Scânteia Tineretului, septembrie 1949 (Anul 4, nr. 125-151)

1949-08-31 / nr. 125

Jurământul participanţilor la Festivalul Mondial al Tineretului şi Studenţilor rostit cu prilejul demonstraţiei de închidere a Festivalului Noi, tinerii democraţi, veniţi din lumea întreagă la Festivalul Mondial al Tineretului şi Studenţilor de la Budapesta am exprimat împreună, hotărîrea noastră fermă de a trăi fericiţi într’o lume care sa nu mai cunoască mizeria, ţoica şi războiul­ Noi am proclamat încrederea că forţele noastre, unite cu cele ale tuturor popoarelor, vor şti să impună această viaţă nouă, înainte de a ne despărţi pentru a ne întoarce în patriile noastre, ne am adunat as­tăzi, pentru ca, în numele a milioane de tineri, de toate rasele şi de toate credinţele, să ne luăm acest angajament solemn. Jurăm să apărăm pacea, împiedicând încercările imperialiştilor de ai deslanţui un nou războiu. Jurăm să ducem până la capăt lupta dreaptă pentru independenţa naţională, drepturile şi fericirea popoarelor. Jurăm să luptăm pentru ca pretutindeni eforturile noastre ca şi cele ale tuturor oamenilor muncii să slujească îmbunătăţirii condiţiilor de existenţă paşnică ale popoarelor şi nu pentru a îmbogăţi pe exploa­tatori sau pentru a pregăti un nou măcel­ Milioane de fraţi ai noştri, milioane de surori ale noastre şi-au dat viaţa în lupta împotriva fascismului, pentru ca, odată cu pacea, lumea să dobândească o democraţie adevărată. Noi, care rămânem credincioşi acestei cauze drepte. Noi, care am auzit chemarea Congresului Mondial al Partizani­lor Păcii, Noi chemăm întreg tineretul, speranţa popoarelor şi a lumii, să-şi unească forţele pentru a „înlătura din căile luminoase ale viitorului asasinatul în massă“. Jurăm să ducem până la victorie această luptă sfântă pentru pace și fericire*­i Jurăm, jurăm, jurăm. Uriaşa demonstraţie pentru pace de la Budapesta (De la corespondentul nostru special) " Vom câştiga bătălia păcii, bătălia vieţii! Cu siguranţa acestei victorii s-au despărţit Duminică cei 10.000 de tineri din toate colţurile lumii, care au luat parte la Festivalul Mondial al Ti­neretului şi Studenţilor. Aceeaşi sigu­ranţă şi-au manifestat-o ei cu tărie în uriaşa demonstraţie de închidere a Fes­tivalului. Din piaţa Kossuth, pe străzile Alkot­mány, Bajcsy Zsilinski, Andrassy, şi până la Piaţa Eroilor, au defilat unul lângă altul însufleţiţi de aceleaşi gân­duri, de aceleaşi sentimente, tinerii care vreme de două săptămâni au făcut să răsune la Budapesta cântecul trium­fător al păcii. In fiecare pas, in fiecare aspect al defilării trăiau adâncile semnificaţii ale­ Festivalului, trăia conştiinţa luptei ti­neretului pentru pace, luptă care de­vine şi mai puternică, şi mai unită. Numele tovarăşului Stalin, purtat pe buzele şi mn inimile tinerilor din zeci de ţări, arăta încrederea de nezdrunci­nat a tineretului lumii în forţele oţe­tite ale păcii, în frunte cu Ţara Socia­lismului şi cu marele ei conducător, dascălul iubit al omenirii muncitoare, I. V. Stalin. Defilarea a fost deschisă de delegaţia tineretului sovietic. Aceasta simboliza dragostea şi admiraţia tineretului din lumea întreagă pentru Comsomolul lui Lenin şi Stalin, detaşamentul de avânt­(Continuare în pagina 6-a) F rol et art din fecte tarile, m­itica! ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR Seria II Anul I Nr. 125 | 6 PAGINI 4 LEI | Miercuri 31 August 1949 „Nu există nici o forţă capabilă să clintească voinţa noastră în lupta împotriva canibalilor din lagărul imperialist” Mesajul adresat lui I. V. Stalin de Conferinţa Partizanilor Păcii din U.R.S.S. MOSCOVA 29 (Ag­rpres). — TASS transmite: In şedinţa sa de închidere, Conferinţa Partizaniloor Păcii din Uniunea Sovietică a adoptat un mesajiu de salut adresat lui Iosif Vissarionovici Stalin. Iată textul acestui mesaj: Iubite tovarăşe Stalin, şi Noî, reprezentanţii cercurilor largi ale opiniei publice sovie­tice, ai clasei muncitoare, ai ţărănimii colhoznice, ai intelec­­tualilor, care ne-am adunat la Conferinţa Unională a Partiza­nilor Păcii, vă adresăm din toată inima, Dv., învăţătorul nostru, marele luptător pentru pace şi prietenia dintre popoare salutul nostru cel mai fierbinte. « Numele Dv. a devenit marele stindard al luptei milioanelor de oameni simpli, pentru pace, pentru democraţie. Dv. aţi înflă­cărat inimile tuturor oamenilor simpli din lume întreagă cu o încredere neclintită în cauza mare şi dreaptă a luptei pentru pace in întreaga lume, luptă pentru independenţa naţională a popoarelor, pentru înflorirea prieteniei şi a bunei înţelegeri intre popoare. Consecvenţa Dv. în lupta pentru pace, fermitatea Dv., nobilul Dv. curaj ne servesc drept pildă şi model. Sub conducerea eroicului Partid Bolşevic, sub conducerea Dv. tovarăşe Stalin, poporul sovietic a înfrânt fascismul, a salvat onoarea, libertatea şi independenţa patriei sale şi a salvat întreaga omenire de ameninţarea ruşinoasei sclavii fasciste. Numai mulţumită acestei victorii istorice oamenii simpli din lumea întreagă pot privi cu speranţă înainte, spre viitor şi pot crede în victoria finală asupra forţelor întunecate ale barbariei imperialiste. Iată de ce, în fiecare discurs rostit aci pentru apărarea păcii, numele Dv. e pronunţat cu dragoste şi recunoştinţă fierbinte. Noi ştim că lupta pentru pace nu este o luptă uşoară. Noi ve­dem cum imperialiştii din lumea întreagă şi în primul rând imperialiştii americani, fac tot ce ie stă în putinţă pentru a pune piedici luptei noastre pentru pace. Dar nu există nici o forţă capabilă să clintească voinţa noastră, încrederea noastră şi să desbine popoarele în lupta împotriva aţâţătorilor la răz­boi, împotriva canibalilor din lagărul imperialist. Suntem pe deplin hotărîţi să punem toate forţele noastre în slujba cauzei sacre a apărării păcii. Noi, cei adunaţi aci în glorioasa noastră capitală Moscova la Conferinţa Unională a Partizanilor Păcii, am discutat în spirit practic planurile noastre pentru pace. Noi am ascultat cu mare satisfacţie pe prietenii noştri de peste hotare care ne-au asigurat că popoarele ţărilor lor sunt î­ntru totul hotărîte să ducă lupta împotriva aţâţătorilor la război şi să întărească prin toate mijloacele prietenia cu popoarele Marii Uniuni Sovietice. Noi am înfiinţat Comitetul permanent sovietic pentru apărarea păcii şi i-am dat nobila sarcină de a întări pe toate căile prietenia dintre popoare, de a demasca pe aţâţătorii la război şi de a lupta pentru pace aşa cum ne învăţaţi Dv. iubitul nostru conducător şi învăţător. Trăiască patria noastră — Uniunea Sovietică, prima şi cea mai mare apărătoare a păcii din lumea întreagă . Trăiască marele Partid Bolşevic, care ne conduce spre victorie. Trăiască scumpul şi iubitul nostru tovarăş Stalin ! Delegaţia tineretului muncitor bulgar la Congresul Mondial al Tineretului a trecut ieri prin Capitală­ Eri după amiază a trecut prin Bucu­­reşti, spre Budapesta, la Congresul Mondial al Tineretului, o delegaţie a Uniunii Tineretului Popular „Gheorghi Dimitrov“ din Bulgaria, în frunte cu Ghero Grozev, preşedintele Uniunii. Delegaţia a fost întâmpinată la gară de tov. Petre Lupu, secretar al C­­C. al U.TM, de o delegaţie de tineri mun­citori, ţărani muncitori, studenţi, os­taşi, precum şi de un grup de pionieri din Capitală. Citiţi în pag. 4-a : Tineretul sovietic în fruntea luptei pentru pace şi democraţie a tineretului din lumea întreagă Aceste milioane tone de metal şi cărbuni, transformate in maşini grele şi instalaţii indu­striate moderne, cons­tuc baza ’viitoarei dezvoltări a tuturor ramurilor economiei noastre naţionale. Ele