Amerikai Magyar Világ, 1967. július-december (4. évfolyam, 27-53. szám)

1967-07-02 / 27. szám

No. 27. SZÁM beolvadt lapok: A Jó Pasztor (Cleveland), Bányászlap (Detroiti. Kereszt, egyetértés (Bridgeport), Philadelphiai Függetlenség, Buffalo­ Híradó, Városi Élet (South Beach)). Amerikai Magyarság Vol. IV. évfolyam. Cleveland, Ohio vasarnap, ibti/ Julius 2. EÜRTHY MIKLÓS: KRÓNIKA Kezdetben határozott ér­deklődéssel figyeltem a Dodd szenátor körül moraj­ló hul­lámokat. Meg­lehetősen szó­rakoztató volt a látvány, amint a sze­nátor egyál­talában nem is igyekezett tagadni a szó- Kürthy Miklós nátus etikai bizottsága ál­tal ismertetett vádakat, ön­maga védelmében csupán an­nak a megállapítására szo­rítkozott, hogy bármit is tett — semmi helytelent nem cse­lekedett. Később a dolog unalmassá vált. Túlságosan sok volt az ismétlés, az egész Dodd ügyet elöntötte a frázisok lávája és amikor végülis, drámai je­lenetekre és esküdözésekre került a sor — akkor már idegesítő és dühítő volt a dolog. Arra kellett gondolnom, hogy végülis, a száz szená­tor eredeti rendeltetése az volna, hogy az ország ügyei­vel foglalkozzék. Ehelyett, hosszú hónapokat pazaroltak a Dodd ügyre, holott az első naptól kezdve a vádnak és a védekezésnek ugyanazokat az állításait ismételgették. Idő és pénzpazarlás volt ez az oktalan drámai színjá­ték, illetőleg, annak ilyen mé­retekre történt elnyújtása. Érdemes most visszagondol­nunk arra, hogy volt egyszer Amerika történetében egy Abraham Lincoln nevű ügy­véd, aki elnökválasztási kam­pánya alkalmával csupán ezt az egyetlen érvet hangoztat­ta: — I am Honest Abe. Erősen kérdéses, hogy a jelenlegi közéleti személyisé­gek közül mindegyik elmond­hatná-e ugyanezt magáról egy választási kampány meg­indulásakor. * * * Tavasszal és nyáron, Ame­rikában és a világ nagy ré­szén, különböző szépségverse­nyeket rendeznek. Meglehe­tősen érdekes ez, tekintettel arra, hogy a bírák véleménye a legritkább esetben egyezik a nagyközönség véleményé­vel. Ezenkívül­ a “Szépség” ál­talános fogalma is korszakon­­kint és társadalmak szerint változik. Nyerhetnének-e ma bárhol is szépségversenyt a Rubens által annak idején le­festett és gyönyörűnek tar­tott nagykeblű és vastagcom­­bú nők? Aligha hiszem. Gyakran úgy tűnik előt­tem, a modern szépségverse­nyeken voltaképpen azt dön­tik el, hogy melyik pályázó — a legkevésbbé csúnya. S gondolom, ez voltaképpen tel­jesen azonos jelentőségű. A legkevésbbé csúnyának len­ni annyit jelent, mint — a legszebbnek lenni. A városok levegőjében kénytelenek a nemdohányosok is­­ "dohányozni" Az amerikai nagyvárosok levegőjének fer­tőzött volta a szakemberek és orvosok vizs­gálódásának állandó tárgyát képezi. Ország­szerte értekezleteket tartanak arra vonat­­kozóan, miképpen volna — legalább is, vi­szonylagosan­­ megtisztítható az ameri­kai nagyvárosok levegője? A washingtoni “US Public Health Ser­vice” állandóan folytat kutatásokat ebben a tárgykörben, a megoldást azonban mind­máig nem sikerült megtalálni. A kutatások eredménye mindössze újabb és újabb meg­döbbentő, szinte félelmetes hivatalos jelen­tésekben