Nyelv- és irodalomtudományi közlemények, 1976 (20. évfolyam, 1-2. szám)

1976 / 2. szám

SZEMLE 219 szólítja fel Méliusz Józsefet, az ő (mármint a levélíró Gaál Gábor) közreműködé­sével készítendő lexikon számára. A levelekben említett lexikon minden bizony­nyal a Kortársak Lexikona, amelynek egyik szerkesztője, a fentiekből követke­zően, Gaál Gábor lehetett. A lexikon megjelenésével kapcsolatos további részletek még tisztázásra várnak. * A Gaál Gábor-leveleket áldozatos munkával sajtó alá rendező és jegyzetekkel, magyarázatokkal ellátó Sugár Erzsébet, valamint a kötetnek nyilvánosságot bizto­sító Kriterion Könyvkiadó nagy szolgálatot tett a magyar ajkú olvasóközönségnek. Sajnálatos azonban, hogy a kiadó szövegkritikai kiadás megjelentetésére ezúttal sem vállalkozhatott, holott Gaál Gábor levelezése nem egyszeri olvasmány, hanem állandóan kézügyben tartandó munkaeszköz. G. ZANE, N. Bălcescu: Opera. Omul. Epoca. Editura Eminescu. Bucureşti, 1975. 415 l. MÓZES HUBA Nem monográfiát kap kézhez az olvasó. A kötet húsz, 1927 és 1974 között meg­jelent tanulmányt, cikket fűz egybe, mind a mai napig a legalaposabb értékelé­seket azok közül a munkák közül, amelyek Balcescuval, a nagy román gondolkodó és forradalmár életével, életművével foglalkoznak. Bălcescu életének bizonyos mozzanatai ismeretlenek abból következően, hogy az életrajzíró vagy nem rendelkezik írásos dokumentumokkal, vagy pedig az el­szórtan közzétett anyagot nem veszi figyelembe. Pedig — véli G. Zane — e nagy forradalmár és gondolkodó életének minden részlete fontos, főleg ha e részleteket nem elszigetelve, hanem összefüggéseiben vizsgáljuk. Bălcescu életének egy ilyen ismeretlen mozzanatát tisztázza a szerző az Akadémia könyvtárában őrzött két útlevél alapján. Sikerült rekonstruálni Bălcescunak három, 1846 májusa és 1848 áprilisa között megtett külföldi útját.­­ Egy könyvtári napló nyújt lehetőséget a szerzőnek arra, hogy megvilágítsa Bălcescu tevékenységét a párizsi Lengyel Könyvtárban. A szerző nemcsak Bălcescu kutatási módszerét fejti fel, hanem meg­ismertet a felhasznált forrásanyaggal is. A következő tanulmány Bălcescu történetírói felfogását jellemzi. Ez a téma már csak azért is fontos, mert eddig Bălcescu mint politikus állt az érdeklődés központjában, és emellett elhalványult tudományos munkásságának a kutatása. Bălcescu odaadó és lázas történetírói tevékenysége a román történetírás új kor­szakának kezdetét jelzi. Annak ellenére, hogy kimutatható a francia romantikusok hatása, eredetisége a Question economique-ot a maga korában európa egyik leg­jobb szociológiai munkájává emeli. A francia romantikusoktól eltérően Bălcescu a forradalmat az osztályellentét végső megnyilvánulásának tekinti. Az osztályellentét és a forradalom kérdései visszatérnek a Marx és Bălcescu című fejezetben. Marx néhány forrását elemezve a szerző megállapítja, hogy Marx közvetve Bălcescu munkáját forrásként használja. Az osztályharc eszméje Bălcescu felfogását „a 48-as nyugati társadalmi gondolkozás magasságába”” emeli. G. Zane rámutat a Mersul Revoluţiei és a Kommunista kiáltvány között meglévő kétségte­len analógiára, annak ellenére, hogy valamit is tudnánk: olvasta-e Bălcescu a Kommunista kiáltványt? Ehhez kapcsolódik az a fejezet, amely Bălcescut mint a gazdasági kérdések kutatóját mutatja be. Igaz ugyan, hogy a Bălcescutól kidol­gozott hiteltervezet utópia maradt, mégis a román közgazdasági gondolkodás tör­ténetében ez az első ilyen jellegű munka. Abból a fejezetből, amely Bălcescu válogatott leveleit tartalmazza, fel kell hívnunk a figyelmet azokra a levelekre, amelyek kirajzolják a száműzetésben élő Balcescunak a magyar forradalom emigráns vezetőivel fenntartott bensőséges kap­csolatát

Next