Scânteia Tineretului, octombrie 1949 (Anul 4, nr. 152-178)

1949-10-01 / nr. 152

INAINTE, IN NOUA INTRECERE, PENTRU INTAMPINAREA LUI 7 NOEMBRIE! Ca un ecou repetat, chem­area prin care muncitorii, tehnicienii si functionarii de la A­telierele Grivita-Loco­motive cheama la in­trecere in cinstea zi­lei de 7 Noembrie, — aniversarea Marii Re­volten Socialiste din Octombrie, — pe toti muncitorii, tehnicienii si functionarii din tara noasträ, pätrunde In toate sec­­toarele industriei. La Infläcäratul apel räspund de cäteva zile In­­treprinderile frunta?e din toate ramurile produced, chemänd la rändul lor celelalte intreprinderi. Pretutindeni oamenii muncii isi iau angajamente noui, pentru noua Intrecere. Este doar Intre­­cerea cu care se Incepe ultimul §i cel mai greu trimestru al Pla­­nului de Stat pe 1949 ! Este doar Intrecerea care va face sä creas­cä forta economicä a Patriei noa­stre In momentul In care trebue neapärat sä fim tari, in conditiile luptei mereu mai ascujite dintre tabära democratiei ?i tabära im­­perialismului, dintre apärätorii päcii ?i du?manii ei. De aceea cheamä oamenii mun­cii : „Cat mai multe intreprinderi sä-$i termine planul la 7 Noem­­brie“. De aceea spun ei: „Fiecare ?arjä de otel, fiecare vagonet de cärbune Inseamnä un sprijin pen­tru armata päcii, o loviturä ban­­dei räzboinicilor“. Angajamentele tinerilor se in­­cadreazä ?i eie in obiectivele ge­nerale ale intrecerii. Lupta tine­rilor in intrecerea pentru 7 No­­embrie trebue insä sä creascä. Tinerii trebue sä lupte prin intre­­ceri individuale, — la fel ca toti muncitorii —, intärindu-si totoda­­tä activitatea brigäzilor utemiste, forma lor specificä de participare in intrecere. Tinerii trebue sä punä in valoare spiritul lor cura­­jos, inoitor, in productie, si tot­odatä sä invete de la varstnici sä munceascä cu seriozitate, pe baza cunoasterii tehnicii. Aväntandu-se in noua intrecere, tinerii trebue sä stie mai ales cum sä-ji organi­­zeze activitatea pentru ca roadele ei sä fie cat mai imbelsugate. Ei pot inväta aceasta din experienta trecutei intreceri pe care au dus-o, in cinstea Congresului si Festivalului Mondial al Tineretu­­lui si Studentilor ?i a zilei de 23 August. Privim in urmä cätre aceastä intrecere cu bucurie tinereascä. Ea a insemnat cea mai mare mobilizare a tineretului in intre­ceri : 83.000 de tineri in intreceri individuale, 626 brigäzi, deta?a­­mente inaintate de producjie ale tineretului. In cadrul acestei in­treceri, spiritul de inijiativä al ti­nerilor a crescut: s’au desvoltat brigäzile, s’au ridicat sute de res­ponsa­bili tineri care, pu?i in mun­­cä de räspundere, si-au dovedit capacitatea de conducätori in pro­ductie. Brigada de la sectia de tratament termic a uzinei „1 Mai“ — Ploesti ?i-a transformat sectia, ajungand sä cäleascä lunar de la 750 kg., 25.000 kg. otel. Res­­ponsabilul ei, tov. Bobocea Ioan, a fost inaintat maestru ?i decorat cu ,,Medalia Muncii”. S’au creat in aceasta perioada primele bri­gazi de lupta pentru calitatea pro­­duselor, la „Talpa“ si „Flacara Rosie” in Bucuresti, la „13 De­­cembrie” Sibiu s i „Industria Lum­nei” — Timisoara. In intrecerea de intampinare a Congresului si Festivalului Mondi­al