Tribuna, iunie 1889 (Anul 6, nr. 123-147)

1889-06-01 / nr. 123

ariul VI ABONAMENTELE Pentru Sibiiu: 1 lună 85 cr., 1/4 an 2 fl. 50 cr., 1/3 an 5 fl., 1 an 10 fi Pentru ducerea la casă cu 15 cr. pe lună mai mic­ij Pentru monarchie:­­ 1 lună 1 fl. 20 cr., lji an 3 fl. 50 cr., 1/3­­ an 7 fl. 1 an 14 fl. Pentru România și străinătate: 11, an 10 franci, l/a an 20 franci, 1 an 40 franci. Abonamentele se fac numai plătindu-se înainte. Sibiiu, Joi 1/13 Iunie 1889 Apare în fiecare zi de lucru ------------iffni bbbm—1S INSERTIUNILE­­ Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr., a treia oară 5 cr., şi timbru de 30 cr. Redacţia: Str. Iernii 11. — Administraţia: Str. Cisnădiei 3. Se prenumeră şi la poşte şi la librării. în Bucuresci primesce abonamente D. C. Pascu, Str. Lipscani 35. Epistole nefrancate se refusă. — Manuscripte nu se înapoiază. Un număr costă 5 cruceri v. a. sau 15 bani rom. La Abonament lunar pentru Iunie st. v. — cu preţurile din capul foii — invită Administraţiunea ziarului „TRIBUNA“. Sibiiu, 31 Maiu st. v. Perciunatul guvernamental din Bu­dapesta ’şi-a înarmat de sfintele sărbă­tori ale Rusaliilor nasul seu semitic cu nisce ochielari trandafirii, prin care tran­dafiriu ’i­ s’a părut în aceste s zile de săr­bători creştinesci întreg regatul Unga­riei cu toate stările şi făpturile din­­tr’însul. El vede Ungaria mare, tare şi fe­ricită sub înţeleaptă oblăduire a faimo­sului seu stăpân Coloman Tisza. Vede pacea naţională şi politică în lăuntru consolidată şi vede Ungaria sigură contra ori­cărei încercări de sgu­­duire din partea vre­unui curent opus intenţiunilor actualului guvern. Lui nu-­i e frică nici de naţiona­lităţi, nici de confesiuni, nici de reac­­ţiune, nici de antisemitism, nici de agi­taţia opoziţiilor maghiare din parlament, căci este sigur, că firea sănătoasă a po­porului le va respinge pe toate şi va urma plină de recunoscinţă şi mai de­parte pe providenţialul bărbat de stat, care acum de 15 ani cu atâta dibăcie conduce destinele Ungariei. Şi retrând astfel consolidată „pa­cea naţională, politică, socială şi con­fesională“, el află, că e grozav de fru­mos presentul, în care trăesc cetăţenii regatului ungar, şi privesce cu linişte în viitor. Ba în disposiţia lui trandafirie merge de astădată atât de departe, în­cât stai şi te miri, că oare în adevăr „Pester Lloyd“ este acela care vor­­besce! Căci aud­iţi, vedeţi şi miraţi-vă, la ce conclusiune ajunge! Nici mai mult, nici mai puţin, decât la atâta, că în faţa arcadicei stări de lucruri, pe care el a descris-o, sânt utopii, sânt chimere fără noimă a mai voi să înlo­­cuesci deosebirile etnice prin unitatea de limbă sau a le face să dispară, amal­­gamisând totul şi ajungând la unitate în cultură. „Fie“ — încheie acest minunat ar­ticol, — „deosebirea de limbă şi cultură în patria noastră ori­cât de variată, câtă vreme sentimentele patriotice ale diferitelor neamuri se întrunesc într’un singur mănunchiu de radie, nu ne te­mem de viitorul Ungariei, nici de pu­terea ei de resistenţă faţă cu încercă­rile, de care anul viitor abia o va scuti“. Astfel vesteşte guvernamentalul german în z­iua de Rusalii în anul Dom­nului 