Lumina Satelor, 1947 (Anul 26, nr. 1-52)

1947-01-05 / nr. 1-2

Binecuvântare arhierească ! Când acum 25 de ani, la 1 ia­nuarie 1922 „Lumina Satelor“ a ie­şit în primul ei număr, înalt Prea Sflbatitui nostru Mitropolit NICOLAE, cu grija deosebită pe care o poartă la toate acţiunile mari cari sunt spre birtele poporului, a însoţit gazeta noa­stră pe care a înfiinţat-o şi a pornit-o la drum, cu această minunată povăţuire arhierească. Aceste cuvinte ci Ide pă­rinteşti au alcătuit un fel de program pentru „Lumina Satelor“. »Luându-şi kttttuttă din lumina lui Hristos ea pa terna un suflete... m­onjelurile cre­dinţei celei mântuitoare“. Se poate un program mai frumos pentru o gazetă ? Din acest program, a încolţit cu un an mai târziu şi ideea ca „Oastea Domnului“ ca mişcare de trezire a sufletelor la o viaţă nouă. Acum la 25 de ani de viaţă a „L. S.“ dăm din nou cuvântul de povă- a funx, ca să ne fie .Şi pe mai departe­­ program de lucrare în ogorul cel duhovnicesc. Cu dragă inimă împărtăşim bine­cuvântarea Noastră arhierească ga ■ zalei Rumina Satelor“, care cu ziua de astăzi porneşte la drum, de lângă scaunul mitropoliei noastre, ca să îm­prăştie lumină, până în cele mai înde­părtate unghiuri ale ţării noastre, pen­tru sufletul credinciosului nostru popor­ Luându-şi lumină din lumina Lui Hristos care luminează tuturor, ea va turna în sufletele celor ce o vor eşti cu luare aminte, învăţăturile credinţii celei mântuitoare, poveţele dragostei fără de care nici un lucru trainic nu se poate sălăşlui între oameni, şi nădejdea nu tot binele pe care, prin munca şi silinţele noastre, suntem datori să-l coborâm în alcâ­­tuirile vieţii dintre noi. Sfaturile şi îndrumările acestei gazete se vor potrivi cu trebuinţele zilelor noastre, sâ fie spre întărirea bunelor năravuri, spre povăţuire spre împlinirea datorinţelor cetăţeneşti,­­ spre buna chivernisire a gospodă-­­ riei naţionale, spre cumpăt şi cru­ţare in toate, spre călăuzirea tinere­­iului, spre pacea şi buna înţelegere intre toţi fii neamului nostru ro­mânesc. Ea va fi scrisă cu dragoste de popor, de luminarea şi binele hi­­­ — şi cu aceeaş dragoste aşteaptă sâ fie primită şi cetită. Recomandându-o tuturor iubiţilor noştri creştini, rog pe bunul Dum­nezeu să şi coboare darul şi bine­cuvântarea Sa peste cei ce o vor scrie şi toţi aceia cari o pot ceti, ca să slu­ţească spre înălţarea inimilor, spre sporirea credinţii în suflete, spre bucuria Biserici, spre fericirea pa­triei, spre lauda şi preamărirea lui Dumnezeu ! Dr. Nicolae Bălan arhiepiscop şi mitropolit 1 IWlAJf 0»°r­toco ä sáptamánm Ymmi iiBKVMA^ pqpmví in (VfT» Douăzeci şi cinci de ani în viaţa­­ unei gazete însemnează o frumoasă­­ biruinţă. Douăzeci şi cinci de ani de neîntreruptă apariţie, de arâtură adâncă, sunt o lucrare de seamă, un rod minu­nat în ogorul cel duhovni­cesc. Un pătrar de veac „Lumina Satelor", gazeta bisericii, gazeta sufletelor credincioase, Iubitoare de hrană duhovnicească şi de lu-­ mina Evangheliei, a luminat necon­tenit oraşele şi satele noastre, dar cu deosebire sufletele. Cine răsfoeşte colecţia celo­r 25 de ani ai „Luminii Satelor", ar putea constata că această gazetă, a păstrat şi­ a crescut credinţa în sufletele cetitorilor ei. A păzit duhul as­cultării şi al smereniei, învăţând pe abo­naţii ei, duhul temerii de Dumnezeu şi al respectului faţă de oameni. In duhul acesta a pornit in anul 1922, cu binecuvântarea S P. Sfinţitului no­stru Mitropolit Nicolae şi în duhul acesta, plugul el, a arat, păstrând ho­tarele cuviinţei şi ale bunelor