A Hon, 1866. július (4. évfolyam, 149-175. szám)

1866-07-29 / 174. szám

174-ik sz. Vasárnap, július 29. Kiadóhivatal : Pest, Ferencziek terén 7. sz. földszint. Előfizetési dij: Posten küld­ve vagy Budapesten házhoz hordva egy hón­apra . • • . 1 frt 75 kr. 3 hónapi a ....... 5 frt 25 kr. 3 hónapi a ............................ 10 frt 50 kr. Az előfizetés az év folytán minden hónapban megkezdh­ető , s ennek bármely napján történik is, mindenkor a hó első napjától fog számíttatni. Minden pénzjárulék bérmentesítve kéretik beküldetni. Szerkesztési iroda: Ferencziek tere 7-ik szám 1-fő emelet. POLITIKAI ÉS KÖZGAZDÁSZATI NAPILAP. Negyedik évfolyam 1866jr­ Beiktatási dij: 7 hasábos ilyféle petit sora ... 7 kr. Bélyegdij minden beigtatásért . • 30 kr. Terjedelmes hirdetések többszöri beiktatás mel­lett kedvezőbb föltételek alatt vétetnek fel.^ — ilyik­-téri 5 hasábos betit sorért . . 25 kr. Az előfizetési díj a lap kiadó hivatalá­hoz küldendő. (Ferencziek tere 7. sz. földszint. A lap szellemi részét illető minden köz­rem­ny a szerkesztőséghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Rendkívüli előfizetés Augustus—szeptemberi 2 hóra Augusztus—octoberi 3 hóra Augusztus—decemberi 5 hóra Klftfl­etési «1JLJ . . . . 3 frt 50 kr. .... 5 frt 35 kr. . ... 8 frt 75 kr. A „HON“ szerk. és kiadó hivatala* PEST, JULIUS 28 Politikai Szemle. (ÿ) Minden arra mutatott, hogy mai nap már teljes bizonyossággal megírhat­juk: béke, vagy háború? Az éjjel egy ma­gán távirat is érkezett, mely határozottan mondá, hogy a négyheti fegyverszünet, sőt a békeelőzmény is alá van írva. A „M. Világ“ magán távirata s­zerint már a feltételek is tudva lettek volna. Ezek szerint „Ausztria kilép a Bund­­sból. Ausztria Poroszország részére­ terü­letet nem enged át, de 20 millió tallér hadi költséget fizet. A porosz határ a Majna­­vonalig fog terjedni. Szászország integri­tása megőriztetik. A többi szövetségi ta­gok külön egyezkednek. Hasonlóan kü­lön egyezkedik Ausztria Olaszországgal. A poroszok kivonulnak Alsó-Ausztria és Magyarországból, Cseh- és Morvaország­ból pedig akkor, ha a 20 millió tallér ha­di költség kifizettetett.“ Ezen pontok körü­lbelül összehangza­nak azon korábbi tudósításokkal, melyek a berlini félhivatalos lapok vitáiból vették eredetüket. Csak egy pont nem el­vezik meg a helyitől, tudniillik, hogy Ausz­tria külön fog egyezkedni Olaszország­gal, miután tudva van, hogy Poroszország és Olaszország ünnepélyes szerződésben kötelezték magukat arra, hogy külön bé­két, vagy csak fegyverszünetet is nem kötnek Ausztriával. A Szászországra vo­natkozó pont is homályos , mert megma­radhat azon országnak integritása anél­kül is, hogy okvetlenül vissza kelljen tér­ni a szász uralkodó­háznak. Továbbá igen igen feltűnő pont volna az is, hogy Ausztria többi szövetségeseit különösen Bajorországot, egészen Porosz­ország torkába engedi sülyedni. Mást nem tehet a külön egyezkedésre való utalás. Ily telegrammok után biztosan vártuk, hogy a nap hossza alatt a történtekről táv­irati tudósítást veendünk , azonban a táv­írda estig semmi politikai tudósítást nem hozott. Megjött ellenben a mai börze kezde­tének árfolyama, azon megjegyzéssel,hogy „a béke csaknem meg van köt­ve.