nyilatkozik meg. A US Public Health Service erre vonatko­­zó, legújabb adata talán a legmegdöbben­tőbb. A legújabb kutatás eredményének lé­nyege a következőben foglalható össze: A legtöbb amerikai nagyváros levegője olyan fertőzött, hogy annak belélegzése azo­nos azzal, mintha valaki naponta két cso­mag (tehát 40 darab) cigarettát szívna. A helyzet tehát ez: az amerikai nagyvá­rosokban még a nemdohányzók is kényte­lenek “dohányozni.” Az amerikai nagyvárosok levegője — töb­bek között — egy olyan vegyianyagot is tar­talmaz, amelyet a szakemberek így nevez­nek: benzoyrene. Ez az anyag akkor ke­letkezik, amikor szenet, olajat, vagy egyéb üzemanyagot égetnek és ez a vegyianyag keletkezik az automobilok elhasznált üzem­anyagának eltávozása következtében is. Ezenkívül, valahányszor valaki rágyújt egy cigarettára, a rágyújtás következtében, szintén benzpyrene keletkezik, amelyet a dohányzó személy, szükségképpen, beléle­gez. Az orvosok jelentős többsége bizonyos­nak tartja, hogy a dohányosok esetében a tüdőrákot főként a benzpyrene belélegzése okozza. E­rre vonatkozóan kísérleteket is folytattak az egyes amerikai kutató­labora­tóriumokban, ahol kísérleti állatokat rák­betegséggel fertőztek meg, benzoyrene igénybe vételével. Ezekben a laboratóriumokban a kísérleti állatok bőrének egy részéről leborotválták a szőrt és a leborotvált bőrfelületre benzoyre­­net permeteztek. Kiderült, hogy minden egyes esetben, leg­feljebb egy hét leforgása alatt, ezen a bőr­­felületen rákos daganat képződött. New Yorkban nemrégiben a városi ta­nács által megbízott szaktanács kiadta er­­re vonatkozó jelentését, amely megállapítja: New York városának nyolcmillió lakosa közül minden egyes személy évenkint 150 microgam benzpyrenet lélegzik be, ez a mennyiség pedig egyenlő azzal a benzpyrene mennyiséggel, amelyet az a személy léleg­zik be, aki naponkint két és fél csomag ciga­rettát szív. A benzoyrenére vonatkozó kutatásokat országszerte az “Air Pollution Engineering Research Center” (Cincinnati, C.) folytatta, Dr. Eugene Sawicki vezetésével. Dr. Sawicki, egy intervjú során, a követ­kezőket mondotta az újságíróknak: — Bármerre kutattunk, mindenhol ta­láltunk benzpyrenet. Találtunk a nagyobb városokban, éppen úgy, mint a kisebb váro­sokban, még a városi parkok levegőjében is találtunk benzpyrenet. — A kutatási célokra szolgáló városoka­t “National Air Sampling Network” vá­lasztotta ki, ügyelve arra, hogy az ilykép­pen keletkezett “keresztmetszet” az Egye­sül Államok egészének átlagául legyen te­kinthető.­­ Mindegyik kiválasztott városból egy, egy-egy “levegő-mintát” vettünk. Kezdet­ben azt hittük, hogy az egyes levegő-minták vagyis, az egyes városok levegője között jelentős különbségek fognak mutatkozni.