Opinia, noiembrie 1912 (Anul 9, nr. 1727-1750)

1912-11-24 / nr. 1745

a p­o­o­a ai Exemplarul­ulUNTUBl Um ráad la Cín am 8 hxzâ .IAI SilillfAfil-DIlOSlAf Kei»®|Sí!,fnM3BEMgö^§Sl®,§ lași str Oh. l­rzBSGn 25 jj MM X - m. 1745. Sîmbătă 24 Noembrie 1912 C­ARAGIALE Discurs funerar rostit de d. Take Ionescu la funeraliile nemuritorului dramaturg — Jalnică Adunare. Intîmplarea voeşte să plîng împreună cu d-v. pierderea lui Caragiale, atît în numele Guvernului, cit și în numele par­tidului politic din care a făcut parte a­­cest într’adevăr mare Român. Alte glasuri mai autorizate vor slăvi pe uriaşul artist. Ori­cît de elocinte, nu vor putea să exagereze mărimea lui Ca­ragiale. Cît timp se va grăi în limba ro­­mînească, numele lui Caragiale se va confunda cu însăşi literatura noastră dra­matică. A fost de­sigur un teatru romî­­nesc şi înainte şi în vremea lui Caragi­ale. Dar cintărit alături de opera lui, a­tîrnă aşa de puţin, în­cît geniul acestuia, chiar de va fi vre­o dată în trecut, rolul de creator nimic şi nimeni nu i-l va putea răpi. Geniul, pentru că Caragiale a ştiut să dea naştere la atîtea fiinţe, care nu nu­mai caracterizează de minune o ţară şi o epocă, dar reprezintă în acelaşi timp eternul adevăr omenesc. In aceste creaţiuni ale lui Caragiale, s’a manifestat şi primul lui contact cu viaţa politică. Ridiculizînd cu o ironie măeastră, nea­junsurile guvernărei liberale, Caragiale apărea drept un vrâjmaş, sau cel puţin un ne­încrezător în mişcarea democratică, care este evenimentul de căpetenie al tim­purilor moderne. Adevărul era altul. Sub surîsul lui a­­şa de dispreţuitor se ascundea o dragoste caldă pentru năzuinţa maselor de a-şi îmbunătăţi cît mai mult condiţiile de traiu, şi o încredere nebănuită în putinţa lor de a se salva prin ele înseşi. La lumina groaznicei văpăi dela 1907 s’a văzut limpede şi gîndul intim al lui Caragiale. A doua zi după acea catastrofă toţi cei cari au simţit pe umerile lor povara răspunderilor au fost nevoiţi să-şi facă o revizuire de conştiinţă. In fiinţele înguste din această revi­zuire a eşit o mai mare teamă şi neîn­credere. In firele bogat înzestrate, exa­menul de conştiinţă a fost izvorul li­nei şi mai mari încrederi în a tot­putinţa Democraţiei. Caragiale stă în fruntea acestora din urmă. Din acel ceas cei care nu-l cunoşteau de­cît din aparenţă, au văzut cu uimire un nou Caragiale,iDiletantul ironist trans­format în Apostol. Iar cînd un an in urmă, partidul no­stru şi-a început cariera, pribegind pe tot pămîntul Romîniei, ca să stringă a­­desiunile sufleteşti, Caragiale ne-a făcut onoarea, nepreţuită onoare să ne dea do­vada încrederei, făcind să intre apostolia lui în cadrul sforţărilor noastre. In această nouă activitate a lui Cara­giale, partidul nostru a ciştigat, de­sigur, o deosebită strălucire. Dar, arta româ­nească a cîştigat şi mai mult. S’a îmbo­găţit cu un giuvaer nestimat : elocinţa politică a lui Caragiale. Din oraş în oraş, Caragiale însoţindu­­ne în mersul nostru a semănat pretutin­deni cu dărnicia prodigului acele capete de operă ale elocinţei politice, care vor rămîne spre gloria lui şi a neamului întreg. Cugetător adînc şi artist impecabil, Caragiale a înălţat şi înnobilat vorba de la întrunirile publice, aceiaşi vorbă care, lipsită de talentul lui, fusese pentru el, altă­dată, subiect de nemiloasă ironie. Şi s’a dus dintre vii, tocmai în ajunul zilei în care era să se îndeplinească, în sfârşit, una din rarele şi modestele lui dorinţe, să ducă puterea lui de judecată şi bogăţia lui de imagini, la tribuna Parlamentară, şi să ne dea spre minu­narea şi delectarea noastră încă o do­vadă despre universalitatea geniului lui, şi despre adincimea pătrunderei lui po­litice. Moartea