Tribuna, martie 1889 (Anul 6, nr. 48-73)

1889-03-01 / nr. 48

Anul VI ABONAMENTELE Pentru Sibiiu: 1 lună 85 cr., 1/4 an 2 fl. 50 cr., 1/3 an 5 fl., 1 an 10 fl. Pentru ducerea la casă cu 15 cr. pe lună mai mult. Pentru monarchie: 1 lună 1 fl. 20 cr., 1/1 an 3 fl. 50 cr., 1/a an 7 fl. 1 an 14 fl. Pentru România și străinătate: 1­ an 10 franci, 1/3 an 20 franci, 1 an 40 franci Abonamentele se fac numai platindu-se înainte. Sibiiu, Mercuri 1/13 Martie 1889 Apare în fiecare zi de lucru ! Nr. 48 INSERTIUNILE­­ Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr, a treia oară 5 cr.; si timbru de 30 cr. ’­­ Redacţia: Str. Iernii 11. — Administraţia: Str. Cisnădiei 3. Se prenumeră şi la poşte şi la librării, în Bucuresci primesce abonamente D. C. Pascu, Str. Lipscani 35. Epistole nefrancate se refusă. — Manuscripte nu se înapoiază." Un m­inăr costă 5 cruceri v. a. sau 15 bani rom. La Abonament lunar pentru Martie st. v. — cu preţurile din capul foii — invită Administraţiunea ziarului „TRIBUNA“. Sibiiu, 28 Februarie st. v. Tot pe coarda cea vechie! Presa guvernamentală din Buda­pesta a anunţat lumii, că între Ro­mâni car’ se mişcă irr­eden­tis­mul! Ear’ motivul, basa faptică, pe care îşi răzima husarii publicistici ai guver­nului insinuarea aceasta, este şi acum tot atât de nimicnică, tot atât de perfidă şi de mincinoasă ca şi de alte ori. Se luăm de pildă pe conducătorul presei maghiaroane guvernamentale, pe „Pester Lloyd“. Intr’una din spirile sale politice publicate în Niul de Du­mineca trecută, acest perciunat lacheu al domnului Coloman Tisza spune ce­titorilor săi, că „Gazeta Transilvaniei“ provoacă pe Români să se m­ișce și ei și să pretindă, ca limba românească să fie respectată în armata comună, ceea­ ce se poate cere pe basa­d­ lui 9. Art. de lege I. din 1807, pe care ’l-a scos la iveală în decursul desbaterilor asupra legii militare contele Albert Apponyi. Mai departe zace perciunatul pa­triot : „în interesul unei asemenea mişcări agi­­tează şi „Tribuna“ din Sibiiu, car’ „Telegra­ful“ din Bucuresci, vorbind într’un articol despre acelaşi obiect, aruncă deja masca de pe faţă şi ţine sus steagul irredentismului ro­mânesc“. Care va se afică, şi „Gazeta Tran­silvaniei“, şi „Tribuna“, şi „Telegraful“ bucurescean agitează pentru unul şi acelaşi lucru, şi deosebirea este numai aceea, că cele două dintâiu, fiindcă apar pe teritorul statului ungar, vorbesc mai cu perdea, mai mascat, precând pe con­fratele din regatul românesc nimica nu-­l reţine de a se da aşa cum este, de a ridica sus steagul irredentismului românesc, în chipul acesta ne presentă pu­blicului maghiar şi alte foi guverna­mentale, între care şi „guvernamentalul de bunăvoe“ „Neues Pester Journal“. Să vedem acum pe ce basă se fac aceste insinuări. Este astăcji în deobşte cunoscut, că parlamentul maghiar prin scandaluri ne mai pomenite a obţinut dela cercurile competente într’ale apărării generale con­cesiunea, ca la examenele de oficeri în reservă ale voluntarilor să li­ se dee tine­rilor voea de a se folosi, dacă nu cu­nosc îndeajuns limba germană, de limba maghiară a statului, respective limba oficială croată. Este cunoscut şi aceea, că proiectul de lege militară, așa