Ziarul Călětoriilor, 1898 (Anul 2, nr. 16-88)

1898-01-04 / nr. 16

122 ZIARUL CALETORIILOR Rezbunarea unui inocent Până la 1­ in Mai, 1788, a existat In Franţa tortura chestiune!. Prima chestiune, întrebuințată faţă de criminalii condamnaţi la pedeapsa capitală, avea­ de scop de a le smulge numele complicilor lor; moartea ur­ma în orice caz. Chestiunea prepa­ratoare se aplica în cursul procesu­lui. Dacă acuzatul nu făcea nici o mărturisire, îl lăsa, dar aceasta nu însemna că el nu va fi condamnat la alte torturi. Fie­care parlament şi fie­care lo­calitate, dădea şă chestiunea în dife­rite feluri, în prezenţa medicilor şi chirugilor, cari opreau sau faceau sa continue torturile după cum chinui­tul mai putea sau nu să le îndure Parlamentul Parisului întrebuinţa mai des, chestiunea cu ghetele şi ches­tiunea cu şevaletul. Prima sdrobea oasele, cea d’a doua întindea şi ru­pea muşchii. In alte părţi din Franţa se între­buinţa tortura numită estrapade care consta în a ridica pe­­condamnat la o oare­care înălţime, cu o greu­tate legată pe picioare, şi a-i da drumul de­odată, dar fără să atingă pământul. In alte părţi îi frigea ca pe pui, pe grătare, le arunca răşină topită pe corp, li se punea ouă jos coapte la subţiori. In mijlocul iernei, condamnaţii erau ţinuţi goi, mai multe zile în zăpadă, apoi, călăul îi vîra în gropi umede, unde erau expuşi la muşcături de şoareci şi de guzgani. In fine în alte părţi, se cosea braţele, capul sau pi­cioarele condamnatului într’un sac, după ce mai întel fuseseră unse cu miere, și se vârau în sac fel de fel de animale, cari mușcau. Toate aceste torturi sunt teribile, dar probabil, cea mai îngrozitoare, era tortura cu ulei ferbinte. Acuza­tul, îmbrăcat numai cu o cămașă, era întins pe o masă găurită, legat cu sfori, ast­fel că nu se putea mișca. I se punea niște ghete de pele spon­gioasă, care­­ ajungeau până la ge­nunchi. Masa se apropia de un foc mare. Călăul turna încetul cu înce­tul.12 pinte (aproape 10 litri) de ulei clocotind peste ghete , uleiul pătrundea prin piele și ardea pi­cioarele . Serpillon, locotenent criminal din Autun, povestește că a condamnat la chestiunea preparatoare pe un individ numit Auriband, acuzat de 10 sau 12 crime comise în Nivernais, cele mai multe fiind asasinate la drumul mare, dar nu existau probe sigure pentru nici unul. «Am luat, zice Serpillon, toate precauţiunile po­sibile pentru a evita inconvenientul în care a căzut predecesorul meu­, şi am observat ca masa să nu fie prea aproape de foc; dar, lungimea interogatorului făcu ca chestiunea să dureze mai bine de două ceasuri. Durerile au fost aşa de mari în­cât strigătele pacientului nu’l lasau să răspundă. Cu toate astea era așa de robust în cât n’a mărturisit nimic. Degetele picioarelor îi fuseră așa de rev arse, în cât i se scoaseră, chiar în acea zi, oasele cu cleştele.» «Inconvenientul» de care vorbește judele Serpillon se poate vedea din cele ce urmează. In Autun, trăia un flacon da vreo 25 de ani anume Dévelai, foarte muncitor, bine format şi robust. El se amorezase de fata unui negustor de mărunţişuri, pe care pusese ochii fiul ofiţerului regesc care făcea jus­tiţia. Acesta, ca să se răzbune pe Dévelai, îl arestă sub motiv de furt. Natural că flăcăul tăgădui, dar o­­fiţerul justiţiei îl supuse la chestiu­nea uleiului. Intr’o cameră joasă şi obscură, ai cărei pereţi erau acoperiţi cu sfori, grilagiuri, ciocane, şevalete, cruci, cleşte şi de o sumă de alte instru­mente de tortură, fu băgat Develai. Judecătorii erau înșiraţi în fundul sălei, pe o estradă ; o cruce de lemn, cu un