Lumina Satelor, 1943 (Anul 22, nr. 1-53)

1943-01-03 / nr. 1-2

Redactată de un cendtet evb piMrcnsjM­ I. P. Sf. Sais Mitropolitului NICOLAS al Ardealului FOAIE S­APT AMÂN­ALA PENTRU POPOR ABONAMENTUL PE AN: «Lumina Sitelor» ti »Oaste* Denumiri» Lei 320. «Lu­­mina Satelor» singură Lei 200. «Osstes Domnului« sin­gură nu se dă. Amaedouă fi­ile pe jimSlate de an Lei 160. Pf trei 'ut i L'î S0. PeHrn Smerită 6 dolari Redacţia şi : SIBIU, str. Mi­tropoliei 45 Inreg. la Trib. Sibiu, Nr. 160 din 12 V. 1938 Un număr în 8 t­eg.nl 6 Lei Anul Domnului 1943 Venind Domnul Hristos în lume a îm­părţit veacurile în două. El a fost singurul vieţuitor sub soare care nu a fost sub vremi, el a stăpânit el timpul, îndreptându-i cursul după Sine. Cercetând lumea şi oamenii înţe­leptul nostru cronicar a văzut cum tri­tul om se află sub vremi“. Da omul e rob al tim­npu­­lui, rob al vremelniciei, se perde în cele tre­cătoare, e slugă în slujba celor pământeşti. In această stare de robie, omul a ajuns prin căderea în păcat şi prin trăirea în fără de lege. Dar la început n’a fost aşa! Omul a fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, a fost cetăţean al raiului şi era menit să împlinească în lumea duhurilor locul îngerilor căzuţi in frunte cu Lucifer. Ispitit de şarpe, omul a căzut din meni­rea lui înaltă : mintea i­ s'a întunecat, voinţa i-a slăbit, iar sufletul i s’a stricat, cununa da­rului ceresc fiindu-i răpită, omul căzut din cer a început să rătăcească în neştire. Şi a tot pribegit şi a tot păcătuit până a ajuns în cea mai adâncă prăpastie a fărădelegilor. Dumne­zeu care nu voieşte perderea omenească, s'a milostivit atunci şi a împlinit cea mai aleasă minune, a trimis pe Unul născut Fiul său în lume ca să mântuiască pe om. Intrupându-se Hristos, făptura întreagă a fremătat de nădejde. In noaptea sfântă a Na­şterii veacurile de fărădelege sau curmat. Ci­neva cu totul deosebit Intra în lume: «Înger de mare sfat, Domn puternic şi mi­nunat*. Până la El a fost o lume, lumea veche a păcatului; de la El începe o altă lume, lumea nouă a dreptăţii. Anii până la Hristos erau le­gaţi de lume, de vremelnicie. Anii de la Hristos Încoace sunt anii Domnului, anii legaţi de mântuirea noastră, anii în cari sufletele dobân­desc, nu această lume trecătoare, ci veşnicia şi raiul. * Anul Domnului 1943. In acesta intrăm acum. Facem tuturor bunilor creştini urarea, ca in acest an ai Domnului, cât mai multe suflete a fi se încredinţeze lui Hristos şi prin El să do­bândească, lucrul cel mai de preţ pentru na­iivi , cetăţenia cerească. O. BENESCU Z MH. Biblioteca Metern ASTRA *21124 P* Slăvit să fie Domnul 20 de ani de luptă duhovnicească în „Oastea Domnului" S'au împlinit la 1 ianuarie 1943, 20 de ani de când a răsunat cea dintâi che­mare la luptă duhovnicească în coloanele gazetei „Lumina Satelor". Chemarea s'a făcut atunci la o luptă împotriva sudal­­melor, a înjurăturilor şi a beţiei, păcate care au pus o cumplită stăpânire pe su­fletul poporului nostru. Bar dela lupta contra acestor păcate s’a trecut în cu­rând la „Oastea Domnului", tovărăşie duhovnicească de trăire cu Domnul Isus Hristos, în duhul Evangheliei Sale, în pâzirea cu sf­eţenie a învăţăturii propo­­veduită de sfânta noastră Biserică. Cei cari se înfrăţeau în „Oastea Domnului", încălziţi de focul ceresc se făceau misionari ai cuvântului lui Dum­nezeu prin Clin ea cu osârdie a sf. Scripturi, a gazetelor religioase, prin străduinţa în rugăciune şi împreună pe­trecere în cântări şi cuvântări duhov­niceşti. „Oastea Domnului", răsad nou ră­sărit în ogorul Bisericii, a venit cu o anumită noutate de lucrare duhovni­cească, rămânând cu toate acestea fiică credincioasă a Bisericii ortodoxe. „Oastea Domnului" a