1889 ! Ei bine, dacă numai pe jumătate ar fi adevărate şi premisele şi conclu­­siunea lui, apoi ar trebui se exclamăm şi noi, — poate pentru ântâia­ dată de­­când trăim cu poporul maghiar pe ace­laşi petec de pământ, — că extra Hun­gariam non est vita! Dacă în aceste timpuri agitate, când conscienţa naţională a popoarelor este atât de trează şi sensibilă pănă la histerie, când pretutindenea în giurul nostru vedem mişcându-se şi afirmân­­du-se fel de fel de curente, între care acela al reacţiunii retrograde nici nu este cel mai periculos, dacă astă­ji, z­e­cem, am fi ajuns la acel punct fericit, ca să putem constata în statul, ai că­rui cetăţeni sântem, domnia păcii pe terenul naţional, confesional, social şi pe toate celelalte terene, apoi am ex­clama şi noi plini de recunoscinţă : ,,Jos cu pălăria şi preaslăviţi şi voi Români­lor pe Coloman Tisza şi ocârmuirea lui fericitoare!“ Şi de­­zece­ ori am Z’cei preaslăvit să fie, dacă această mult dorită pace ar îndemna în sfîrşit pe rasa maghiară şi pe oamenii ei conducători să abandoneze odată idealurile utopice cu „unitatea de limbă şi cultură“ şi cu „statul naţional“. Numai cât amara realitate, trista experienţă a trecutului şi a presentului, atât de lămurit ne spune, că şi premi­sele şi conclusiunile din articolul de Ru­salii al lui „Pester Lloyd“, iubind ade­vărul nu le poţi numi cu alt termin, decât minciună şi care minciună! Minciună este, că naţionalităţile şi confesiunile ar fi împăcate cu actuala stare de lucruri şi cu posiţia ce li­ s’a creat într’însa, minciună este vestirea păcii pe celelalte terene, minciună co­losala mulţumire a „poporului“ cu gu­vernul actual, minciună pretinsa părere a perciunatului, că a venit sfîrşitul ten­­denţelor de amalgamisare şi unificare ale elementelor etnice; cu un cuvânt min­ciună este tot articolul din cap pănă în sfîrşit. Ca să dovedim nimicnicia acestui lanţ de minciuni, debitate cu un tupeu adevărat semitic, ca să reproducem numai cuvintele, prin care menţionatul articol ilustrează pretinsa împăcare a naţiona­lităţilor. „. . . Nu numai elementele şi nu numai puterile externe ne sunt astăzi favorabile, ci şi în lăuntru ne bucurăm de acea pace, care este una dintre condiţiunile de vieaţă ale unui stat alcătuit din diferite elemente etnice şi lim­­bistice şi totodată una dintre cele mai impor­tante garanţii ale viitorului statului nostru, în decursul desbaterii budgetare din urmă s’a lăudat din toate părţile vechia şi tradiţionala concordie a Rutenilor noştri cu elementul al­cătuitor de stat, a ac­tor Ruteni, ai căror cei mai deaproape înrudiţi dela Nord-Ost, se zice că se pregătesc la lupta nimicitoare contra în­tregului apus „putred.“ Şi în săptămâna tre­cută s’a întâmplat, că floarea literaturii noastre contimporane a ţinut o sărbare în onoarea unui poet naţional sârbesc din Ungaria şi a dat prilegiu la o sărbare înălţătoare a înfrăţirii spirituale cu Serbii noştri, şi toate aceste în­tr’un timp, când Şerbilor de dincolo de Sava li­ se atribue intenţiuni ostile tocmai contra noastră. Slovacii din Nord-Vestul patriei noastre au încetat demult a mai fi un element nepaer­­nic, şi lărmuitorii din mijlocul lor ne amintesc numai vorbele lui Goethe, că „este căţelul din grajdul nostru, care voeşte se ne însoţească pretutindenea şi al cărui lătrat dovedesce nu­mai, că noi şedem în şele.