cum a fost pre­­sentat dietei ungare și cum a fost primit în consiliul imperial din Viena, dă fie­cărui examinând voea de a se folosi de limba sa maternă sau de altă limbă, pe care o posede mai bine, dacă n’ar fi în stare să-’și formuleze răspunsurile în limba de serviciu a armatei, în limba ger­mană. Noi am accentuat în mai multe rânduri, că această concesiune făcută şo­vinismului intolerant maghiar este o ne­dreptate, care nu se poate motiva cu absolut nimic, decât cu tendențele ma­­ghiarizatoare ale parlamentului maghiar. Și verbând, că acest parlament își mo­tivează pretensiunea sa cu aceea, că o pretinde „naţiunea întreagă“, văitând că toate organele de publicitate, chiar şi cele guvernamentale, vorbiau de o mare agitaţiune, care a cuprins ţeara în contra acestui punct din novela militară, am accentuat, că Românii, care încă fac parte însemnată din ţeara şi din na­ţiunea politică, nu consimt şi nici că pot consimţi cu aceea, ca limba lor să fie desconsiderată şi în armata comună, unde jertfa de sânge a floarei tinerimii lor este într’o formă considerată ca şi a Maghiarilor. Am SUS dai departe, că parlamentul maghiar nu s’ar pută gera într’ această cestiune ca representant al ţerii întregi, dacă ar face şi Românii pe cale legală ceea­ ce Maghiarii au făcut cu atâta gălăgie, dacă s’ar întruni şi ’şi-ar precisa şi ei posiţia faţă cu legea militară. Am aj­is în urmă, că ceea­ ce este drept şi echitabil în ceealaltă parte a monarchiei, trebue să fie drept şi echi­tabil şi la noi, şi că avem datorinţa pa­triotică, de a pretinde şi noi ceea­ ce s’a acordat fraţilor noştri din Bucovina şi celoralalte naţionalităţi austriace, şi a protesta dacă nu ni­ se dă. în acelaşi sens au pledat şi colegii noştri dela „Gazeta Transilvaniei“, în articolul, cu care se ocupă ma­­ghiaronul germano-jidan, ei s’au provo­cat la §. 9 al legii din 1807, citată în dietă de contele Albert Apponyi, publi­cat mai ântâiu în „Sieb. d. Tageblatt“ şi după acesta şi în „Jim’ul nostru, şi au dis în conformitate cu adevărul, că acest­a­ este pe partea noastră, căci în el nu de limba statului, nici de limba oficială este vorba, ci de limba maternă a re­cruţilor, care se pretindea să o sc­e ofi­­cerii şi suboficerii, cărora erau împăr­ţiţi aceştia. Iată irredentismul nostru! Din ati­tudinea serioasă şi patriotică a presei naţionale române, din faptul, că ea a protestat contra nouei nedreptăţi ce se face naţionalităţii române din ţerile co­roanei ungare şi a îndemnat pe Ro­mâni să protesteze şi ei, din împregiu­­rarea, că am cerut să ni-se dee şi nouă ceea­ ce s’a dat în aceeaşi monarchie al­tor naţionalităţi mai puţin numeroase şi mai puţin importante ca noi, îşi iau husarii presei guvernamentale dreptul, de a ne bănui de tendenţe irredentiste, care prin nimic nu le-am manifestat! Ei bine, dar’ atunci de iredenţa română se ţine şi nîifusverul de resboiu din Viena, unde s’a redactat proiectul originar de lege militară, căci noi n’am cerut altceva, decât ceea­ ce acesta de bunăvoe ne-a oferit. Irredentist este a­­tunci însuși guvernul unguresc, care multă vreme a stăruit pentru primirea fără nici o reservă a acestui punct din legea militară, a pus chiar cestiunea de