Amerikai Magyar Világ, 1967. április-június (4. évfolyam, 15-26. szám)

1967-04-09 / 15. szám

2. OLDAL MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN Magyar Egyveleg írja: RIPORTER Néha­ nehéz a hasznosat a széppel egyesíteni vagy leg­alábbis egyeztetni. Ez az oka annafe, hogy a Hudson folyó mentén, a dombvidéken még­ mindig nem kezdhetik meg a Consolidates Edison vizierő­­m­űvének építését, amelyre a n­agy villamossági vállalat 184­­millió dollárt irányzott elő. Öt­­ év óta folyik a harc Storm I Kiing-ért. Ez lesz a neve a vi­­s­zierővel hajtott villanyáram-­­ fejlesztő telepnek, ha nem­­ hiusítják meg annak megte­remtését. A szomszédság, a környék népe igyekszik azt meghiúsítani, azért, mert Storm King rontaná a vidék természetes szépségét. Az öt év óta folyó harcról legyen elég annak említése, hogy a Federal Power Commission előtt erről az építési tervről 57 napon át foly­t a vita és en­nek­ a vitának jegyzőkönyve 15,000 oldalt tesz ki. Két év-­­vel ezelőtt a F. P. C. megadta hozzájárulását, de a vidék szépségének védői a vizsgálat­nak, a kihallgatásoknak foly­tatását követelte és ki is vív­ta az 1985 évi engedély fel­függesztését, így most újra kezdődik, úgyszólván elölről, a háborúság Storm King oldal­­lán és az ellenséges oldalon. A készülő nagy offenzíva­ kivédésére többek közt e­gy “Önkéntes harcos” ajánlotta fel szolgálatait Consolidated Edisonnak. Dr. Teller Ede, a világhírű magyar származású fizika tudós áll ki Storm King mellett. Miért? Azért, mondja Teller pro­fesszor, mert a Hudson-menti vízturbinás áramfejlesztő te­lep megteremtése felbecsülhe­tetlen haszon lenne New York város, New York állam, az északkeleti partvidék és Ka­nada részének lakossága ré­szére. Először: kisegítene, ha n­égy napon megismétlődnék az 1960 novemberi katasztrófa, az egész északkelet elsötétülé­­se az áramhálózatban beállt szakadás következtében, és­ másodszor, Storm King nagy­ban hozzájárulna a levegő szennyeződésének enyhítésé­hez, amennyiben kiküszöbölné a New York City levegőjét kénoxiddal mérgező energia­­fejlesztők használatának szükségességét. Ez a nagy vá­rosi és állami érdek késztette Rockefeller kormányzót arra, hogy a Storm Kingért folyta­tott harcban tudományos se­­getséget nyújtson. Dr. Ték­ési heteken át tanulmányozta Consolidates Edison üzemei­nek működését, aztán elkészí­tette a Federal Power Com­­mission elé terjesztendő szak­­véleményét. Minthogy Con­­solidater Edison privát válla­lat, megemlítésre­ érdemes az a tény, hogy Dr. Teller az óriási munkáért, amelyet vége­­zett, egy centet sem kért, sem kapott. $ ❖ $ A newyorki Fifth Avenue Cinema moziban március 29-­­én érdekes filmbemuttó volt: négy film került bemutatásra, amelynek szerzői vagy rende­­zői tengerentúli országokban élő fiatalok. Az első film: “Age of Illusion’, a mai fiatal­ság problémáit elemzi. Ez a film a Locarno olaszországi városban tartott filmfesztivá­lon elnyerte az első díjat, az Opera Prima kitüntetést, ró­la és rendezője a 27 éves Sza­bó István. A filmet Budapes­ten készítették. A programon szerepelt töb­bi három film írói és rende-­­zői: egy csehszlovák, egy bol­gár és egy japán. ❖ ❖ Bili (Szathmáry) Dana ne­ve újra bekerült a TV-króni­kába, ő fogja bekonferálni az új United Network TV-válla­­lat két órás esti programját­ Las Vegasban, május 1.