8 Órai Ujság, 1929. július (15. évfolyam, 147-171. szám)

1929-07-27 / 169. szám

ÓRaiujsAG SZOMBAT 8• OLDAL 1929 JULIUS 27 SZÍNHÁZ A „Három testőr“-ből operett készül Az ischli operett-vásár érdekességei. Ischl, július 26. (Saját tudósítónktól.) A Salzkammergut rit­kán olyan zsúfolt, mint az idén. A vonatok minden irányból ontják a nyaralókat. A szál­lodák, villák már mind tömve vannak, szobát sehol sem lehet kapni. Ez azonban nem riasztja vissza az embereket. A legtöbben úgyis hatalmas hátizsákokkal, turistafelszére­­léssel jönnek, a hegyekben ütik fel sátraikat. Különösen sok német és osztrák lakik így. Reggel kilenc órától este hatig még itt, majd­nem háromezer méteres hegyek között is rekkenö a hpség, izzik a levegő, de hat óra után egyszerre hűvös lesz; már nem szenved­nek az emberek a kánikulától. A Salzkammergutban, mint minden évben, az idén is sok művész, író, zeneszerző nyaral. Ischlben, amelyet már régóta a világ operett­­konyhájának nevesnek, ez évben különösen sok tervet főznek a környéken lakó librettisták és zeneszerzők. Jóformán az egész világ jövő évi operettujdnságait itt készítik elő. Már az előszezonban,, Ischlbe érkezett E. Charell, a berlini Grosses Schaulspielliaus igazgatója, a berlini operettszínház két házi­szerzőjének: Schanzernek és Wéllischnék társa­ságában. Schanzer és Wellisch most dolgoz­nak a Grosses Schauspielhaus őszi elő újdon­ságán: Dumas világhírű regényének: a Három testőrnek operettváltozatán. A Három testőr főszerepét Alfréd Jerger fogja játszani, aki tavaly a Casanovában óriási sikert aratott. Jerger is Ischlben van, tegnap írta alá szer­ződését Charell villájában. Lehár Ferenc — aki régi villatulajdonos Ischl­­ben, — természetesen szintén itt nyaral. Nyári pihenője abból áll, hogy naponta legalább tizen­négy órát_ dolgozik. Jóformán ki sem mozdul vil­lájának zeneszobájából. A kora délutáni óráktól kezdve, "egészen késő éjszakáig, amikor már egé­szen hűvös a levegő, dolgozik zongorájánál. Le­hár. nem érintkezik senkivel, dolgozószobájába kanárimadarán kívül senkit sem enged be. Mos­tanáig librettószövegeket tanulmányozott Lehár: hatalmas tömeg szövegkönyvet nézett át. Lehár ebben az évben Molnár Ferenc gyönyörű regé­nyét, a Tál-utcai fiúkat akarta megzenésíteni, de Molnár, jóllehet megígérte' nek% hogy a nyár ele­jére elkészíti neki a Pál-utcai fiúk operettszöve­­gét, a szövegkönyvből egyelőre még egy sort sem küldött el Leliárnak. így tehát a zeneszerző kény­­tel^ri volt a hozzá-beérkező többi szövegkönyv között válogatni. Végül is „A mosoly országa" című szövegkönyvet választottá ki. Ez lesz a ber­lini Metropole-Színház első újdonsága. ★ Kálmán Imre is Ischlbe érkezett nemrég libret­­tistáival: Brámerrel és Grünwalddal. Az új KáJ- mán-operett már teljesen kész és az az érdekes, hogy első bemutatója ezúttal nem a bécsi Theater an dér Wienben lesz, hanem szintén Berlinben, Oscar Strauss, a béesiek kedvelt zeneszerzője is a közelben nyaral és szintén erősen dolgozik, Sa­­scha Guittry: Marietta című darabjának zenéjét simítja át. Ennek a darabnak ugyanis már meg volt Parisban. a premierje, de most, hogy ősszel Berlinben is színrekerül, Strauss a partitúrán simításokat végez. ★ A nagyok közül ezek dolgoznak Ischlben. Fáj­tuk kívül azonban kevésbé híres zeneszerzők és librettisták egész sora munkálkodik szorgalmasan a Salzkammergutban. — A Belvárosi Színház restaurálása. A Belvárosi Színház nézőterén, színpadán és igazgatói irodáiban alapos tatarozási munka folyik. Az új direkció azt hiszi, hogy augusz­tus