vor asigura uh ’­..nivel superior .de pro­ductivitate a munci in fabrici, in uzine, din .rrtinele şi pe ogoarele noastre, condiţie principală, ce stă la oazei cons­truirii socialismului. In anul 11165 vom­ produce, de 12 ori şi ...jumătate mai mult oţel, de 20 ori mai multă fontă şi de 4 ori Piai mult cărbune decât producea industria ţării noastre stăpânită de capitaliști, in perioada 1925—1935, IE Tineri democraţi din lumea întreagă ! Pregătind Congresul şi strângând rândurile în jurul Federaţiei Mondiale a Tineretului Democrat, veţi întări forţele păcii şi democraţiei. (Din Apelul Comitetului Executiv al Federaţiei Mondiale a Tineretului Democrat către tineretul din lumea • L­­eaga în vederea celui de al doilea Congres Mondial ___al Tineretului — 1949)_________ Salut Congresului Mondial al Tineretului Mesajul Prof. Acad.­­ Petre Constantinescu-Iaş­i, vice-preşedinte al Prezidiului Marii Adunări Naţionale adresat Congresului Mondial al Tineretului de la Budapesta Peste câteva zile o nouă manife­staţie mondială va reuni­te reprezentanţii gene­raţiei tinere din SO de ţări,, hetainp, să dea o lecţie usturătoare impenalistaor aţâţători la un nou măcel mondial. Noi ştim scopurile îhale pentru care se reunesc la Budapests, delegaţii­­tine­retului muncitor din fabrici, de pe Ogi,ci­le, din instituţiile de învăţământ şi rim armată. Ele se­­ exprimă prin lupta unită a popoarelor pentru apărarea păcii, tace,şi mare bun pentru a cărui cucerire şi-au dat viaţa milioane şi milioane de tineri Tineretul muncitor din Republica noa­stră Populară va fi­ reprezentat pentr­u delegaţie alcătuită din­­ tineri evidenţiaţi la munca de construire a unei­­lumi nouă pe baze socialiste. Delegaţii noştri vor aduce la Congres hotărîrea tineretu­lui­ muncitor din ţara noastră de a lupta alături de glorioşii comspontişti şi de toţi ceilalţi luptători tineri pentru a apă­ra cu orice preţ pacea. Ca vechi prieten al tineretului, ca ,par­­tizan al păcii, trimit salutul meu fier­binte Congresului Mondial al Tineretului de la Budapesta, şi tineretului democrat de pretutindeni încadrat in Federaţia sa Mondială, urându-i spor şi succes deplin în munca şi lupta pentru, zădăr­nicirea planurilor războinice urzite de monştrii imperialişti, pentru apărarea păcii şi libertăţii popoarelor. Eri a sosit in Capitală delegaţia tineretului muncitor din R. P.R. dela Festivalul Mondial al Tineretului şi Studenţilor dela Budapesta Entuziasta primire făcută delegaţilor de către tinere­tul din Capitală __'\ En (­upă amiază a sosit în Gara Mogoşoaia venind dela Budapesta, delegaţia tineretului muncitor din Republica P­olată Română care a participat la Festivalul Mondial al Tineretului şi Studenţilor. Au fost de faţă reprezentanţi ai Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, ai Guvernului, ai organizaţiilor de massă, precum şi un mare număr de t meri şi ti­nere din fabricile, instituţiile, şcolile şi universităţi­le Capitalei „In cinstea Congresului şi Festivalului Mondial al Tineretului^ Snainte spre noui succese pentru îndeplinire® Planului de Stat!” Minunată era, înfăţişarea gării Mo­goşoaia — aşa cum arăta ea ori după amiază... Peronul.. Drept în faţă, se înalţă clă­­direa gării- Te uiţi , sus, ridicându-se mândre, drapele roşii şi tricolore. Intre roşul aprins al drapelelor, apar panourii.­n­­Insigna U.T.M. şi FMTD. „Tineri uniţi-vâ ! înainte pentru o pace trainică!