“ Ily föltételes beszéd huszonnégy órá­val később az előbbi igen határozott alak­ban szerkesztett telegramus után itt Pes­ten azon gyanúra adott alkalmat, mintha még nem volna minden tisztában és Ő Felsége a Károlyi és Bismarck között lét­rejött béke-előzményi pontokat mindeddig nem ratifikálta volna. Mások tovább mentek, s azt hitték, ta­lán a minden ponton megvert, de azért meg nem tört Olaszország okozza az aka­dályt : a kötött szerződés értelmében jo­gával él, s nem írja alá a békeelőzményt, melyet Ausztria és Poroszország Nikols­­burgban készítettek. Azon esetre, ha Po­roszország békeszeretete nem oly őszin­te mint mutatja, igen kellemes expe­­diens volna rá nézve Olaszország vés­tóját rántani elé. Két dolgot érne el ezzel egyszerre : először bebizonyíthat­ná békeszeretetét , de még mérsékelt­­ségét is­, mert valóban 20 millió tallér hadikárpótlás s a legyőzött ellenség terü­letének épségben maradása nem épen oly elviselhető­en föltétel, min­t a mostani kö­rülmények között Bismarcktól várni lehe­tett volna. Másodszor, nagy előny volna Poroszországra, ha mérséklete tanúsítása után is, módjában állna folytat­ni a háborút s a búrokat tovább feszíteni. Mindez azonban csak oly combinatio, melyre az ember oly perezben jut, a­mi­dőn huszonnégy óráig egy betűnyi újabb birt sem vesz. Igen valószínű, hogy még az éj folytán megérkezik a várt felvilágo­sítás, s akkor jelen észrevételeink önma­gukban semmisülnek meg. — Mint tudva van, az osztrák és olasz hadsereg között nyolcz napi fegyvernyug­­vás köttetett. Most már elmondhatjuk, hogy a vámegyszögön és Velencze váro­sán kívül alig van osztrák haderő ezen tartományban. Velencze maga is jul, 19- től fogva Mezzacapo tábornok által, úgy­szólván el van zárva. Ami a nyugati csatatért illeti, itt szó sincs fegyvernyugvásról. A bajor kül­ügyminiszter, Pfordten úr igyekezett vol­na ugyan a közép­német államokat is bevinni a punctau­okba , azonban mint látszik, mindeddig siker nélkül. Manteuf­­fel töb átlépte Baden nagyherczegség határait, s déli irányban nyomul előre. Lapjaink bezártakor nem hogy a mai reggelről szóló bécsi lapokat, de még a péntek estéről kelteket sem kaptuk meg a postáról. Tudakozódásunkra azon vá­laszt nyertük, hogy ma, szombaton, Bécs felöl posta nem fog érkezni. Az elmaradás okát nem tudták, vagy nem mondták meg. (1) Kivételes állapot Bécsben, és egész Alsó- Ausztriában. A posták rendetlen járása miatt „fiúk ma juiun ei uuzzhhk «■ ucvoi nitt.,.oiro» lap, mely a cs. hadsereg parancsnokságá­tól kiadott azon rendeletet hozza, mely által Alsó-Ausztria kivételes állapotba he­lyeztetik, s a polgári egyének a követke­ző bűnvádi esetekben a katonai törvény­székek illetősége alá vettetnek. A rendelet Ruckstuhl altábornagy alá­írásával jelent meg, s hivatkozás van ben­ne a máj. 30-ki (1866) császári rende­letre, mely az északi hadsereg parancs­nokságát ily rendelet kiadására felha­ Ezen rendelet értelmében Bécsben, és az egész Alsó-Ausztriában a személyes szabadság és házjogról szóló törvények felfüggesztetnek. Továbbá a következő bűnvádi esetek : felségárulás, felségsértés, a császári ház tagjainak megsértése, csendháborítás, felkelés, lázadás, nyilvá­nos erőszakoskodás, gyújtogatás, a ka­tonák szökésre csábítása, vagy a szököt­teknek adott segítség, a titkos társulatok­ban való részvét, a hatóságok rendeleté­nek gyalázása, izgatás az állam és köz­ségi hatóságok rendelete ellen , ellensé­geskedések támasztása a vallás és nemze­tiségek ellen, nyilvános gyalázása a há­zasság, család és tulajdonjog intézményé­nek, hamis nyugtalanító hírek és jöven­­dölgetések, megsértése a hivatalszaknak, hivatalbeli szolgának, és az öröknek , végre engedelem nélkül egy könyv­ sajtó­nak vagy könyomdai készületnek leirása, innen túl, a polgári egyénekre nézve