Scînteia, decembrie 1989 (Anul 58, nr. 14708-14725)

1989-12-21 / nr. 14725

PAGINA 2 Strîns uniţi în jurul al secretarului său In cuvîntul său, Petre Rădu­­canu, preşedintele consiliului oamenilor muncii din întreprin­dere, a spus : Am ascultat în această seară la posturile de radio şi televi­ziune cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu adresat în­tregii noastre naţiuni, comuniş­tilor, întregului partid în legă­tură cu evenimentele grave pe­trecute la Timişoara, care au fost organizate sub influenţa cercurilor revanşarde, şoviniste, reacţionare şi imperialiste străi­ne, care doresc să destabilizeze ţara, să ne abată de la construc­ţia socialismului. Oamenii muncii din întreprin­derea noastră, luînd act de a­­ceastă încercare grosolană de a­­mestec in treburile interne ale României, de incitare la vrajbă şi destabilizare, înfierează cu tărie aceste manifestări şi pe iniţiatorii lor, considerînd că este de datoria noastră să luăm atitudine hotărîtă împotriva ori­căror manifestări care aduc atin­gere independenţei, suverani­tăţii şi integrităţii României, care pun în discuţie socialismul şi cuceririle noastre revoluţio­nare. Angajarea în slujba cercurilor imperialiste, a oficinelor stră­ine a unor elemente huliganice plătite să destabilizeze situaţia paşnică intr-un oraş al ţării de­monstrează că forţele străine nu se dau în lături de la nici o ac­ţiune, fie ea cit de mîrşavă, şi că o iniţiază cu scopul şi numai cu scopul de a întoarce poporul ro­mân de pe drumul construcţiei socialismului şi comunismului în patria noastră. Condamnăm cu fermitate de­claraţiile cercurilor de la Buda­pesta, care ne reamintesc vremu­rile tulburi premergătoare dicta­tului de la Vietra, şi amintim tuturor celor ce atentează la li­bertatea şi suveranitatea ţării că în România se vor izbi de pu­terea poporului, de hotărîrea muncitorilor, a ţăranilor, a in­telectualilor de a păstra neştir­bită unitatea şi integritatea te­ritorială, libertatea şi opţiunea istorică de a construi socialis­mul în patria noastră. Ne adresăm oamenilor muncii din Timişoara să acţioneze in deplină unitate, sub conducerea organelor şi organizaţiilor de partid, pentru a asigura re­­instaurarea ordinii şi disciplinei în oraş şi în toate întreprinde­rile, pentru normalizarea rapidă a situaţiei, pentru demascarea şi neutralizarea elementelor duşmănoase, ostile socialismu­lui, intereselor clasei muncitoa­re, ale poporului român. Să facem totul, tovarăşi, pen­tru ca, în strînsă unitate în ju­rul partidului, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, să ducem neabătut înainte steagul parti­dului, al clasei muncitoare, al întregului popor, spre culmile“ celei mai drepte şi umane orin­­duiri — socialismul şi comunis­mul. Infierind cu tărie aceste ma­nifestări şi pe iniţiatorii lor, trezorul Aurică Ştefan, de la fabrica de motoare, a spus : Suntem­ pătrunşi cu toţii de profunde sentimente de indig­nare faţă de atitudinea ostilă a celor care încearcă să se ames­tece, fără nici un drept, în tre­burile noastre. Ştim că unele cercuri revizioniste din Vest şi din Est încearcă să ameninţe suveranitatea şi integritatea po­porului nostru, dar le spunem răspicat, şi să înţeleagă bine, că noi, poporul român, suntem­ singurii care decidem asupra prezentului şi viitorului nostru. Le mai spunem celor ce se amestecă în treburile noastre interne, care încearcă să pro­voace dezordine, să ne abată de la drumul nostru, că noi avem un partid comunist pe care-l urmăm cu credinţă, avem un conducător înţelept, clarvă­zător, care conduce neabătut România pe drumul socialismu­lui, al făuririi visului de aur al omenirii — comunismul. Preşedintele comitetului sin­dicatului oamenilor muncii, Ion Iancu, a spus : Am ascultat cu emoţie firească şi cu deosebită atenţie cuvîntarea rostită de tovarăşul Nicolae Ceauşescu la posturile de radio şi televiziu­ne şi exprim cu acest prilej, în numele tuturor oamenilor mun­cii din marea întreprindere „23 August“, adeziunea totală la poziţia justă a partidului şi sta­tului nostru faţă