“ — glăsuesc panourile. In dreapta, un panou străjuit In ambele părţi de emblema U.T.M. şi FMTD. Li­­terele’s vii, sar parcă de pe fondul roşu: „Trăiască cel de-al doilea Cods greş al Tineretului Democrat !” Privirea coboară mai mult : de-a lun­­gul peronului, straturi înflorite sărbă­toreşte.. ...11 vezi : sunt mii de tineri. Vezi fio­rile pe care le ţin în mâini ? Vezi dra­pelele strânse la piept ? Vezi feţele îmbujorate de nerăbdarea aşteptării ? Ei, tinerii, au venit să-şi întâmpine to­varăşii de muncă, delegaţii la Festiva­lul Mondial al Tineretului şi Studenţilor de la Budapesta care acum se reîntorc. ...Panoul vorbeşte in cuvinte simple Şi aceste cuvinte simple au căpătat viaţă pentru tinerii veniţi aici. Iată coloana tinerilor de la uzinele ,,23 August". Cine nu a auzit despre „ziua record" a acestor tineri ? Tânărul Aurel Bivolari trăeşte în anil 1950. Când vor veni tovarăşii săi, delegaţii de la Festivalul de la Budapesta, el va putea spune cu fruntea sus . ..Eu, tovarăşi, am întâmpinat Festivalul cu peste 200 ...Tinerii dela „Timpuri Noui". „­Ina­­­nte spre noui succese pentru îndeplini­rea Planului de Stat". Pentru aceşti ti­neri glăsueşte curba roşie a graficului­­ Fîurea Mladîn 200% peste normă, Au­­rică Voicu 180%, Ion Moldoveanu 180 la sută, Nicolae Vanu 150%. ...Succese în muncă, succese în muin­că, inimile tinerilor bat în rîtmul suc­­ceselor în muncă, — ritm vijelios de Inimi tinere, înflăcărate... „Griviţa Vagoane". Feţele lor, privirii® Tineretul din Capitală primeşte delegaţia care ne-a reprezentat la Festival, cântând imnul F.M.T.D. Ia sută peste normă !" Alţi tineri, alte grăesc despre felul cum au Intâm succese : Vigder Emeric de la Turnătorie pinat tinerii Festivalul, sunt o garanția 90% peste normă. Guse Marin... (Continuare in pagina V-a) ! Călduroasa manifestaţie făcută delegaţiei tineretului din R. P. R. cu prilejul plecării din Budapesta . Declaraţiile iov. Gheorghi Nan, preşedintele Uniunii Tineretului Popular Ungar şi ale tov. Paul Cornea, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor are, Paul Cornea a mulţumit tineretului maghiar pentru călduroasa primire care a fost făcută delegaţiei române, pentru e­­fortul depus pentru izbânda cauzei co­mune a tineretului democrat din lume. Cn încheiere, Paul Cornea a spus : „Vi dorim dragi prieteni să mergeţi mereu înainte pe drumul luminos al construirii socialismului in ţara voastră, pe drumul arătat de gloriosul Comsomol leninist­­stalinist, detaşament de frunte al tineretu­­lui din întreaga lume. Trăiască Federaţia Mondială a Tinere­­tu­lui Democrat şi Uniunea Internaţională a Studenţilor ! Trăiască prietenia româno.ungară ! In momentul plecării s’a făcut o căldu­roasă manifestaţie a delegaţiei tineretului din Republica Populară Română, BUDAPESTA 29 (Agerpres). —Trimi­­sul special al Agenţiei AGERPRES tran­smite: Duminică la orele 16.40, delegaţia ti. I creţului din Republica Populară Română, care a reprezentat cu succes realizările ţarii n­oastre la Festivalul Mondial al Ti­­n­eretului, a părăsit Budapesta. Pe peronul gării au fost de ţaţă nume­­roşi tineri unguri, care au veni să-şi ia rămas bun de la tineretul român. in numele tineretului ungar a vorbit în limba română Gheorghi Non, preşe­­dintele Uniunii Tineretului Popular Un­gar, care a spus: „Noi tireş­ii unguri şi români, im­ put­ui trage concluzia că prietenia aduce pacea şi bucuria între pui Niciodată nu ne vom lăsa aţâţaţi unul împotriva celuilalt şi niciodată nu vom mai fi carne de tun în slujba in­tereselor imperialismului agresiv. In încheiere, Gheorghi Non a accen­tuat că atât tineretul ungar cât şi cel român, iau exemple de la tineretul Uniu­nii Sovietice in opera măreaţă a constru­irii socialismului. In numele tineretului din Republica Populară Românii a răspuns Paul Cornea, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor, care a spus : „Părăsim azi Budapesta cu sufletul plin ■­ o impresii de neuitat. Timp de două săptămâni, delegaţia tineretului din Re­publica Populară Română s’a străduit să contr’bue , din toate puterile la succesul mărei manifestaţii pentru pace, organiza­tă în capitala R.P. Ungare“. In conţinu.

Next