­­ Legnagyobb meglepetésünkre azon­ban nem így történt. Minden városban, a városnak egy olyan helyéről vettük a leve­gő­mintát, amely az egész város levegőjénél átlagos mintájául tekinthető. Az egyes váro­sok közötti különbség szinte jelentéktelen­nek bizonyult. — Eredményeinkhez a következőket sze­retném magyarázatul hozzáfűzni: az a do­hányos, aki naponta egy csomag cigarettát szív el, a rágyújtás következtében évenkint 60 microgram benzoyrenet lélegzik be Amennyiben valaki például Nashvilleben (Tenn.) él, minden évben 120 micrografm benzoyrenet fog belélegezni, pusztán a fer­tőzött levegőből, anélkül, hogy egyetlen ci­garettát valaha is elszívott volna. Ez tehát ennyit jelent: egy nashvillei nemdohányzó lakos kénytelen naponta két csomag ciga­rettát “elszívni.” ' — Egy birminghami (Alá.) lakos éven­kint 150 microgram benzpyrenet lélegzik be a fertőzött levegőből, amely azonos azzal, mintha naponkint két és félcsom­ag cigaret­tát szívna­ el. — Egy cincinnatii (O.) polgár évenkint 79 microgram benzpyrenet “fogyaszt”, mit egy detroiti lakos évi tle microgramot. — A legmegdöbbentőbb azonban az volt amikor munkatársaink a közelmúltban ellá­togattak Londonba, az angol fővárosba és onnan vettek levegőmintát. — Az eredmény egészen váratlan és fé­lelmetes volt: kiderült, hogy egy londoni polgár, a város levegő-fertőzöttsége követ­keztében, évi 320 microgram benzoyrenet kénytelen belélegezni, ezt tehát majdnem napi öt és fél csomag cigaretta elszívásával egyenlő. — Kutatásaink eredményeképpen a kö­vetkező statisztikát állítottuk össze: — Missouri állam erdejében az ott já­ró személy évi 0.1 microgram benzpyrenet lélegez be, mondhatnék tehát, hogy a lehet­séges minimumot, habár érdekes, hogy még ez a terület sem teljes mértékben benzpy­­rene-mentes. Ezzel kapcsolatban az ehhez viszonyított adatok a következők: — Helena (Mont.) — 6.8 microgram, San P'rancisco — 14, Los Angeles — 20, New Orleans (La.) — 26, Atlanta (Ga.) — 44, Cincinnati (O.) — 79, Detroit — 110, Nash­ville (Tenn.) — 120, Birmingham (Ala.) — 150, New Yoró — 450, London, az angol fő­város, pedig évi 320 microgram benzpyrene. — Kutatásainkat tovább folytatjuk és a közeljövőben más amerikai városokról is ki­adunk benzoyzene nyilvántartást, őszintén meg kell azonban mondanom: egyelőre nem tudunk semmiféle megoldást ajánlani, tel­jes mértékben tanácstalanok vagyunk.­­ Jelentésünket mindenesetre, a US Public Health Service elé terjesztettük. Csinos fekete kongói rendőrnők KINSHASA, Kongó — Az Associated Press nevű ame­rikai hírügynökség itteni munkatársa jelentette: Kongó fővárosa, Kinshasa, amelyet a belga uralom ide­jén Leopoldvillenek hívtak, jelentős változáson ment ke­resztül. A fővárosnak valamikor 400,000 lakosa volt, ez a szám másfél millióra duzzadt fel. Leopoldville utcái 1960-ban majdnem néptelenek voltak, amikor a belgák elhagyták az országot. Kinshasa utcáin ma olyan élénk a forgalom, mint bármelyik nyugati nagyvá­rosban. A bennszülöttek a belga uralom idején csak akkor ül­tek autóba, ha egy fehér em­berhez soffőrül szegődtek. Ma már Kinshasában számos bennszülöttnek saját, elegáns autója van. Kinshasában a közlekedést egyébként rendkívül csinos, fehér egyenruhába öltözött, bennszülött rendőrnők irá­nyítják. A városi tanács csak a leg­­csinosabb bennszülött lányo­kat alkalmazza közlekedési rendőrül, mert a tapasztalat az, hogy a polgárok — fehé­rek és feketék egyaránt — szívesebben engedelmesked­nek a csinos bennszülött ren­dőrlányoknak. A MEDICARE ELLENSÉGE ATLANTIC CITY, N. J. — Az Amerikai Orvos Szövet­ség igazgatósági tagjai közé választották Dr. Edward Ro­land Annis, miamii sebészor­vost. Amikor 1962-ben Dr. Annis az Amerikai Orvos Szö­vetség elnöke volt, éles kam­pányt folytatott a tervezett medicare program ellen. Két kutató tudós a U.S. Public Health laboratóriumban Las Vegas, Nev.