lui Caragiale, aşa de timpu­rie, este o adevărată jale pentru toţi ro­mînii. Pentru noi, această jale este cu atît mai covîrşitoare, cu cât am avut norocul, ca ultimii ani ai scurtei lui vieţi, să petreacă in mijlocul nostru, şi să ne dea astfel prilej să cunoaştem de aproape, sub strălucirea artistului, far­mecul omului, căldura prietenului şi de­votamentul tovarăşului. Fie-i ţărâna uşoară! Ion­ica Caragiale Eri au fost duse la lăcaşul de veşnică odihnă rămăşiţele pămînteşti ale lui Ion Luca Caragiale, cel mai mare al nostru prozator. Alături de Eminescu, şi poate chiar mai bine de­cit el, Caragiale rămîne repre­zentantul literar cel mai de talent al e­­pocei de prefacere a Romîniei, din ţară quasi-feodală în stat modern, constituţio­nal. De aceea, opera lui Caragiale, pen­tru a putea fi pe deplin caracterizată, pe latura ei socială, trebueşte considerată în raport cu aceea a lui Eminescu. Ceea ce Ion Brătianu a fost în politică, Eminescu şi Caragiale au fost în litera­tură. Dar pe cînd cel dintliu a avut rolul pozitiv de creator, Eminescu şi Caragiale şi-au asumat rolul de critici, — rol, ce-i dreptul, negativ pentru politică, dar crea­tor şi pozitiv în literatură. Şi atitudinea această critică e poate singura notă ca­racteristică comună în opera, atît de di­versă, a acestor doi mari scriitori. In adevăr, atît Eminescu cît şi Cara­giale erau nemulţumiţi de vîrtej­ul de pre­faceri în cari intrase ţara romînească, chiar sub ochii lor. Eminescu revoltat îm­potriva prezentului, a idealizat trecutul şi a cerut fără încetare reîntoarcerea par­ţială la formele lui bune. Caragiale persiflat fără milă, o viaţă de 60 ani, timpul în care a trăit şi ironizat în chip sîngeros formele constituţionale noui, a­­doptate în ţara noastră înainte de vreme Din această pricină, nici Eminescu şi nici Caragiale n’au stat alături de înfăptuito­rii acestor prefaceri, nici unul nici celalt n’a făcut parte vreodată din partidul li­beral. De altfel, din aceeaşi pricină, ambii Scriitori au avut de suportat şi au trebuit să se apere de învinuirea nedreaptă—a­proape infamantă atunci—de a fi reac­ţionari. Dar operile celor două scriitori, deşi pornite din acelaşi obiectiv, resfrînte însă de temperamente atît de diverse, se deo­sebesc fundamental. In adevăr, Eminescu ura prezentul din pricina firei lui timide. El a avut nenorocul să se nască tocmai în epoca de transiţie a ţărei noastre, a­­tunci cînd poporul român părăsea starea patriarchală, pentru a părăsi pe calea ci­vilizaţiei şi a luptei economice, deslăn­­ţuită la noi odată cu introducerea insti­tuţiilor liberale. Eminescu a simţit în­treaga greutate a unui prezent, care nu mai semăna cu trecutul. Boem naiv, vi­sător şi dezarmat în lupta pentru trai, Eminescu a simţit mai mult şi mai du­reros de­cît muritorii de rînd înăsprirea climei economice din ţara romînească. Iată de ce Eminescu n’a­ putut suferi pre­sen­tul şi de ce a idealizat trecutul. Critica pe care o face Caragiale nouei noastre organizaţiuni sociale, e însă cu totul de altă natură—şi aici stă întreaga originalitate a neperitoarei lui opere. Caragiale, departe de a determ jt pre­zentul și de a regreta trecutul, el^dim­­potrivă, un mare doritor al rJ^^Ailui. Ceea ce îl supăra­­ însă în pe care la trăit, a fost* brin­ între fondul real şi vin ,al sociiniroas­tre şi formele precoce şi nepotrivite ale civilizaţiei noastre artificiale şi de im­port. Dar pe cînd Eminescu a comparat totdeauna pe ce este cu ce a fost, pentru a găsi superior fostul, trecutul, esenţialul operei lui Caragiale constă, dimpotrivă, în comparaţia dintre ce este şi ce-ar fi trebuit să fie. In adevăr, ce este de pildă, Conu Le­­onida faţă cu reacţiunea, decît contras­tul dintre