“ Şi cu Românii din Sud şi Sud-Est trăim deja în bunişoară pace, şi lucru curios, că aceasta cu atât mai mult, cu cât mai neclare şi mai complicate sunt stările interne în România, în care aju­­tătorii noştri daco-români de mulţi ani au văitat ţeara dorinţelor lor. Şi în sfîrşit, ce se ţine de Iaşii de dincolo de Királyhágó, sun­­tem convinşi, că supărarea lor politică nu va ţine mai mult ca pănă la săvîrşirea reformei administrative, acum inevitabilă, şi că în de­cursul acestui important proces de evoluţiune se va da prilegiul dorit în amândouă părţile, de a complana divergenţele, care şi aşa de­mult nu mai sunt acute, ceea­ ce va face din Iaşi tot atât de entusiasmaţi patrioţi ungari de limbă germană, cum au fost în toate vre­­mile cei din Scepus“. Cine cunoasce numai câtuşi de pu­ţin raporturile interne, vede cât colo, că icoana ce o dă aici organul guver­nului despre situaţiunea naţionalităţilor nemaghiare este o minciună, în care nu ştim ce să admirăm mai mult, tupeul cu care a fost concepută, sau obrăz­­nicia cu care este presentată lumii. Ori­care om în oare­care cunos­­cinţă de causă scie, că şampania beată de scriitorii maghiari în onoarea poetu­lui şerb Ioanovici, pentru­ că acesta a tradus în sârbesce mai multe piese din literatura maghiară, nu însemnează nici decât împăcarea naţiunii sârbesci, care persistă ca şi în trecut întru a-­şi afirma individualitatea sa naţională faţă cu po­­­ litica actuală de maghiarizare. Asemenea soiut este, că nici Ro­mânii, nici Saşii, nici Slovacii, întru nimic nu s’au abătut în privinţa aspi­­raţiunilor lor politice dela atitudinea lor de pănă acum, şi nici nu se vor abate, câtă vreme politicii maghiari vor per­sista prelângă politica lor actuală, care în faptă nu recunoasce aici în Ungaria altă naţionalitate afară de cea maghiară, car’ celorlalte le acordă numai dreptul de a se contopi în aceasta. Minciună este istoria despre împă­carea naţionalităţilor, care nici-când n’au fost mai nemulţumite ca astăiji, şi minciună şi ipocrisie este aerul ce-’şi dă „Pester Lloyd“, ca­ şi­ când lui şi celor de o pânză cu dînsul între naţio­nalităţi nu le trebuesc decât „patrioţi unguri de altă limbă“. Patrioţi reali şi cu tragere de inimă pentru ţerile coroanei Sfântului Ştefan sânt şi au fost în toate vremile fiii na­ţionalităţilor nemaghiare, dar­ cu atâta nu se mulţumesce politica panmaghiară de astă­ji, ci ea este îndreptată direct spre stingerea naţionalităţilor în favo­rul rassei predominante. Ear’ aceasta nu o primesc fiii naţionalităţilor nema­ghiare, ci se luptă cu toată hotărîrea pentru conservarea naţionalităţii lor, ear’ lupta va fi cu atât mai energică, cu cât mai cutezătoare devin din cei în­tâi în­cercările de maghiarizare. Aceasta este starea adevărată a lu­crului în privinţa naţionalităţilor, şi aceasta fiind, mai mult ca de sine în­ţeles este, că tot atâtea minciuni sânt şi vorbele despre temeiul ce se poate pune pe pacea dintre naţionalităţi ca garanţie