-ban egy gyantafajtát fedezett fel, mely a dohányban megaka­dályozza a sugárzást, mielőtt a dohányzók a füstöt leszívják. U THANT ÉS VI. PÁL PÁPA A KÖZELKELETI DRÁMÁBAN UNITED NATIONS — A közelkeleti dráma különleges, újabb fejezetéhez érkezett akkor, amikor U Thant, az Egyesült Nemzetek Szerveze­tének főtitkára, éleshangú támadást intézett Izrael el­len. A UN történetében ez volt mindeddig az első és egyetlen eset, hogy a világ­­szervezet főtitkára, nyilvá­­­nos támadást intézett vala­melyik tagország ellen. A támadás előzménye az volt, hogy Abba Eban, izra­eli külügyminiszter, előző nap mondott beszédében, megtá­madta a főtitkárt és kijelen­tette: azzal a körülménnyel, hogy U Thant annak idején, Nasser kívánságára, túlságo­san “sietve” vonta ki a NN békefenntartó egységeit a Gáza Sávból, közvetve és aka­ratlanul, a közelkeleti háború előidézőjévé vált. Erre válaszolt a főtitkár. Beszédének lényege a követ­kező volt: Izrael az elmúlt tíz eszten­dő folyamán határ­provoká­ciókat teremtett, amikor pe­dig a UN egységek kivonásá­ról volt szó a Gáza Sávból, ő, U Thant, felajánlotta, hogy a fegyveres egységek egy ré­­szét izraeli területre szállítja át, Izrael azonban ezt “hatá­rozottan” visszautasította. Ugyancsak a közelkeleti dráma részesévé vált VI. Pál pápa is, amikor azt javasol­ta: az Izrael birtokában lévő egész Jeruzsálemet, az ősi Jeruzsálemmel együtt, he­lyezzék nemzetközi ellenőrzés alá. Abba Eban, izraeli külügy­miniszter, kijelentette: " Izrael hajlandó minden vallásfelekezet tagjai számá­ra megnyitni a jeruzsálemi szent helyeket. TEL AVIV, Izrael — Mo­she Dayan, izraeli honvédel­mi miniszter, egy sajtóérte­kezleten megismételte saját, korábbi nyilatkozatát, amely­nek értelmében Izrael nem hajlandó feladni az ősi Jeru­zsálemet. WASHINGTON — A kül­ügyminisztérium diplomatái hangsúlyozzák: A Johnson elnök és Kosy­gin, szovjet miniszterelnök közötti személyes, két rész­ben történt megbeszélés, nem szüntette ugyan meg az el­lentéteket a két ország kö­zött, azonban mindenesetre “jobb megértést teremtett’ a két ország között. CAIRO, Egyiptom —­ Ni­kolai Podgorny, a Szovjet­unió elnöke, személyes meg­beszélést folytatott Nasser, egyiptomi elnökkel. A megbeszélésről kiadott közös nyilatkozat leszögezi: A Szovjetunió és Egyiptom továbbra is együtt küzd­­az imperialista tábor ellen." Cairoban tartózkodó kül­földi újságírók megjegyez­ték: a Podgorny-Nasser nyi­latkozat érdekes módon húz­za alá a Johnson-Kosygin kö­zötti tárgyalásokat. SZÉPSÉGVERSENY - CSÚNYA NŐKKEL FARNINGHAM, Anglia — A United Press International nevű amerikai hírügynökség itteni levelezője jelentette: Fanningham városában minden esztendőben, nyáron megrendezik a városi szép­ségversenyt. Ezúttal