Lumina Satelor, 1951 (Anul 30, nr. 1-52)

1951-01-15 / nr. 1-2

Sibiu, 15‘ Ianuarie 1950 , r/ s y ~ \ •’ ■'/ Plata fax. PTT s'a aprobat cu n\r. 64.5&0lîbM Anii 30 Nr. 1—2 g "­iro ax e­xeliginoasa, sutpt&xxxâxx©JL& pexxix-u. popox La început de an Am întrat în anul 1951. Dar cu acest an am păşit şi în ju­mătatea a doua a veacului al douăzecilea. Dacă încheierea anu­lui ne-a strecurat în suflet o oa­recare duioşie, ca de fiecare dată când se încheie un an, apoi zorile noului an vin să trezească în noi puteri de muncă spre bi­nele fiecăruia şi al tuturor seme­nilor noştri. In anul trecut, pe plan mare privind lucrurile s‘a putut vedea câtă putere şi hotârîre dovedesc oamenii cinstiţi şi muncitori din lumea întreagă întru apărarea pă­cii. Tabăra luptătorilor pentru pace, în frunte cu Uniunea So­vietică, s‘a întărit mult, ceeace s‘a putut constata de odată cu traierea celui de al doilea Con­gres Mondial al Partizanilor Pă­cii dela Varşovia, ca şi din munca pe care oamenii cinstiţi o dovedesc zilnic în scopul de mai sus. Astfel, aţâţătorii la un nou război, anume bogătaşii a­­mericano-englezi, se văd neputin­cioşi în faţa sutelor de milioane de oameni hotărîţî să apere pa­cea, să şi apere avutul, viaţa şi liniştea lor şi a familiilor lor. De bună seamă, în anul abia început lupta pentru apăra­rea păcii va deveni şi mai pu­ternică în ţară la noi. Planul de Stat a fost împlinit şi depăşit. Dar la 1 ianuarie a început rea­lizarea planului pe cinci ani, a­­dică a Planului Cincinal. Mun­citorii din fabrici, mine etc. au şi pornit cu însufleţire la muncă pretru realizarea lui în şi mai scurtă vreme. Din toate părţile ţării răsbat veşti despre avântul cu care se lucrează. Sporul este tot mai mare şi deodată cu el se ridică nivelul de trai al oa­menilor muncii din ţara noasttă şi se întăreşte frontul păcii. Să ne cucerim şi noi de măreţele fapte arătate mai sus, dovedindu-ne adică, în anul în­ceput, buni şi vajnici luptători pentru pace, ca și harnici mun­citori pe ogoare în scopul împli­nirii Plenului Cincinal. Pentru ajutorarea poporului coreean Comitetul Central al U.F. D. R., şi Comitetul Central al Crucii Roşii din R.P.R. au al­cătuit un apel pentru ajutorarea poporului coreean, victimă a agre­siunii americane. Apelul se în­dreaptă către toţi cetăţenii din R.P.R., fie ei bărbaţi sau femei, tineri, tinere şi copii şi tuturor le cere să vină în ajutorul paş­nicului popor coreean. Intre altele apelul spune: „Este de datoria fiecărui om cinstit care doreşte pacea să contribue la ajutorarea poporului coreean, a victimelor agresiunii americane, a copiilor orfani ră­maşi fără adăposturi în timp de iarna . Iar mai departe: „Primiţi cu dragoste echi­pele de colectori! Daţi din toată inima obiecte de îmbrăcăminte, ciorapi groşi, mănuşi, fulare, ghetuţe, hăinuţe de copil!" „Sprijinirea poporului co­reean este o contribuţie la lupta pentru pace a omenirii, la lupta împotriva aţâţătorilor la un nou război". Nu ne îndoim că şi cetito­rii gazetei noastre vor găsi o bucurie sufletească în a dărui din prisosul lor câte ceva pen­tru ajutorarea poporului coreean dovedind astfel că sunt şi creştini ai faptei. „Fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se pot chema“ 21122. Biblioteca Judeţeană ASTRA Il II II III III! II •21132P’ L j Urare făcută poporului muncitor din R. P. R. Cu prilejul Anului Nou, academicianul prof. Dr. C. I. Parhon, preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale, a adresat în seara zilei de 31 Decemvrie 1950, orele 24, prin posturile noastre de radio, o urare poporului muncitor din R. P. R. Popoarele lumii luptăv PLJ : Pentru pace u* a . V- * "** ' împotriva imperialismului aţâţător la un nou războiu Istoria lumii nu a cunoscut o mai uriaşă concentrare de forţe o­­meneşti ca aceea pe care a stârnit-o mişcarea mondială a partizanilor păcii. Mişcarea aceasta a ţâşnit din ». învingerii, că pacea care este ce mai de preţ bun al vieţii popoarelor — poate fi asigurată prin lupta unită a milioanelor de cugete cinstite, pe care interesele băneşti ale câtorva potentaţi lacomi de câştiguri fabu­loase, le prefac periodic în „carne de tun". Fără pace, truda dej, veacuri a atâtor generaţii se preface în scrum şi ruină. Fără pace, viaţa e întune­cată, iar viitorul nesigur. Fără pace, progresul nu este cu putinţă. Oamenii muncii de pretutinde­­nea vor pace, ca să poată muncii în tihnă şi cu spor şi ca să poată zidi, prin truda lor cinstită şi rod­nică, un viitor fericit copiilor noştri. Dar nu ajunge să vrei pacea. Mai trebue ceva : să lupţi pe­ntru apărarea ei. Congresele mondiale ale partiza­nilor păcii, cari au avut loc la Wroclaw (Polonia) şi la Paris-Praga, şi Varşovia au arătat că frontul apără­torilor păcii este destul de puternic ca să impună pacea. In fruntea acestui front se află Marea Uniune Sovietică, urmată nu numai de ţările de democraţie popu­lară, ci şi de massele cetăţeneşti din statele capitaliste şi coloniale. In rândurile celor peste 800 mili­oane de partizani ai păcii, s’au în­regimentat cu însufleţire şi cu hotă­­rîre oameni de toate vârstele şi stă­rile, fără deosebire de naţionalitate, religie sau orientare politică. Mişcarea aceasta ţine în frâu hă­mesitele pofte ale imperialiştilor an­­glo-americani şi ale uneltelor lor In­conştiente de felul lui Tito ("Iugosla­via), Schuman (Franţa), Spaak (Belgia) de Gasperi (Italia) Adenauer (Germa­nia occidentală) ş. a. cari — împo­triva vrerii propriilor lor popoare — urmăresc şi înnece omenirea în­­tr'o nouă baie de sânge. Lupta pentru pace, împotriva aţâţătorilor la un nou războiu, se duce — după măreţul exemplu al oamenilor sovietici — pe două căi : 1. Prin muncă din ce în ce mai productivă şi pr­in congrese, ,c staţii de masse, literatură, artă difuziuni radiofonice, acţiune de lămurire de la om la om etc. In vreme ce magnaţii aurului fabrică tunuri şi bombi atomice, URSS smulge naturii noul şi noul a­­vuţiv, prin descoperiri ştiinţifice a­­plicate prompt pe teren, prin între­ceri socialiste în muncă, prin grija ei deosebită faţă de ridicarea ni­velului de trai­ al celor ce muncesc. Ţările de democraţie pe pi­ară îi ur­mează exemplul, asigurându-şi o des­­voltare economică şi culturală fără egal, prin îndeplinirea şi depăşirea planurilor lor de Stat. In aceste ţări, belşugul şi bu­năstarea cresc văzând cu ochii, în vreme ce în celălalt lagăr, sporeşte mizeria şi nesiguranţa zilei de mâine. Dar mai proaspătă manif staţie pentru pace a fost prilejuită de Ape­lul Comitetului permanent al Con­gresului Mondial al Partizanilor Păcii, întrunit la Stockholm, care cere decla­rarea drept criminal de războiu a ace­lui guvern care va folosi mai întâi energia atomică în scopuri războinice, de nimicire a vieţilor omeneşti şi de distrugere a bunurilor civilizaţiei. Apelul de la Stockholm a fost semnat până acum de aproape 500 milioane de oameni. Pentru a întări semnătura pusă pe­ acest A­­pel de însemnătate extraordinară, oamenii muncii din ţările libere şi-au luat, îndeplinit şi depăşit nouă şi ex­cepţionale angajamente în muncă. Eliberarea Chinei din mâinile Kuomintangului reacţionar de către forţele populare conduse de Mao Tse Dun, şeful partidului comunist Chi­nez şi transformarea ei în Republică Populară, a întărit considerabil Iron­­(Gond­­uwe pe pep. 2-a)

Next