a viitorului în vederea încer­cărilor, care­­facem şi noi că aşteaptă patria comună în timpuri sole­ne­eu cât de apropiate. Cam tot acelaşi temei­u se poate pune şi pe pacea confesională şi so­cială şi pe toate pretinsele succese ale guvernării dlui Tisza, căruia supusul seu slujitor atâtea merite’îi atribue în­tru fericirea Ungariei. Căci adevăratul adevăr este, că prelângă nemulţumirea naţionalităţilor, Ungaria mai este bântuită şi de deca­denţa economică, de efectele administra­ţiei păcătoase şi de corupţiune şi de­­moralizare pe toate terenele şi în toate păturile poporaţiunii. Această posomorită stare de lucruri îşi va avea efectele sale nedorite mai cu­rând sau mai tânjiu, dar­ mai ales în caşul, când echilibrul intereselor inter­naţionale va ave să fie restabilit prin evenimente sângeroase. Ear’ pentru o asemenea eventuali­tate este bine, ca nici duşmanii, nici aliaţii noştri să nu afle adevăratul ade­văr şi să nu cunoască slăbiciunile noastre. Cei dintâiu pentru­ ca să nu tragă folos din ele, ear’ cei din urmă pentru­ ca în ochii lor să nu scadă va­loarea ajutorului, la care au să conteze din partea noastră. Şi de aceea înţelegem, că minciu­nile despre fericirea şi mulţumirea Un­gariei s’au debitat tocmai în organul german al guvernului, care are me­nirea să informeze străinătatea des­pre stările de lucruri dela noi. Numai cât durere, în vremea scep­tică de astăzi nici prietenii, nici duş­manii nu-­şi iau informaţiunile din cătare de ale fondurilor de disposiţiuni. FOIŢA „TRIBUNEI". Palide rose... Palide rose­’ţi alegi din grămada de flori, Palide gânduri prin minte îţi trec ca fiori. Chip neuitat, şi totuşi uitat ani întregi. Par’că încerci din fărîmi de-amintiri să închiegi. Tinăra faţă frumoasă şi vie era . . . Braţul vînjos în braţe ce bine strîngea . . . Ochii cei blânzi şi totuşi atât de ’nfocaţi . . . Fost-au de-atunci oare alţii aşa minunaţi ? ... Mâna prin părul buclat şi ca noaptea de ’nchis Blând să ’ţi-o treci... fără seamăn de dulcele vis! . . . Buzele roşii ce ş’astăzji te ard în visări . . . Fost-au de-atuncia pe lume aşa sărutări? . . . Nalt ca un paltin ... pe umerii laţi capu ’n sus . . . Prinţ şi poet, ah, şi numai iubirii supus . . . Ca printr’o ceaţă aşa-’l vecji nainte-’ţi aici. — Numai, femeie, prin minte nu-’ţi trece să-’i­­Jici: — Neagră de roşie roşă, e tinăr frumos, Neagr’a fost soartea ce ’n calea­’mi fatală te-a scos! Unde sânt roşele roşii ca buzele lui ? . . . Palide rose îţi place la sim­­’ţi că pui! Al. I. H. într’un mod atât de vrednic de compătimit. Dăm aici câteva scrii amănunte despre starea sănătăţii lui. Un prieten al poetului, care ’l-a cercetat, scrie despre Eminescu în „Ara­­ţionalul” următoarele: * * * ’L-am văc­ut. Şi fără voe ’mi-au venit în minte ver­surile lui: Şi prin gându-’mi trece vântul, Capu-’mi arde pustiit, Aspru, rece, sună cântul Cel etern neisprăvit. Unde-’s şirurile clare ? Din vieaţă-’mi să le spun? Ah! organele-’s sfarmate Şi măiestrul . . . e nebun! Eminescu, cea mai mare glorie literară a neamului nostru, sfîrşesce vieaţa-’i de mise­­rii în casa de nebuni. Acela care a îndrumat poesia româ­nească pe cărări necunoscute pănă atunci; acela care a legat forma cea mai artistică cu fondul cel mai adânc; acela care în adevăr a făcut o şcoală ce nici-când nu va peri, şi care domnesce astăzi ori­unde e talentul, — se stînge par’că nici nu ar fi fost, uitat de toţi, de neamuri şi de prieteni, de întreaga tinerime, care printr’însul s’a născut morali­­cesce.