azonban, a közel­múltban, John Bramer, 41 esztendős városi tanácsos fel­szólalt a városi tanács érte­kezletén és a következőket mondotta: — Javaslom, hogy sem az idén, sem pedig soha többé ne rendezzünk városi szép­ségversenyt Farninghamban. Ez az egész dolog nevetséges. Soha még olyan csúnya nőket nem láttam, mint amilyenek Farninghamban élnek. — Én magam 1936 óta élek ebben a városban és so­ha, még egyetlen olyan far­­ninghami nővel nem találkoz­tam, akinek házassági aján­latot akartam volna tenni. Ez az oka annak, hogy ma is agglegény vagyok. — Ilyen csúnya nőkkel — szégyenletes dolog szépség­versenyt rendezni. A városi tanács azonban szótöbbséggel mégis úgy sza­vazott, hogy a fanninghami szépségversenyeket továbbra is megrendezik. A FÖLDGÖMB KÖRÜL... WASHINGTON — A Pen­tagon katonai szakértőinek véleménye: A lezajlott közel­keleti háborúban a nagysze­rű izraeli győzelmek legfőbb oka az volt, hogy a háború kitörésének pillanatában az izraeli repülőgépek 96 száza­léka harcrakész állapotban volt, míg az arab országok csupán repülőgép-állomá­nyuk 50 százalékát tartották harcrakész állapotban. ^ * NEW YORK — A Demok­rata Párt new yorki csoport­jának vezető személyiségei úgy vélik, hogy Johnson el­nök és Robert Kennedy sze­nátor között a “harc”, leg­alább is, 1971-ig szünetelni fog. A szenátor nemrégiben egy alapítványi díszvacsorán határozottan endorzálta Johnson elnököt 1968-ra és a demokrata vezetők tudomása szerint, Kennedy 1971-ig “el­ásta a csatabárdot.” ^ * * * LOS ANGELES, Calif. — California államban megala­kult most egy új politikai cso­port, amely így nevezi ma­gát: Uj Baloldal. Az “Uj Bal­oldal” kampányt indított an­nak érdekében, hogy 1968- ban saját elnök és alelnök-je­­löltjét léptesse fel. A terve­zett kettős rendkívül érdekes: az “Uj Baloldal” elnökjelölt­­je Dr. Martin Luther King, Nobel békedíjas néger poli­tikai vezető, alelnökj­elölt­je pedig Dr. Benjamin Spock, az ismert baloldali profesz­­szor, lenne. ^ * BEIRUT, Lebanon — Itte­ni diplomaták szerint U Thant, UN főtitkárnak, ki kellene jelölnie egy “nemzet­közi tekintélyű” UN diploma­tát, aki az Egyesült Nemze­tek Szervezete nevében köz­vetítőként szerepelne a Kö­­zelkeleten Izrael és az arab országok között. A beiruti diplomaták azonban nem tesznek célzást arra, hogy személy szerint kit szeretné­nek látni ezen a poszton. ^ * * * LONDON — Angol diplo­maták véleménye: a legutób­bi közelkeleti válság bebizo­nyította, hogy Anglia szere­pe már nem döntő a világmé­retű válságokban. ^ * * * MOSZKVA — A szovjet fővárosban tartózkodó angol és amerikai újságírók tudni vélik: Andrei Sinyavsky és Yuri Daniel, elítélt szovjet írókat, az elkövetkező ősszel, a bolshevik forradalom ötven­éves évfordulóján, amnesztiá­ban részesítik. Ezt az értesü­lést azonban hivatalosan nem erősítették meg moszkvai kormánykörök. SAIGON, Dél-Vietnam — Az itteni amerikai kémelhárí­­tó szolgálat jelentette: Észak- Vietnam jet harci repülőgépei­nek állománya az utolsó hat hónap folyamán jelentős mér­tékben csökkent és a Szovjet­unió gyors iramban igyek­szik szállítani a pótlást. ^ * * *

Next