Ziarul Ştiintelor şi al Călătoriilor, 1947 (Anul 61, nr. 1-46)

1947-01-14 / nr. 1

„ŞTIINŢA ELIBERATOARE O­ri­cât de binefăcătoare ar fi unele aplicaţii ştiinţifice pentru a mic­şora oboseala şi suferinţa oameni­lor, ritmul accelerat în care ele se des­făşoară şi introducerea lor intr’o socie­tate insuficient pregătită pentru a le primi — sau prea brută spre a li se adapta — ne pare astăzi primejdios. Aceste noi şi puternice mijloace de ac­ţiune, creiază pentru specia noastră un mediu nou. Va avea ea inteligenţa, imaginaţia, curajul necesar de a trăi în­ el, de a transforma instituţiile ei, prin evoluţie sau prin mutaţie, sotul va pieri, victimă a propriului său efort, cum au făcut-o alte specii înaintea ei ? Există în adevăr un pericol, pericol economic şi pericol militar. Pericolul economic apare dintr’o beţie tehnică,­ dintr’o desfăşurare prea repede a in- * dustriei, în condiţii în care maşina — în loc să fie pusă în serviciull omului şi să uşureze muşchii şi nervii lui — vine să-l concureze intens. Vedem astfel oameni fără lucru­ri fără mijloace în faţa unei paradoxale supraproducţii, iar alţii, cei ce rămâni legaţi de maşină un timp prea lung, devin sclavii ei, pierd iniţiativa, spon­taneitatea care făceau valoarea vechiu­lui lucrător. Există de­ asemeni perico­lul militar, care rezultă din teribila e­­ficacitate pe care ştiinţa a dat-o mij­loacelor de distrugere. Problema care se pune este de a se şti care va merge mai repede: pos­bilitatea de a servi sau posibilitatea de a distruge? Mi-am dat osteneala, în ultimii ani, să semnalez pericolul ce rezultă din aplicaţiile ştiinţei în război, să orien­tez spre un scop util şi paşnc apli­caţiile ştiinţei. Ambele sarcini îmi păreau la fel de importante şi necesare. Cel ce iubeşte ştiinţe şi o vrea binefăcătoare are da­­toria de a se gândi şi de a lucra în această direcţie. Vreau să arăt că ştiinţa însăşi ne poate servi de ghid şi să ne susţină în «ceartă dublă sarcini, mulţumită va­lorii ei morale şi spirituale. Să nu ui­tăm că ştiinţa, dela origină, n’a fost numai un mijloc de eliberare mate­rial, de dominare a forţelor naturale prin cunoaşterea legilor lor, şi mai ales un mijloc de eliberare intelectuală şi morală prin înţelegerea Universului ce ne înconjoară, printr’o conştiinţă tot mai limpede a situaţiei noastre faţă de ea. Omul primitiv a trăit cu teamă în faţa unei lumi ce-i strivea. Treptat, el a devenit capabil de hotărâri şi de ac­ţiune, s-a descoperit ca fiinţă distinctă printre alţi indivizi la fel cu ei şi capa­bili să reacţioneze unul faţă de altul prin gesturi şi prin grai. Această di­sociere a grup­ul­ui în indivizi a repre­zentat primul progres, primele pâlpâiri ale unei ştiinţe; ea corespunda unei reprezentări a fenomenelor umane în sânul grupului prin acţiunile şi reac­­ţiunile reciproce ale indivizilor, apoi unei comcepţii antropomorfice în care fenomenele naturale erau atribuite vi­nar dorinţ şi voinţe analoage celor ale omului. Întocmai cum voinţa altuia este greu de prevăzut, tot aşa voinţele divine erau de nepătruns, şi oameni trăiau cu frica veşnicâ de mânia zeilor sau a­ desti­nului. Procuparea esenţială a primi­lor fizicieni, care au fost, înainnte de toate, filozofi şi moralişti, Democrit şi Epicur, a fost să libereze omul de teama de zei şi de frica morţii, să le dea pa­cea sufletului, desvoltând în ei convin­gerea că ,,natura” nu era domeniul ca­­priciului, dar că totul era supus unor legi, de înţeles şi de prevăzut. Aşi dori să subliniez acest aspect al ştiinţei ca mijloc de pacificare şi de eliberare al spiritului, arătând cum ştiinţele fizice şi biologice şi-au înde­plinit, cel puţin în parte, acest admi­rabil prgoram. Aşi vrea să arăt că a­­plicănd metodele şi spiritul acestei ştiinţe tuturor aspectelor realităţii şi în special problemelor umane, vom putea învinge pericolele momentului actual şi sfi «alvăro sp«*1» noastră. Trebue să amintim mişcarea începu­tă de Copernic pentru a pune la lo­cul lor în Univers omul şi pământul ce-l poartă, pentru a pune capăt con­­cepţiilor antropocenti­ce şi geocentrice şi pentru a ne da convingerea Că sun­tem toţi din ce în ce mai solidari, pe măsură ca ştiinţa se desvoltă, că vom fi toţi salvaţi sau distruşi în acelaş timp, ,la acest glob aruncat In ocea­nul spaţiului şi al timpului. Biologia, la rând­ul ei, cu toate Că e mai puţin înaintată, dar mai aproape da problemai r­omaneşti, ne aduce data foarte importanta şi motive de spe­ranţă. Concepţie darwinistă a evoluţiei lăsa întâmplării grija de a produce schim­bări în sinul speciilor şi făcea din luptă mijlociul da selecţie, care permitea su­pravieţuirea celor mai apţi. Se ştie ce urâtă întrebuinţare au dat «cestui mit­ partizanii războiului veş­nic, care vedeau In distrugere reciprocă mijlocul de a îmbogăţi şi de a înfru­museţa viaţa. Din fericire, nu mai ju­decăm a*tfel. Ştim că lupta n’a creat niciodată nimic. Ceeace permite apa­riţia formelor noi şi mai perfecte de viaţă, este dimpotrivă, procesul de a­­sociaţie şi de ajutor. Datoria fiecăruia, ind vid sau grup, este să­­Contribuie la această îmbogăţire, la această sporire continuă a com­oa­rei comune de înţelepciune şi de ştiinţă. Aceasta pare a fi lecţia ştiinţei, baza ştiinţifică a unei morale pur u­mane. Uitarea a două datorii ne duce spre două primejdii ale vieţii colec­tive: pericolul egoismului, care com­promite solidaritatea, şi pericolul con­formismului, care se opune datoriei personalităţii. Cred că am putea găsi aci cheia ne­cesară pentru rezolvarea problemei fundamentale a societăţii umane: cău­tarea untui echilibru fericit între drep­­turile individului şi oala «t« eelectivi- WtU. Paul Langevin, mort de tut rând, a fost maib­il necontestat al fii­cei franceze. Născut la Paris, dintr’o familie foarte modestă, în 1872, bursier la Şcoala Lavoisier“, ,,elev la Şcoala de fizică şi chimie pe care a condus-o apoi, normalist, agregat, doctor in ştiinţe, el a debutat prim lucrări impor­tante asupra corpusculelor electrizate, urmate de o teorie a magnetismului, admisă în mod univer­sal. Se cunoaşte partea lui în elaborarea teoriei relativităţii, mai ales în ceea ce priveşte inerţia energică şi principiile mecanicei. Spirit generos şi liberat de orice fel de preju­decată, Paul Langevin a fost preocupat şi de pro­blemele sociale ale t­mpului nostru. In rândurile de mai jos reproducem un fragment dintr’o con­ferinţă a sa, Paul Langevin 3

Next