cabinet în faţa lui şi a cedat numai când şovinismul agitat era să-­l cotro­­pească! Tot atât de motivată este şi legă­tura, în care ne pun guvernamentalii cu colegii noştri de la „Telegraful Ro­mân“ din Bucuresci. Aceşti onorabili confraţi fac ceea­ ce fac pe socoteala lor proprie. Pe noi, şi după­ cât ştim noi, pe Românii aus­­tro-ungari puţin îi privesce ce efect au teoriile şi ameninţările lor asupra poli­ticilor maghiari. Poate­ ca pe aceştia câte-odată îi sparie, câte-odată l îngrijesce, dar­ mai des îi îndeamnă să caute urmele mişcării irredentiste de pe hârtia celor dintâiu şi între Românii de aici. Caute cât le place. Tendenţe irredentiste aici nu vor afla între oameni serioşi, şi putem­­fice preste tot nu. Românii noştri sunt oameni cu mult mai cuminte, decât ca să se avente la idei nerealisabile, a căror profesare le-ar spoii numai sufe­rințele. Cine vrea să se convingă, se poate convinge, că adevăr grăim, car’ cei dela „Telegraful Român“ răspundă consci­­enței lor proprii, că bine fac, causa Ro­mânilor o servesc, când dau, dacă în ade­văr dau, politicilor maghiari prilegiul să ne bănuească de tendențe, care nu le avem. Dar, ce atâta vorbă. Este lucru foarte comod pentru presa guvernamen­tală să ne bănuească de legături cu irredentismul și este totodată și foarte lucrativ, mai ales acum în mijlocul des­baterilor asupra legii militare, când gu­vernul şi partidul seu pot spune Ma­ghiarilor, că oposiţia şi cu deosebire contele Apponyi a dat naţionalităţilor prilegiul să-­şi arete pretinsele tendenţe centrifugale şi că numai acest guvern este în stare să le ţină în freu. Căci la urma urmelor numai aceasta voesc husarii guvernamentali să facă plausibil prin bănuirile lor mincinoase. FOIŢA „TRIBUNEI“. Sublocotenentul Iergunoff. De Ivan Turgenich­. Traducere de loan Popovici. i. într’o seară Kusma Wassilievici ne is­torisi earăşi povestea sa. în fiecare lună ne-a povestia cu conscienţiositate, ca cea mai de­­săvîrşită, care noi o ascultam tot cu aceeaşi plăcere, deşi o cunosceam din fir în păr. Particularităţile, dacă îmi este iertat a le numi astfel, răsăriau în obârşia poveştii ca bureţii în giurul tulpinei. Şi fiindcă noi cu­nosceam caracterul prietenului nostru, nu ne cădea cu greu să acoperim omisiunile şi ştir­­biturile. însă acum Kusma Wassilievici e mort, şi nefiind nimenea în lume, care să-şi poată istorisi poveştile, ne-am hotărît a le face cu­noscute obştiei. II. Se întâmplă înainte cu patrufleci de ani, pe timpul când Kusma Vassilievici era încă tinăr...........El însuşi mărturisia despre sine, că pe atunci ar fi fost un păunaş de ficior, cu faţa ca laptele, cu buze vişinii, cu păr creţ şi cu ochi de şerpe...........Noi mi-am cre­zut vorba, deşi din toate aceste nimic nu se observa la el.... şi nu vedeam în Kusma Wassilievici decât un om cu un exterior obicinuit, cu o faţă comună aproape somno­roasă şi cu un trup greoiu şi respingător. Dar’ nu trebue să uităm, că toate frumseţile sunt supuse vremii. Din vremile fuduliei, Kusma Wassilie­vici mai păstra unele semne. Chiar şi la bă­trâneţe purta pantaloni cu sm­oaie, îşi strîngea talia în corset, îşi încreţia părul pe frunte şi îşi ungea musteţele cu o substanţă