is a katonai törvényszékek előtt lesznek tár­gyalandók és elintézendők, még­pedig úgy, hogy a büntetés megszabása az 1866-ki katonai büntető törvénykönyv értelmében fog történni. Ha a polgári rendhez tartozó egyé­nek az elősorolt bűnvádi eseteken kí­­vül más bűntényt ezekkel együttesen követtek el, ily esetekben a katonai tör­vényszékek ítélnek ezen bűnvádi esetek­ben is, de már ez utóbbi esetekre vonatko­zólag a büntetés megszabása a polgári büntető törvények értelmében történik. Végül testi büntetéssel a polgári egyé­nek a katonai törvényszékek által csak annyiban illettethetnek, a­mennyiben ezt a polgári büntető törvények is megengedik. __A Wiener Achemspost“ a többi közt írja : „A*császári kormány elismeréssel tartozik Bécs és Alsóausztria lakosai­nak magatartása iránt , és nem ez okból hirdettetik ki a kivételes állapot. A kor­mány tovább is teljes bizalommal viselte­tik a lakosság irányában. Azonban Bécs városában számos idegen elem van össze­gyűlve,s ezek felébresztik a kormány figyel­mét. Ha tehát a rendkívüli viszonyok által Alsó-Ausztria is a cs. kir. hadsereg mű­ködési körébe esett, az ily rendkívüli in­tézkedések szükségesek voltak a hadse­reg védelmére, a rend föntartása tekinte­téből, s így a kormány azon fontos fel­adatának felelt meg, melyet tőle a hely­zet követel. A császári kormány elvárja a lakosság leglegálisabb támogatását. Az igazi és valódi osztrák érzelem főleg ab­ban tűnik ki, hogy engedelmeskedik a tör­vényeknek. A kormány reméli, hogy csak ritka esetekben lesz kénytelen a szigor­hoz nyúlni, melyet a humanitás érdekében szívesen mellőzött volna.“ — Tehát ki van hirdetve a „kivételes állapot“ mely a praxist tekintve nem so­kat különbözik a telivér ostromállapottól. Az ostromállapot ágyúja megszólal­ván, Kuranda ur lapja, az „Ost. D. Post“ az első sebesült. Tulajdon­kép megfutott a csata elöl, s nyilvánítja, hogy a kivételes idők tartamára lapjainak kiadását felfüg­geszti. Úgy látszik, hogy Kuranda ur képzelősködik, mintha ezzel valami nagy hőstettet követett volna el. Legyen neki saját nézete szerint. De mit mondanak a praenumeransok ? (Kik közé szerkesztősé­günk is tartozik.) Nem azért fizettünk elő, hogy küldjön nekünk Kuranda úr la­pot, a­mikor neki tetszik, hanem hogy tartson el újsággal amint az előfizetési hirdetés szólott : júliustól September vagy december végéig. Az nem járja, hogy egy újság ijedtében felfü­ggeszsze magát, mint a frankfurti szerencsétlen polgármester.­­ A Debatter írja : „Háborús idők­ben, s különösen ott, a­hol nagy hadsereg van együtt, bizonyos büntetésre méltó tet­tek a veszély magas­ fokát feltételezik. A működő hadseregek tehát különben is kezökbe veszik a polgári hatóság illető­ségének nevezetes részét, s n­pír katonai codex váltja fel. „Ez oly dolog, mely bármi szomorú és sajnos, azzal a legjobb lelkiismerettel meg kell alkudni. Egyszersmind alig kell ol­vasóinkat figyelmeztetni, hogy a katonai törvények uralma alatt az óvatosság igen ajánlandó, mert azokkal a szigor sokkal nagyobb. És ezen szigor nem csak a bün­tetések megszabásában tűnik fel. De hogy példát mondjunk : a polgári büntető tör­vényekben a bűntények elkövetésénél a rosz szándék is bebizonítandó, s csak ez­után állapíttatik meg a­étség. Ellenben a katonai büntető codex nem kérdezőskö­dik a „rosz szándék“ fel, hanem ha a til­tott tény el van követi, bekövetkezik a büntetés, akár rosz­szidékkal, akár a nélkül történt a cseleked. A „Presse“ írja : ostromállapot kihirdetése meglepetést hoz, úgy