ce este un Stat constituţional şi cum îl pricepea generaţia lui Conu Leonida, căreia i-a fost hărăzit în neştire şi fără pregătire. Tot aşa şi Scrisoarea pierdută, care nu e decît o parodiere a întregului nostru sistem politic şi elec­toral. Seria de nuvele, cuprinsă sub titlul Momente, nu e de asemenea decit un şir neîntrerupt de contraste ridicole în­tre ce suntem şi ce ar trebui să fim. Aşa, de pildă, caracteristică în această pri­vinţă este admirabila nuvelă Situaţiunea, în care „amicul Nae“ discută toată noap­tea la berărie situaţia ţărei şi a Europei şi uită că acasă îi face­ nevasta. Deosebirea aceasta între ambii scriitori constitue însuşi fundamentul diversităţei operei lor literare. Căci pe cînd trecutul e pentru totdeauna pierdut şi duce, toc­mai din această pricină, la un pesimism iremediabil, contrastul între ce este şi ce trebuia să fie este scăparea din care ţîşneşte scînteia ridicolului, a ironiei, a spiritului. Iată dar de ce Eminescu a fost şi rămîne reprezentantul pesimismului romantic în literatura noastră, pe cînd Caragiale a rămas scriitorul umorului să­nătos şi biciuitor, ironizatorul fin al în­­tregei noastre vieţi sociale. Sf. Antim --— Presa străină 5! discur­sul Cancelarului genau Presa străină analizează discursul a­­supra politicei externe, rostită de Cance­larul Germaniei. — Presa rusească reproduce discursul fără nici un comentar. Numai titlurile mari, din fruntea ziarelor, arată că discursul Cancelarului german, invoacă războiul. O parte din presa engleză, crede că acest discurs n’a micşurat şansele păcei gene­rale. Ziarul Times accentuiază mai ales par­tea de discurs, în care se arată, că Ger­mania nu consideră Turcia ca o cauză perdută. In această privinţă,—zice ziarul—Ger­mania nu se găseşte izolată. Daily­ Graphic relevă, că în discurs vor­­bindu-se de angajamentele Germaniei faţă de Austria, s’a omis a se pomeni de an­gajamentele Franţei faţă de Rusia, aşa că Europa are tot interesul de a stărui spre pace, pentru a evita o conflagraţie generală. La rîndul ei, presa franceză, acordă discursului Cancelarului german largi co­mentarii. Ziarul Le Temps, spune că pe cînd Gio­­litti şi alţii în cuvintările lor, au pus înainte idea de pace, Cancelarul german a pus înainte idea de resboiu. In schimb, Le Journal des Debats, cre­de că în discursul Cancelarului german, nu se poate găsi o provocare directă la răsboiu și în acest caz pacea nu este primejduită. ­. Mingi şi sătenii Intăia mare îngrjorare a guvernului se îndreaptă, bine îneles în urma credite­lor militare, spre populaţia de la sate. Se ştie că în spicial recolta porumbu­lui ţer­ănesc, a sufeit mult în anul acesta. Din cauza ploilor incontinue, porumbul nu s’a putut usca şi s’a stricat. Sunt regiuni, pr ’ care nimic nu s’a putut salva. Pagubele materiale însă aproape nu au nici o însemnătăţi, faţă de marea pri­mejdie ce prezinţi, din punctul de ve­dere al sănătăţei ţeranului. Din multe localităţi a venit vestea, că ţeranii, se grăbesc să curcage porumbul stricat şi să-l consume, nuavînd alt nimic la în­demână. Cu drept guvernul a fost alarmat de aceste inormaţiuni. Pelagra cu consecinţele sale dezas­­troase, au ca primă cauză consumarea porumbuui stricat. Avem şi astăzi numeroase cazuri nenoro­cite, da’ sunt cel puţin parţiale. De astă dată î­ă boala avea să fee un caracter grav, o ameninţă să se întindă, de la un capt la celalalt al ţărei. Guvrnul a intervenit la timp. Intr’un deplin acord, consiliul de miniştri a ac­­ceptat propunerea ministrului de interne, de a '6 distribui porumb sănătos la ţe­­rani,­n acele regiuni, în care aceasta se va shţi de nevoe, bine­înţeles, după o preaibilă anchetă. Ei e o măsură, ce va găsi aprobarea într­ei ţări, curioasă că chiar în împre­­jurile grele de azi, guvernul nu uită o cică partea din populaţiune, căreia i se cuvne dragoste şi îngrijire netermurită. D. 3. 