közepéig elkészülnek ezzel a munkával s akkor megkezdhetik a próbákat. A szezont új magyar darabbal kezdik; valószínűleg KaMithy Frigyesnek „Szivárvány" című szimbolikus színművével. , — Változatlan zsúfolt házak tapsolják vé­gig a Szökik az asszony előadását, melyet az operettszínpadok legkiválóbbjai játszanak, élén Honthy Hannával a főszerepben. Brodszky— Harmath—Kardos diadalmas sikerű operettje az esti előadás szereplőivel a pestkörnyéki közönség óhajára,, vasárnap délután 3 órai kezdettel is színre kerül. Az esti előadások kezdete három­negyed 8 óra. 50-ih jubiláns előadás pénteken, augusztus 2-án. Bekelow Cirkusz Telefonszám: Lípót 919—35. fiaté 8 és d, a. 4 órakor CLIFF AEROS szenzációja Motorkerékpáros 120 ka* sebességgel. Oroszlánok,tigrisek és jaguár a ketrecben és a teljeeen új júliaei műsor A Magyar Színház csődügyében újabb halasztást adott a törvényszék Csathó László dr. törvényszéki tanácselnök mára tűzte ki a Magyar Színház rt. csődügyé­nek a tárgyalását. A csődöt — tudvalévőén — Falusi Elek iparművész kérte, s a csőd­nyitási kérelemhez még négyen csatlakoztak, köztük Baubach József újpesti kereskedő, Winkler kézimunkakereskedő és még két más cég, akik valamennyien szállítói voltak a színháznak. Az elmúlt tárgyaláson Csathó dr. tanácselnök" kötelezte a Szinházbérlő rt.-t a mérleg bemutatására és mára tűzte ki a foly­tatólagos tárgyalást. A Szinházbérlő rt. kép­viseletében Grünhut Ármin dr. ma újabb ha­lasztási kérelmet terjesztett elő, azt fejtegetve, hogy a nagy anyagra való tekintettel a va­gyonmérleg még nem készülhetett el és így a hitelezőkkel folytatott eredményesnek Ígér­kező tárgyalások sem juthattak a döntő stá­diumba. Mindezek alapján kérte a tárgya­lás újból elhalasztását. A hitelezők a kérelem­­uez hozzájárultak, s a törvényszék végzésében az újabb tárgyalási határnapul augusztus 6-át tűzte ki. A berlini Uta-gyár vette bérbe az Uránia­­színházat% (Saját tudósítónktól.) Az Uránia-színház bérbeadásáról már a tavasz óta különböző kombinációk terjedtek el. Először úgy volt, hogy az Andrássy-uti színház költözik ide és kabaré-előadásokat tart benne, azonban az utolsó pillanatban ez a ter^ megdőlt. A kul­­tmszminisztérium'-tak különben is más tervei voftták a színházzal, amely tudvalévőin tudo­mányos célok szolgálatára létesült. Az Uránia színház sorsa végre dűlőre jutott. Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter a legutóbbi minisztertanácson előterjesztést tett a színház bérletére vonatkozóan s értesülé­sünk szerint a kultuszkormány már szerző­dést is kötött a berlini Ufa filmgyár igazgató­ságával amely elsőhetes mozgóképszínház cél­jaira bérelte ki az Urániát. Az Ufa gyár át­alakíttatja az Uránia színházat és a mai hét­száz ülőhely helyett 1200 ülőhelyet állít be s azonkívül kötelezte magát, árra is, hogy csak olyan filmeket fog bemutatni, amelyek a szín­ház művészeti Ss tudományos tradícióinak 'megfelelnek. Az Uránia színház évi bére — hír szerint — 55.000 pengő. A strand is |ö! A szerelem is jé! De legjobb a Strandszer elem. Nyári Operettszínház (Városliget, az Angol Park bejárta mellett). Olcsó, hűvös, kacagtató! Vasárnap délután fél öt órakor Sirandszerelem Helyárak 60 fillértől 3 pengőig. Nyári Operettszínház (Városliget, az Angol Park mellett.) A Városi Színház bérlete Délelőtt 9—2-ig egész nyáron át hivatalos órát tart a Városi Színház bérlet osztálya olcsó bér­letek kiadására. A színház gazdag és refldkivül előnyös bérleti feltételekre és opera-program­jára vonatkozplag a falragaszok és a gazdasági