jött az, mint felhőtlen égből a vám. És e mel­lett egyszerre a „Monitz“ azon tudósí­tásával, hogy a fegyverüzet már létre jött, vagy legközelebb­re fog jöni. Ol­vasóink megértendik hogy a kivéte­les állapot idejére, a mi kérdések vi­tájában, különösen pog, a béke, hábo­rú, és az alkotmány-idést illetőleg a legnagyobb tartózkodni kell viseltet­nünk. Ha valaha, most az az, hogy a hallgatás arany. Tehát érkezett tudó­sításokat szigorú kítál alá vesszük, és teljes objectivitással tszü­k közzé, s igy vigyázunk arra, hogy apjaink érdekes volta meg ne semmisin. Sokáig ezen állapot nem tarthat. Kik levelezőinke­t is, hogy csak a tény elősorolására szo­rítkozzanak. A politikriti­a siszírozva van.« Fel nem jegyzett teats kiszámít hatten veszte«. il Mióta a „Bund“ ritkult, azóta min­dig csatázott Poroszig Ausztriával. Csatázott e két nagylom a kabine­tekben, a világpiaczon, gyárakban, a conferentiákon stb. soha egymással, többször egymás elés jelentékeny veszteségeket szen­v és néha még mi magyarok is. Igenis, a porosz­or bor háttérbe szorította a tokaji bánnál 3tszorta drágább, holott egyitsem jobb. Csa­tát vesztett a birodalo millió akonyi bortermése Porosz- francziaország ellenében annyira, hoig ezeknek az ő kevesebb és nem termésükből sok szép jövedelmük van, az osztrák bi­rodalomból több pénz kimegy idegen bo­rokért, mint mennyi bejön az elpazarlott jó borokból. S így csatát vesztettünk sa­ját piaczainkon is, saját elsőrendű termé­keinkkel. Csatavesztés volt reánk nézve minden patens, minden államkölcsön, minden zá­­logitás és minden mulasztás, mit a népne­velés terén felróhatunk, — mert gyengí­tette ez a birodalmat minden részletekben, míg a porosz belöl és kívülre folytonosan erősbödött. Több száz polgári iskolát állított ez, melyben 24,000 és több száz kézipar intézetet, (Handwerker Fortbil­­dungs Anstalt), melyben 22.000 növendék nyer alapos kiképeztetést a gyári, ipar, közlekedési, kereskedelmi stb. pályákra. És igy létre hozta azon jómódú iparos polgári osztályt, mely az állam erejének mérve, gyökere , félénk, békeszerető, de fáradhatlan, szorgalmas és vállalkozó osz­tály, — mely nálunk magyaroknál még nem is létezik, mert még a városi polgár­ság is többnyire földmivelésből él, — sőt az iparos is azt hiszi, hogy tönkre menne, ha bele nem kontárkodnék a földmivelés, szőlészet, kertészet stb. szakmunkáiba. És megvertek minket saját hazánkban saját piaczunk­on az angolok az ő vertvasuk­kal, rudvasaikkal, sineikkel stb. melyek­nél pedig tartósabbat tudtunk volna ké­­szitni. Megvertek az amerikaiak az ő fü­s­­tökthusukkal, marhanyelvü­kkel, szalonná­jukkal, melyek ugyan nem oly jók, mint a magyar sertésé , de olcsóbb, s a mely nép­nek pénze nincs, az olcsóbbhoz fordul. Kiszorította Dalmátország városaiból a magyar búzát az odessai és egyptomi, pe­dig ez nem oly szép, mint az, mit mi egyiptomi búzának nevezünk.Háttérbe szo­rították ezek s még Amerika is szövetkezett velők ellenünk, és betolakodtak egészen a tripszti, jánczokra, a trieszti malmokba, ft.Va a 0,**» vasúton s a lisztet meg drágábban lehelen ..ini tani . . . Végre úgy látszik, még Ausztrá­lia is fellép ellenünk az ő gyapjújával és Isten tudja, hogy nem győz-e ? ! Pedig mindez máskép történhetett vol­na, ha a magyar ember nem lett volna arra kárhoztatva, hogy örökösen csak alkotmányát féltse, törvényeit tanulja, pereljen, perlekedjék s e közben megfe­ledkezzék az élet, a közélet gondjairól. Mind máskép történt volna még a jelen­legi csatározás is, ha