Ziarul Călětoriilor, 1897 (Anul 1, nr. 1-15)

1897-11-05 / nr. 1

2 ZIARUL CALETORIILOR D­escriune in insula Logon (FILIPINE) De când cu răscoalele din insulele Filipine, se vorbeşte foarte mult de acele pământuri frumoase, şi de a­­ceea m’am hotărît şi eu sa scriu ceva din amintirile călătoriei ce am făcut pe acolo acum câţi­va ani. Am debarcat chiar la Manila, care e situată la gura rîului Parig, lângă unul dintre cele mai frumoase gol­furi ale insulei Lagon. Aveam de călăuză un om foarte delicat, care nu’mî impunea nici un plan de es­­cursiune, ci mă urmărea ori încotro apucam. — Ascultă, îi zisei eu într’un mo­ment, aș vrea să văd monumentele spaniole ale timpurilor istorice când Manila era cel­­dintăi port din lume. — Monumente? zise omul cu mi­rare. Nu e nici un monument în Fi­lipine; nici odată nu s’a­ construit și nu se vor construi monumente, din cauza neîncetatelor cutremure de pământ cari le ar distruge în­dată, înjghebarăm atunci, d­impreună cu alte câte­va persoane, o caravană şi pornirăm ca să vizităm celebrul vulcan Taal. Câţî­va din noi am în­­călecat pe cal mici foarte vioi şi iuţi ca nişte capre. Câte­va dame şi fete, neavănd cai, au încălecat pe boi. Cinci bivoli enormi veneau în urma caravanei încărcaţi cu merinde. O ! dacă am simţit bucurie mai mare de a trăi, apoi aceasta a fost a­­tunci, pe acele cărări mărginite de tufe cu un miros îmbătător şi sub bine­făcă­­toarele adieri ale văntului dimineţei, înaintam pe litoralul de mează-zi al golfului, ocolind zigzagurile pito­reşti ale coastei, lacurile pline de insule şi în cari pădurile se reflectează dimpreună cu munţii şi cu norii al­burii. Pe drum întâlniam ţărani a­­borigieni, malaezi, metişi, chinezi, o amestecătură ca şi la o expoziţiune în care oameni din toate ţările îşi dăduseră întâlnire.­­— Colonia noastră, îmi zice con­ductorul în chip de esplicaţiune, nu este numai cea mai frumoasă ţară din lume, ci şi cea mai bogată. Pă­mântul muntos pe care calci ascun­de deposite mari de metale, mai cu seamă aur şi aramă. Până şi apele rîurilor duc cu ele bucăţi de aur. M’am mirat atunci că spaniolii, cu marea lor activitate, au lăsat în decădere această colonie atât de pre­ţioasă. — Vai, zise iar conducătorul, noi avem aci un dușman mare şi ne­împăcat : activitatea vulcanică, mai cu sem­ă la Lugon. Erupţiunile şi cutremurile de pământ dărîmă a­­dese ori oraşele şi distrug recoltele. D-ta poţi prea bine să rîzi în na­sul oamenilor învăţaţi cari pretind că vulcanii sunt nişte «supape de apărare». Noi n’avem aci de cât su­pape d’astea şi pământul nostru e într’o frământare continuă. Manila a fost distrusă de mai multe ori. Cel mai spăimântător cutremur a fost acela de la 1868. Acela din 1880 n’a fost așa periculos, pentru că se reconstruiseră case foarte joase, cu un singur etagiu, ale cărei lem­nării erau încrucișate ca la colivii peste zidurile foarte groase ale rân­d­ului de jos. Deosebit de asta ca­sele nu mai erau învălite, cum nu sunt nici azi, cu olane, ci cu tini­chea uşoară. Cu toate astea în fie­care odaie se ţine şi azi câte o masă puternică, sub care se bagă toţi ai casei când­­începe cutremurul, pen­tru a se feri de loviturile lemnării­lor şi ale tinichelelor. înaintam ast­fel veseli, căci expli­caţiile conducătorului erau adese­ori întrerupte de cântecele şi de cornu­­rile tovarăşilor de drum. Timpul era spendid. De­sigur a­­cesta era un noroc pentru mine, căci atmosfera nu e tot­d’a­una curată şi liniştită la Filipine. Tifonii (vîrtejurî colosale cari aduc norii pe pământ) pricinuesc adese­ori tot aşa­ de mare rea ca şi frământările subterane. A­cela de la 1882, cel mai teribil de când oamenii ţin minte, a ucis nu­mai în Manila mai multe mii de persoane şi a ridicat corăbiile de la mal aruncându-le