-től kezdve. Ezen a programon fogja a televízió vetíteni a­ las vegasi varieték és éjjeli­ mulatóhelyek előadásainak­ legjavát, szemelvényeket. A programot az ország minden részében 122 TV-állomás fog­­­ja közvetíteni, így újra or­szágos publikuma lesz Bill Danának, aki éveken át “José Jimenez,, komikus figurájá­nak alakításával a TV-közön­­ség egyik kedvence lett. ^ ^ 'Jfi A New York Times sakkro­vatában olvastuk, hogy “Grandmaster Pal Benko of New York’’ —­ számos, vagy’ inkább számtalan sakkbajno­­ki címéhez most hozzányert egy új címet: New York City sakkbajnoka. Ezt a newyorki nagymestert mi Benkő Pál néven ismerjük. Benkő Pál, mint újságolvasók tudják, éveken át otthon, Magyaror­szágon, és sok külföldi város­ban sakkversenyeken első dí­jakat nyert, az egyik külföldi turnéról nem tért vissza Ma­gyarországba, hanem Ameri­kába jött és most New York­ban lakik. “Pál Benko of New York” — Magyarország veszt­tesége, Amerika n­yeresége. A sakkverseny, amelyet a­ Henry Hudson Hotelben tar­tottak, három napig tartott­ és nem kevesebb, mint 214 sak­kjátékos, mester és bajnok, vett részt azon. A 214 mér­kőző közül első lett Benkő­ Pál. Öt partit megnyert, egy partija döntetlen maradt. Má­­sodik helyre került Michael Valvo, Orange, N. J. és Dr. Ariel (Mengarini, Bronx, N. Y. akik egyenlő eredményt értek­ el, öt, mérkőzésben nyertek, egyet elvesztettek. :jc # : Zelk Zoltán, a kitűnő ma­ MEGRENDELŐ-IV AMERIKAI MAGYAR VILÁG 1736 East 22nd St.. Cleveland. O. 44114 valamint 242 East 81si Street. New York. N. Y. 10028 Kérem a csatolt összeg ellenében indítsák ré­szemre az AMERIKAI MAGYAR VILÁG újságot AMERIKAI MAGYAR VILÁG............................. Név........................................................................... Cím (Utca, ház-szám, vagy Box):........................... Város és állam..................................................... Amerikai Magyar Világ előfizetési díja: egy évre $8.00. fél évre $5.00. külföldre $10.00 gyar költő hatvanadik szüle­tésnapját ünnepelte. Zelk fe­lejthetetlen versekben állít­ emléket az Ukrajnába hur­colt és megkínzott munka­­szolgálatosoknak. A költőt a tíz évvel ezelőtt lezajlott sza­badságharc után bebörtönöz­ték és­ hosszú időn át fogva tartották. * sj« * Ami késik, nem múlik. Most, végre valahára, megtud­juk, hogy ki is volt az a híres Molnár Ferenc — milyen volt­ az ember, milyen az író. A pesti Irodalomtörténeti Kis­könyvtár életrajz-sorozatai­ban megjelent Vécsei Irén. “tudományos igénnyel meg­írt, a marxista irodalomtörté­­netírás módszertani alapel­­veit­ következetesen érvénye­sítő” Molnár-életrajz. A kis könyv Molnár írásait a kor társadalmi, politikai és művé­szeti közegébe helyezi, olvas­suk a kritikában; hézagpótló mű, amely az évtizedek óta folyó Molnár-vitát véglegesen tisztázza. Most először halljuk, hogy Molnár-vita folyt évtizedeken át. AMERIKAI MAGYAR VILÁG PESTI KÉPESLAP VEGYES KOKTÉL ÜLDÖZÉS — Fogják meg! Fogják meg! Akit meg kellene fogni, rossz arcú fiatalember, őt ül­dözik. Szétlökdös mindenkit, aki útjába kerül a mozi zsú­folt előcsarnokában, átvágó­­dik a csapóajtón, ki az utcára. Üldözői utána. Persze, óriási a ribilló, az előadásra váró emberek izgatottan szintén kifelé tódulnak, ellesni vala­mit a különleges esemény- 301. Néhány perc múlva hoz­zák is a delikvenst, elcsípték, s