Viața, mai 1941 (Anul 1, nr. 31-61)

1941-05-01 / nr. 31

m A 1 I^I mm -SfÄ« ■ *▼* ^ H|§g J01 j MAI 1941 !I^«s..^iPr WBUBBm - ■Mm m mâ ZIARUL DE DIPIINtAIA AL I U I UkUR GETA TEN! LOR "— ----- ■, 1 Sîr? pograa Redacția, administrația ți BUCUREȘT St. Ing. Andhel San­grr Ip. 2 1­•"•",•■ ••■«•“ i iss „„iWiffrLA Proprietar! ”EWNESCtr & Arl DIRECTOR: I"DPR DBS ami­a taxa plătită în numerar Comi. aD rob. șase luni ------ 380 b­i I instituia iei zooe Înscris la Trib. Ilfov No. 55-941 I] - 1 ÎL­I %# i 11 gjrȘ& MlZ. ST» re Hr“ MM. Sf%8 H­m Dir. gen. P. T. T. No. 20514-941 dn an - - - 750 lei | un an NI _____MB­W 1 ^0 o » TME —g­M­m Baa 1 i­­­mm i ■mn in sx^smmimmoa mmmmm Hmmmmm*^^ bi-BKrCffrefl pios afro s G s­o î o p­a­8 o s­o * o îo­i"p­a­tt­i­a JD# O i O. IN ANGLIA libioiaibac >f1C3«6«CDSofflo*cr>81­­4 OR­II SE VA PRODUCE IA MOSHEimil­IA CARE TUNURILE GRELE DE PE COASTA FRANȚEI ^^■IBIONDRA VOR BOMBARDA DE LA „DICKE BERTHA“ LA TUNURILE CU PROECTILE STRATOSFERICE 4­­11 E PROBABILA BOMBARDAREA DE LA 160 KM. Impetuoasele atacuri aeriene, destăi­­țui­te de aviația germană împotriva Londrei, au atins punctul culminant. Grație «celei mai tăioase săbii a Rei­­chului» , astfel precum a denumit Mareșalul Reichului Hermann Goering aviația germană — se contribue e­­fectiv la amplificarea acțiunii care țin­tește la doborîrea barajului de fortifi­cații al Londrei și capitularea metro­polei engleze. P’e lângă nepraznica și extrem de violenta acțiune aeriană — telegramele tic au precizat că asupra Londrei s'au anuual peste 5 milioane de kilograme de bombe, ceea ce const­tue chiar pen­ațiai s’au prelungit distantele de un­gere? Cele dintâi, care au realizat­­ra­geri la distante mari, sunt canonierele marinei In 1904—1905, are loc conflictul în­tre Rusia și Japonia; victoria navală de la Tsouh­ima, câștigată de flota mi­­kadoului asupra flotei Țarului, va de­termina începutul; cei doui adversari au tras la distante variind între 0000 și 9IKK­ de metri Zeci de ani mai târziu, în lupta de la Dogger Bank, când intră în acțiune crucișătoarele de război germane și bri­tanice, se deschide focul la 15.000 de metri; deasemeni regăsim bătălia ma­ximă în lupta de la Yutland, optspreze­ce luni mai târziu, dar învățătura pe care o dobândim este că s’ar fi putut trage de mult mai departe și într’ade­­văr s’au început modificări în vederea acestui scop. In lupta de la La Platta (Decembrie 1959), primele lovituri de tun schim­­bate între «Admiral Graf Spee» și cru­cișătoarele britanice, «Exeter», «Ajax», și «Achilles», erau la o distanță de 26.000 metri Prima, condiție : o ma­­re viteză inițială. In timpul războiului mondial, ger­manii instalară la Predikboom, în Bel­gia, tunul de 380 mm încărcat să tra­gă asupra Dunkerque-ului, situat în liniile franceze. Francezii dispuneau de un buton electric pe care apăsau de câte ori vedeau lumina în clipa lansării obuzului; o sonerie răși­na la Dunkerque, anunțând locuitorii să intre în adăposturi. Aveau timp un mi­tru aviația germană o performanță se urmărește cu ajutorul tirului arti­leriei obținerea acelorași strălucite și decisive rezultate, consacrate termină­rii victorioase a războiului. Ziariștii străini cari­­ au avut ocazia să urmărească deja o anumită distan­ță violentele atacuri ale artileriei gre­­mane situate pe coasta de nord a Fran­ței ca și replicele prompte și susținute date de artileria engleză au afirmat că s'au dat lupte extrem de interesante și prezentând caracteristici noui evoluția teh­nicei armamentului pentru mo­di­m­ent, atât cât era durata parcursă de proectil, între Predikboom și Dun­kerque Ia sfârșit, celebrul tun de mare ca­libru „Dicke Bertha” care trăgea asu­pra Parisului în 1919, era instalat la vre-o 120 km. De aceea nu trebue să pară neverosimil proectul de a bom­barda Londra cu tunuri de pe coaste franceză la 140 km. Se menționează categoric faptul că numai anumite tunuri de calibre excep­ționale sunt special construite pentru a trage la o distanță atât de mare. Trimiterea proectilului la asemenea distanțe necesită să i se dea la plecare o mare energie ceea ce înseamnă pentru un proectil de un anumit calibru, o mare viteză inițială­ este primei condiție. Ea prezintă pentru, teh­nicier