de atitudinea duşmănoasă a unor cercuri reac­ţionare, care s-au dedat la acte cu caracter net fascist in zilele de 16 şi 17 decembrie in oraşul Timişoara. Ne angajăm cu toată fermitatea să apărăm cuceririle revoluţionare ale întregului nostru popor, integritatea şi suveranitatea României socia­liste, exprimîndu-ne in acelaşi timp convingerea că poporul român, strins unit în jurul partidului, al secretarului său general, va face totul pentru înfăptuirea neabătută a hotărâ­rilor Congresului al XIV-lea al P.C.R. Eu şi tovarăşii mei de muncă din secţia reparaţii capitale, a subliniat în cuvîntul său maistrul Alexandru Anton, ne manifestăm profundul dezacord şi înfierăm atitudinea duşmă­noasă a cercurilor străine care încearcă pe diferite căi şi mijl­­loace să submineze realizările­ poporului român. Nouă, tutu­ror, ne este­ clar că asemenea manifestări organizate sub in­fluenţa cercurilor revanşarde au ca scop să abată poporul român de la drumul pe care-l parcurge pe calea socialismului şi comunismului, de a opri cursul dezvoltării României. Inginera Cristina Gociu a spus : Noi, cei ce muncim în secţia turnătorie de fontă, ne expri­măm adeziunea totală faţă de poziţia partidului şi statului nostru împotriva acestor atitu­dini duşmănoase şi ne angajăm să îndeplinim obiectivele adop­tate de Congresul al XIV-lea al partidului, să transpunem în viaţă programul de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a Româ­niei spre comunism. Uteciştii, toţi oamenii muncii din întreprinderea „23 August“ Bucureşti, alături de întregul tineret al patriei, alături de în­tregul nostru popor, a spus Laurenţiu Mihai, secretarul co­mitetului U.T.C., sunt profund indignaţi şi condamnă cu fer­mitate şi hotărîre manifestările antisociale, antiromâneşti, des­tabilizatoare, revizioniste şi re­vanşarde provocate de elemente reacţionare. In numele celor 7 000 de utecişti din întreprinderea noastră, adresăm cu acest prile­j apelul către toţi tinerii, mem­bri ai Uniunii­­ Tineretului Comunist din Timişoara, îndem­nul de a acţiona cu tot elanul şi spiritul lor revoluţionar îm­potriva acţiunilor teroriste, fasciste, care încearcă pe orice cale tulburarea ordinii şi liniştii publice. Luînd cuvîntul, directorul general al întreprinderii, Ion Petre, a spus : In numele puternicului colec­tiv de muncitori de la întreprin­derea „23 August“, îmi exprim dezaprobarea deplină faţă de atitudinea duşmănoasă a cercu­rilor reacţionare, teroriste, anti­naţionale şi le spunem răspicat că vom apăra cu toată fiinţa noastră întreprinderea, cuceririle revoluţionare ale întregului po­por român, socialismul şi pacea. Cu deplină responsabilitate muncitorească, revoluţionară, ne angajăm să înfăptuim neabătut politica partidului şi statului nostru, sub conducerea înţeleap­tă şi clarvăzătoare a secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, înfăptuind exemplar sarcinile ce ne revin pe 1939 şi pe întregul cincinal, transpunînd în viaţă hotărîrile Congresului al XIV-lea, ce asi­gură mersul neabătut înainte al României pe calea construirii socialismului şi comunismului. Acesta este răspunsul nostru faţă de campania deşănţată pe care au intreprins-o împotriva noas­tră cercurile reacţionare de pesta hotare, partidului, general Cuvîntul detașamentului muncitoresc de la întreprinderea „23 August“ din Capitală Aprobare deplină poziţiei realiste, profund patriotice a conducerii partidului Cuvîntul constructorilor de nave din Galaţi In seara de 20 decembrie a.c., comuniştii, toţi oamenii muncii de la Şantierul Naval Galaţi au luat cunoştinţă de cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, rostită la posturile de radio şi televiziune, în legătură cu eve­nimentele grave petrecute re­cent la Timişoara. Intr-o­ adu­nare desfăşurată la sfîrşitul schimbului al II-lea, construc­torii navali şi-au exprimat cu fermitate poziţia de dezaproba­re a acţiunilor huliganice, ire­dentiste, cu caracter antinaţio­nal de la Timişoara ; ei au dat, totodată, glas adeziunii totale la aprecierile date acestor grave evenimente