până la două chi­­lometri pe uscat. înainte d’a sosi la Balagon, de unde trebuia să’ncepem a ne urca pe vulcanul Taal, am întâlnit mai multe familii, cari călătoriaui cu scân­durile baracelor ce le serveau de locuinţă şi cu uneltele lor de menagiu. Am aflat atunci că locuitorii acestei insule, mai cu seamă pescarii, trăesc jumătate de an pe coasta de răsărit, iar cea-laltă jumătate pe coasta de apus a insulei, după cum vînitul nu­mit Muson, care bate şase luni din­­tr’o parte şi şase luni din alta, duce ici sad dincolo fertilitatea pământu­lui şi mulţimea peştilor. Pe coasta muntelui Taal intrarăm în pădurea cea mare cu arbori, ale căror trunchiuri seamănă cu nişte stâlpi uriaşi şi ale căror frunzişuri sunt ca nişte bolte de catedrale. Comparaţiunea este cu atât mai dreaptă, cu cât pretutindeni pe acele cărări pustii domneşte o tăcere im­punătoare. Fiare patrupede nu există la Fiti­pine, afară de pisica sălbatică. Sunt însă acolo din nenorocire, o mulţime de şerpi dintre cei mai veninoşi, ca trigonocefalul, vipera, maja, etc. Am avut neplăcuta surpriză de a vedea câte­va din aceste bestii oribile la trei paşi de mine. Aceşti şerpi îşi umflau deja gâturile şi se pregăteau să se repeadă asupra unuia din ne­grii escortei, când doul dintre ei­e­şiră înainte şi’i omorîră cu ciome­gele lor. (Vezi ilustraţia). Am văzut asemenea şi crocodili e­norme, cari dormeau pe nisipul de pe malul rîurilor; unul din ei avea o lungime de mai bine de 10 metri. Cu greu îşi poate face cine­va o idee de forţa acestor monştrii. Un francez care a locuit mult timp prin acele locuri, mi-a povestit istoria ur­mătoare : Intr’o zi dînsul prinsese una din aceste reptile mari. Cu mare trudă, deşi'I veniseră în ajutor 20 de indi­geni, bestia abia putu fi tîrîtă până sub veranda unei case. Aci crocodi­lul fu legat sdravăn cu odgoane şi cu lanţuri, apoi europeanul se apucă să’l taie pentru ca să ia în urmă pe lea de pe fie­care bucată şi s’o adu­că în Europa. In mijlocul operaţiu­ne!, crocodilul făcu o sforţare neaş­teptată, aşa de puternică, în­cât od­goanele şi lanţurile se rupseră şi ne­grii fură răsturnaţi. Apoi, mai îna­inte ca oamenii să’şî fi venit în fire din uimirea lor, reptila luă în gură un om şi fugi în rift. Omul a rămas dispărut pentru tot­d’auna. Unul din popasurile cele mai în­semnate a avut loc într’un sat al­­­­aşilor, acei curioşi aborigieni din cari abia se mai află azi ca la vr’o 20 de mii. Aceşti negritos, cum le zic spanio­lii, adică negrii mici, iubesc foarte mult libertatea şi se ascund în locu­rile cele mai sigure. Nimic nu e mai ciudat ca priveliştea acestor fiinţe cu capul mare, cu părul foarte creţ, cu membrele subţiri, umblând încoace şi încolo printre casele lor, construite din ramuri de copaci. Unele din ele sunt ridicate pe pi­loţi. Var! această rasă a rămas aşa în­dărăt din causa suferinţilor, încât cu mare greutate am putut face pe u­­nul din aceşti nenorociţi să numere până la 5. Am asistat acolo la două înmor­mântări ; una a avut loc chiar sub Casa răposatului, unde s’a săpat o groapă adâncă, cea-l’altă în scorbura unui copac. In general, oamenii aceştia sunt demni de interes ; dânşii au calităţi serioase, între cari şi spiritul de fa­milie ; soţiile sunt foarte bine trata­te, bătrânii şi infirmii sunt admira­bil îngrijiţi. Nu cred că apăsătorii lor, chinezii şi malaezii, preţuesc cât dîn­­şii în această privinţă. O parte din aceşti negri au fost creştinizaţi ; acestora li se zice, nu ştiu­, de ce, «indieni». Nu se va găsi nicăeri o populaţiune căreia se­­ placă mai mult pompele bisericeşti, în cari aceşti catolici ignoranţi, a­­mestecă o mulţime de superstiţiuni. Nu se găseşte nici o colibă în care să nu fie un altar al sfintei Fecioare. Nu e nici un sătuleţ care­ să nu aibă

Next