săi mici difi­cultăți. Pentru ca proerAul să pără­sească piesa intr’o minteză trebuu ca tubul tunului să s­talul din care capabil de a suporta presiuni din ît in ce mai puternice Londra nu poate fi la adăpost de bombarda­­rea de pe coasta Fran­ței. Deși s-ar părea curios, de executa­rea tirului trebue să se țină seamă și de factorul timp. Meteorologii au fost cei mai buni auxiliari în această chestiune. Studiile lor asupra atmosferii au atras atenția asupra puterii de rezistență pe care ea o opune proectilului când acesta a­­tinge altitudini mari. Presiunea atmos­­ferii diminuează rapid pe măsură ce proectilul se înalță. La 5500 metri nu mai este decât ju­mătate din presiunea de la nivelul so­lului și la 28.400 metri, ea este redusă Tun german de mare calibru insta­lat pe coastele Canalului Mânecii la o zecime. Ori­ce înălțime maximă poate atinge astfel proectilele tunuri­lor? Fără să intrăm în detaliul calculelor putem preciza că obuzul atinge 10 km. și mai mult. Se citează exemplul unui tun ame­rican de calibru 20 cm, al cărui proec­til se ridică la 5000 m, aproximativ la o distanță de 25.000 metri și la 10.000 la o distanță de 50.000 metri. Rezisten­ța aerului este diferită în cele două cazuri. Un document german publicat înainte de război, redă tunurilor de 406 mm. are capacitățile diverselor marine, toate sunt cuprinse între 42 și 65 km. Se înțelege ușor că dacă se mărește viteza inițială aceste capaci­tăți vor crește și ele, iar capitala im­­­perii.Aur britanic nu poate fi la adă­post față de un bombardament efectuat de pe coasta franceză. Sabia cea mai tăioasă a germaniei. Cunoscând aceste amănunte teh­ni­­ce, esențiale pentru clarificarea proble­mei, se pune întrebarea cum se reglea­ză tragerea pe o distanță mare? Un proectil lansat de un tun trăgând la 100 de km, va trasa în aer o traec­­torie asemănătoare aceleia pe care o putem observa când aruncăm o min­ge de tennis cu mâna, și traversează diverse curente de aer (Continuare« î»i pap. 7-a Trageri de artilerie de la distanțe enorme lung, m­ai me­ tuu german de mare calibru Frodița Draaeil. Reglementarea salutului ce tre­bue dat Drapelului Țării, depășește cadrul măsurilor impuse de rândueli efemere, încadrând într’o discipliniî unitară și estetică, un respect care pornește din suflete, puternic mani­festat și simțit de Românii de pre­tutindeni. Simbolul național sub a cărui pari­ză ni s’au înfăptuit idealurile, păs­trează veșnicia uniurilor românești eternizând jertfele mereu prezente, oricând vor flutura culorile chemă­rii Patriei. De pe câmpurile luptelor în care S-au apărat cu încleștarea epopeică a supremelor jertfe—sute de mii de eroi murind cu gândurile ultime prinse în mătasea sub ale cărei fal­duri plecaseră să învingă — stin­dardul nostru a adunat mereu în jurul lui, pe toți fiii Neamului al că­rui veșnic simbol este. L-au apărat străbunii și l-au pur­tat victorios pe câmpurile crâncene­lor bătălii, legând de el aspirațiile noastre și transmițându-ne fiorul măreției jertfelor, în fâlfâirea săr­bătorească a culorilor la a căror a­­pariție — cu toții — am simțit elec­­trizarea sublimei frumuseți. Țara este acolo unde i este Drape­lul De veacuri așa a fost și peste veacuri așa va rămâne statornicit a­devărul acesta pe care ei l-au trans­mis străbunii. In timp de pace, Drapelul nu este purtat ca o simpla podoabă, fiindcă Indiferent de loc, prezența lui im­­pune acea neclintire pioasă, trans­m­isă tuturor celor cari dau cu ochii de pânza care reprezintă simbolul neamului Credincioșii cinstesc altarele și i­­coaițele rămânând smeriți in fața lor, cu sufletul înfiorat de­ o misti­că reculegere. Icoană tot atât­­ de sfântă. Drapelul are pentru fiecare sfințenia odoarelor din biserici și măreția forțelor jertfelor care sta­tornicesc dreptatea. El flutură peste Țară și întregul neam vibrează sub faldurile lui. Istoria cu marile ei pagini de glo­rie, s’a scris mereu sub ocrotirea a­­cestui simbol al pornirilor colective cari și-au înnobilat cadența hotărî­toare, încolonându-se în marș birui­tor, sub stindardul victorios. Reglementând salutul ce trebue dat Drapelului Țării, Conducătorul cere tuturor, următoarele: «La trecerea Drapelului Țării în­soțit de un