hivatal nyújt felvilágosítást. — Még a kánikulában is sáIokat vesznek magukra a hölgyek a Clarus Kert-orfeum kert­helyiségében, mert ott az esték oly hűvösek, mint az alpesi hegyek alján. A sálokat az igazgatóság bocsátja a közönség rendelkezésére. A rendkívül mulatságos új világvárosi program keretében a színjátszás és kabarémüvészet minden fajtája képviselve van, így érdekes artista-produkciókkal, táncokkal, páros jelenetekkel és zeneszámokkal szórakoztatják a közönséget. A Clarus Kert-Or­feum óriási előnye az, hogy a gyönyörű kerthe­lyiségben szökőkút működik, mely kellemesen hű­vössé teszi a levegőt. Kitűnő és olcsó ételek, italok állnak a közönség rendelkezésére és nagymérték­ben hozzájárulnak a jó hangulathoz. A Clarus Kert-Orfeum rövid idő alatt igen nagy népszerű­ségre tett szert a főváros előkelő lakossága köré­ben és ennek köszönhető, hogy minden este zsúfo­lásig megtelik. Színházak műsorai: Napi műsorok BUDAI SZÍNKÖR: Szökik az asszony (%8). ­­NYÁRI OPERETTSZÍNHÁZ: Strandszerelem (Víj9). — BUDAPESTI SZÍNHÁZ: Nem tudok én zsidó nél­kül élni (8). — BEKETOW-CIRKUSZ (Telefon: Lipót 919—35. sz.). Naponta este 8 órakor: Cliff Aeroe szenzációja. Motorkerékpáros 120 kilo­méteres sebességgel Oroszlánok, tigrisek és ja­guár a függő ketrecben és a teliesen Ú1 júiusi műsor. Minden csütörtök és szombat délután 4 óra­kor előadás félhelyárakkal. Minden va‘ár- és ün­nepnap délután 4 órakor előadás: gyermekek fél­­heiyárat űzetnek. Délután és este egyenlő műsor. Heti műsorok BUDAI SZÍNKÖR. Minden este: Szökik az asszony. Vasárnap d. u.: Mit susog a fehér akác? NYÁRI OPERETTSZÍNHÁZ. Egész héten, minden este és vasárnap délután: Strandszereldm. Szombat délután: Dormögő Dömötör (gyermek­előadás).* BUDAPESTI SZÍNHÁZ. Egész héten, minden este. vasárnap délután: Nem tudok én zsidó nélkül élni. MOZIK Kert (Vilma királyné-út. Aréna-út sarok. Tel.: Aut 130—17.) Fehér nyakék. (Tolvajkisasszony.) Nagyvárosi szerelmi történet 8 felvonásban. Fő­­szereplő: Hítejle Taylor. Egy bolond, aki mil­liókat csinál. Szatyra 8 víg fejezetben. Főszerep­lők: George Sidney és Jean Hersholt. Bur­­lesz-k. Híradó. katonazene?. Előadások kezdete 8 és 10 órakor folytatólagosan. PénztárnyitáB 5 órakor. Kultnr (nyáron Kert) IX.. Kinizsi-utca 16. Az utolsó éjszaka. Egy szerelmes hercegnő re­génye 9 felvonásban. (Lili Damita. Ilarry Liedtke. Paul Richter.) Az élet tavasza. Dráma 8 felvonásban. (Grete Mosheim főszereplésével.) Amerikai burleszk. 2 felvonásos sláger. — Előadások kezdete: hétköznap: teremben fél 6. kertben háromnegyed 8 és háromnegyed 10-kor: vasárnap: teremben fél 4 és fél & kertben há­romnegyed 8 és háromnegyed 10 ^akor. Műjésr (a városligeti tavon. Telefon: 919—22). C/agliostro grófja. Dráma minden idők legna­gyobb kalandorának életéből. Főszerepben Con­rad Veidt. Reinhold Schünzel. Anita Berber* Uercegkisasszony. Lehár világhírű operettje. Főszerepben Harry Liedtke. Magyar- és Fox­­hiradók. Folytatólagos előadások 8 és 10 órakor. Részben fedett helyiség. Omnia (József-körüt 31. Telefon: József 301—25.) TALKIE beszélőfilm-kabaré új műsora. Fellép­nek: Medgyaszay Vilma m. v.. Békeffy vocal­quartett. Boross Géza Szdntiványi Kálmán, Haraszti Mici. Vidor Ferike, Faragó Sári, Dalmadv Erzsi. Fekete Pál. Fehér Lili. Keleti László Somiár Stefi. Andai Béla, Mátray Sándor. Békéssy József, Vajda Lajos. — Kar­nagy Kossovich Pál. Művészeti vezető: Innocent Ernő. Előadások kdzdete hétköznapokon: órakor, vasár- és ünnepnapokon: 6 és 9 órakor. Helyárak 50 fillértől 3 pengőig. Olympia. (Erzsébet-körűt 26. Telefon: J. 429—47.) Olga Csehova legnagyobb alakítása: Égő as­szony. Budapesti regény 10 felvonásban. Conrad Veidt és Reinchold Schünzel főszereplésével: Cagliostro. Hatalmas dráma 9 felv. Hamar egy házat. Pazar burleszk. — Előadások vasárna­pon is 4. 