persiană, care de altmintrelea batea mai mult în roşu, ba batea chiar şi în verde, numai în ne­gru nu. Cu toate aceste Kusma Vassilievici a fost un nobil vrednic de toată stima, deşi la preference“ îi cam plăcea să chiorească în cărţile vecinului; însă aceasta o făcea el mai mult din economie decât din lăcomie, căci nu-’i plăcea să-’şi peardă banii numai aşa fără de rost. Dar’ destul de Kusma Vassilievici, să începem vorba. III. Aşadar, povestea se începe primăvara, în oraşul Nikolaieff, zidit pe atuncia, unde Kusma Vassilievici a fost trimis în afaceri oficioase. Slujba ca sublocotenent la flotă. Stăpânirea şi-a încredinţat, ca unui ofiţer har­nic şi credincios, priveghierea unor clădiri în apă şi din când în când­­i­ se puneau la dis­­posiţie sume însemnate, pe care el, spre mai mare siguranţă, le purta într’o cingătoare sub cămaşă. Şi în fapt Kusma Vassilievici ducea vieaţă harnică, retrasă şi exemplară, cu toate­­că era tânăr. Se feria cu îngrijire de toate faptele nepotrivite, nu prindea cărţile în mână, ba chiar şi societăţile le incungiura, aşa în­cât cei mai domoli dintre soţii sei îl numiau „fecioară“, care cei mai răpiţi îl porecliră „somnorosul“ şi „picior de iepure“. Kusma Vassilievici avea numai un cu­sur: inima îi era atrasă prea mult de partea femeiască. Dar’ şi acestor patimi le punea el frâu şi nici­odată nu s’a lăsat a fi răpit de ele. Seara se culca de vreme, se scula odată cu dimineaţa şi îşi îndeplinia datorinţele cu sfinţenie. Singura lui distracţie era preum­blările de seara pe stradele cele mai înde­părtate, în vieaţa lui n’a cetit nici-o carte, de teamă că sângele­­i­ se va sui în cap, şi în fiecare primăvară lua o beutură particulară în contra prisosinţă sângelui. Kusma Vassilievici du­pă­ ce îşi desbrăca uniforma, o curăţia cu îngrijire, apoi pleca în paşi regulaţi dealungul gardului grădinilor cu pomoroace, se opria des şi minunându-se, de frumseţile naturii, rupea câte o floricică spre aducere aminte, simţindu-se oare­cum mul­ţumit.......... însă cu totul altă plăcere îi umplea su­fletul întâlnind pe „micul Cupido“, adecă pe o drăgălaşă fetiţă de cetăţean, cu braţele goale, pe cap cu o batistă legată sub bărbie, ce se grăbia spre casă, ducând un pachetaş sub­suoară. Şi fiindcă Kusma Vassilievici, după­ cum el însuşi ne-a spus, avea inimă bună, dar’ mo­destă, n'a prins nici­odată vorbă cu „micul Cupido“, ci zimbind se uita lung după dînsul. Apoi scoţând câteva oftate din inimă, plecă spre casă cu aceiaşi paşi regulaţi; cufundat în gânduri, se punea la fereastră, fumând tutun tare dintr’o pipă de spumă, dar dela naşul seu, un inspector de poliţie neamţ. Aşa îi treceau flirele, nici vesel®, nici amare. IV. într’o seară pe amurgite, Kusma Vas­silievici, mergând prin o stradă laterală spre locuinţa sa, aufli îndărătul lui paşi grăbiţi şi vorbe întrerupte de oftări, întorcându-se vărru o fată, aproape de douăfleci de ani, cu faţa de tot plăcută, dar’ spăriată şi plângând. Din toate se vedea, că a lovit-o vre­o nenorocire mare şi neaşteptată. . . . Fugia cum se cade, şi în fugă se poticnia; vorbind cu sine însăşi, gemea şi dădea din mâni. Părul că­lat pe spate­­i­ se despletise, şalul (pe atunci nu erau burnuse şi mantile) îi era prins numai în câteva ace. . . Era îm­brăcată ca o fată de cetățean. Kusma Vassilievici se trase la o parte, însă compătimirea îi învinse frica, și când fata îl ajunse, își duse curtenet mâna la șapcă și o întrebă că d® ce plânge? „Poate“, — frise el punându-­și mâna pe cuțitul de vânat, — „poate ca soldat pot să-’ţi ajut ceva. . .