nekünk lettek volna számos jó vasutaink, lettek volna számos tehetős gyárosaink, értelmes, ügyes, isko­lázott közvitézeink, kik meg tudnak futa­­modni, földhöz tudják magukat csapni, csúszva mászva tudnak lövöldözni stb. mikor kell bár ez nem szép —­ de hasznos. Mind máskép állanánk még most is, ha gazdagok volnánk terményekben (t. i. el lett volna látva öntöző zsilipek­kel legalább azon tér, melyet a Tisza jó­kedvéből szokott megöntözni), ha gazda­gok volnánk gyártmányokban és ezek el­adása folytán arany s ezüstpénzben. Sokat vesztettünk, temérdeket vesztet­tünk évtizedek óta az ipar, gazdászat és kereskedelem terén. Azon 400 millió fo­rint, mely a „Hon“ hasábjain ez utóbbi csatázásokból kiszámíttatott, csak koro­nája a veszteségeknek, ha t. i. már többet nem vesztünk. Sokkal többre mennek a kiszámíthatlan veszteségek. Ilyenek: az adásvevés, a pénzforgalom megzavaro­dása, miszerint megálloit minden gondo­lat, minden vállalat, minden munka és fizetés. Minden figyelem a csaták esemé­nyeire van fordítva. Mindenki csak ezektől vár egy jobb fordulatot, és elhanyagolja saját munkáit , viszonyait, kötelessé­geit, élvezeteit; m­ég nem is olvas, csak olyast, mi a csatázásra vonatkozik. Ki­­számíthatlan veszteségek ezek. Pedig végre is ott kell kezdenünk a munkát, a haladást, a­hol elhagytuk : belszervezetünket kell rendezni , bel­erőnket kell megalapítni, adósságainkat le kell tisztázni, sőt vagyonoskodásra kell törekednünk, szellemi és anyagilag gya­rapodnunk, erősbödnünk kell — akkor hatalmasak leszünk. Ekkor jobban fo­­gunk félni mint most, mert nem mondhat­juk, hogy: „mit veszthetünk még?“ és épen e félelem teend erőssé, hatalmassá, jókedvűvé még a vész idején is — míg mostani jókedvünk olyan mint a matró­zoké — a legnagyobb vész idején! K. L. A Dub, Prerau és Tobitsaunál vivott csaták­ról az „Olmützer Zig“ a következő tudósítást vette : „Tegnap (vasárnap) reggel 3 órakor az Oschau melletti magaslaton a porosz csapatok és a mi dsidásaink között őrjárati csata fejlődött ki. E csata kimenetele, úgy látszik, nem volt elő­nyös sem mireánk, sem a poroszokra nézve, 8 óra után hallották Olmützben az első ágyú­­dörgést. A csata távolságát illetőleg a lakosság hosszabb ideig kétségben volt, s eleinte Brünn­él gyanították azt, míg végül jelentették, hogy csapataink Dubnát a poroszok által megtámad­­tattak, s úgy látszik, mintha a nevezett környé­ken nagyobb csata fogna kifejlődni. A Rothkirch dandár, mely reggel indult el az olmützi táborból, volt a megtámadott. A barcz fél 9 órától délutáni 2 óráig tartott, szakadatla­nul. Olmützből magasabban fekvő pontokról figyelemmel lehetett azt kisérni ; a csata Pros­nitz, Tobitschau, Prerau, Troubeck, és Dub kö­rül folyt, s állítólag leghevesebb volt Wrano­­witz, Kralitz, Klenowitz és Dubnál. A csata folyamában a hadiszerencse ingado­zott, s hosszabb ideig a poroszok részén volt, kik túlnyomó erővel támadtak. Ez alkalommal különösen a tüzérséget rohanták meg, mely ne­kik nagy veszteségeket okozott. E támadás kö­vetkezménye az lett, hogy a 8- és 9-ik ütegek, melyek a csatába voltak bonyolítva, sokat szen­vedtek, s egy üteg, mint mondják, az ellenség kezei közé került. Azonban osztrák huszárok és a szász lovasság csakhamar visszavették a zsák­mányt , s állítólag még hozzá 8 ellenséges ágyút is. A harczoló osztrák csapatok egy része dél­után parancsot kapott Olmütz felé visszavonulni, s e­miatt sokan attól féltek, hogy csapataink hátrányban maradtak. Nagy számmal érkeztek kocsik