Világirodalmi lexikon 2. Cam–E (1972)

C (folytatás) - Capus, Alfred - Car, Marko - Caracostea, Dumitru - Caragiale, Ion Luca

57 CARAS Capus [képű­], Alfréd (Aix-en-Provance 1858. nov. 25.—Neuilly-sur-Seine, 1922. nov. 1.), francia író. Több lap (Le Gaulois, Le Figaro, L'Écho de Paris stb.) munka­társa. Néhány regénye után (Les honnétes gens, 'Egyszerű emberek', 1878; Qui perd gagne, 'Az nyer, aki veszít', 1890; Années d'aventures, 'Kalandos évek', 1895) a szín­pad felé fordult, és a mosolygó optimiz­musáéval, felszínes, de csillogó dialó­gusaival, mozgalmasságával hosszú éve­ken át Párizs egyik legdivatosabb szín­padi szerzője volt.­­ Főbb színművei: La bourse ou la vie (1900; Bálint D., Pénzt vagy életet, Vígszínház, 1901. ápr. 18.); La reine (1901: Bálint D., A szerencse, 1901. dec. 28. Nemzeti Színház); Les maris de Léontine (1901: Malonyay D., Leontine férjei, Vígszínház, 1901. nov. 27.); Les deux écoles (1902: Salgó E., Két iskola, Magyar Színház, 1908. febr. 29.); Notre jeunesse (1904: Kürthy E., Ifjúságunk, 1904); Monsieur Piégeois (1905); Les pas­sageres ('Az utasok', 1906); Les deux hom­mes (1908: Révész F., A két férfi, Nemzeti Színház, 1909. febr. 26.); L'oiseau blessé (1908: Adorján A., A nyílsebzette madár, 1912); Un ange ('Egy angyal', 1909); L'aventurier (1900; Salgó E., A kalandor, 1911); Hélène Ardouin (1913); La tra­versée ('Az átkelés', 1920). Számos elbe­szélése jelent meg magyarul a Pesti Naplóban 1903 és 1915 között, valamint a Világban 1910 és 1913 között. ( Ma­gyarul még: Mulatságos történetek (elb.­ek, Farkas E., 1905).­­ írod.: Ambrus Z.: Színházi esték (1914). Car, Marko (Herceg-Novi, 1859. aug. 30.—Belgrád, 1953. nov. 1.): szerb esszén­ő. Sokoldalú irodalomtudományi és kritikusi tevékenységet fejtett ki. A Szerb Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Eklektikus, idealista eszmék­kel vegyített impresszionista esszéket írt. Fordított franciából és olaszból.­­ Főbb művei: Moje simpatije ('Szimpá­tiáim', esszék, 1895 — 1913); Esteticka pisma ('Esztétikai levelek', 1920); Ogledi i predavanja ('Tanulmányok és előadások', 1931).­­­­rod.: J. Skerlic: M. Car (Pisci i knjige, 2. köt., 1955). Bosko Novakovic Caracostea, [kárákosztea], Dumitru (Slatina, 1879. márc. 10.—Bukarest, 1964. jún. 2.): román irodalomtörténész, kri­tikus. Bécsben végzett, W. Meyer-Lübke tanítványa volt. A bukaresti egyetem professzora a Viata noua c. folyóirat kritikusa volt. Kritikáiban a szimboliz­mus híve. Az irodalomkritika elméleti megalapozása érdekében összehasonlító irodalomtörténeti módszerek alkalmazá­sával kutatta az irodalmi alkotás folyama­tát s a nyelv kifejező erejének kérdéseit. Folklórkutatásai is jelentősek.­­ Főbb művei: Izvoarele poemei ,,Luceafarul" ('»Az esthajnalcsillag« c. poéma forrásai', 1926); Personalitatea lui M. Eminescu ('Eminescu személyisége', 1929); Arta cuvintului la Eminescu ('A szó művészete Eminescunál', 1939); Critice ('Kritikák', 1944); Poezia traditionala romána ('A ha­gyományos román költészet' 1969). Aurel_ Martin Caragiale [Kárádzsále], Ion Luca (Haimanale, 1852. jan. 30.—Berlin, 1912. jún. 9.): román drámaíró, novellista, publicista, költő. C. Caragiali unoka­öccse, M. I. Caragiale román költő, író és L. I. Caragiale román író apja. 1867-ben érettségizett Ploiesti-ben, majd 1870-ig a bukaresti színművészeti konzer­vatórium hallgatója volt. Bizonytalan anyagi helyzetén, amin megjelenő mun­kái sem tudtak kielégítő módon változ­tatni, a legkülönbözőbb alkalmi munkák­kal, rövid életű szerződésekkel próbált segíteni. Volt korrektor, házitanító, tisztviselő, közíró, szerkesztő, több színművet fordított románra, 1888 — 1889-ben a román színházak főigazgató­jaként tevékenykedett, később vasúti vendéglőt bérelt, majd sörözőt nyitott Bukarestben. Rövid ideig tagja volt a Junimea konzervatív irodalmi társaság­nak. 1902-ben plágiumpert indítottak ellene azzal a váddal, hogy Nápasta c. tragédiáját egy Kemény István nevű magyar írótól lopta; a per folyamán be­bizonyosodott, hogy a vád alaptalan, Kemény István koholt személy. Ellen­ségei erre úgy módosították vádjukat, hogy egy Tolsztv­-drámát plagizált. 1904-ben emigrált és Berlinben telepedett le. Többé nem tért vissza hazájába.­­ Első írásai — karcolatok és versek — 1873-ban jelentek meg a Ghimpele c. humorista lapban. A színpadon először az O noapte furtunoasa (1879, Dáné T., Viharos éj­szaka, 1952) c. vígjátékkal jelentkezett. Ebben a darabjában bőven merít a francia bohózat esemény- és kelléktárá­ból, de a helyzet vígjátékokra jellemző szerelmi bonyodalom, a félreértésekből kibontakoztatott konfliktus csak kiin­dulópont nála. A legnehezebb drámaírói feladatot teljesítve égető társadalmi kérdésekből ötvözött jellem vígjátékot ír. Maró szatírával ábrázolja a 48-as eszmé­ket eltorzító és azokat személyes hasz­nukra kiforgató liberális polgárság előre­törését. Hősei kivétel nélkül korlátolt emberek, külvárosok megtollasodott ke­reskedői, s ezek talpnyalói, demagóg, latin citátumokkal hadakozó, franciás-

Next