1. Caragiale letti Iţi Dintr’o prefaţă inedită pe care defunc­tul Caragiale a oferit-o colaboratorului nostru dr. I. Duscian pentru o colecţie de articole pedagogice apărute în „Opi­nia“, extragem următorul fragment. E vorba de indigenatul regretatului Ronetti Roman, odinioară legat de autorul „Nă­pastei“ prin o strînsă prietenie. Iată fragmentul: ....Dar ca să vezi d-ta pînă unde mer­ge la noi asprimea granițelor de autori­ , ■ --- 'fc'MffliWWW.'', OAMENI ŞI LUCRURI Matei I. L. Caragia1© Cea din urmă vizită pe care defunctul maestru o făcu Iaşului se datoria unui eveniment literar survenit în familia Ca­ragiale. Numărul de Iunie al „Vieţei Ro­­mîneşti“ a publicat o serie de bucăţi po­etice, între care douăsprezece sonete, de a lungul cărora trece, ca un fir roşu, o profundă sensibilitate unită cu o înaltă intuiţie istorică. Sunt întăile lucrări ale lui Caragiale-tânărul apărute de sub presă şi—ne grăbim a adăoga—sunt inspiraţii de o reală valoare poetică. Duioasă şi emoţionantă mi s’a părut grija părintească ce punea marele scrii­tor în pregătirea debutului filial. Cu deo­sebire îl preocupa gîndul că, departe de a-i folosi, numele ilustru ce purta, ar pu­tea, din potrivă, să-i strice. -Sfătuește-mă, cum am putea face să nu abuzeze gazetele de numele meu, cînd o să apară versurile băiatului. Cum ar începe prietenii să vorbească de „tînărul Matei Caragiale, fiul ilustru­lui scriitor“... şi aşa mai departe—să ştii că l’au distrus, sărmanul!“ Era puţin timp după jubileul de 60 de ani al maestrului,—un fel de apogeu al carierei lui literare. Şi într’adevăr se pu­tea întîmpla ca faima bătrînului să de­vină dăunătoare celui tînăr. In umbra stejarilor mari se hrănesc mai greu mlădiţele gingaşe ale noilor vlăstare. ...Nu se hotărîse lesne să încredinţeze tiparului producţiunile debutantului. Po­vestea, cu un humor irezistibil, cum a a­­juns a se convinge că merită a fi tipă­rite : — „M-am adresat la trei instanţe, pe rînd, la judecătorie, la apel, la casaţie. Am cîştigat. Şi acum la judecătorul cel mare ,­ publicul“. „Instanţele“ la care se adresase erau t­rei intimi prieteni. — Dim. Zarifopol, la Lipsea, Dobrogeanu-Gherea şi A. Vlahuţă. Le trimisese manuscrisul, anonim, şi ob­ţinuse părerea favorabilă de la Mitică, Costică şi Alecu,—cum ie zicea maestrul desemnîndu-i cu numele ce-i erau fami­liare. Am văzut atunci pentru Intăia dată pe tînărul autor, în momentul cînd înmînă părintelui său manuscrisul aşternut pe foi albe, cusute cu grijă, foi curate, fără ştersături. Versurile le-am cetit cu multă plăcere în „Viaţa Romînească“ şi, — ca mulţi alţii,—au presimţit în ele un însem­nat talent poetic al viitorului. L-am revăzut, acum cîteva zile, în ca­litate de şef de cabinet al d-lui ministru Badareu. ’ Cu aceeaşi ţinută corectă, prea puţin ceremonială’, — acelaşi tînăr simpatic, cu părul negru şi mustaţa ceva mai des­chisă, avînd ochii blînzi de visător încă nedeprins în­deajuns cu luptele vieţei şi privind — de la biroul său — cum se pe­­rindează necontenit figuri de vizitatori, cu cereri, cu comunicări, cu stăruinţi,—toată acea nesfîrşită şi întrucîtva dramatică desfăşurare de momente şi tablouri ce se poate­ observa în preajma unei cance­larii ministeriale. A fost, negreşit, un gest de o înaltă delicateţe din partea ministrului, prieten cald al marelui defunct, de a-şi ataşa pe acel care a moştenit numele­ lui Cara­giale şi-i poartă greutatea—şi, întru cîtva, răspunderea morală. Şi toţi acei cari, înainte de a­ vedea pe ministru, vor întîlni figura simpatică a tînărului visător, care nu