* # * Cum m’a văitat, m’a recunoscut, ’mi-a zis pe nume şi m’a îmbrăţişeat. Nenorocitul poet are, par’că clipe de lu­ciditate, care însă imediat dispar, lăsând loc unei incoherenţe spăimântătoare. „Ah! Ia uită-te, cum seamănă Pasteur cu Maiorescu! Şi tu seameni“, îmi spuse mie, „seameni cu Kant! Bietul Kant, mare om ! Am învăţat la el, la Heidelberg... Te rog să-­mi aduci toate volumele lui... Eu seamăn cu Schiller şi cu Faust al lui Goethe. Am să mă sinucid!... Aşa a făcut şi Hamlet!... Mare om e Shakespeare ! Ce tragedian!... Dar’ Kant!... Kant!... Unde mai găsesci un Kant!... A murit la 1885!... Am să mă duc să-’l văd la Heidelberg!... Am să vor­besc cu el!... Da, am să mă sinucid şi eu la Hamlet!... Am să-’mi prefac vieaţa în nimic şi sângele nu vin de Drăgăşani!. .. Să mor!... Şi apoi... cu vinul să mă vindec!... Ce mare om e Kant!...“ Cam aceste sunt cuvintele lui. Şi iarăşi fuma, 4*c®n£I: „Ţigara e cel mai bun iad!“ Şi scrie, scrie mereu, fără intrerumpere, pe ori­ce petec de hârtie. Pomenesce mereu de limba arabă, de limbile slave, de limba sanscrită, toate însă fără nici un şir. Apoi începe a recita versuri din Omer, din Oraţiu, din Virgil, şi în urmă spune cu­vinte fără nici un înţeles, dar­ cu un ritm perfect, cu voce cadenţată, gravă, pătrun­zătoare. Şi iarăşi cade pe gânduri, mai mult rupe ţigările decât le fumează, scrie, scrie ne­contenit litere fără nici un rost, cuvinte, din care cea mai mare parte sunt: Kant, limba sanscrită, limba arabă. * * * Boala lui e incurabilă. Astăzi nu mai e nici o nădejde de vindecat. „Ce curios lucru!“ îmi spunea domnul Dr. Sutzu, care­’l îngrijesce, „toţi poeţii cei mari ai ţerii sunt loviţi de boala aceasta. Eliade, Bolintineanu, Gr. Alexandrescu, toţi au fost victimele ei.. . Dar’ e positiv, că bietul Emi­nescu e victima unei prea mari frământări in­telectuale. Astăzi, când e nebun, şi tot se vede într’însul cât a cetit. „Dacă nu va muri de vre-o boală acci­dentală, de o pneumonie sau cine ştie de ce alta, apoi are să se sfîrşească printr’un ramolis­ment total. Din ce în ce perde memoria, ideile îi devin confuse, aşa că deja nu-’şi mai aduce aminte de fapte mai recente. Incohe­­renţa în vorbă dovedesce, că o parte a cree­­rului e deja în stare de ramolisment, şi această boală progresând, va veni o vreme, când nu-’şi va mai aduce aminte de nimic, nu va mai ave nici o idee, absolut nici una.