de către secretarul general al partidului. „înfierăm cu toată hotărîrea manifestările grupurilor huliga­nice de la Timişoara, care au provocat gravă dezordine şi perturbări în oraş. Ne manifes­tăm dezaprobarea fermă faţă de aceste acţiuni cu caracter şovinist, în organizarea cărora au­­ fost implicate elemente declasate, aservite agenturi­lor de spionaj străine, spu­nea în cuvîntul său lăcătu­şul Viorel Dănilă. Dorim să-l asigurăm pe tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, şi în aces­te momente deosebite, că ne vom organiza mai bine munca, dovedind astfel că voinţa noastră de neclintit este aceea de a înainta neabătut pe calea edificării orînduirii socialiste — singura care a asigurat ridicarea patriei noastre pe cele mai înal-Rampa de expediţie a între­prinderii „1 Mai“ din Ploieşti. Inginerul Vasile Militaru, îm­preună cu economistul Vasile Nistor, întocmesc actele de ex­pediţie a unor noi produse. „Sunt primele produse destinate exportului din contractele pen­tru anul viitor — ne spunea tovarăşul Vasile Militaru. Sunt subansamble din cadrul Instala­ţiei de Foraj F—320—3 DHU, precum şi echipamente din ca­drul instalaţiilor de prevenire a erupţiilor“. Asemenea instalaţii de mare complexitate se fabrică şi la secţia sa pe­ foraj, unde imediat după cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu ţinută ieri la posturile de radio şi televi­ziune a avut loc o adunare la care au participat oameni ai muncii din mai multe secţii ale întreprinderii. Intre vorbitori s-a numărat şi tovarăşul Mihai Bădiceanu, membru al biroului comitetului sindicatului pe întreprindere, care a spus : Sîntem puternic mobilizaţi pentru a realiza în mod exemplar sarcinile ce ne revin în acest an şi in întregul cincinal. Acţionăm cu toată ho­­târîrea pentru a îndeplini în cele mai bune condiţii contrac­tele economice încheiate cu partenerii interni şi externi. Am ascultat cu emoţie cuvînta­rea secretarului general al parti­dului, preşedintele Republi­cii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, la posturile de radio şi televi­ziune şi doresc să-mi exprim totala adeziune la aprecierile din acest document. Condamn cu fermitate încercările de în­călcare a independenţei şi su­veranităţii patriei, de abatere a poporului român de la efortul său pentru construirea celei mai drepte societăţi, societatea socialistă. Nu vom fi niciodată de acord cu asemenea fapte, ce au doar un singur scop : să destabilizeze situaţia din ţară, să perturbe activitatea poporu­lui de edificare a noii societăţi. Faptul că ţara noastră a reali­zat, într-un timp foarte scurt, un salt uriaş economic, social, de bunăstare impune din par­tea noastră, a tuturor, continua­rea neabătută a drumului ales în mod liber de făurire a so­cialismului şi comunismului. încercările de încălcare a voinţei poporului nostru de a-şi construi lber şi independent propriul destin — a subliniat subinginerul Constantin Dinu —, nu vor avea niciodată sorţi de izbîndă. Noi, toţi cei ce muncim în marea unitate a constructo­rilor de utilaj petrolier din Plo­ieşti, nu vom admite niciodată să se atenteze la independenţa ţării, la suveranitatea ei, la ho­tărîrea noastră de a fi stăpîni la noi acasă. Muncitorul specialist Gheor­ghe Ionescu de la secţia de utilaj complex a întreprinderii, a ţinut să adauge : „Vom face front comun pentru a apăra li­niştea şi pacea, ne vom înzeci eforturile pentru îndeplinirea neabătută a tuturor sarcinilor ce ne revin, a hotărîrilor şi obiectivelor stabilite de cel de­al XIV-lea Congres al partidu­lui, cu ferma convingere că nu­mai astfel vom răspunde un spirit muncitoresc, revoluţionar, tuturor forţelor obscure ce vor să ne oprească din drumul nos­tru spre socialism, spre civili­zaţie şi progres.