al Tineretului ?i Studentilor ?i a zilei de 23 August, a crescut si organizarea muncii : angajamen­tele tinerilor n’au mai fost luate izolat, ca mai inainte, ci in cadrul angajamentelor generale; mult mai multe brigäzi s’au cäläuzit dupä planuri de muncä, iar elanul intrecerii nu a slabit dupä luarea angajamentelor. Intrecerea a crescut din ce in ce mai puternic, si a culminat cu „Ziua record” din preajma Congresului F. M. T. D. Legatura cu muncitorii varst­nici s-a intarit. Sprijinul organi­­zatiei de Partid a fost folosit mai bine de­cat inainte. Organizatiile U.T.M. au intärit legätura cu or­­ganele sindicale fi comisiile de in­treceri, colaborand cu ele si ce­­randu-le ajutor pentru buna des­­fäsurare a intrecerii. Datoritä tutiror acestor fapte, fi rezultatele räsfrante in produc­­fie au fost cele mai mari din cele obtinute panä acum. S-au obtinut recorduri si realizäri exceptio­­nale. Iatä, de exemplu, in judeteana Brasov: in timpul intrecerii, 1.314 tineri au obtinut depäsiri de norme mai mari de 35%. Briga­da dela turnätoria „Sovromtrac­­tor”, condusä de tov. Valcu Va­sile, brigada dela uzinele ,,6 Mar­tie”—Tohan, condusä de tov. Gh. Ianovici, brigada dela „Fabrica de Cauciuc”, condusä de tov. Florea Dumitru, lucreazä in contul anu­­lui 1950. Brigada dela Cuptorul Tineretului de la uzina „Sovrom­­tractor” a economisit in timpul intrecerii 175.000 lei... La randul ei, „Ziua record“ a ti­nerilor din toatä tara in cinstea Congresului F.M.T.D. a adus de­­päsiri de norme care niciodatä panä atunci nu fuseserä atinse in fabricile noastre, a scos la ivealä posibilitäti noi de cre?tere a pro­­ductiei in sute de intreprinderi, a insemnat pentru mii de tineri in­­ceputul unei perioade lungi de productie ridicatä. Aceste rezultate au fäcut sä creascä prestigiul organizatiilor UTM $i al tinerilor in ochii mun­­citoriior si conduceriior de in­treprinderi. De aceea la sedintele convocate de judetene ?i sectoa­­re, pentru analizarea rezultate- lor intrecerii si premierea tineri­lor fruntasi, au tinut sä participe fruntasi varstnici ai productiei, directori si tehnicieni. Sä privim in urmä cätre ve­­chea intrecere cu bucurie tine­reascä pentru succesele noastre, sä ni le amintim spre a le desvol­­ta in intrecerea cea nouä. Sä privim in urmä insä cu seriozita­te si atentie, cu spirit autocritic comunist­ fi lipsurile noastre in vechea intrecere pentru a trece hotärit la lichidarea lor in intre­(Continuare in pag. IV-a) Proletari din toate pariie unipi-vd! ORGAN CENTRAL AL UNIUNIITINERETULUIM­ !NCITOR Jeria II Anul I Nr. 152 4 PAGINI 4 LEI S&mbata I Oct. 1949 In cadrul unei adunari festive finite cu prilejul deschiderii noului an §colar Pionierii R.P.R. au primit un steag din partea Comsomolului „Sa avefi necontenit inaintea ochilor exemplul minunat al pionierilor sovietiei", a spus pionierilor R. P. R., tov. Gh. Florescu, membru al C.C. al P. M. Rt., secretar al C. C. al U.T.M. Miercuri dupä amiazä a avut loc in sala Teatrului Muncitoresc C. F. R. Giule?ti, o adunare fe­­stivä a pionierilor, cu prilejul des­chiderii noului an scolar. Au asistat membri ai C. C. al P. M. R., membri ai Guvernului, ai C. C. al U. T. M., ai