6, 8 és 10 órakor kezdődnek. Az első előadáa mérsékelt helyárakkal, Jégyelővétel d. o. fél 1—1-ig. délután 3 órától. Tamara Farkmozgró (Márkus Emilia-parkban, Múzeum-kőrút 2. sz. Telefon: József 374—90.) Esteile Taylor, Lilian Tashmann és Roland Drew fős-zereplésével: A fehér nyakék. (Tolvaj­kisasszony.) Egy nagy szerelem története 8 fel­vonásban Ilarry Liedtke és Vivían Gibson fő­szereplésével: Uercegkisasszony Lehár Ferenc világhírű operettjének filmváltozata .8 felvonás­ban. Magyar híradó. Pátria világhiradó. Foly­tatólagos előadások kezdete 8 és 10 órakor. Vesta. (VII. Erzsébet-körút 39. Tel.: J. 326—39.) A szeplőtlen asszony. Regény 8 felvonásban. (Pola Negri.) A budai leány. 8 felvonásban. A hercegnő titka. 6 felvonásban. ^ (Lia Mara.) Folytatólagos előadások kezdete hétköznap dél­után fél 4 órától, vasárnap fél 3 órától. „Mindenki csalódott Maníuban“ A Manchester Guardian a román konspirációkról és puccskísérletekről London, július 26. (Magyar Távirati Iroda.) A Manchester Guardian balkáiű levelezője hosszabban fejte­geti, hogy a Maniu-kormány kezd ingadozni hatalmában. Az első államcsínyt két hónappal ezelőtt tervezték és ekkor, valamint később is, Maniu elődjeinek példájára a legszigorúbb cenzúrával akadályozták meg a valóságnak megfelelő hírek kiszivárgását. A kormány győzött ugyan, de súlyos áldozatok árn. Mindenki csalódott Manóiban. Hatalomrajutásával elhárította ugyan a pol­gárháborút, de azóta alig javított a helyzeten. Állandóan a liberálisok ellenőrzése alatt áll, akik a legelső alkalommal megbuktatják. A liberális párt április 27-iki ülésén Bratianu államcsínyt javasolt és eszerint a régens­­tanácsnak kellett volna Maniuékat lemondásra kényszeríteni. Ezt az összeesküvést Dúca volt belügyminiszter leplezte le. Maniu úgy akart segíteni a helyzeten, hogy külön kormánypárti hadsereget alakit. Bratianu úgy ami a hadsereg egy részévéi kon­­tspirál. Avarescu a megbízhatatlan paraszt és szegényebb osztályok kizárásával az úgyneve­zett intelligenciából épít magának szervezetet saját diktatúrája kikiáltására. Szövetségese az erdélyi Goga. Philipescu fasiszta szervezetet alakított. Maniu szervezete a zöld gárda éé ezzel próbál védekezni a többi szervezet elten. Ezt a határozatlan helyzetet Moszkva is ki­használta. Maniu decentralizáló reformjait Bratianu hívei és Avarebcu bojárjai a legheve­sebben támadják, mert ők a régi királyság túl­súlyát akarják fenntartani. A legutóbb lelep­lezett összeesküvés nyilván megfélemlíthette Maniut. Erre mutat az, hogy Bukarestben kompromisszumról suttognak a kormány és a liberálisok között. Biztosra .vehető, hogy az ilyen egyezmény megfosztja a tervezett refor­mokat minden értéküktől. A hajdú bőszörményi gyil­kosság elkövetésével az áldozat sógorát és fiát qyanu^í ják Debrecen, július 26. (Saját tudósítónk tele fon jelentése.) A Hajdúböszörményhez közelfekvő bodai erdő­ben ráakadtak Sziics Antal béresgazda holt­testére, akit a nyomozás szerint valamelyik haragosa baltával vert agyon. A gyanú újab­ban Szűcs Antal sógorára irányult, akit Preinesibcrger vizsgálóbíró csütörtökön a ter­helő adatok alapján őrizetbe vett. De őrizetbe vették1 a meggyilkolt fiát is, aki tudott állító­lag apja meggyilkolásáról. A vizsgálat szerint a család rossz