“ In adunarea din care am re­latat cele de mai sus, s-a adop­tat, de asemenea, o moţiune adresată Comitetului Central al partidului, tovarăşului Nicolae Ceauşescu, de colectivul întreprinderii „1 Mai“ Ploieşti, în care se spune : „Luînd cu­noştinţă de gravele evenimente petrecute în oraşul Timişoara, ne exprimăm indignarea faţă de actele grupurilor huliganice, fasciste, care au provocat de­zordine şi distrugeri, grupuri aflate in strînsă legătură cu cercuri imperialiste, iredentiste şi şoviniste, cu serviciile de spionaj din străinătate, avind drept scop pro­vocarea dezordinii în vederea destabilizării şi dezmembrării ţării, distrugerii suveranităţii şi independenţei naţionale. In de­plină unitate de cuget­ şi simţi­re, noi, comuniştii şi întregul colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea „1 Mai“ Plo­ieşti, strîns uniţi în jurul parti­dului, al secretarului său gene­ral, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, ne alăturăm tuturor fiilor şi fi­icelor patriei noastre socialiste, fiind ferm hotărîţi să acţionăm cu toată energia în spirit comu­nist, revoluţionar, pentru apă­rarea şi dezvoltarea construcţiei socialismului in România. „Nimic nu ne va abate de la drumul liber și independent al socialismului“ Cuvântul constructorilor de utilaj petrolier din Ploiești SCINTEIA - joi 21 decembrie 1989 INALTA IINDERE PENTRU IRRSTER $1 ORDINEA TARD, DEPLINA UNITATE A ÎNTREGULUI POPOR IN IDDUL PARTIDULUI, ATITUDINE HOTARITA PENTRU APARAREA SUVERANITATE! $1 INDEPENDENTEI NATIONALE, PENTRU DESFASURAREA NEABATATA A CONSTRUCTIEI SOCIALISTE IN PATRIA NOASTRA In adunări ale unor mari colective muncitoreşti s-a dat o expresie elocventă unităţii de neclintit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, hotăririi de a duce mai departe construcţia victorioasă a socialismului în patria noastră. Cuvîntarea rostită în seara zilei de 20 decembrie de secreta­rul general al partidului, preşedintele Republicii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, la posturile noastre de radio şi televiziune a fost urmărită cu vie emoţie, cu profund interes şi deplină aprobare de oamenii muncii de pe întreg cuprinsul ţării, de cetăţeni de toate vîrstele, de întreaga noastră naţiune. Pretutindeni,­in ţară, pe mari platforme industriale, în fabrici şi uzine, după transmisia la radio şi televiziune a cuvîntării se­cretarului general al partidului, numeroşi oameni ai muncii au ţinut să dea glas, în cadrul unor adunări desfăşurate în ate­liere şi secţii de producţie, deplinei adeziuni faţă de poziţia şi ideile exprimate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, faţă de fermitatea cu care este respinsă orice încercare de a se atenta la valorile socialismului în România, la independenţa şi suve­ranitatea ţării, o dată cu angajamentul de a munci fără preget, cu înalt spirit patriotic şi revoluţionar, pentru a asigura înain­tarea neabătută a României pe calea luminoasă a comunis­mului. Participanţii la adunări au arătat că toţi cei ce muncesc zi de zi, cu pasiune şi dăruire revoluţionară, cu dragoste de patrie, pentru progresul ei necontenit au luat cunoştinţă cu adincă in­dignare de desfăşurarea condamnabilelor acţiuni cu caracter terorist, net fascist, provocator de la Timişoara, care aveau scopul făţiş de a provoca dezordini, în vederea destabilizării situaţiei politice şi economice din ţară, dezmembrării teritoriului naţional, opririi cursului dezvoltării socialiste a României. Şi în aceste mo­mente de gravitate deosebită, comuniştii, ţara întreagă, în strînsă unitate în jurul partidului, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, condamnă cu vehemenţă orice încercare de a se atenta la cuceririle revoluţionare dobîndite de poporul nostru, la Integritatea, independenţa şi suveranitatea României socialiste, încărcată de cea mai înaltă răspundere faţă de prezentul şi viitorul patriei şi poporului, chemarea fierbinte adresată de to­varăşul Nicolae Ceauşescu la acţiune hotărîtă, în deplină uni­­tate, pentru apărarea marilor realizări obţinute în anii socialismu­lui, pentru înfăptuirea fermă a programelor adoptate de Con­gresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român a fost primită - aşa cum au arătat vorbitorii — cu maximă responsabilitate în toate oraşele şi satele patriei, în fiecare familie, la fiecare loc