Comitetu­­lui Provizoriu al Capitalel ?i ai organizatiilor de masä. La festivitate a fost de fatä o delegatie a Comsomolului, compu­­sä din Zenaida Feodorova, secre­tar al C. C. al Comsomolului din U. R. S. S., Maria Cotmacova, membru in Biroul C. C. al Comso­molului din U. R. S. S., Seid Ma­­metova, secretar al , C. C. al Com­somolului din Azerbaidjan, Maria Djordjikaevic, secretar al C. C. al Comsomolului din Georgia ?! Oleg Bedarev, redactor responsabil al revistei pentru copii „MurZilka“. In aclamatiile entuziaste ale a­­sistentei s-a ales urmatorul prezi­­diu al adunärii: Prof. univ. L. Rautu, membru in C. C. al P. M. R.; Constanta Cre­­ciun, membru in C. C. al P. M. R., membru in Sfatul Pionierilor din Capitalä; D. Petrescu, membru su­­pleant al C. C. al P. M. R.; N. Popescu,­Doreanu, ministrul Invä­­tämäntului Public; Zenaida Feodo­rova, secretar al C. C. al Comso­molului din U. R. S. S.; Maria Col­­macova, membru in Biroul C. C. al Comsomolului din U. R. S. S.; Seid Mametova, secretar al C. C. al Comsomolului din Azerbaidjan DRAG! PIONIER1, In numele Comitetului Central al U­­niunii Tineretului Muncitor, in numele fratilo­r vo$tri mai m­ari, utemisti, va salut cu drag, cu prlejul inceperii nou­­lui an fcolar. Ne afläm la cateva luni de cand au luat fiintä primele deta$amente de pio­­nieri. In acest rästimp numärul pio­nierilor $i al deta^amentelor din fcoli a crescut, mifcarea pioniereascä s’a con­­solidat, experienta noastra s’a imboga­­tit. (continuare in pag. IV-a) CUVANTAREA TOV GH. FLORESCU MEMBRU IN C. C AL­­. M. R., SECRETAR AL C.C. AL U.T.M. Acest steag al pionierilor sovietiei il Ei vor purta cu mandrie acest sii­bol drag vor pastra pionierii nostri cu cinste (Continuare in pag­­il­a) „Urim pe atätatorii la räzboi si iubim pacea. Dar noi nu cersim pacea. Cu bratele, cu mintea, cu energia noasträ de neclintit, o vom impune rec Cu o echipä de muncitori agitatori prin casele de pe Calea Grivitei Dupä o scurtä fedin\ä, in care tov. Georgievici Aurel, responsabilul cu agitafia fi propaganda al circei 33 a organizajiei de Bucuresti a PMR, le-a dat indicafiuni asupra muncii lor imediate, cafiva muncitori dein intreprinderea ,, Octombrie Ro$u” ?i din alte intreprinderi, s’au cons­­tituit in grupe de cate trei si s’au räspändit prin sträzile cartierului. Vreo douäzeci de asemenea grupe au inceput sä cutreere casele cetä­pmnilor ftp mp HollPn CirimitPi cf Ap mc.­­enilor, de pe Calea Grivitei si de pe sträzile läturalitice starnind Pretu­­tindeni ,interesul celor vizitati. Iatä, grupa tovaräsului Danzer Iosif, a vizitat casele de pe str. poradin; din grupä mai fac parte tovaräsii Grosu Alexandru si Grätä Niculae amandoi­­ muncitori la intreprinde­rea ,,Octombrie Roju”. La iesirea in calea Grivitei aceastä g­rupä s’a intälnit cu grupa formatä din to­varasul Nicolaescu Stefan, utemist, popa Manu Dumitra?cu Leon, muncitor la Octombrie Ro$u”. fete-i pe cei aase tovarap intru na intr'una din casele vizitate, in cladi­­rea cu nr. 10?., unde sunt nume­­roase locuinte de muncitori. Or sa ne inspdimanta ciocoii cu bom­ba lor Cand echipa a intrat in curte, (Continuare in pag. 4­ a) Locatarii s’au adunat in curte, ca s­tafitor