“ Fetiţa stătu pe loc şi în prima clipă nu înţelese bine ce voia dela dînsa, însă după aceea se bucură, că avea prilegiu să-’şi des­carce inima, şi începu să­­i­ se plângă într’o rusească stricată: „O! Doamne, die oficer“, sflise, ea şi lacrimile curgeau şiroaie pe faţa ei plăcută. „Ce nenorocire! D-fleu a’o bată ! Ne-a sărăcit de tot. ... O, Doamne! Bucătăreasa ne-a furat toate, toate. . . Argintăria, casseta, ba chiar şi hainele, şi ciorapii, şi săculeţul pentru împletitul cu ace al mătuşii . . ., car’ într'însul era şi o monedă de 25 de ruble. .. Soli d-ta, în o cutiuţă şi două linguri suflate ... şi blana. . . Oh ! . . Şi eu toate aceste le-am spus dlui inspector de poliţie, dar’ dl inspector de poliţie ’mi-a flis: „Du-te, nu cred eu de aceste, nu vreau să mai aud nimic, nimic . . ., şi d-ta eşti o poamă bună.“ Eu flic: „O! Doamne . . ., dar’ blana! . .“ Bar’ el: „Nimic nu vreau să aud, m’am săturat. . . „Și o astfel de vătămare, die oficer!“ ’Mi-a tjis: „Cară-te. . .“ „Dar' unde să mă duc?“ Și fetița începu earăși să plângă, de cre­deai, că sare cămașa de pe ea, apoi sdrobită se lăsă pe brațul tinerului sublocotenent. REVISTĂ POLITICĂ. Sibiiu, 28 Februarie st. v. Situaţia politică în lăuntru şi în afară. Aducând desbaterile din parlamen­tul maghiar în legătură cu evenimen­tele ce s’au petrecut la graniţele sudice ale monarchiei noastre, „Neues Pester Journal“ îşi termină prim-articolul din numărul seu dela 10 Martie­­. cu ur­mătoarele aprecieri nu tocmai opti­mi­stice : „Dacă mai adaugem la incalculabi­­litatea absolută a stărilor politice in­terne şi urmările posibile, ba chiar pro ■ babile ale schimbărilor ce s’au întâm­plat la graniţele noastre din Sud, tre­bue să recunoascem, că prospectele, cu care ne apropiem de primăvară, sunt de tot posomorite. O politică internă, care­­şi-a gatat sciinţa şi care preste tot nu ştie ce să înceapă, şi o politică ex­ternă, care se basează pe cunoscuta cre­dinţă şi pe constanţa politică a dnului Ristici, ele împreună formează o situa­ţie, care în adevăr nu e potrivită de a ne umple cu o jalnică bizuinţă, începe a dispără speranţa, că actorii acestei situaţii vor fi în stare, prin puterea lor proprie şi pe cale naturală, să des­curce nodul, pe care multe compli­­caţiuni­­l-au înodat de tot, în pre­simţirea penibilă a unor lucruri nesi­gure ce stăpânesce spiritele, opinia pu­blică se concentrează în ideea banală, că lumea îşi va ajuta ea cum va pută, şi în sfîrşit, dacă nu mai este nici un ajutor, va veni, ca şi în dramele an­tice, vre-un deus ex machina, spre a resolva problemul, faţă cu care factorii parlamentari se vor simţi impotenţi. Că deocamdată lumea nu va ieşi din ţîţîni, asta putem să o aşteptăm cu oare­care siguranţă, dar, că situaţia generală se presentează foarte posomorită în toate direcţiunile, acesta e un lucru sigur, de la care