Ziarul Ştiintelor Populare şi al Călătoriilor, noiembrie 1913 – decembrie 1914 (Anul 14, nr. 1-60)

1913-11-12 / nr. 1

834 ZIARUL CĂLĂTORIILOR ŞI AL ŞTIINŢELOR POPULARE După un an... S'a împlinit un an de zile de când a­­pare această revistă transformată în Ziar al Ştiinţelor populare şi ceia ce scri­sesem în primul articol al primului nu­măr, s'a realizat-Am­ isbutit să strângem în jurul aces­tei reviste populare zeci de mii de citi­tori şi sute de colaboratori. Ne-au dat a­­ju­torul lor oameni luminaţi, floare­a in­­telectualităţei noastre, ne-au ajutat şi­ simpli iubitori ai culturei generale. Au­­ văzut toţi, că, nu era la mijloc o simplă întreprindere comercială, ci o încercare de a răspândi cultura generală, cu orice sacrificii. In calitate de conducător al acestei reviste sunt obligat să mulțumesc mai întâi direcțiunei ziarului „Universul", care mi-a dat mână liberă să întocmesc revista cum­ am crezut eu­ că, e mai bine, punându-mi la îndemână toate mijloa­cele technice. In al doilea rând trebuie să mulţumim cu toţii colaboratorilor distinşi cari ne-au dat tot sprijinul lor. Tirajul cel mare la care a ajuns a­­ceastă revistă, e apoi cea mai bună do­vadă de simpatia cu care publicul cel mare a primit o asemenea publicaţiune. E cea mai frumoasă răsplată aceia de a şti, că­ munca ta nu e zadarnică şi că ea foloseşte la cât mai mulţi. Dacă revista prezintă încă multe la­cune, ele vor dispare cu timpul. Greu­ a fost numai începutul. îmi fac o deosebită plăcere să anunţ, că, unul dintre colaboratorii noştri î. d. căpitan de marină Negulescu, care sem­nează­ cu pseudonimul Delamare, a, ţi­nut să-şi ia sarcina, de a întocmi o tablă de materii, împărţită pe diferite ştiinţe. Această tablă de materii, cum şi o co­pertă pentru întregul an, vor fi distri­buite abonaţilor şi cititorilor peste două­­trei săptămâni. Odată cu începerea anului al ll-lea, am­ făcut şi o mică schimbare a titlului, care­ este acum: Ziarul Ştiinţelor popu­­lare şi al Călătoriilor. La călătorii nu renunţăm,, căci sunt multe călătorii şti­inţifice şi foarte interesante, mai intere­sante chiar decât un rom­an, începem deci anul al ll-lea al acestei reviste, cu încrederea, că ea va face şi mai mari progrese, devenind lectura fa­vorită a tinerilor, ba şi a­ celor maturi cari doresc să-şi împrospăteze cunoştin­ţele şi să se ţină în curent cu noile des­coperiri ştiinţifice. Toţi colaboratorii acestei reviste fil­­m­ăm o mare familie, ai cărei membrii, luptă, după cum le îngăduie mijloacele, pentru atingerea aceluiaşi scop: răspân­direa culturei generale în toate clasele, societăţei noastre. Roadele nu se vor vedea poate în 2-3 ani, dar vor fi înţelese de toţi în câţiva zeci de ani şi se va înţelege pentru ce suntem atât, de mulţi, cei care luptăm pentru răspândirea, cunoştinţelor ştiin­ţifice, pentru ce făcem atâtea sacrificii De aceia nu refuzăm ajutorul nimă­nui, de aceia suntem uneori prea indul­genţi cu publicarea unora din „răspun­suri" şi articole. Vedem în ele mai mult dragostea pentru ştiinţă, entuziasmul pentru o ideie frumoasă, şi nu trebuie să descurajăm pe nimeni. In templul ştiin­ţei trebuie să pătrundă cât mai mulţi, ştiinţa nu e o bisericuţă, ci e religiune­a universală, iar templul ei este însuşi măreaţa natură în mijlocul căreia trăim. Victor Anestin. Ştiinţa pură ţi ştiinţa aplicată' Istoria ştiinţelor ne­ arata ca ele aă tonomie atât lungrea faţă' de altele cât şi faţa de diferitele' lqr ’aplicaţiiml folosi­toare omului. Astfel *căfterf ăzî putem face două grupe de ştiinţilji anume aceia a ştiinţelor pure şi aceia a ştiinţelor a­­plicate. Ştiinţe pure sunt acelea, cari pe dife­rite căi, caută să cunoască felul alcă­tuirii universului şi mecanismul feno­menelor cari se petrec in el, într'un cu­­vânt legile după cari el se conduce, fără să se preocupe de aplicaţiunea Practică a cunoştinţelor obţinute. Aşa Astrono­mia, Fizica, Mecanica, Chimia, Geolo­gia, etc., sunt ştiinţe pure ale lumei ne­­vieţuitoare: Anatomia (vegetală şi ani­mală), Fiziologia (vegetală şi animală), Paleontologia, Sociologia, Istoria, Ar­cheologia, etc., sunt ştiinţe pure ale lu­mei vieţuitoare; de aceea se numesc şi ştiinţe biologice. Fiecare din aceste şti­inţe, poate aduce servicii omului înles­­nindu-i perfecţionarea mijloacelor sale de trată şi