de muncă. Milioanele de cetăţeni ai României înţeleg că - aşa cum a subliniat conducătorul partidului şi statului - cel mai bun răs­puns ce poate fi dat acestor încercări ale cercurilor imperialiste de a opri procesul de edificare a socialismului în România, de a ne dezmembra ţara este munca unită, plină de abnegaţie şi devotament a tuturor fiilor acestui pămînt, fără deosebire de naţionalitate, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiţii a planurilor şi programelor de dezvoltare multilaterală a patriei. In moţiuni adoptate de adunări, oamenii muncii din între­prinderile respective se adresează în aceste momente munci­torilor, tuturor oamenilor muncii din municipiul Timişoara să facă totul, strîngîndu-şi rîndurile în jurul partidului nostru comunist, pentru lichidarea grabnică a urmărilor evenimentelor din acest oraş, să dovedească, prin întreaga lor activitate, patriotismul şi devotamentul faţă de cauza socialismului, faţă de cuceririle revoluţionare ale poporului român. Este subliniată, în acelaşi timp, hotărîrea neabătută a mun­citorilor şi specialiştilor de a face totul pentru întărirea unităţii întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru apărarea cuceririlor socia­lismului, a avuţiei naţionale, pentru realizarea exemplară a sar­cinilor pe acest an şi pe întregul cincinal, pentru materializarea grandioaselor obiective stabilite de Congresul al XIV-Iea al partidului, de culmi de progres şi civiliza­ţie“. In numele tovarăşilor săi de muncă, maistrul Vasile Huhulea a demascat campania deşănţată, mincinoasă, organizată din străinătate, cu scopul de a discredita cuceririle poporului român, precum şi încercările de a întoarce ţara înapoi, pe calea depăşită de istorie a capita­lismului, subliniind că toate aceste încercări sunt sortite eşecului. Alţi participanţi la adunare, între care Anton Stroie şi Eca­­terina Radu, secretari adjuncţi ai comitetului de partid pe în­treprindere, au apreciat ca jus­tă, legitimă poziţia pe care s-au situat organele de ordine şi uni­tăţile armatei faţă de atacurile banditeşti ale huliganilor din oraş, socotind că armata a dat dovadă de multă răbdare şi nu a răspuns decit atunci cînd si­tuaţia risca să fie foarte serios afectată. Ei au dat glas voinţei navaliştilor gălăţeni de a-şi uni şi mobiliza eforturile pentru realizarea sarcinilor ce le revin, într-un climat de linişte şi calm, de prevenire cu hotărîre a ori­căror acte de încălcare a legii, ordinii şi disciplinei. In înche­ierea adunării s-a adoptat o mo­ţiune, in care se precizează : „Noi, comuniştii, oamenii muncii de la Şantierul Naval Galaţi, unitate cu vechi tradiţii revoluţionare, înfierăm cu toată fermitatea acţiunea ostilă mani­festată de unele grupuri de la Timişoara, îndreptată împotri­va ordinii noastre socialiste. Ne pronunţăm cu hotărîre îm­potriva tuturor celor care în­cearcă să se amestece în trebu­rile interne ale ţării, să împie­dice drumul nostru de pres­tigioase împliniri ; considerăm că este datoria noastră sacră de a adopta o atitudine intran­sigentă faţă de orice manifes­tare îndreptată spre subminarea socialismului în România, faţă de orice individ sau grupare ostilă care ar încerca să pună în pericol trăinicia orînduirii noastre, să saboteze munca noastră avintată, eroică, să ne denigreze marile izbînzi obţinu­te sub conducerea înţeleaptă a partidului. Poporul român nu a intervenit niciodată în treburile interne ale altor state şi, prin urmare, nu va permite nimănui să se erijeze în „sfătuitor“, sâ se amestece în treburile noastre interne. întregul nostru colectiv este hotărît să facă din fiecare secţie, din fiecare atelier o cetate a muncii paşnice şi a luptei active, să apere chiar cu preţul vieţii valorile pe care le-a creat, marile sale cuceriri revoluţionare. In aceste îm­prejurări ne angajăm să acţio­năm cu Înaltă răspundere şi spirit revoluţionar pentru înde­plinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an şi pe în­tregul cincinal, aceasta consti­tuind de fapt cea mai puternică armă, cea mai viguroasă