dela Partid... asculte vorba lamuritoare a tova­ o­za.rá akce­ndulám uenh,. m­mmm | COMITETUL PERMANENT PEN- \ I TRU APARARIA PACII DIN I R.P.R. | convoaca o mare adunare | a intelectualilor | din Capitale | pentru astazi Vineri 30 Septembrie, I | 18,30, in Sala Savoy (Caiea Vic- t I toriei) | Vor lua cuvantul:­­ | Acad. prof. P. CONSTANTINE- 1 | SCU-IA§1, vicepresedinte a| Prezi- | I diului Marii Adunäri Nationale si = | MARCEL BRESLANU, scriitor. = , rectorul Institului de Artä din Bu-­i I curesti, membrii ai Comitetului ” | Permanent pentru Apararea Pacii | | din R.P.R.­­| Va urm­a un program artistic. * . || 1111| 11111 ||| 1 [ | ] 1111411II11| I ■ II ■ 11 ■ 111­111 II ■ 11 ■ 111 lj K1111 [111 ■ 111111111^ Citifi in pag. 3-a: Tins* f.ti'l sovietic ■ n frKttf?a lu­ptei pentru pace f! de­­mocrafie a tinere­­tului din lumea intreaga «Suntem pentru colaborarea stransa intre popoarele lumii §i intr’un avant unic, indreptam toate fortele noastre pentru apararea pácii». (Din manifestul adresat popoarelor din intreaga_ lum­e de catre Congresul Mondial al Partizanilor Pacii, in 27 Aprilie 1949). Devece s’a dovedit cä actualul gu«f*”n iugoslav trepinde cu totul de ccrcmrUB imperial­iste GUVERNUL SOVETIC DENUNJÄ TRATATUL BE PRIETEN E, ASISTENTÄ MUTUALÄ Bl COLABORARE POSTBEUCÄ DINTRE URSS. Bl JUGOSLAVIA CÄLCAT IN PÍCIGARE DE CLIGA LUI TITO MOSCOVA 29 (Agerpres)—TASS transmite: La 28 Septembrie a.c ministrul adjunct al afacerilor externe al URSS A. Gromiko, a prmit pe insärcinatul cu afaceri provizoriu al Iugoslaviei in URSS $i i-a remis o notä cu urmätorul continut : „In cursul procesului criminalului de stat fi spionulu­i Rajk fi al compiicilor säi, care erau in acela? timp agenji ai guvernului iu­­goslav, proces incheiat in ziua d de 24 Septembrie la Budapesta, s-a desvälu­t cä guvernul iugoslav duce de multä vreme o activitate de subminare profund ostilä Uniunii Sovietice, activitate camuflatä in mod ipocrit prin declaratii mincinoase asupra „prieteniei“ fatä de Uniunea Sovieticä. Procesul de la Budapesta a arätat deasemenea cä conducätorii guvernului iugoslav au dus $i continuä sä ducä activitatea lor de dusmänie ?i de subminare impotriva Uniunii Sovietice nu numai din propria lor initiativa ci si pe baza instrucjiunilor directe primi­­te din partea cercurilor imperialiste sträine­ Faptele desväluite la acest proces au aratat mai departe ca actualul guvern­ iugoslav depinde intru totul de cercurile imp ena'i­­ste sträine ?i cä s‘a transformat intr'un instrument a! politice­lor agresive, fapt care trebuia sä ducä si a dus intr'adevär la lichidarea suveranitätii si independentei Republicii Iugoslave. Toate aceste fapte aratä cä tratatul de intenie, asistentä mu­­tan­ä si colaborare postbelicä dintre URSS si Iugoslavia, incheiat la II Aprilie 1945, a fost cälcat cu brutalitate in picioare si rapt in bucä+i de actualul guvern invrsiav. Pe baza celor de mai sus, truvemul sovietic declarä cä Uniunea Snvi°.t!cä se considerä de acum inainte liberä de obiigatiile ce decurg din «n­« mentionatul traist. Din insärcinarea guvernului URSS, ministru adjunct al aface­rilor externe, A. Gromiko“. Procesul de la Budapesta a scos la ivealä, färä