detașament de trupă sau numai de gardă, trecătorii trebue să se oprească și să facă front cu fața la drapel: bărbații vor sta descope­riți Toți trecătorii sunt obligați să rămână in această poziție până când garda cu drapelul va fi trecută. Front la Drapel!.. Trecerea lui, a­­d­uce pasului nostru o înviorare nouă, iar ochilor obosiți de cenușiul pei­­saj citadin, prospețimea zărilor la care se avântă pajurele... Și cum am putea rămâne cu rân­­durile desfânate și strâmbe, în fața culorilor pe care citim ea nu­,"" “ tr’o carte destinul și certitu­dinea permanentei Neamu­lui ? V a­j&aceătmmar: Pacs. 2 Cronica dramatică: «Negustorul de îlu­­zii»r Pag. 3 Caracterul etno­grafic românesc al populației dintre Morava și Timoc. Pag. A Mare mișcare în magistratură. Pag. 5 Condamnarea la moarte a asasinu­lui David Schwarts Pag. 6 De ce nu avem ali­mente de primă necesitate Pag, 1 Ultime telegrame externe SERIOS AVERTISMENT VECINA GERMANIEI ȘI ITALIEI SS IRMA SSMTAHINTE DIN BERLIN 29 (Rador).— «Ber­liner Boersenzeitung» cere, sub­ semnătura lui Megerle, Elve­ției să tragă învățăminte din catastrofa Iugoslaviei și să-și dea seama unde se ajunge a­­tunci când există un contrast primejdios între politica ex­ternă a guvernului și aceea a presei și a opiniei publice. Ziarul arată apoi că ziare însem­nate, partide și unele persoane con­tinuă să ia partea dușmanilor Ger­maniei și să provoace Reichul. Ina­micii Germaniei sunt glorificați, iar prietenii ei sunt persecutați. Ast­fel, s-a deslănțuit o teroare morală împotriva ziariștilor elvețieni, cari au fost de curând oaspeții Reichu­­lui și cari sunt numiți «pelerini în Germania». Ziarul învinuește în deosebi pe profesorul K­arl Barth, un emigrant BERLIN, 29 (Rador). In cercurile politice din Berlin se declară că dis­cursul colonelului elvețian Frey, pronunțat acum câ­teva zile la o întrunire a cercului de studii a parti­delor politice din Berna și care era în mod net în­dreptat împotriva Germa­niei și Italiei este simpto­matic, prin faptul că ANI­care sub pretext de activitate teo­logică, face în toată Elveția pro­pagandă împ­otriva Germaniei în fața unor săli pline. Atitudinea lui Barth față de Germania fiind cu­noscută, este inutil a mai vorbi de neutralitatea presei elvețiene. Ziarul arată apoi că în nicio re­giune un stat nu-și poate permite un asemenea lux Lucrurile au devenit atât de insuportabile în­cât nu se mai poate face o deosebire într*e atitu­dinea corectă a guvernu­lui și manifestările opi­niei publice, căci pentru în­tre­ga Elveție se aplică ceea ce Bismark a spus despre geamuri că ele sunt sparte de line, S* sunt plătite scump de toți. UNITE CERCURI ȚINTESC DIN TOATE PUTERILE LOR, SA CREEZE O STA­RE DE OSTILITATE IN­TRE ELVEȚIA ȘI CELE DOUA MARI VECINE ALE SALE, In legătură cu acest fapt se citează la Berlin arti­co­lul doctorului Meyerle a­­părut azi în «Berliner Boersenzeitung» și care dă utn avertisment bine pro­nunțat Elveției« LA WILIIELMSTR iSSE SE DECLARA CA ACEST ARTICOL ESTE PE DE­ BERLIN 29 (Rador). — Se află astăzi la Wilhelmstrasse că delimi­tarea teritoriului guvernatorului ci­vil italian în Muntenegru, intră în cadrul măsurilor ce pot mai bine fi calificate prin expresia de «Regio­MOSCOVA, 29 (Rador). - D. Cehanosov, ambasado­rul Uniunei Sovietelor la BERNA 29 (Rador). — Corespon­dentul Agenției Ștefani transmite următoarele: Comunicatul cartierului general al generalului Cunninghan sublinia­ză rezistența înverșunată dela Bes­­ O­N­CTICI ILYtlu­] INVITATA IUGOSLAVIEI PLIN JUSTIFICAT ȘI CA EL TREBUE SA ATRAGA ATENȚIA PRESEI ELVE­­ȚIENE. mentare provizorie». In tot cazul această măsură nu în­­semnează că este vorba de o delimi­tare definitivă a statului muntene­­grean Berlin, a sosit Marți /« Mos­­cova, pentru a lua parte la serbările de 1 Mar­­tie și vitejia vânătorilor de munte italieni și a bersalierilor, adăugând că Ducele de Aosta mai dispune în­că de importante unități de trupe care au ocupat Gondar și Djima, un­de ele rezistă admirabil. Permanentă stare de ostilitate intre Elveția și vecinele sale statn mitiitetic frican nu a fost delimitat definitiv Ambasadorul sovietic în Germania a sosit la Moscova Trupele Ducelui de üosta rezistă eroic în Abisinia

Next