replică dată tuturor celor care atentea­ză la libertatea, independenţa şi suveranitatea patriei“. „Vom apăra cu orice preţ cuceririle revoluţionare ale poporului nostru“ Cuvîntul energeticienilor din Craiova Energeticienii de la Termo­centrala Işalniţa şi Centrala Electrică de Termoficare Cra­iova II — unităţi energetice de primă mărime ale ţării — au participat aseară la o adunare desfăşurată imediat după audie­rea cuvintării secretarului gene­ral al partidului nostru, to­varăşul Nicolae Ceauşescu, rostită la posturile de radio şi televiziune. Au luat cuvîntul Valeriu Stănculescu, secretarul comitetului de partid de la Termocentrala Işalniţa, Inginer Constantin Ghenea, şeful secţiei termoficare, Marin Popescu, secretarul organizaţiei de partid de la Centrala Electrică de Termoficare Craiova II şi in­giner Vasile Mănescu, directorul tehnic al întreprinderii Electro- 1 centrale Craiova, care au con­damnat cu hotărîre încercările de amestec grosolan în trebu­rile interne ale poporului nos­tru, de destabilizare a situaţiei din România. „înfierăm cu toată puterea acţiunile teroriste de la Timi­şoara, încercările forţelor re­vanşarde şi reacţionare străine de a lovi în unitatea poporului român, de a ne abate de pe calea construirii socialismului cu poporul și pentru popor — arăta in cuvîntul său Valeriu Stănculescu. în numele energe­ticienilor doljeni, declar cu toată tăria, vom transforma, dacă va fi cazul, unitatea noas­tră, nu numai într-o cetate a muncii, cum este în prezent, ci şi într-o cetate de apărare“. „Nu vom precupeţi nici un e­­fort dacă situaţia o va cere, dînd suprema jertfă — aşa cum au făcut-o bunii şi străbunii noştri — pentru apărarea gliei strămoşeşti, a măreţelor înfăp­tuiri din ţara noastră, obţinute de noi, prin munca noastră, prin strădaniile minţii şi braţe­lor noastre ; nimic din ceea ce am înălţat şi am înfăptuit în­ scumpa noastră patrie nu am primit plocon de la nimeni , şi nu vom îngădui, de aceea, nimănui să atenteze la ele“, a spus inginerul Constantin Ghe­nea. In cadrul acestei adunări, a­­firmîndu-se cu putere adeziu­nea totală, cu sufletul şi fapta, la chemarea secretarului gene­ral al partidului, preşedintele Republicii, conducătorul suprem ■al forţelor noastre armate, s-a subliniat hotărîrea tuturor oa­menilor muncii din unitatea respectivă de a veghea fără contenire, clipă de clipă, ceas de ceas la bunul mers al între­gii activităţi productive, de a fi gata în orice clipă să apere unitatea, locul lor de muncă, bunurile lor, in calitate de pro­prietari, producători şi benefi­ciari ai mijloacelor de pro­ducţie. In finalul adunării, partici­panţii, în numele tuturor ener­geticienilor doljeni, au adoptat textul unei moţiuni adresate tovarăşului Nicolae Ceauşescu, în care se arată : „Folosim a­­cest cadru pentru a sublinia încă o dată ataşamentul nostru deplin la întreaga politică in­ternă şi externă a partidului şi ■ statului, hotărîrea ca şi in ac­tualele împrejurări, ca întot­deauna in istoria naţională, să acţionăm strîns uniţi în jurul partidului, al secre­tarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, să facem front comun întregul popor in vederea asigurării dezvoltării economico-sociale, a apărării suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Româ­niei ; orice încercări îndreptate împotriva patriei socialiste se vor lovi de hotărîrea noastră fermă de a apăra libertatea României, cuceririle revoluţio­nare ale poporului. Pretutin­deni, trebuie să se înţeleagă că singura cale de asigurare a unui climat paşnic în Europa­­şi în întreaga lume este cea a colaborării, a recunoaşterii şi respectării rinduielilor interne din fiecare ţară, întemeierea fermă a relaţiilor dintre state pe principiile şi normele una­nim recunoscute ale dreptului internaţional“. Ripostă fermă acţiunilor antisocialiste, antiromâneşti Cuvîntul constructorilor de maşini din Oradea întreprinderea „înfrăţirea“ Oradea. Secţia de prelucrări mecanice. Miercuri, la încheie­rea schimbului al doilea, aici s-au adunat la un miting peste 1000 de