pre­danii părinteşti. Cum s'a născut ? Naşterea „Luminii Salelor" a fost aşa că în anul 1920 a fost ales Mitropolit al Ardealului . P. S. Sa Dr. Nicolae Bălan. Dela urcarea sa în scaunul vrednicului de pomenire Mitropolit Andrei Şaguna, noul Mi­tropolit a avut la inimă ridicarea po­porului prin lumina Evangheliei lui Hristos. In planul său de păstorire a pus aşa dar înainte de toate misiu-­ nea internă, evanghelizarea satelor, luminarea poporului dreptcredincios şi adăparea lui dia isvoarele evrate ale credinţei ortodoxe. O astfel de şcoală cu baia te­mei nu se putea face tn mijlocul po­porului decât printr’o gazetă. L P. S. Sa până când era încă profesor în anii dinaintea războiului 1914—ÎS şi-n anii războiului, scosese o foaie cu temeiuri mai mul naţionale „Gr­­zeta PoporuluiAtunci acelea er») cerinţele vremii, dar după pustiire« pe care crâncenul războiu a adus-o, sufletele ostenite ele nu puteau afla liman de liniştire şi vatră de mângâ­iere decât la Domnul lisus şi’n **­­vintele vieţii de veci cuprinse în sf. Evanghelie (Mat. ÎL 30, loan 6). i. ' P. S. Sa vedea limpede trebuința unei gazete cu rosturi duhovnicești. Che­mând la sfat pe cei din praajma i. P. S. Sale s'a luat hotărârea publi­cării unei gazete religioase pentru popor. Aceasta a fost în toamna a­­­­nului 1921. Numele gazetei lesne de îr.î.îîe& c«. s*-. vor • j bit mult care să înc­hinfelergaaetei ce urma să pornească la drum la înce­putul anului 1922. Unii erau de o pa­rere elfii de alta. intr’o bună si unul din cei mai tineri părtași la sfat pro­fesorul Nicolae Colan, azi episcop al Clujului a botezat gazeta, dând­­­numele de „Lumina Satelor“. Acest nume a plăcut tuturor şi de acum se vorbea despre viitoarea­­gazetă ca despre ceva viu, o flintă cunoscută : „Lumina Satelor“. Pornită la drum Când la 1 Ianuarie 1922 gazeta „Lumina Satelor“ a pornit la drum avea în frunte un minunat articol al I. P. S. Sale Mitropolitului Nicolae al Ardealului în care Ierarhul plin de avânt cerând binecuvântarea ceriului peste lucrul ce acum începea, trime­tea această gazetă în casele ţărani­lor prin satele lor ca să răspândeam* pretutindenea lumină, lumina lui Hri­stos care trebuie să lumineze tutu­ror. Trimitea acestă gazetă cu bine­cuvântarea şi solia de-a fi lumina sa­telor, dar mai ales lumina sufletelor. Iată în acest fel s’a născut şi a pornit la drum acum 25 de ani •Lumina Satelor*. Prof. Gh. Socaş, redactorul gazetei „Lumina Satelor" Un sfert de veac Plugul dela „Lumina Satelor“ Mila cerească încet, îşi urma drumul în gânduri adâncit, Pe sub măslinii ’n floare, cu ramurile ’n sus Când un măgar, sărmanul de muncă ’mbătrânit întinse botul umed spre mâna lui Iisus. Ca ’n vis se văzu ’n iesle, la sânul maicii sale Alături de umile şi blânde animale Şi stăpânit de această vedenie, privi Spre ochii trişti în care tot chinul îl citi. Pătruns adânc de milă, îl mângâie pe frunte Pe coastele cu urme de vechi lovituri crunte, Grumazul îi cuprinse cu dragoste cerească Voind să şteargă astfel cruzimea omenească. Făptura oropsită privi faţa senină Vru, par’că, să vorbească şi, într’o suflare lină Trimise celui care durerile ascultă Suspinu-adânc al fiinţei ce sufere şi’i mută. Adaptare din franc, de Prof. Z. Apostolescu K­rais de Anul Nou Intrând în noul an dorim tuturor cetitorilor, abonaţilor şi prietenilor „Luminii Satelor“, multă bucurie sufletească, sănă­tate, pace şi întru toate cele plă­cute lui Dumnezeu, bună sporire. Din cauza sărbătorilor, numărul vii­­t­­or al gazetei noastre va ieşi la mijlocul lunei

Next