Ziarul Călătoriilor, noiembrie 1912 – noiembrie 1913 (Anul 13, nr. 1-52)

1912-11-14 / nr. 1

ZIARUL CĂLĂTORIILOR ŞI AL ŞTIINŢELOR POPULARE Astronomia pentru toţi intr’o revistă pentru popularizarea şti­inţelor, astronomia trebue să ocupe un loc însemnat, tocmai prin natura obiec­tivului cu care ea se ocupă. In adevăr, astronomia este ştiinţa cerului, adică a tuturor astrelor, a tuturor stelelor, cari sunt tot atâţia sori ca şi Soarele ce ne luminează şi ne dă căldura; e ştiinţa deci şi a Soarelui nostru şi a tuturor corpurilor întunecate, mari şi mici ce se învârtesc în jurul lui, numite planete şi printre cari se prenumără şi Pământul pe care locuim noi. Nu poţi deci să vor­beşti de Pământ, fără să nu arăţi, că e şi el un corp ceresc ca toate celelalte tot rotund, tot plutind în spaţiu. Câţi sunt­­ insă cel cari ştiţi, că globul pe care lo­cuim, fuge în spaţiu în jurul Soarelui, cu o iuţeală de aproape 30 k­m. pe se­cundă. 30.000 metri pe fiecare secundă şi noi nu simţim de loc mişcarea aceasta vijelioasă ! Vezi că Pământul e imens faţa de biata furnică ce se numeşte omul. De pe balconul ceresc pe care ne aflăm, noi putem însă să urmărim cele­lalte astre : planete, comete şi stele, le pu­tem studia mişcările, constituţia lor. Mai toţi cred că nu te poţi ocupa şi nu poţi fi folositor astronomiei, de­cât dacă cunoşti matematica înaltă, sau dacă ai la îndemână cele mai costisitoare instru­mente optice. E o mare greşeală a neştiu­torilor, cari face astfel pe mulţi, să se ţină departe de studiul cel mai intere­sant, cel mai plăcut, cel mai uşor. De ani de zile caut să desrădăcinez această părere din ţara noastră, încurajând pe cât mai mulţi să se ocupe cu studiul di­rect al bolţei cereşti, dovedind că fără o înaltă cultură matematică şi fără lunete colosal de mari, tot poţi fi folositor stu­diului cerului, sa f, cel puţin, poţi să afli nenumărate adevăruri astronomice cu mare uşurinţă. Ori­cine poate să înveţe constelaţiunile cu stelele lor principale, să urmărească mersul piaţetelor printre stele, stelele variabile, cari îşi schimbă mereu strălucirea. Nu ţi se cere de­cât bunăvoinţă şi răbdare, răsplătite in urmă cu o plăcere ce nu o încearcă de­cât cu cari studiază cerul. Cu un binoclu poţi să vezi nenumărate lucruri cereşti, pe cari nu le poţi observa cu ochii liberi, cu o lunetă astronomică care nu costă de­cât 40 — 50 lei poţi să faci observaţii foarte interesante. Totul e să ai un conducător şi în ce priveşte acest studiu, mă voi­ pune cu o mare plăcere la dispoziţia tuturor celor cari vor să facă primii paşi spre studiul cerului. Vom răspunde deci fie prin re­vistă, fie direct, tuturor celor cari vor să cunoască câte­ ceva din minunăţiile ce­reşti. Ne adresăm orăşenilor, dar în spe­cial celor cari locuesc în comunele ru­rale, cari au un cer măreţ, nepătat de praful şi fumul oraşelor, neluminat în timpul nopţii de lumina gazului aerian, sau de a lămpilor electrice. Pentr­u cineva care are un cer liber, un orizon larg, nu e o mai mare plăcere, seara, după ce a scăpat de grija zilei, de­cât răcorindu-şi sufletul colindând cu mintea prin adâncimele bolţei azurate. Vor apare deci treptat articole de as­tronomie populară, cum şi sfaturi prac­tice şi vom publica cu plăcere şi observa­ţion­ făcute în ţara noastră de amatorii astronomi, cari cunoscftndu-mă toţi, îmi vor da ajutorul lor pentru a răspândi cât mai mult cunoştinţele astronomice in ţara noastră. Ori­ce scrisoare se va adresa direcţiei ,,Ziarului Călătoriilor şi al Ştiinţei popu­lare”, str. Brezoianu No. 11, Bucureşti. Victor Anestin: Illtreii coincid din I­S Itt 3 Sfârşitul pădurilor Ziarele mănâncă pădurile Ziarele se înmulţesc pe zi ce trece, în toate ţările şi desvoltarea acestea, mai cu seamă în Statele­ Unite, Anglia şi Fran­ţa e excesivă. Această desvoltare se face deci în paguba pădurilor, a căror apro­piată dispariţiune pare de neînlăturat. Pădurile nu au în prezent duşmani mai­­mari decât pe fabricanţii de hârtie şi nu e mâncător mai mare de hârtie ca un zi­ar cotidian. Astfel, în Statele­ Unite din America se consumă anual 651 milioane metri cubi de lemne, pe când creșterea pădurilor nu trece de 198 milioane de metri cubi. Cu alte cuvinte America con­sumă de trei ori mai multe lemne decât produc toate pădurile ei. Astfel, deficitul de 463 milioane de met­ri cubi pe ani va da repede gata vechile rezerve, oricât de însemnate ar fi ele. În România, nimicirea pădurilor se face cu mare sârguinţă de câţiva exploa­tatori, şi cel puţin nu se împărtăşesc şi ziarele de acest desavantaj al ţărei, căci­­ ele se plâng mereu de lipsa de hârtie, după cum se plânge şi ziarul „Universul” cel care­„mănâncă" mai multă hârtie in ţara noastră. Mâncătorii de fiere De câţi­va ani, medicii sunt partizanii unui nou metod terapeutic, care pare că dă rezultate satisfăcătoare. E vorba de opoterapie. E foarte simplu. Eşti bolnav de rinichi? Mănânci rinichii unui animal oare­care. Suferi de inimă? Nu ai de­cât să consumi la inimi de viţel, de porc, etc. Fiecare parte a corpului omului, sau a animalelor, cuprinde o virtute particula­ră, spun unii cari poate să fie astfel ab­sorbită. De aceia pe semne că unele triburi de sălbateci au obiceiul să mănânce inima duşmanului, pentru a-şi întări curajul. In China aşa se face. Chinezii fac apo­­i terapie fără să ştie. Pentru el, ficatul e organul esenţial, in care localizează eî facultăţile cele mai nobile şi fierel îi atri­buie valoarea acţiunei. I Călâii chinezi fac afaceri foarte bune , de pe urma acestei superstiţii. Ei vând ficatul victimelor lor.­­ Din nenorocire cererea întrece oferta şi din această pricină s’au organizat ade­­j vărate bande de rău­ făcători, cari omoa­ră pe cei cari îî întâlnesc, numai pentru­­ a le lua fierea vânzând-o. Nu e mult de când faptele acestor, siniş­trii comercianţi Ioc Pomat (hoţi de fie­re), au făcut să se vorbească mult de ele. Un ofiţer al legiunei streine a fost sur­prins, omorât de o asemenea bandă, care l-a spintecat luându-i fierea. E drept în­să că nu aţ­ vândut-o, ci au mâncat-o. In acest caz, bandiţii nu merită numele da canibali, ci făceau pur și simplu o cură de opoterapie. E drept insă că victimele au de ce să se plângă.

Next