nnitetä de tägadä, planurile „penible“ ale titoi§tilor ce urmäreau crear­ea, sub conducerea Iugoslaviei, a rnuii h­ec de state anti-sovietic in Belcani. Märtatä de visuri grando­­mane, erb'tä de sovinism, banda tâl­­härea­scä dela Belgrad s’a präväl't in bält'jaca imperialismului, deve­­nind un simplu detasament de a­­s’lt ■ a! arätätorilor la un nou räzboi im­potriva Tärii Socialismului. Trädätorul poro-"!!!! ungar Raik si complied säi, a-Ta­-ti a, |u, Tito, aveau menirea sä He'-bids r­rumul unei serii intregi de 1'" i,|Mt de stat, prin care sä se instau­­ree“ in tärile de democratie popularä ■•"(Timi.r) fsr~isfr, ra-e sä constitue un pU'.-i imrr­ ita„t !n nl-ni.r*le agresive anti. nvirt'ce ale monstrilor imperia­list! Prea interprip sunt insä sentimen­­t­­e de frätie al­­ popoarelor iugoslave fatä de Uniunea Sovieticä — elibera­­toarea lor — pentru ca Tito si $leahta sa de lefegii ai serviciilor de spionaj imperialiste sä intreprindä fätis unei­ . Nici un tanar m afara in freerrii, nyc un fa ar ub no ma! 9 90 de fine. I dela strungdr­e is v.r team in a prim­jl anual pana In 7 Moembr­ie 0 3.000.000 lei eso o­­ii Ang­ajamentele tinerilor muncitori dela Srivita- Locomotive in cinstea ^ u i 7 Noembrie Ast.el, tov. Ifrim Ghenghe, in nume­­ie tnerilor dela sectia rotärie loco­­motive s’a angajat sä termine planul de lucru pänä la 20 Octombrie pentru a celelalte sec|ii care lucreazä intila, sä-­i poatä termina planul pänä la 7 'loembrie. Ucenicul Groza Anghel dela jcoala de elevi mesera?­ i?i ia angajamente d­in numele coleglor säi sä depunä toa­te eforturile pentru a reduce la mini­mum absentele nemotivate, sä intä­­reascä disciplina in ?coalä, sä inte­­jeascä munca la invätäturä astfel ca la sfar?itul anului ?colar, sä nu aibe nici un repetent. Tbv. Stoica Elena muncitoare de la cantinä, ?i-a luat angajamentul ca serviciul la cantinä cät curätenia sä fie mult imbunätätite. Dupä ce tov. inginer Toma din par­tea administrat­iei s-a angajat sä asi­­gure tinerilor comenzile si sculele ne­­cesare, tov. Calata a adus tinerilor salutul organizatiei de Partid, uran­­du-le spor la muncä pentru realzarea sarcinilor propuse. In numele tuturor tinerilor de la Gri­­vita Locomotive, organizatia de baza U.T.M. $i-a luat urmätoarele angaja­mente: 1. Sä organizäm in asa fel munca noasträ si sä ne Incordäm toate forfele astfel ca in aceastä­ perioadä toti tinerii sä-?i indeplineascä cel putin normele, nici un tänär nelucrand sub normä. 2. 90 de tineri de la strungärie, sä-si termine programul individual de productie pe anul 1949 panä la 7 Noembrie. 3. Sä imbunätätim munca brigäzilor de productie existente si sä or- ganizam incä 3 brigäzi: una la cazangerie, sectia nituitori formatä din 5 tineri, alta la sectia antretoaze formatä din 5 tineri si a treia la mecanicä subsectia osii formatä din 16 tineri. 