Ziarul Călătoriilor, 1912 (Anul 13, nr. 765-809)

1912-01-04 / nr. 765

5496 ABONAMENT ZIARUL CĂLĂTORIILOR " Pentru un an lei 2,60 în toată ţara LA ZIARUL CĂLĂTORIILOR - SACRIFICII CHEMSC Anul trecut—istoriseşte lordul Bur­kins prietenului sau Masbury — am­­ fost în Indii, după cum ştii. După multe nopţi petrecute în şleping, vre­ o două vânători de tigrii preparate dina­inte, m’am oprit la Yeypor. Yeypor e un oraş feeric şi ca o ade­vărată oază în India înfometată. Din toate părţile nu auzi de­cât teribilul cântec al foamei şi pretutindeni întâl­neşti schelete vii. Mie îmi plăcea să mă plimb afară din oraş să vizitez temple­le, moscheele, ruine splendide şi înfri­­coşătoare. Mergeam câte­odată întovă­răşit de călăuză, uneori singur, ceia ce îmi plăcea mai mult. De mai multe zile doream să petrec câteva ore într’un templu, părăsit în aparenţă. El era dedicat, după cum mi se spusese, zeului morte, Yama. Edifi­ciul apărea lugubru. Intr’o noapte, plictisit de insomnie, mă deşteptai înainte de a se face ziuă şi pornii afară din oraş. Se făcea ziuă şi soarele apărea la orizont. O tăcere apăsătoare domnea pe toată întinde­rea. Mă oprii în mai multe rânduri. Mărturisesc sincer că aveam dorinţa să mă reîntorc. Pentru noi occidenta­lii, e un fel de sacrilegiu să pătrunzi în aceste sanctuare. Dar voiam cu ori­ce preț să mă urc până sus în templu, pe sub terasele nesfârșite. De­o­dată mi se păru că aud un ga­lop de cal, întorcând capul zării un cavaler, pe urmă două, trei, opt în to­tal. Fiecare dintre ei ducea o femee legată sdravăn şi atârnată de calul sau. Da, am văzut aceasta, şi inima încetă un moment să mai bată. Atâta îndrăsneală mă înmărmurise şi mă indignase în acelaş timp. Doream să şti unde se duc acei oa­meni şi mă luai după dânşii. Pusei mâna în buzunar ca să mă asigur că am asupra mea revolverul. Cavalerii intraseră în templul lui Yama. Avui un moment de nehotărâre. Templul avea în părţile superioare mai multe ornamente cu găuri prin care te puteai uita foarte bine înăun­tru. Spectacolul ce se înfăţişa privirea mele fu curios la început: o simplă ce­remonie religioasă.. Dar curând îmi înăbuşii un strigăt de oroare. Ceea ce preparau Hinduşii în misterul ruine­­­lor nu era de­cât un sacrificiu ome­nesc ! In jurul zeilor uriaşi sculptaţi: Parvati, Mina, zeiţa cu ochii de peşte, Garesa, zeul cu capul de elefant, Siva distrugătorul, se afla alţi vre­o sută de zei. In faţa mea, pe un altar de marmu­ră, se aflau nouă oameni goi până la mijloc. Fruntea lor rasă ’ purta un semn roşu şi mâinele pureau pătate de sânge. Pe jos erau presărate o mulţime de flori roşii şi albe. In mijlocul unui grup, zării pe ne­norocitele femei. Ele se sboteau zadar­nic în legăturile care le paralizau miş­cările. Călăii rămâneau reci la toate rugămintele lor. Se aflau printre ei Hinduşi bogaţi cu turbane strălucitoa­re, ţărani, negri. Nu ştiam cărei secte aparţin aceşti mizerabili, dar privind mai bine, ob­servai o statue mică îmbrăcată în ro­şu. Un tam-tam imens era pus la pi­cioarele sale. Atunci recunoscui acea divinitate aproape informă pe care o mai văzusem în templele sinistre. Era băutoarea de sânge, oribila soţie a zeului Morţei, nesăturata Kali!... Văzui pe un bătrân apropiindu-se­ de altar, spre a oficia de sigur. El ridi­că spre zeiţe mâinile sale osoase şi în urma sa toţi ceilalţi se prosternară la pământ. In urmă, la un semn al bătrânului fanatic, două oameni robuşti luară pe una din femei şi o culcară pe marmu­ră, în faţa altarului. Mizerabilii ! Nici nu visau că o privire străină urmărește toate ritu­rile înspăimântătorului lor cult. Cu ce oroare asistam la acest spec­tacol! Printre victime, zărisem o fe­mee albă, cu părul auriu. Așa­dar, o Engleză, o femee de rasa mea, va pieri sub ochii mei! Atunci, nu mai eșu­ai. Aveam de îndeplinit o datorie, datoria oricărui bun cetăţean englez. Alergai ca un ne­bun spre intrarea templului şi fără să mă gândesc că mă expun la o moar­te sigură, mă repezii spre grupul Hin­duşilor. — Opriţi-vă, strigai eu cu o voce tu­nătoare, opriţi-vă canaliilor! nu luaţi viaţa acestor inocente !! In acelaș timp îndreptai arma spre unul din Hinduși. Se făcu o mare ză­păceală în grup. Unul din ei se întoar­se repede spre mine și într’o engle­zească corectă, îmi spuse : — Nu trage ! Ești nebun ? Pe urmă adresându-se unuia din spatele meu, îi zise : — Oprește aparatul, d-le Robinson, filmul s’a stricat !­­Mă întorsei și văzui atunci un in­divid îmbrăcat în costumul colonial modern și aproape de el se afla un a­­parat cinematografici... — Cum ? exclamă lordul Burkins, sărind după scaun. — Da,­ dragul meu. Hindușii, victi­mele, preotul, cavalerii, făceau parte dintr’o trupă de artişti angajaţi să po­zeze scene hinduse într’un decor ade­vărat. Ei veneau aci dimineaţa spre a nu fi deranjaţi de indiscreţi şi intervenţia mea ridicolă i-a si­lit să facă o ruptură deplorabilă în cu­rioasa reconstituire a sacrificiului zei­ţei Kali”. Iată, dragul meu, ce fac din vechi­­l­ele temple ale Indiei, invenţiunile mo­­e­­ zici de păţania mea, Burkins? — Zic că aşi da bucuros două sute de livre spre a vedea figura ta pe film, răspunse tânărul lord, râzând cu ho­hote ! U. Argh­ir. La Kyoto, vechia capitală a Japo­niei, decăzută din rangul său în pro­filul lui Tokyo, templul cel mai cu­noscut este acela al lui «Daibutsu», numele unei statui gigantice a lui Buda, care fu respectată de nenumă­rate generaţii. Ea e făcută din bronz şi este înaltă de zece metri. Pusă pe un piedestal de marmură, este înconjurată de vase TEMPLELE JAPONEZE Acum trei ani eșise vestea că gu­vernul japonez, din cauza unui de­­ti­­t de câte­va milione, făcuse pro­­iectul de a pune mâna pe comorile templelor și mănăstirilor budiste S’a văzut însă în urmă că sgom­otul era dat de adversarii guvernului. Poporul japonez a rămas cu totul pios. Aceasta­ se poate judeca vizi­tând, nu interesează în ce zi, nenu­măratele temple din orașele impe­riului.

Next