sebesültekkel, kiknek számát 150re teszik. A hajót azonban folytattatott, s csak késő este szakíttatott meg. A poroszok, úgy látszik,minden áron el akarták érni a vasutat é s azt szétrom­bolni. Preraunál szét is romboltatott a vasút, azonban nem tudni, hogy az osztrák, vagy a po­rosz csapatok tették e. Brodek állomásnál a po­roszok visszavezettek, s állítólag egész Olschau­­ig üldöztettek. Este jelentették, hogy a harmadik hadtest Preraunál szintén csatázott. Ma a reggeli órák­ban ismét folytatták a harczot, mint halljuk, kedvező eredménynyel reánk nézve. Ma délelőtt érkezett sebesült tisztek a Mamula ezredből megerősítették ezt. Ma délelőtt 9 óra után egy porosz parlamentak­ érkezett az olmützi várparancsnoksághoz, s 10 óra után bekötött szemekkel hagyta el a várost a mérnök-igazgató kíséretében. A harcz eredménye, a­mint látszik, az osztrákokra nézve kedvező volt, legalább a Leipnikből jövő porosz hadtest szándékolt egye­sülése a Prosznitzból érkezővel, nem sikerült.“ Továbbá Olmützből jelentik f. hó 20 dikáról. Majdnem naponkint fordulnak elő a külső vár­­területen kivül őrjárati összeütközések az osz­trák és porosz csapatok között. Tegnap egy 14 Az esti „Moniteur“ írja jul. 25-kéről : „A franczia kabinet békülékeny fáradozásai egy első eredményre vezettek. A hadfolytató ha­talmak beleegyeznek a fegyverszünet megköté­sébe, s a béke­alkudozások megnyitásába. Már ismerjük azon föltételeket, melyek alatt Fran­­cziaország fölajánlá jó szolgálatait. Ausztria el volt tökélve, Velenczét föladni; másrészről Po­roszország eléggé jelentékeny előnyöket nyert arra nézve, hogy a bécsi, berlini s florenczi ud­varok békés érzületére lehessen hivatkozni. Francziaország saját tanácsainak tekintélyére, s a 3 kabinet mérséklettségére számított, czél­­jának elérése végett. Várakozása nem csalatott meg. Francziaország a barátságos közbenjáró­nak ugyanezen szerepét őrzendi meg a megnyi­tandó alkudozásoknál, s befolyását folyvást a kibékítési mű könnyítésére használandja föl. Ausztria nem fájdalmas tétovázás nélkül fogadá el azon békealapokat, melyek a német sz­övet­­ségbeli kilépését foglalják magukban. Minde­mellett is Ausztria számos lapok nyilatkozatai szerint, jövőben sokkal szabadabban fejthetendi ki ama roppant segélyforrásokat, miket a biro­dalom keleti tartományainak legnagyobb része foglal magában. Egyébiránt tudva van, hogy a porosz reformjavaslat a jövőt nyitva hagyja, a Németországhozi újabb viszonyok előállítására vonatkozólag.“ Pár­is, júl. 26. Az „Etendard“ írja: A ne­hézségek még mindig nagyok, habár teljes ok van hinni kiegyenlítésüket. A feltételek között, melyeket Ausztria elengedhetleneknek tart, van­nak : a császárság integritása Velencze kivételé­vel, következőleg Olaszország lemondása Tirol iránti igényeiről, s a szász király visszatérése államaiba. Állítják, hogy e két pontra nézve tel­jes egyetértés uralkodik Francziaország és Ausz­tria között. Tud­ó­m­­­t­h s­o­k a c­s­a­t­a­térről. Éjszaki csatatér. A „Presse“ írja: Miután a poroszok mozgal­mairól semmit sem hallani, mára csupán a de­­marcationalis vonalnak a poroszok rezéről tör­tént egyes megsértéseire kell szorítkoznunk. A demarcationalis vonalat, mint tudjuk, a Rusz pa­tak képezi Wolkersdorf és Pillichsdorfnál. A porosz csapatok mindazáltal megszállották Obers­­.„«»ion innen fekszik, s sarczol­­tak és requiráltak. Csakugyan oly nehezükre es­nek a porosz előcsapatoknak az egy patak által képezett demarcationális vonalat emlékezetük­ben tartani ?

Next