Oastea Domnului, 1939 (Anul 10, nr. 1-51)

1939-01-01 / nr. 1

Amur X Foaie săptămânală pusă în slujba mântuirii sufletelor prin Hristos şi Biserica Sa Organ de propagandă religioasă _____________ al societăţii misionare ortodoxe „Oastea Domnului“. In rânduiala şi icono­­mia lucrurilor duhovniceşti, nu schimbarea vremilor şi a anilor este hotărîtoare. Pot trece şi veni zeci şi sute de ani şi omul să nu ia nici un folos. Viaţa noastră pămân­tească trece în cursul ani­lor şi curând ne pomenim în faţa mormântului. Dar în această călătorie noi are ca o ţântă mai Înaltă. Cel ce ne-a sădit în inimă scânteia sfântă a vieţii, a avut un plan tn legătură cu noi Un fericit părinte al Bisericii a spus aceste cu­vinte minunate, cuvinte scoase din viaţa sa: n­e-ai făcut spre line Doamne şi neliniştit este sufletul no­stru pănă nu se va odihni Intru line". Intr’adevăr aşa este: Noi suntem fâcuţi de Dum­nezeu cu scopul de a trăi pentru El şi de a dobândi In felul acesta împărăţia veşnică a lui Dumnezeu. Nu lumea aceasta cu ale ei vremelnice comori alcâtueşte rostul vieţii noa­stre. Pe pământ suntem doar nişte călători. Cel ce se încarcă cu prea multe bogăţii ale pământului, este împedecat In suişul cel bi­necuvântat către Dumnezeu. Pentru un astfel de om zadarnic se schimbă anii! Ca luptători duhovni­ceşti, noi punem apăsat pe cele ale sufletului Schim­barea anilor este pentru noi prilej de întrebare şi de examinare a conştiinţei noa­stre: Cum stăm noi cu na­şterea din nou? Trăieşte în noi tot omul cel vechiu cu patimile şi cu poftele lui, sau am început să facem loc Domnului în inima noastră ? Suntem tot nepricepuţi ca odinioară fariseul Nico­­dim, sau pentru noi: „noap­tea a trecut şi ziua se apro­pie şi drept urmare, lăpă­­dăm lucrurile întunerecului şi ne îmbrăcam cu armele luminii“ (Rom. 13, 12). Cheia şi deslegarea cea de taină a vieţii omeneşti întru aceasta stă: Să te naşti de sus; să primeşti viaţa Duhului. „Să te micşorezi tu şi să crească în tine Hristos“ (Ioan 3,30). Acum la început de an nou, facă Tatăl ceresc, să cunoască fiii neamului no­stru că viaţa cea adevărată stă întru naşterea cea de taină în Dumnezeu, în înoi­­rea făpturii noastre prin credinţa în Domnul şi Mân­tuitorul nostru Isus Hristos. El să crească în noi, altfel zadarnic se schimbă anii. Preot GH. SECAŞ. Zadarnic se schimbă anii. .De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre in împărăţia lui Dumnezeu" (loan 3, 5). 1­939, împovărat de zile Bătrânul gârbocit Pe trupu­l slab tşi strânge Vestmântul tnvechit. Şi poarta peşniciei I se deschide largă... Nelămurit, din neguri Un copilaş aleargă, aleargă, se grăbeşte şi lată'n miez de noapte, Pe-al lumii prag păşeşte. Şi toţi, când s’a ivit li­zic: — ,bine-ai venit. An nou, ce-aduci cu tine? Avântul tineresc? Gândirile senine ? al har Dumnezeesc? Eşti anul mântuirii? Al păcii şi-al iubirii? Prieten sau duşman Ne vii, tinere an? Spre tine se avântă Azi răzvrătita lume Şi ţi cere pacea sfântă Ce azi e doar un nume! 21969 Ce vlagă ai tn tine ? Venin sau dulce miere? Nădejdea de mai bine? Zadarnică’mblere I Nu vremii se cuvine Cl Inimiinvlerel Ne scutură o, Doamnei De învechita fire Cu mâna ta ne’mbraci Vestmânt de m­oire. De a fost Inima noastră De'ntunecime plină Din zarea ta albastră Tu toarnă’n ea lumină ! Şi'nvălulfl tn haină Cerească, nu de Jos, Pătrunde-vom noi Taina ’Nob­il'ntru Hristos l Neprihănită rouă Să cadă peste noi — Șin clipa­ aceasta nouă O­­ fă-ne oameni noi ! THEOFILIA. Sibiu, 1 Ianuarie 1939. Nr. 1 Noaptea Domnului. Potrivit predaniei din anii trecuţi „Oastea Dom­nului“, din întreaga ţară, va petrece noaptea Anului Nou în priveghere, în cetirea cuvântului lui Dumnezeu, în ru­găciune mulţămind şi lăudând pe Domnul. Invităm cu dragoste toate grupările de Oaste, o­e unde s’ar afla în cuprinsul ţării, să urmeze acestui ordin duhovnicesc Să facem în noaptea de Anul Nou o sfântă legătură a rugăciunii între toţi fraţii din ţară şi să rugăm fierbinte pe Domnul şi Isbăvitorul nostru Isus Hristos, ca să fie cu noi, să ne ajute în lupta împotriva păcatului şi­ a vrăjmăşiilor lumii şi în anul care începe acum. Parola noastră ostăşească aceasta este: La rugă­ciune fraţilor! Să cădem înaintea Domnului şi sa ne închinăm Lui. Despre petrecerile noastre duhovniceşti, care vor fi avut loc în noaptea de Anul nou, vom publica la vremea sa rapoarte în gazeta noastră „Oastea Domnului*. La luptă fraţilor, la luptă cu armele Duhului, pen­­tru că numai în felul acesta vom putea birui armata ne­ostenită a diavolului şi a slugilor lui. Slăvit să fie Domnul Notă: Pentru a fi în ordine fiecare grupare va anunţa despre і .Noaptea Domnului", pe preotul din loc.

Next