ieşit din do­rinţa sfântă a noului Mitropolit al Ar­dealului, de a propovedui Evanghelia Domnului cu deosebire în largul ţării, prin satele noastre răspândite în toate părţile. Acum douăzeci de ani I. P. S. S. Mitropolitul Nicolae, bărbat plin de credinţă şi de înţelepciune, foarte râv­­nitor pentru luminarea poporului, căuta un mijloc potrivit, o trâmbiţă deslu­şită prin care chemarea la luptă duhov­nicească să răsune în toate părţile. „Lu­mina Satelor" a pornit la drum şi prin ea „Oastea Domnului" a luat fiinţă prin­zând rădăcini tot mai adânci în sufletul poporului. Programul Oastei Domnului „Oastea Domnului" n'a pornit cu un program deosebit, programul ei a fost programul Bisericii. Ea a lucrat în slujba Domnului şi a Bisericii. E drept că a adus şi oarecari noutăţi, acele nouătăţi nu alcătuiau un program nou, ci erau metode nouă. In locul plugului de lemn şi a semănatului cu mâna „Oa­stea Domnului" a pus în lucrare ceva maşini şi unelte mai moderne. Numă­răm printre acestea feluritele adunări de zidire sufletească, citirea sf. Scripturi cântări în afară de cele bisericeşti, ru­găciuni stăruitoare, pornirea în misiune. Acum când s'au împlinit 20 de ani de lucrare pe acest tărâm ne putem da seama de ceeace a însemnat lupta Oastei. In ţara noastră cu mulţi neştiutori de carte, „Oastea Domnului" a răspândit slova tipărită, trezind în lumea plugarilor gustul cititului. La Oaste s'au tipărit cărţi multe şi bune, de zidire sufletească, cărţi de mântuire. „Oastea Domnului" a îndrumnat mii şi mii de suflete la Hri­stos, smulgându-le din ghiara patimilor: beţie, desfrânare, înjurătură, furt şi altele. In miile de adunări pe cari Oastea Domnului le-a ţinut în toate părţile ţării au fost mângâiate şi hrănite duhovniceşte mii şi zeci de mii de suflete, petrecând în Cuvântul lui Dumnezeu dând satelor şi oraşelor pilda cea bună a credinţei şi oprind atâtea suflete de a trece la sectari. In vremea anilor din urmă, ani de război, Oastea Domnului“ n'a mai păşit prea mult înafarâ, dar ea lucrează totuşi cu stăruinţă pe frontul rugăciunii. In smerenie, în desăvârşită ascultare de Bi­serică, Oastea Domnului rămâne de ve­ghe „răscumpărând cu folos duhovnicesc vremea, în aceste zde rele“. La 20 de ani de fiinţă, mulţumeşte lui Dumnezeu pentru toate, mulţumeşte I. P. S. Sale Mitropolitului Nicolae pen­tru sprijinul şi ocrotirea de totdeauna. Slăvit să fie Domnul! Secretariatul general al Oastei Domnului Praznicul Crăciunului la Sibiu Cu toate îngrijorările zilelor de acum, Praznicul Naşterii Domnului, ne- a adus totuşi bucurii duhovniceşti. Săptămâna dinainte de Crăciun a fost prilej pentru serbarea datine­­lor şi a colindelor. Diferitele şcoale au dat serbări din venitul cărora au fost ajutaţi cel lipsiţi. I. P.Sf. Sa Mitropolitul Nicolae a fost prezent la toate aceste manifestaţiuni fie per­sonal, fie prin reprezentanţi ai I. P. Sf. Sale. In seara Ajunului, Înaltul ierarh de la Sibiu a primit la reşedinţa I. P. Sf. Sale pe col­i­­datori. Gruparea centrală a Oastei a fost de asemeni primită de I. P. Sf. Sa la colindat, fiind de faţă şi dl Ministru al Culturii Naţio­nale şi al Cultelor dl Prof loan Petrovici. In ziua întâi de Crăciun a slujit sf. Li­turghie I. P. Sf. Sa, înconjurat de mare so­bor de preoţi şi diaconi. Va rămâne pururea vie în inima noastră predica minunată rostită de I. P. Sf. Sa despre Isus Hristos, prin care viaţa s’a arătat. In toate trei zilele catedrala a fost plină de credincioşi. La adunările Oastei, conduse de părintele consilier Oh. Secaş, a stăpânit cea mai vie însufleţire. Pentru noaptea de Anul Nou, s’a hotărît ţinerea anei nopţi a Domnului. Fraţii din împrejurimile Sibiului sunt pof­tiţi la această priveghere dela Sibiu.

Next