Christ răstignit, de mărime naturală, se vedea într’un colț, In­tr’o sobă mare, ardea un foc viit. După j­urământul obicinuit, con­damnatul fu întins şi legat pe masă i se dete puţin vin,­­pentru ca să simtă mai bine farmecele torture­, a­­poi, masa pe care era întins fu îm­pinsă până la sobă, și așa de aproape, în­cât flacăra Îi atingeau picioarele. De o dată flacăra cuprinse ghetele condamnatului, care sunase un țipăt sfâşietor. Judecătorul începu în acel moment interogatorul: — Dévelai, în ce zi ai furat? — Monseniore, răspunse pacientul, sunt nevinovat. — Maistre Petre, zise judele, a­­dresându-se chestionarului, fă-ți da­toria. La ordinul dat, călăul turnă ulei peste ghetele chinuitului. — Oh ! cum mă doare ! Scapă-mă, Doamne! Dumnezeule, dacă ai ști cât sufer! Oh, milă, aibi milă, jude­cătorul meu­ !... — Dévelai, continuă judecătorul, ai furat în ziua de Saint Martin ? Pacientul închise ochii ; un gemet sfâșietor arăta durerile ce îndura. — Maistre Petre, fă-ți datoria. La aceste vorbe, călăul turnă mai mult ulei clocotind peste ghete. — O mamă, mamă, dacă ai ști cât suferă copilul tău ! .. Doamne ! Doamne !... Ah, aveți milă !... Mor !... — Dévelai, reluă judele, te-au vă­zut pândind ca să furi. — Monseniore, sunt nevinovat. — Maistre Petre, zise din nou ju­decătorul, fa’ți datoria! Și timp de două ore, călăul turnă cam­ câte puţin, când câte mai mult ulei clocotind peste picioarele chi­nuitului. Timp de două ore, Dévelai nu mărturisi nici unul din furturile pe care i le imputa, mulțumindu-se la fie­care tortură nouă, de a ridica ochii la cer, ca şi cum l’ar lua de martor al inocenţei sale. Din ghetele schingiuitului eşatt flăcări albăstrui, o sudoare roşiatică îi brobona fruntea, ochii îi eşiseră din orbite, gura i se strâmbase de durere şi gemete surde, şi strigăte ascuţite eşatt din peptul lui. Şi ca culme, din ghetele cari ardeauă îm­preună cu carnea şi oasele, se ridica o putoare infectă. In fine, judele dete semnalul o­prirea torturei. Picioarele pacientu­lui au fost atât de rev arse, în­cât trebuiră tăete fără întârziere. Şi pen­tru că nu mărturisise nimic, îl pu­seră în libertate. Bietul chinuit, se tîra pe mâini, şi’şi fâcu un plan de răzbunare. El se instală la poarta casei ju­decătorului şi când acesta era, îl saluta fără­­nici o vorbă, dar se ţi­nea după el, târându se, la Palat, la preumblare, la biserică, peste tot. Dacă intra în vr’o casă, Dévalai îl aştepta la eşire, îl saluta din nou şi îl urmărea până acasă la el. Noaptea, dormea în fața casei lui, şi când judecătorul avea vreo petre­cere acasă la el, Dévelai saluta tă­cut şi respectuos pe prietenii cari intrau­ şi eșart. Fata negustorului, cercase să o­prească pe Dévelai de la răzbunare, și voise să-l ducă la părinții săi, dar el refuză. De atunci, frumoasa fată însoțea pe nenorocitul mutilat. Ast­fel urmă timp de 10 ani, nici asprimea timpului, nici promisiunile, nici aurul, nici amenințările n’au putut pune capăt acestei mute răs­­bunări. In urmă, judecătorul muri, după o agonie pe care vocea plân­gătoare a lui Dévelai o făcu mai torturătoare. Când coşciugul judecătorul fu dus la biserică, Dévelai îl urmă, ba chiar şi la cimitir. După ce înmor­mântarea fu făcută, Dévelai se în­toarse în oraş şi se aşeză pe trep­tele Palatului de justiţie, şi în tovă­răşia frumoasei fete, trăi încă 20 de ani, cerşind. F. Morans EPISOADE DIN CÂL£«A MEA POLUL NORD v Când mă gândesc la casa mea frumoasă, în amurgul serei, şi văd pe nevastă mea stând în grădină, mi se pare cu neputinţă să mai duc viaţa asta aci. Dar numai puterile LA

Next