muncitori, maiştri, teh­nicieni şi ingineri, pentru a-şi exprima unanima adeziune faţă de poziţia fermă subliniată in cuvîntarea rostită in cursul serii la posturile de radio si tele­viziune de către secretarul ge­neral al partidului, preşedintele Republicii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Condamnind cu tărie încercă­rile cercurilor reacţionare, duş­mănoase, provocatoare, de a atenta la independenţa şi suve­ranitatea patriei, oamenii mun­cii orădeni îşi afirmă hotărîrea de neclintit de a acţiona ne­abătut pentru apărarea cuceri­rilor revoluţionare ale poporu­lui român, pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare eco­­nomico-socială a ţării — a spus în cuvîntul său tovarăşul Gheorghe Groza, prim-secretar al Comitetului Municipal Oradea al P.C.R. La rîndul său, mai­strul Dumitru Danciu a spus : „îmi exprim deplinul acord cu poziţia profund patriotică sub­liniată in cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi condamn cu toată tăria acţiunile teroriste, huliganice, naţiona­­list-iredentiste petrecute la Ti­mişoara. Faptul că ele au fost pregătite din timp de către ele­mente revanşarde, antiromâ­neşti, din afara țării, cu sco­puri ascunse de dezmembrare teritorială a României, de oprire a dezvoltării socialiste a patriei noastre determină ripos­ta noastră fermă, hotărîtă. Unor asemenea manifestări le vom răspunde cu unitatea noas­tră deplină în jurul partidului, al secretarului său general, ca şi pînă acum, cu hotărîrea de a ne realiza exemplar sarcinile ce ne revin“. în cuvîntul său, strungarul Gheorghe Maliţa a afirmat : „In faţa unor mani­festări ostile ţării noastre şi poporului român, socialismu­lui, nu vom admite nici un fel de anarhie, nici o acţiune care contravine legilor, liniştii po­porului nostru. In numele tovarăşilor mei de muncă, al întregului colectiv de la Întreprinderea „înfrăţirea“ Oradea, cerem organelor de justiţie, tuturor organelor de stat, să pedepsească cu toată asprimea, exemplar, pe toţi cei care se fac vinovaţi de acţiu­nile teroriste, antinaţionale, ire­dentiste, pe toţi cei puşi în , slujba agenturilor străine şi implicaţi în manifestări şi inci­dente de huliganism, de dis­trugere a bunurilor şi valorilor create de popor“. Luînd cuvîn­tul, trezorul Nicolae Zuzs a arătat : „Ca om al muncii care lucrez într-o întreprindere pe care am durat-o din temelii cu braţele noastre în anii socialismului, resping cu toată indignarea şi condamn cu toată fermitatea acţiunile provocatoa­re, duşmănoase, ale cercurilor reacţionare. Pentru orice om de bună credinţă, care e pătruns de respect faţă de adevărul isto­ric. Înfăptuirile noastre de azi reprezintă o mărturie vie a su­periorităţii socialismului, a hăr­­­niciei unui popor liber şi stăpin pe destinele sale. Vom face totul pentru ca întregul nostru co­lectiv, în strînsă unitate, să asi­gure buna desfăşurare a între­gii activităţi economice“. Ase­menea gînduri au fost exprima­te şi de către lăcătuşul Sever Coraş. In moţiunea prezentată de maistrul Dumitru Blaga, secre­tarul comitetului de partid din întreprindere, se arată : „Intr-o unitate indestructibilă in jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tova­răşul Nicolae Ceauşescu, respin­gem cu hotărîre orice amestec în treburile interne ale României socialiste. Ne sînt prea scumpe cuceririle revoluţionare pe care le-am obţinut în anii socialis­mului, sub stindardul glorios al partidului unic al clasei munci­toare şi nu vom admite nimă­nui să atenteze la integritatea patriei, la independenţa naţiunii române. Avînd convingerea că faptele exemplare de muncă ex­primă adevăratul patriotism, de­plina adeziune faţă de cauza so­cialismului şi comunismului, vom face totul pentru a apăra cu orice preţ cuceririle revolu­ţionare ale poporului, pentru în­făptuirea măreţelor programe a­­doptate de Congresul al XIV-lea al partidului, pentru ridicarea bunăstării celor ce muncesc şi neîntrerupta dezvoltare econo­­mico-socială a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România“.

Next

/
Miniaturi
Cuprins