronajul I. P. Sf. Sale Mitropolitului NICOLAE al Ardealului. Foae săptămânală pentru popor. ABONAMENTUL PE AN: „Lumina Satelor* și „Oastea Don­nului" Lei 260. „Lumina Satelor* lingură Lei 130 „Oastea Domnului* singură Lei 130. Amândouă foile pe jumătate de an Lei 130. Pt trei luni Lei 65. Pentru America 5 dolari. Redacţia şi administraţia : SIBIU, str. Mi­tropoliei 45. Inreg la Trib. Sibiu, Nr. 160 din 12 V. 1933 Un număr în 16 pagini 14 Lei. „Lumina Satelor“ împlineşte 20 de ani de luptă sfântă. Cu Dumnezeu-înainte! Cuvântul I P. Sf. Mitropolit NICOLAE al Ardealului la împlinirea celor 20 ani ai „LUMINII SATELOR“. Când, înainte de aceasta cu două­zeci de ani, am întemeiat şi am pornit­­ la drum gazeta pentru popor „Lumina­­ Satelor“, însoţindu-o cu binecuvântarea­­ mea, legam cele mai frumoase nădejdi de misiunea ce era chemată să îndeplinească. Astăzi, după două­zeci de ani în­cheiaţi, pot să spun că nu mam înşelat in nădejdile mele. Cine­ ar şti spune câte raze rupte din lumina lui Hristos, câte poveţe de îndrumare a vieţii după evanghelia Dom­nului, câte îndemnuri stăruitoare de pă­răsir­e a păcatului şi de întoarcere la­­ calea crucii şi a mântuirii, câtă dragoste caldă de sfânta Biserică, de Neam şi de Ţară a răspândit, săptămână de săptă­mână, vreme de două­zeci de ani „Lu­mina Satelor“? Prin apostolatul ei, săvârşit cu în­ţelepciune şi cu râvnă ferbinte, a trezit un val de viaţă duhovnicească, care s-a revărsat pe întinsul pământului ro­mănesc şi a răscolit sufletul neamului nostru pentru a se pătrunde de adevărata trăire creştinească. Mişcarea religioasă organizată în frăţia „Oastea Domnului“ este în mare parte rodul propagandei ce s-a făcut prin slova „Luminei Satelor“. La împlinirea alor două­zeci de ani dau mulţumită lui Dumnezeu că ne-a în­vrednicit să putem lucra în ogorul Său şi prin această unealtă care a fost „Lu­mina Satelor“. Mă simt dator să mul­ţumesc tuturor redactorilor şi celor ce mi-au stat într ajutor cu scrisul lor la tot binele sufletesc pe care l-a putut face scumpa noastră gazetă. Mulţumesc Cu­cernicilor preoţi cari au sprijinit-o şi au răspăndit-o în pătura largă a obştei cre­dincioşilor noştri, precum şi iubiţilor ceti­tori din tot cuprinsul Ţării cari o pri­mesc cu drag şi o citesc cu folos pentru sufletele lor. In acest chip am făcut legătură de frăţie românească şi creştinească între fiii Bisericii şi Neamului nostru de pre­­tutindenea. Având la temelie munca celor două­zeci de ani ce ne stau la spate, privim cu încredere şi mai nesdruncinată în viitor şi paşii noştri vor înainta şi mai siguri de aici înainte. Tu, Doamne, cercetează via acea­sta pe care a sădit-o Dreapta Ta, şi o desăvârşeşte pe ea! NICOLAE Mitropolitul Ardealului, I. P. Sf. Mitropolit NICOLAE al Ardealului, întemeietorul și ocrotitorul foilor noastre. Dnazes lit mi­nt­itim. Ne dăm seama cu toţii ce lucrare folosi­toare a împlinit până acum foaia „Lumina Satelor“. Adusă la viaţă de gândul înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae, Ea a fost flacără nestânsă în mijlocul poporului, luminându-i căile de viaţă întru Domnul şi Mântuitorul Isus Hristos. Intre tot felul de chemări cu cari a fost ispitit în aceşti ani sufletul neamului, ea a fost glas­­ care a chemat la adevă­ratul isvor de viaţă. Când gândurile unui popor nu se mai mişcă în jurul numelui Domnului şi Mân­tuitorului nostru Isus Hristos când inima­­ lui nu mai caută spre El, e semn rău, semn de boală aducătoare de moarte. ,Lumina Satelor“ a vorbit tot timpul şi a făcut să se vorbească stăruitor despre ceea ce ne trebueşte mai mult Ea a ajutat să avem pe Isus Hristos şi darurile mântuirii Lui mai aproape şi mai viu între noi. Glasul ei ne e de lipsă şi de aci îna­inte. Dumnezeu să­­ ajute să se bucure de multe aniversări. Prof. St . D. D. STANILOAE Rectorul Academiei Teologie, Sibiu. Apostolatul laic. Foaia „Lumina Satelor“ a pornit acum 20 de ani cu scopul de a des­­volta apostolatul laic. Lucrul era necu­noscut la noi, dar ideea a prins rădă­cini ca o sămânţă bună. Scopul era să mobilizăm mirenii, ca să devie creştini cu viaţa şi fapta, nu numai cu numele. Să cunoască şi să îndrăgească adevă­rul religios. Să fie convinşi de trebu­inţa adevărului religios, şi să aibă voinţă de a-i primi şi tăria de a se călăuzi de adevărul descoperit şi propoveduit de Sfânta noastră Biserică. In cei 20 de ani, ne-am încredin­ţat însă ca lumea nu e lipsită de cre­dinţă. Dimpotrivă, lumea crede prea multe şi crede şi ce nu este adevăr. Sunt credinţi rătăcite care ţin pe oameni ca într’o temniţă. Dar numai Adevărul descoperit de Mântuitorul Hri­stos şi propoveduit de Biserică, ne face slobozi. La această libertate să ajungem, e strădania acestei gazete, în slujba lui Hristos şi a neamului nostru. Cu aceste gânduri, urâm Luminei Satelor şi O­stei Domnului biruinţă şi de aici înainte. Arhimandrit T. SCOROBEŢ, vicar arh­ipicopesc. I­ui Mir musiu­ deni* de pe Cruce ne-a hărăzit pu­tinţa de-a vieţui în trup şi fără a fi robi păcatului. Cea mai frumoasă pildă de vieţuire după voia lui Dumnezeu, ne-a dat-o Însuşi Mântuitorul Hristos. Pe El, nimeni nu La putut vădi de vre­un păcat. Creştinii, datori sunt precum El a umblat, aşa să umble şi ei, în toate zilele vieţii lor. Să­­ mărturisească pe Domnul cu cuvântul şi mai vârtos cu fapta, să pli­nească cele bune şi să se ferească de orice înfăţişare a râului. Căci ce va folosi omului dacă va zice: „Eu am credinţă“ — iar purtarea lui în viaţă e plină de fărădelegi? Foile „Oastei Domnul”* ostenesc de ani mulţi să facă înţeles acest adevăr creştini­ să fie armatori al lui Hristos, CU cuvântul şi cu fapta. Intr’aceasta zace apostolii lor. R­udele acestei lucrări b­necuvântate au b­ bătut în toata părţile scumpei noastre ţări. Şi, de ne va rândui Dumnezeu sănă­tate, mai mari decât acestea vom vedea. Diacon Dr. GRIGORIE T. MARCU Profesor de Academii, teologică ..Andreiană" Redactorul „Revistei Teologice".

Next