viszonyban élt a családfővel-és a sógor és a fiú közös elhatározással végeztek a szerencsétlen emberrel A gyanúsítottakat, akik tagadnak, ma a debreceni ügyészség fog­házába szállították. Egyelőre nem kapnak munkál Franciaországban a magyar épílőmunkásck A Magyar Távirati Iroda jelenti: A keres­kedelemügyi minisztérium figyelemmel egyes napilapokban ismételten megjelent hírekre és különös figyelemmel a Népszava július 18-iki számában megjelent közleményre, közli, hogy a Franciaországban tervbevett nagymérvű épí­tőmunkálatok végrehajtása a folyó évről elma­radt, s így a magyar építőipari szakmunkások Franciaországban munkaalkalmat nem talál­hatnak. Lósport A szombati lóversenyek A Magyar Lovaregylet júliusi mitingjének hetedik napján a kétévesek számára kiírt Liget­díj a nap legjobban díjazott versenye. 1100 mé­teren fogják összemérni erejüket a legifjabb év­járat képviselői, amelyek közül — noha 3 kiló pö nalitást kell felvennie, —- Hajnalé a legnagyobb esély. Vele majdnem holtverseny sansz Nippon, amelyet nemcsak legutóbbi igen könnyen aratott győzelme, hanem a gróf Pejacsevich-istúlló ki­tűnő formája is ajánl. Rajtuk kívül indulási jo­gosultsága van még Clairnek, igely azonban a Margitszigeti díjban úgy mutatta, hogy nem áll és Cigány asszonynak, amely nem tartható ' elég klasszisnak ahhoz, hogy a felsoroltakat megverje. A napot bevezető Tóvárosi díjban a Wenck­­freim-lovak és Buzogány valószínűleg legyőzőre találnak Somogybán, ha istállója elhatározza in­dítását. A 2800 méteres hendikepben Sormani és a báró Rora-lovak indulnak jó eséllyel. A Mátyásföldi díjban Sólyom folytathatja győzelmének sorozatát, hacsak az idén ezúttal először induló Gömör vagy pedig Bizalom meg nem szorítják. A kétéves nyeretlenek hendikepjében tör, Szigliget vagy Lucretia vethetik le maid. .cégü­ket. A Weltpr hendikepben Badio, a A'cei'e.s-lo­vak, Transalpina, Anna és ha egyszer formát fut, Kector a legjobb esélyek. Tipjeink: I. (Somogy)—Wenckheim ist.—Buzogány. II. Sormani—Smutny idom. III. Hajnal—Nippon. IV. Somogy—Gömör—Bizalom. V. Amatőr—Szigliget—Lucretia. VI. Badio—Beeves idom.—Transalpina. — Megnyílt az Erzsébet Sörkert a jövendő Erzsébet sugárúton. Az Erzsébet sugárút megépítéséről még csak tanácskoznak, de a jö­vendő sugárúton máris akad. egy nagy látvá­nyosság: a Dob-utca 76. szám alatt megnyílt az „Erzsébet Nagy Sörkert' ‘-vendéglő, amely­nek hatalmas, körül be nem épített kerthelyi­­sége 2000 személy befogadására alkalmas. A Karikás J. Géza vezetése alatt álló nagyszebású vendéglői üzemben esténként Ungvári-Szalai Lajos, az ismert szólista teljes zenekarával hangversenyez. Az uj kerthelyiség máris nép­szerű szórakozóhelye a főváros közönségének. MAGYAR LÉGIFORGALMI RT. Nyári menetrend érvényes május l-töl augusztus 31-ig. 8.15 17.00 | ind. BUDAPEST érk t Ú50 18.8 S.Oo 18.45 1 érk WIEN ind.* 4 8.15 17.CL •Vasárnap 9.00 órakor indal. Közvetlen csatlakozások Enrópa összes állomásai felé. Az antobnsz Budapesten a Vadás/kürt-saállodAtól 50 perccel* Wienben » Hotel Bri9lol-tól 40 perccel a repülőgép indulása előtt indul. Felvilágosítás és jegyváltás Budapesten a Magvar Légforgalmi R.-T. léglutazásj irodájában, IV., Váci-utca 1 Tel. 808—83. A Központi Menetjegyirodábar és annak összes fiókjaiban. Wienben; Luítreisebüro dér Österr. Luttverkehrt- A.-G., L, Kártnerring 5. Tel. R. 28—1—21. Posta- ős csomagforgalom Európa valamennyi állo­mása fölé Felvilágosítások, tarifák és menetrendek a társaság szállítási osztályánál Telefon: 808 —89.

Next

/
Thumbnails
Contents