hamar híre megy, mit csi­nált. — Hatforintos jegyeket íinált tizenkettőért! Általános felháborodás, különösen egy férfi méltal­­ankodik. — Micsoda egy alak! Hogy nem tudott engem megszólí­tani?! Én az imént ugyan­ilyen jegyért egy másik jegy­üzérnek tizennégy forintot fi­zettem. FORRÁS A hivatalban, négy fal kö­zött beszélget két kolléga. Egyikük a főnököt veszi cél­ja, csak úgy fut rá, hideget­­meleget. A másik elszörnyül­­tödve hallgatja: — De hogy mersz így be­szélni a főnökről ? Nem félsz, hogy visszakerül a fülébe? — Ugyan kitől tudná meg ? — Tőlem. LÁTOGATÁS A kórházban akaratlanul is megfigyeltem, hogy a ked­ves, öreg nénikéhez a fia ki­zárólag délelőtt, és akkor is csak hétköznap szalad be egy­­pár percre, így aztán a hiva­talos látogatási idő alatt a néni mindig egyedül üldögélt, s amikor a “civilek” invázió­ja megkezdődött, mintha egy kis szomorúság lett volna a szemében. Egyszer megkér­deztem tőle: — Nem tetszik várni láto­gatót? Miért nem szokott ilyenkor is jönni a kedves fia ? A néni jóságosan elmoso­lyodott, hogyan is lehet ilyes­mit kérdezni: — Ó, csak nem kívánha­tom tőle, hogy szabad idejé­ben látogasson meg autóbusz­­szal. JÓ TANÁCS Asszonyok ülnek az esz­presszó szomszéd asztalnál, s így egy-két, mélységes életta­pasztalatról tanúskodó jó ta­nács válik közkinccsé. Példá­ul ez. Egyikük panaszkodik, hogy a férje újabban minden este későn jár haza, már nem győz vele veszekedni. — Ne is veszekedj — taná­csolják neki. — Ha nem jön idejében haza, csak csavard el hátul azt a gombot a tele­vízión, hogy életlen legyen a kép, dugd el előle a sportla­pot, a papucsát meg tedd a frizsiderbe. FÁRADSÁG A házi összejövetel után természetesen haza kellett ki­sérni a lányokat. Erről szá­mol be otthon a fiú. A papa, régi emlékeire támaszkodva, kacsint: — Aztán legalább helyes kislány az, akit te kisértél ha­za? A válasz tele lelkesedéssel: — Apu, hidd el, olyan csi­nos, hogy igazán fáradságom­ba került a taxiórát figyelni. SZERENÁD Eg­y szót sem kellett vál­toztatni azon a levélen, ame­lyet­ egyik olvasónk küldött nekünk. “Álmomból gyönyrű zené­re ébredtem. Hirtelen arra gondoltam, talán valamelyik leánykori lovagom szerelmi vallomása lehet. De mit szól ehhez a férjem­? Közben fi­noman, hal kiszólt az ablak alatt az éjjelizéne. E­gyre bá­natosabban, egyre panaszo­sabban sírt a hegedű. Alig vártam, hogy megláthassam, ki a titokzatos idegen. Hirtelen odaléptem az ab­lakhoz, kinyitottam és vár­tam, hogy nyilatkozzon. És nyilatkozott, Szomorú mély hangján megszólalt: — Kézit csókolom, van-e itthon egy kis szódabikarbó­na? Falunk kedvenc prímása, a Samu volt, aki ilyen finoman kért itt égő gyomrára.” AJÁNDÉK Fiatal lány tétovázik az áruházban, az ajándékozási tanácsadó előtt. — Talán segíthetnék vala­miben?­­ — Kérem szépen. Nem tu­dom, mit ajándékozzak édes­anyámnak születésnap­j­ára. Már mindene megvan, ami nekem kell. ORVOSSÁG Egy nemzetközinek beillő történetet olvastam valahol, külföldi lapban. Az orvos megvizsgálja a be­teg gyermeket és valami gyógyszert ír fel neki. — Őszintén megmondom, ennek nagyon rossz íze van. De igen hatásos. Másnap az anya megjelenik újra az orvosnál. — Doktor úr, kérem, le­gyen szíves ,még egyszer ír­ja fel az orvosságot. — Még egyszer? Mi tör­tént az előbbi üveggel ? Az legalább egy hétre való volt. — Tudom — mondta