Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1842-1919

...

Az első szám elé írott bevezető ekképp foglalja össze a lap célját: «Kivánatos egy olly orgánumot nyitni valahára a protestantismus legtágasabb értelemben vett életének honunkban, melly … egyházi és iskolai történeteinknek krónikája, statistikai adatinknak gyűjteménye, egyházi jogunk és törvényeinknek tárháza legyen, mellynek hasábjaiban az egyetemes keresztyénségnek napi történetei, a’ külföldön megjelenő folyóiratok és könyvek megismertetett tartalma, egyes érdekesebb czikkeinek vagy részeinek közlése, legalább röviden foglaltatnának. Illy orgánumot óhajtunk nyitni a’ Protestans Egyházi és Iskolai Lap által. Czélja az, hogy a’ két evang. felekezet egyházi és iskolai életének organuma, a’ keresztyén vallásosság élesztője és a’ tudományosság’ elösegítője legyen. Szellemét a’ czél határozza meg, melly a’ vallásosság és tudományosság levén , önkényt következik, hogy a’ kiadók csak ollyan tudósításokat és értekezéseket, mellyeken szelíd és a’ tudományosság által szükségképen feltételezett, józan, komoly szellem ömlik át, közlendenek. Ezen keresztyén szeretettől ihletett, józan, komoly szellem leend az egész lapnak vezérszelleme.»
A hosszú időszakot, izgalmas történelmi időket átívelő hetilap a hitéleti írásokon túlmenően rendszeresen beszámol az apró-cseprő aktualitásokról, reagál a közélet eseményeire, így páratlan forrása a korszak tanulmányozásának.

Contents 54,255 pages