de apărare contra diferitelor cauze de distrugere. ’Cea mai importantă ştiinţă aplicată este cu siguranţă Mate­matica, la alcătuirea căreia a­ contri­buit în primul rând Astronomia, Fizica, Mecanica, Geometria, etc. Dezvoltarea ce această ştiinţă a luat şi autonomia pe­ care a câştigat-o­ faţă de cele din care derivă aă ridicat-o în rândul ştiinţelor pure. Din aplicaţiunile ei, ale Fizicei, ale Mecanicei, etc., rezultă numeroasele ştiinţe technice cari formează baza în­văţământului ingineriei. Din aplicaţiu­­nile Fizicei, Mecanicei, Chimiei, Anato­miei, Fiziologiei, etc., rezultă ştiinţele medicale, agronomice, zootechnice, etc. Tot aşa ştiinţele juridice, filosofice, lite­rare, etc., sunt aplicaţiuni ale Sociolo­giei şi altor ştiinţe biologice. Aceste câteva exemple sunt de aj­uns cred, pentru a arăta ce trebue să înţe­legem prin ştiinţe aplicate şi cât e de strânsă relaţiunea dintre ele şi ştiinţele pure. Dezvoltarea lor depinde în primul rând de progresele ştiinţelor pure şi ori­ce încercare de separaţiune nu poate fi decât dăunătoare. Nu tot aşa se petrec lucrurile cu ştiinţele pure; cultivarea lor trebue făcută în afară de orice preocu­pare practică. Aruncând o privire în trecutul acestor ştiinţe, vedem în adevăr că aceasta a fost calea pe care ele au urmat-o. ’Câteva exemple: 1. Extraordinara întindere pe care am luat-o­ aplicaţi­unile electricităţii nu a pu­tut fi nici măcar întrevăzută de către fizician­ ca Galvani, Volta, Oersted, Am­pere, Arago, Ohm, Faraday, Thomson, etc., ale căror lucrări în acest domeniu sunt fundamentale. 2. Cine ar putea pretinde că fizicianul l’apin a descoperit forţa aburului pen­tru ca s‘o aplice la tracţiune? Maşina cu aburi s’a inventat mai târziu­. 3. Nu pentru foloasele patologiei ani­male şi vegetale a întreprins marele Pasteur studiile sale asupra fermenta­­ţiunilor, ci pentru a rezolva o chestiune de chimie pură. Geniului său şi acestor prime cercetări datorim descoperirea microbilor şi a roiului ce el aă în dife­rite boale ale animalelor şi ale plantelor. Din lucrarea lui de chimie pură au­ re­zultat ştiinţe noi cari formează baza medicinei moderne ,astfel că fără a fi medic, Pasteur este cel mai mare refor­mator al medicinei. ■ 4. Nu pentru a face aplicaţiuni la chi­rurgie a descoperit Pöntgen razele X, cari poartă şi numele Iul. 5. Nu pentru instalarea telegrafiei fără sârmă a descoperit Hertz undele elec­trice, cari poartă numele Iul; aceste a­­plicaţiunî au venit în urmă. 6. Tot aşa şi cu cinematografia, acea­stă admirabilă metodă de instrucţie şi în acelaş timp de distracţie a omenirii. Nu aceste aplicaţiuni am preocupat pe marele fiziologist Marey când a desco­perit principiul cinematografiei, ci tre­buinţa unei metode precise pentru stu­diul locomoţiuneî la om şi la celelalte animale, sborul la păsări şi la insecte, înotul la peşti, etc. 7. Nici Wähler, nici Berthelot nu au putut întrevedea toate aplicaţiunile in­dustriale ale sintezelor în domeniul chi­miei organice, ce ea au putut să realizeze cel dintâi. Exemple de felul acesta se pot aduce foarte multe; toate minunile realizate în diferitele ramuri ale industriei mo­derne, în agricultură, în medicină, etc., sunt direct sau indirect plecate de la şti­inţa pură. Nu tot aşa se poate zice despre des­coperirile de ştiinţă pură care să fi fost provocate de cerinţele practicei. Cazurile sunt cu mult mai rari. Ştiinţele medi­cale au contribuit cu siguranţă la nu­meroase descoperiri în domeniul fizio­logiei animale. Un exemplu între altele V a dat Cl. Bernard, care a descoperit funcţiunea glicogenică a ficatului, studi­ind mecanismul diabetului la om. Calea raţională este însă ,,Ştiinţă, pentru şti­inţă", aplicaţiunile să vină în urmă. In­versul ar fi chiar dăunător, căci un ex­perimentator stăpânit prea mult de i­­deia aplicaţiunii descoperire­ ce urmă­reşte, sau de orice altă idee preconce­pută, poate da interpretări greşite re­zultatelor sale şi poate trece fără să vadă, pe lângă fenomene noi şi nepre­văzute, ceeace în ambele cazuri este o mare greşală. El trebue să aibă, cum zice Cl. Bernard­, toată libertatea cuge­tării sale, în observarea fenomenelor, rari se desfăşură sub ochii lui. I. Athanasiu profesor la­ Universitatea din Bucureşti ■000 1) Capitol dintr’un admirabil studii cu același titlu.

Next