a ma­ma, — csak egyet nem tud doktor úr, hogy mielőtt a gye­rekem bevenné az orvosságot, először be kell vennünk belőle egy-egy kanállal az apjának, a két testvérének, a nagyany­jának és nekem, na és, hogy el ne felejtsem, a házmester­nek is, aki feljött a nagy lár­mára. V. J. AMERIKA HOLLYWOOD — Czigány Tamás “Máté-passió” című­ filmjét az előzetes zsűrizés során Oscar-díjra jelölték a dokumentumfilmek kategó­riájában. A film, amely 1966- ban Oberhausenben Fesztivál­díjat nyert, azt a kálváriát­ idézi fel, amelyet a második­ világháborúban szenvedett az­ emberiség. Most másodízben került magyar film a kisze­melt alkotások közé. Tavaly Vadász János “Nyitány” cí­mű rövidfilmje versenyzett a díjért. * * * MANVILLE, N. J. — Id. Horváth András és neje fia András, a hadsereg őrmeste­re, a vietnami háborúban hő­si halált halt. Holttestét ha­zaszállították és itt helyezték­ örök nyugalomra. * * * WASHINGTON — Walter E. Parker hivatásos tisztet­­alezredessé léptették elő. Par­ker, akinek anyja magyar, Margaret Horváth, Koreában és Vietnamban harcolt, Viet­namban egy helikopter osztag­ parancsnoka volt. Felesége, Margaret, Dr. Béky Zoltán tb. püspöknek leánya. Parker al­ezredes most a Pentagonban van beosztva. AUSZTRÁLIA EMLÉKEZZÜNK MELBOURNE — “Re­member Hungary” címmel 60 oldalas vászonkötésű könyvet adott ki az ausztráliai ma­gyarság, amelynek minden ol­dalán dokumentációs képek mutatják be a szabadságharc legj­elegzetesebb eseményeit angol nyelvű kisérő szöveg­gel. Megrendelhető: Council of the Hungarian Associa­tions, Box, 2015. G. P. C. Mel­bourne, Vic, Ausztrália. Ára postaköltséggel 1,50 dollár. MAGYARORSZÁG NYOLCLÁBÚ ŐZ KOMÁROM — Nyolclábú őzsutát lőttek az ácsi vadász­­társaság területén. Az állat négy, rendesen fejlett lábán hosszabb-rövidebb pótláb is kifejlődött. A ritkaságszámba menő végtagok a budapesti Mezőgazdasági Múzeumba kerültek. ÖT ÉV NEM ELÉG BUDAPEST • A Fővárosi Bíróság fellebbezés folytán tárgyalta Barna Péter, Pu­­hony Nándor és társai auto­mobilok behozatalával kap­­latos deviza- és üzérkedési ügyét. A bíróság Barna Péter bün­tetését az első fokon kiszabott­ öt évről hat évre emelte, a többiek 3 és fél évi és kisebb­ szabadságvesztés büntetését helybenhagyta. Halálra ítélték a kétegyházi anyagyilkost GYULA — A Békés megyei bíróság több napi tárgyalás után ítéletet hirdetett ifj. Csőke György büntetett elő­életű kétegyházi lakos hím­pe­­rében. Csőke tavaly ősszel fej­­szével megölte édesanyját, és fejszecsapásokat mért édes­apjára is, akinek életét azon­ban a gyors orvosi beavatko­zás megmentette. A bíróság Csőke Györgyöt halálra ítélte, az ítélet még nem jogerős. CSAK A FELESÉGÉT AKARTA MEGÖLNI SALGÓTARJÁN . A Nógrádi megyei főkapitány­ság emberölés bűntette miatt eljárást indított Hídvégi Ká­roly 36 éves technikus ellen. Tudja-e, hogy a WILLIAM PENN FRATERNAUS EGYESÜLET az amerikai magyarság legrégibb és legnagyobb testvéri biztosító intézménye ,legújabban már olyan biztosítási kötvényeket is ad ki, amelyekben AZ EGÉSZ CSALÁD minden tagja biztosítva van. Egy havidíj összegében az egész család biztosítása fizetve van. UJ! — . UJ! - UJ! Legújabban bevezetett biztosítási kötvényeink között van a TAKARÉK-BIZTOSÍTÁS azok számára, akik öreg, nyugdíjas éveik biztonságáról előre, idejében és kellően gondoskodni kívánnak. Másutt