Oastea Domnului, 1930 (Anul 1, nr. 1-50)

1929-12-25 / nr. 1

Anul I. Nrul 1. ддОТКСА la 25 Decemvrie 1929. Sibiu Foaie săptămânală de folos tuturor creștinilor întocmită de preotul IOSIF TRIFA I-L vom vesti şi de aici pe Isus cel restignit. Secerişul dela »Lumina Satelor« s’a mărit an de an. Deci l-am rugat şi noi pe Domnul secerişului« să scoată lucrători nuci la secerişul ‘"Său (Mateiu 9, 37). Şi Domnul iată ne-a ascultat. Alături de Lu­mina Satelor, un secerător nou se prezintă la lucru. E foaia aceasta »Oastea Domnului«, iese ca supliment la Lumina Satelor (amă­nuntele abonării le dăm în altă parte). Când pleacă la drum o foaie nouă, se spun multe vorbe frumoase şi programe alese. Cuvântul nostru de ple­care e scurt; programul nostru este foarte scurt. I-L vom vesti şi de aici pe Isus cel restignit. I-L vom vesti şi de aici pe scumpul nostru Mântuitor şi Jertfa Lui cea sfântă. în fruntea acestei foi, ca programul punem pe apostolul Pavel şi cuvintele Lui: «Dum­nezeu ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, făcând pace cu noi prin sângele Crucii Sale şi ne-a încredinţat şi nouă propovăduirea acestei împă­cări. Vă rugăm deci ferbinte, în numele lui Isus Hristos, împă­­caţi-vă cu Dumnezeu» (2 Co­­rinteni 5, 18; Coloseni 1,20). Iată acesta este programul nostru. Vom ruga şi noi fer Biblioteca Metern ASTRA binte, săptămână de săptămână, pe cetitorii acestei foi, să se împace cu Dumnezeu în numele lui Isus Hristos. Vom chema săptă­mână de săptămână suflete perdute să facă pace cu Dumnezeu prin sângele Crucii Fiului Său. Iar pe cei împăcaţi pe cei din »Oastea Domnului« şi alţi creştini biruitori n ii vom îndemna neîncetat să rămână în aceasta pace scumpă şi dulce, aducându-le aminte mereu de cuvintel ap. Pavel: »Hristos ne-a izbăvit pre noi ca să fim slobozi. Rămâneţi dar tari şi nu vă plecaţi iar capul sub jugul robiei« (Galateni 4, 31 şi 5, 1). Tipografia în care se tipă­reşte această foaie şi viaţa celui care scrie această foaie — sunt un dar al Celui re­stignit pe lume. Vom slăvi neîncetat şi de aici numele Lui. Isuse, prea dulcele meu Mântuitor! în faţa Ta mă aplec şi cu acest început. Aju­­tămă să-l pot duce mai departe. Duhule Sfinte,marele meu Dascăl şi învăţător, învaţă-mă ce trebue să învăţ şi aici; arată-mi ce trebue să scriu şi aici; iar peste cei ce vor ceti această foaie, revarsă-ţi daru­rile Tale. Preoţi: TRIFA.

Next