4. Din 318 tineri sä nu rämänä nici un­ul in afara intrecerilor socialiste 5. Sä realizäm o economie de 3 milioane lei prin reducerea rebuturi­(Contimiart­h» pof, II­og Insufletiti de vantul c­u care .mncitorii teh­nicienii varstnici dela Grivita­­, peomotive,, au chevnat pe toti umenii muncii din tara noasträ la in'.recerea s­alistä, in cinstea zilei de 7 Noembrie, pentru inde­­plinirea .Planului de Stat panä la aceastä datä. Utemistii tinerii de la Grivita-Locomotive, au tenu' Marti dupä amiazä un meeting, in cadrul cäruia iji-au luat numeroase angajamente. Dupä ce tov. Mihai Die di­n partea Comitetului oganizatiei UTM, a arä­tat importanta zilei de 7 Noembrie, subl­inind faptul cä muncitorii din toatä tara se pregätesc sä intampine aceastä zi prin eforturi sporite, cä muncitorii din intreprinderile frunta?e se pregätesc sä termine planul anual de productie in seara zilei de 6 Noem­brie, numeros­; tineri au luat cuvantul astgajandu-se sä-?i sporeascä efortu­­rile pentru indeplinirea la timp a pla­­nurilor de productie. , A apärut:­­ in limbile rusä, romäni, francezä,? englezä $i germanä Nr. 20 (47) a PENTRU PACE * TRAINICÄ, PENTRU? DEMOKRATIE­­ POP'IUARÄs ) Bucuresti * Organ al Biroului informativ al# Partidelor Comuniste ?i Muncitoresti # SU­M A R : £ ARTICOL DE FOND — Apärarea J päcii este cauza tuturor popoarelor­­ din lume. i M. HORVATH — Demascarea ?ii lichidarea bandei lui Rajk. i L. TOLCUNOV — Judecata poporu-­ lui. # G. MATTHEWS — Apologeti­ca-# pitatismului. # I. CH1S1NEVSCH1 - Munca edu-£ cativä in randurile intelectualilor. t A. DRUGOV — Cresterea jfimajului in tärile capitaliste. f V PESS1 — Muncitorii din Fin'an- # da luptä pentru paine s i libertate. f I MAREK — Note politice. J Informatii — Crinici ^ Apare in fiecare Vinery­a De van­are in toate mocn-i zineie „Libräria Noasträ’' s­­i la toate chiosaurile. LEI 8 | tirile lor criminale. Iatä de ce, acestia, au incercat sa camufleze intrigile lor banditesti prin declaratii mieroase des­­pre „prietenia“ cu U.R.S.S., Incheiat podul de prietenie, asistentä mutualä si colaborare postbelicä cu Uniunea Sovie­ticä. Procesul Rajk a dovedit cu prisosiiitä cä guvernul iugoslav nu numai cä a considerat acest tratat drept un simplu petec de hartie, dar s‘a dovedit a fi in practica nu un prieten ci un dusman in­versunat al Marei Täri a Socialismu. lui. Iatä de ce, guvernul sovietic se considerä de aci Inainte uber de obii­gatiile ce decurg din tratatul de mai sus. Nota guvernului sovietic este de o importantä covärs itoare nu numai pen­tru popoarele iacroslave, in fata cärora guvernul de cäläi de la Belgrad apare acum definitiv demascat ca un vänzätor ordinar al independentei si suverani­­tätii tärii. Nota smulge totodatä puter­nic masca de pe chipul agentilor de la Belgrad si ai atuta­tori­lor la räzboi an­­­glo-americani, aducand astfel o contri­­butie considerabilä la cauza päcii. Telegrama de multumire primitä de Federatia de ciclism­ din parteaCom­tetului Organizatoric al „Turului Poloniei“ . Federatia de ciclism a primit din par­tea organizatorilor „Turului Poloniei” urmätoarea telegramä: Comitetul organizatoric al celui de al 8-lea circuit al Poloniei, vä trimite cele mai sincere multumiri pentru par­­ticiparea Dvs. la concursul din acest an. Gratie atitudinei ireprosabie, din toate punctele de vedere a echipei Dvs., Turul Poloniei 1949 a fost cel mai reu$it din cate s’au organizat pana in prezent. Acest fapt a marit bucurie pe care am simtit-o, oferindu-vä astoltatei un­­an notatil. '----­

Next