nem kapható, csakis nálunk­ OKVETLENÜL ÉRDEKLŐDJÖN MÉG MA HELYI KÉP­VISELŐINKNÉL, VAGY PEDIG KÖZVETLENÜL A KÖZPONTI HIVATALNÁL WILLIAM PENN FRATERNAL ASSOCIATION 429 Forbes Avenue Pittsburgh, Pa. 15219 Hídvégi Salgótarjánban va­dászfegyverével agyonlőtte Koppándi Mária 24 éves könyvelőnőt, aki Hidvéginé és három férfi társaságában az utcán sétált. A fiatal nő a kórházba szállítás közben meghalt. A gyilkos ezután mellbe lőtte magát, a mentők életveszélyes állapotban szál­lították kórházba. A vizsgá­lat eddigi megállapítása sze­rint Hídvégi különváltan élő feleségével akart végezni, a golyó azonban célt tévesztett. A rendőrség tovább folytatja a vizsgálatot, vikingek hajózási útvonalát. A térképet, norvég, finn, belga, svéd, amerikai tudomá­nyos intézetek vizsgáltaik meg, és kétségtelenül bebizo­­nytották eredetiségét. Papír­ját a vizsgálatok bizonysága­ szerint a 16-ik században, Amszterdamban készítették, és a használt festékanyag is ugyanebből a korból szárma­zik. A legfőbb bizonyíték­ azonban, ami talán a legélén­kebb visszhangot váltotta ki világszerte, az, hogy azokon a pontokon, amelyeken a tér­kép szerint a viking hajósok­ partot értek, a világhírű ku­tató, Helge Instad professzor valóban meg is találta ottlé­tük tárgyi emlékeit. KANADA KÖRMÖCZI ARANY AZ EXPO 67-EN A körmöczbányai pénzver­dében 11,000 tallért készítet­tek a montreáli világkiállítás­­­ra. Az ezüsttel bevont, bronz­ból vert és régi francia mód­szer szerint patinázott tallé­rok hajszálpontosan hasonlí­t­­anak a 16-ik században, a Schlick család által veretett tallérokra. A másolatok az­ eredeti tallér gipszlenyomata, segítségével készültek. NORVÉGIA RÉGI MAGYAR VIKING-TÉRKÉP OSLO — 368 éves magyar térképet is közszemlére tesz­nek Oslóban, az ottani egye­tem és a norvég nemzeti mú­zeum közös kiállításán, amely­lyel alá kívánják támasztani azt a feltevést, hogy az ame­rikai kontinensen már jóval Columbus előtt a 9-10-ik szá­zadban jártak a viking hajó­sok. Kiállítanak számos régé­szeti leletet, amelyeket a mai Új-Fundlandban hoztak fel­színre az ásatások. A három legérdekesebb kiállítási tárgy három térkép, amelyeket az amerikai Lloyd biztosító tár­aság 4,5 millió dollárra bizto­sított. Mindegyik a vikingek tengeri útját ábrázolja. Kö­zülük az egyik a Szepessy Gé­za magyar muzeológus által néhány éve megtalált régi tér­kép, amelyet 1599-bem készí­tettek a nagyszombati jezsui­ták. Ez a térkép Norvégiától egészen Viinlandig — a mai Új-Fundlandig — mutatja a A legfinomabb hentesáru libirtenféle kolbász, 16 hurka, szalámi, friss hús, stb. Igazi hazai sonka, hazai módra készitve, kapható. MERTL JÓZSEF Rá?TYEV 1508 Second Ave.( 78-79 Sít. köxötl, New York. N. Y. — Tel.: RH 4-8292 M­El* MINDIG JELENTKEZHET! Csoportutazások Magyarországba 1967- ben az ALITALIA modern jet gépeivel Viteldij, CLEVELAND-BUDAPEST és vissza $480.50 CSATLAKOZÁS ROMÁNIÁBA, CSEH­SZLOVÁKIÁBA ÉS KÁRPÁTALJÁRA. Jöjjön be vagy telefonáljon további felvilágosításért VÁLASSZON 3 INDULÁS KÖZÜL: Június 8—Szappanos Ferenc vezetésével Julius 13—Jack P. Russell vezetésével Augusztus 3—Doné András vezetésével HOZASSA KI ÓHAZAI ROKONAIT AMERIKAI LÁTOGATÁSRA, VAGY ÁLLANDÓ LETELEPEDÉSRE IKKA-TUZEX hivatalos képviselet GROCER TRAVEL BUREAU 152 Th« Old Arcade, 401 Euclid Ave., Cleveland Ohio 44114 Telefon: 621-6036

Next