Ziarul Călătoriilor, 1911 (Anul 12, nr. 713-764)

1911-01-05 / nr. 713

1873­ ­/AVVSA/WWWV ABONAMENT „ZIARUL CĂLĂTORIILOR” Pentru 1 an 5 lei, jum. an 2.60 LA ZIARUL CĂLĂTORIILOR CHINURILE LA INDUŞI Legănarea In cârlig Sacrificiile umane ale hinduşilor, mai cu seamă incinerarea văduvei cu bărbatul defunct şi stâlcirea credin­cioşilor de către carul sfânt, au fost de multă vreme interzise de guver­nul Indiilor şi nu mai sunt acum în uz. Dar mai este încă o ceremonie re­ligioasă care dă englezilor mult de lucru, căci, cu toată interzicerea for­mală, ea încă se practică: este legă­narea întrun cârlig fixat în spinarea credincioşilor. Două asemenea cazuri de groaznică martirizare au fost descoperite de cu­rând, unul în templul lui Martanda, la Indora, şi altul în satul Panopot­­tar, din provincia Bengal. Indora este un stat indigen, sub juridicţia maharajahulu­i Ildlkar, şi guvernul Indiilor nu se amestecă în afacerile interne ale acestui stat. A­­cest soiu de martirizare pare a fi to­lerat acolo, întru cât e practicat în public, într’un templu, și mai cu seamă de către femei. Penitenta merge în procesiune, sub un baldachin dus de membrii mas­culini ai familiei el; ea tine în mână un cuțit de 15 c. m. lungime, ascuţit la amândouă capetele. La templu, ea se închină idolilor şi dă preotului cuiul împreună cu o sumă de cel puţin 7 rupi, care tre­­bue să acopere cheltuelile ceremo­niei. Cuiul este răsucit apoi în formă de U şi vârfurile îi sunt băgate în car­nea spatelui, de cele două părţi ale şirei spinării. Instrumentul de tortură de care este apoi suspendată femeia, consistă într’o bârnă orizontală, lungă de 4 metri, care se învârteşte pe alta ver­ticală. La capătul bârnei orizontale femeia este atârnată de o frânghie le­gată de cârligele din spate, pe când un bărbat, de obicei, fratele ei, se aşează la celalt capăt ca să facă cum­pănă. Bârna este atunci pusă în mişcare de învârtire şi, după asprimea pedepsei, face 10—15 ocoluri, fie­care de o du­rată de câte un minut. Femeia nu trebue să se atingă de frînghie şi în timpul învârtire­ aruncă monete spec­tatorilor suferinţei ei. Femeia, susţinută de credinţa ei, îndură supliciul cu o forţă şi un cu­raj demne de o cauză mai bună, şi dacă n’ar fi cuta de durere a­­buzelor, ai zice că nu simte nici o suferinţă. Afacerea dela Panopottar, care s’a petrecut în partea ţării administrate de guvernul Indiilor engleze, s'a ter­minat într’un chip tragic. Însufleţiţi de aceiaşi credinţă, do­i credincioşi îşi disputau gloria de a merge cel dintâi la supliciu. Partizanii unuia din ei, ca să în­trerupă pregătirile adversarilor, siliră pe preotul şi pe bărbierul care pre­zidau supliciul să mănânce orez, a­­tunci când ei trebuiau să ajuneze până la sfârşitul ceremoniei. Strata­gema nu ie reuşi decât pe jumătate. Legănarea avu totuşi loc, dar peni­tenta leşină şi vina fu pusă în seama bărbierului care nu ajunase. Tinărul care dăduse orez preotu­lui şi bărbierului, trimise doui oa­meni în ajutorul acestuia din urmă, dar fură rau primiţi şi trebuiră să fugă în faţa a 500 de săteni furioşi cari ameninţau să dea foc casei tînâ­­rului. Acesta, crezându-se în primej­die, trase un foc de puşcă în vânt, ca să intimideze pe agresori, dar des­­cărcă apoi două focuri în mulţime şi răni 14 oameni, din cari unul mult la puţin timp. Tânărul fu osândit la un an închi­soare şi 500 rupi amendă. Legănarea în cârlig este interzisă, dar se vede că fanatismul