“ » » * Aceea ce însă este întristător, e că ni­menea nu se gândesce la dînsul. Camera ’i-a votat o pensiune de 250 fr. pe lună, dar’ acea pensiune n’a ridicat-o nimenea pănă acum, căci nimenea nu s’a dus la tribunal ca să ceară autorisaţiunea. De aproape patru luni, nenorocitul se gă­­sesce în casa de sănătate a dlui Dr. Sutzu. Se scie, că acest institut este privat. Redacţiunea „României Libere“ a făgăduit,­­ că va avă grija chieltuelilor, dar’ până azi dl Dr. Sutzu n’a primit nici un ban. Toate chieltuelile lui le poartă dl Dr. Sutzu, care nu seim pănă unde va mai pute împinge această generositate, pentru care toţi oamenii cu simţire trebue să-­i mulţumească. * * * Un alt Ziar din Bucuresci, „Universul“, scrie : Un confrate a făcut o visită la spitalul doctorului Sutzu, ca să se informeze de starea marelui şi nenorocitului poet Eminescu. Iată ce ne relatează el: „La spital suntem introduşi în cabinetul doctorului Sutzu, şi după Zec® minute sosesce Eminescu însoţit de supraveghietorul seu. „Eminescu ni­ s’a părut excesiv de slab; obrajii îi sânt afundaţi şi pare şi mai slab, pentru­ că ’i­ s’a ras barba la spital; ochii îi sânt rătăciţi. „A schimbat cu noi mai multe vorbe şi a început a ne recita din autori grecesci şi latinesci. „Nenorocitul poet arătă multă recunos­cinţă doctorului Sutzu, care­’l caută. „S’a arătat foarte fericit, că a primit vi­­sita câtorva prieteni, ale căror numea le-a spus. „Eminescu se ocupă toată Ziua cu scriere de manuscrise fără nici un înţeles; pretinde că sânt traduceri din Homer, din Tacit şi din Cicero. „Marea sa preocupaţie preste c‘ este să adune tot ce găsesce, funduri de cutii de chibrituri, bucăţele de lemn etc., toate aceste lucruri mici sânt pentru dînsul bani, galbini; după­ ce-­şi umple cu dînsele buzunarele, cere să vadă pe doctor, le numără bucată de leu- Sănătatea lui Eminescu. Piarele de preste munţi ne aduc scrii tot mai triste despre sănătatea poetului Emi­nescu. Acest talent uriaş îşi sfîrşesce vieaţa Nr. 123 Egali în faţa legii. Erau în antica Eladă un fel de oameni, filosofi se­­fbceau ei şi dascăli, a căror profe­siune, destul de productivă după vremuri, era să înveţe pe oameni a spune minciuni îmbră­cate în forma adevărului. Pe strade şi în pieţe ei erau admiraţia mulţimii de gură-cască, ama­toare atunci, ca şi în vremurile noastre, de pişicherlicuri, şi exasperarea adevăraţilor filo­sofi, dascăli ai adevărului şi ai dreptei cu­getări. De atunci e multă vreme; de această plagă însă omenirea nu s’a scăpat; această boală a cugetării înfloresce şi în veacul al 19-lea; Tarsimachi, Protagori, Callikh­i răsar şi profesează (zilnic în mijlocul nostru. Pentru acest soiu de oameni adevă­rul e fleac; aparenţa adevărului e totul. Cu acest cuvânt de ordine şi cu puţină dibă­cie ei reuşesc, din nenorocire prea adese­ori, să ducă în rătăcire spirite mai slabe, mai le­neşe, şi-­şi asigură astfel în discuţiuni suc­cese ... . . . Din nenorocire însă succese mo­mentane, trecătoare, care se spulberă ca ori­ce minciună la cea mai mică suflare a adevă­rului. Dreapta judecată a multor oameni poate fi sedusă, dar­ nici­odată nu sufere multă vreme jugul minciunii. Oameni din această școală sunt şi cei care au născocit sofismul, de care vrem să ne ocupăm aci. Că adecă nimenea în statul ungar n’are dreptul să fie nemulţumit, căci toţi sunt egali în faţa legii. Iată o trasă, care la prima aurire şi mai ales asupra unor oameni, care nu prea au habar de referinţele interne ale noastre sau le cu­nosc numai din scrieri maghiare, poate să aibă efectul dorit de sofiştii noştri.

Next