are nimic din rigiditatea unui Cerber,—vor şti să pre­­ţuiască gestul ministerial. E un gest care a însămnat un omagiu pentru geniul care a apus — o consacrare pentru talentul care răsare. Radicu tate, trebue să abuze de pacienta d-tale şi să-ţi povestesc o mică întîmplare ab­solut vrednică. Trepădam acum cîţi­va ani prin ante­­camerele Senatului, cerşind voturi pen­tru încetăţenirea unui cetăţean de care să se fi mîndrit o cetate — pentru îm­­pămîntenirea unui romîn­ israelit .A mu­rit zilele trecute şi stă acum neîmpă­­mîntenit în pămîn­tul Moldovei, pe care-l iubea atît de mult, Dumnezeu să-l odih­nească pe bietul meu vechiu şi bun pri­eten !) Vorbeam într’un grup de domni sena­tori despre meritele şi patriotismul prie­tenului meu, cînd un domn senator se plimba de colo pînă colo, ţîfnind şi a­­runcîndu-mi căutături foarte dîrze, și de care, cunoscîndu-l destul de bine, nu în­drăzneam nici să mă apropii, se apropie el de mine și mă interpretează foarte de sus, fără să mă salute întăi : — Ia’n ascultă, c’coane , ce ne tot baţi capul cu jidanul ista al matali ? ! Eu, neputîndu-i răspunde cum se cu­venea, căci aveam cu totul altă treabă a­­colo de­cit să dau lecţiuni de politeţă u­­nui sălbatec congestionat, care se vedea bine că vine de la dejun, i-am răspuns foarte blînd, după un moment de gîn­­dire : — Domnule senator, n’am venit aici să supăr pe cineva ; ştiu cît de respec­tuos trebuie să mă port în această in­cintă , dar, dacă am făcut fără să gîn­­desc, vreo necuviinţă, sau dacă pur şi simplu vă supără prezenţa mea,­­ iertaţi­­mă, mă retrag. Ceilalţi domni senatori au înţeles cît de penibilă era situaţia şi unul dintre ei, un boier moldovean, om de inimă şi bi­ne crescut, a intervenit și, cu un ton destul de aspru, a spus colegului : — Da dă-ne pace bre omule, şî cată-ţi de treabă ! ce te amesteci dumneata ne­poftit în vorba noastră­ ? Dar domnul congestionat n’a ’nțeles şi m’a îndesat cu vorba : — Mai întâi, ce ejidanul matali? — Literat, i-am răspuns eu umilit. — Dar cu ce se ocupă ? — Cu agricultura... — Undi ? — In Moldova. — Apăi dumneata ce ești ? — Tot literat, zic şi mai umilit. — Nu te întreb de aiasta... De unde eşti ? — De aici... — Nu bre omule! ce ești moldovean ori muntean ? spuni. — Muntean. — Apăi, dă-ne bună pace. Cu coane / Aista e jidan de a noştri: ce vă ameste­caţi dumi­evoastră Muntenii ? Quasi-textual.* Intîmplarea ne-a povestit-o în ziua de 30 Aprilie, defunctul Caragiale, cu ocazia ultimei sale vizite în Iaşi. Am redat-o într’o cronică din „Ordinea“menţionînd că senatorul cu pricina este un băcăuan li­beral ales şi în senatul actual. Acum cî­nd o avem povestită de în­­su­şi maistrul, redată de el atita de plastic, întîmplarea merită cea mai largă publicitate. De aceia am reprodus pasa­­giul de mai sus din articolul colegului nostru Duscian apărut în „ Noua Revistă Român­ă“. A. UNOR STUDENŢI NAŢIONALIŞTI «Je te orois capable de «toutes les méchancetés; «c’est pourquoi j’exige de «toi le Bien». Ainsi paria Zarathustra. Nietzsche. In a sa „Psychologie des foules“, Gus­tave de Bon arată într’un loc cum mul­ţimea e condamnată să fie totdeauna con­dusă orbeşte de mirajul frazeologiei care hipnotizează personalităţile slabe şi pri­mitive. Ori, întîmplarea făcuse să asist odată, în calitate de student la o anumită în­trunire a unei anumite societăţi, care e „Centrul Studenţesc“ , unde mi-a fost dat să găsesc cea mai dureroasă confirmare a teoriei lui Le Bon şi­Sighele. Intr’o sală unde erau îngrămădiţi vre-o şapte­zeci de studenţi, am avut ocazia să aud delirîndu-se şi” aplaudîndu-se, în ur­ma unor atît de banale fraze pompoase pe care autorul le repeta pentru a nu ştiu citea oară ca un etern formular.—că

Next