la mulţi hinduşi este atât de puternic încât trece peste ori­ce interzicere. LEGENDĂ ISLANDEZA ZEUL VULCAN Intr’un sătuc din Islanda trăia o­­dată o femee bătrână, împreună cu ne­potul sau. Amândoi erau săraci şi munceau din toată inima ca să-şi în­­treţie existenţa; dar vremea era aspră­ şi banii erau destul de rari la Linka, femeea sărmană. Intr’o zi, când Boldo, micul ei nepot, se dusese să strângă lemne din pă­durea vecină, îl apucă o furtună teri­bilă, pe când se afundase în crângul cel mai des. Udat şi tremurând tot, pâ­­şla înainte pe sub arborii cei stufoşi, sperând să dea de vreun adăpost, când de­odată se găsi în faţa unui castel ve­­chiu în ruine. Fericit de această desco­perire, înainta pe sub zidurile şi me­­teresele stricate de vremuri. S’ar fi zis că este opera unui gigant faimos care frământase nişte lavă în mâinile sale puternice. Mărăcini atârnau într’un mod sălbatic, despletiţi, ferestrele fără geamuri, prin tavanurile găurite se putea vedea muşchii cari îi adusesem în această stare. Aproape de el, Boldi zări o mică crăpătură prin care alu­neca într’o boltă întunecată. După câți­va pași, ajunse într’o cameră care era luminată de nişte criminale. Apropiin­­du-se de una din ele­ zări la licărirea luminilor o vale strimtă şi închisă, iar pe iarba care o acoperea el văzu din lo­curi in locuri, cercuri mari palide, u­­şor trase ca şi cum hore misterioase de noapte ie-ar fi format! Boldo se spe­rie, şi se aşeză pe una din s petrele cari erau la picioarele lui. Cum reflecta trist, aşteptând sfârşi­tul furtunei, un zgomot, cu lovituri de tun depărţit, se auzi dedesuptul lui, pe urmă totul reintră în linişte. Foarte indignat, copilul îşi ascuţi urechile o clipă, pe urmă, voind să-şi dea seama de felul zgomotului auzit, ridică în sus piatra pe care era aşezat, căci credea că sgomotul vine din jos. După ce ridică piatra, văzu deschi­zătură adâlcă, un aer cald şi umed isbi faţa lu Boldo, care ameţit căzu în groapă. Speriat î nchisese ochii ; în acest timp nema simţind nici o durere din cauza cădereî, el îi deschise în timp ce un strigăt de uimire eşi de pe buzele lui. Intr’o saă dreptunghiulară, susţi­nută în mi­loc de doi stâlpi de piatră, împrejurul unei mese lungi, prost lu­minată prin torţe de reşină, erau aşe­zate spectre stranii. Erau ulmi palizi, umbre diforme ca norii. Un miros puternic de pucioa­să se dagaja din ei. In capătul de sus al mesei, şedea o fiinţă palidă, care turna găleţi mari de apă într’un cazan mare. Nici unul din personagiile acestea misterioase nu zicea vre­un cuvânt. Boldo înaintă către ei, şi cum era po­liticos din fire, îi salută cu respect; nici unul din ei nu păru că-i observă prezenta. In fata acestei mândre indiferente, Boldo nu se descurajă, ba din contră­­apropiindi-se de masă onoră spectral? cum se c­ine. Acela care părea că este șeful tutu­ror, ameseca într’un cazan mare, un lichid albcios, care părea că fierbe în clocote, fără să scoată totuşi aburi. Când credea că este destul de bine pre­parată licoarea, ridica o trapă de sul masă şi golea acolo conţinutul vasului care aluneca cu un zgomot surd, înso­ţit de un fum des.­­ După citeva momente,,lui Boldo­g ura cu acest spectacol, căci deschizâi o mică portiţă dintr’un zid al sălei,;i afară. In curând se află îitr’o miro­­dăiţă, destul de asemănălare cu oo­­macie, căti o mulţime de borcani de sticlă erai­ aranjate pe­­cânduri, ur­­tând inscripiuni uimitare: „A de

Next