opinia publică nu se poate retrage“. între împărtăşirile sale despre ab­dicaţiunea regelui Milan, coresponden­tul vienez al­­z­iarului „Times“ citează următoarele vorbe ale exregelui, pe care acesta le-ar fi spus numitului corespon­dent cu prilegiul unei convorbiri din vara anului 1887 : „Privesce d-ta la soartea tuturor domnitorilor din aceste mici state orien­tale, care se află între Rusia şi Austria. Nici­ unul dintre aceia nu­­şi-a sfîrnit guvernarea în pace. Mihaiu din Sârbia şi Danilo din Montenegro au fost asa­sinaţi, Cuza din România, Gavriil şi Aleco-Paşa din Rumelia­ orientală au fost alungaţi, car’ Alexandru de Bat­tenberg a fost transportat din Bulgaria. Toţi aceştia au fost luaţi de pe tron în momentul când voiau să inaugureze o politică independentă. Eu am făcut tot ce am putut spre a scutura jugul rusesc, dar’ priveste situaţia Sârbiei pe chartă şi întreabă-te însuşi, cum pot eu să încep o politică naţională fără de a veni în colisiune cu Austria?“ Schimbarea de tron în Serbia. Din incidentul schimbării de tron în Serbia, oficiosul rusesc „Le Nord“ asigură, că Rusia aşteaptă de la Ristici urmarea unei „politice în adevăr naţio­nale“ în contrast cu politica, pe care a urmat-o regele Milan. Foaia din ces­­tiune declară mai departe de nebasate toate temerile cu privire la o contur­­bare a păcii. în Mont­e­negro domnesc o mare bucurie din causa abdicaţiunii lui Mi­lan. în catedrala din Cetinie s’a ţinut din acest incident un serviciu dumne- zeesc festiv, car’ Duminecă a fost un dineu de curte la principele Nicolae. Seara multe case au fost iluminate. Din România. Vineria trecută am publicat o te­legramă din Berlin, după care foile berlineze independente, vorbind de ab­­dicaţiunea lui Milan, susţineau, că aceasta e de a se privi drept un succes al Ru­siei şi că acum ar veni rîndul la Ro­­m­ânia. Foaia rusească „N­o v­o i­e Vremi­a“ încă a publicat un articol privitor la România, fecând, că abdica­rea regelui Milan este consecvenţa în­vrăjbirii sale cu Rusia. „După princi­pele de Battenberg este rîndul regelui Milan, şi e cu putinţă, că în curând să fie rîndul regelui Carol al Românie­i“. La aceste „Epoca“, organul gu­vernului din România, răspunde în nu­mărul seu de la 10 Martie următoarele: „Trebue să nădăjduim, că organele ru­­sesci mai automata decât „Novoie Vre­mi­a“ se vor însărcina de a da răspunsul cuvenit articolului în cestiune şi vor îndrepta necuviinţa şi lipsa de tact a organului liberal. în adevăr, nici-un incident de natură a sdrun­­cina bunele noastre relaţiuni cu imperiul ve­cin nu s’a produs, încât să poată autoriza un limbagiu atât de atingător pentru amorul nos­tru propriu naţional. Avem şi voim a ave cu toate puterile fără dinstincţiune relaţiuni deopotrivă cordiale; aceasta însă întru-cât vom fi plătiţi cu reciprocitate de acele puteri şi întru-cât ele sa vor abţine de ori­ce fel de amestesc în afacerile noastre interne, ziarul „Novoie Vremia“, sub cuvânt de a se plânge de o închipuită învrăjbire şi având aerul de a dori, ca Rusia să cultive cu România rela­ţiuni cordiale, caută tocmai a înăspri bunele relaţiuni existente şi a da un nou aliment unei oare­care prese, fără ecou la noi în țeară.

Next