Amerikai Magyar Világ, 1968. július-december (5. évfolyam, 27-41. szám)

1968-07-07 / 27. szám

The largest Hungarian weekly in America Amerika legnagyobb magyar hetilapja MAGYAR VILÁG AMERICAN HUNGARIAN WORLD No. 27. SZÁM Cleveland, Ohio Vasárnap, 1968 július 7. Vol. V. évfolyam. M­ÁRA 15 CENt •é­V. • A AZ AMERIKAI POLGÁR GYAKRAN KÖLTÖZIK -AZ ORVOSOK SZERINT­­ MENEKÜL ÖNMAGÁTÓL Statisztikai adat bizonyít­ja, hogy az amerikai nép a vi­lág leggyakrabban költözkö­dő népe. Minden öt amerikai polgár közül egy minden esz­tendőben költözik. A közelmúltban egy újság­­író-csoport meg akarta álla­pítani ennek a különleges je­lenségnek az okát és megiin­­itervivolt néhány pszichiátert. A feltett kérdés így hangzott: Miért költözik olyan gyak­ran az amerikai polgárok nagy része? Dr. Israel Rosenberg, a Jewish Community Service főpszichiáterének (L.I., N.Y.) válasza így hangzott: — t Mámideme­kelőtt: az ame­rikai polgárok nagy része el­veszti kulturális gyökereit és eredetét — és a legérdeke­sebb az, hogy ezzel egyáltalá­ban nem törődik. Amennyi­ben elégedetlenek saját je­lenlegi helyzetükkel, elköltöz­nek, miért úgy vélik: az új környezet és az új életkörül­mények sorozata elégedetteb­bé teheti őket.­­ Az amerikai polgár azt hiszi, hogy új helyen és új környezetben, minden prob­lémára megoldást talál. Úgy véli, hogy az új­­környezetben szinte “semmivé” kell zsu­gorodnia, akkor azután ismét visszanyerheti elvesztett ön­magát és az uj helyen és az uj környezetben, “valaki” lesz — persze, egészen más­valaki, mint aki régi környe­zetében volt. — Az amerikai polgár me­­­m­ekül önmagától és azt hi­szi, az uj helyen és az uj környezetben, másvalaki le­lesz. Nők gyakran azért köl­töznek, mert azt remélik: az uj helyen és az uj környezet­ben, végre, megtalálják a rég­óta­ áhított románcot, az “iga­zi szerelmet.” — Sok nő azért költözik új helyre, mert szerelmében csalódott és a régi környe­zetiben minden erre a csaló­dásra emlékezteti. Ezenkívül­ ma könnyebb költözni, mint bármikor eddig. A légiforgal­mi társaságok állandóan hir­detik: — Repülj most — fizess ké­sőbb! — Az időskorúak közül na­gyon sokan azért költöznek el, mert egészségesebb kör­nyezetre vágyódnak. Legtöb­ben azonban, amikor az új helyre érkeznek, azt tapasz­talják, hogy a hirdető ügy­nökség hazudott és az új he­lyen nem napsütés és tiszta levegő, hanem mocsár és láp várakozik rájuk. Ekkor — mit tehetnének most? — to­vább költöznék. Dr. Jerome Schneck, egy másik ismert new yorki pszi­­ciáter, számos­­könyv szerző­je, így vélekedik a kérdésről: — A költözést megkönnyí­ti és elősegíti a különböző helyekre átíratható munka­­nélküli segély is. Ha az uj helyen valaki elveszíti mun­káját , semmi nagyobb baj nem történik. Tovább költö­zik és a munkanélküli segélyt átíratja új lakóhelye címé­re. — Ma már általános szo­kássá vált, hogy az emberek nem maradnak azon a helyen, ahol születtek. Sokak számá­ra, a második világháború és a koreai háború azt jelentet­te, hogy akkor mozdultak ki először lakhelyükről, amikor katonaként e­l­s­z­á­l­lították őket. Sokan ezek közül, soha többet nem tértek vissza ere­deti lakóhelyükre. — A költözködők nagyré­ve kétségkívül azért költö­­zik, mert saját magától, saját múltjától, saját egyéniségé­ül, szeretne menekülni. Ezek az emberek azonban elfeled­­kezne­k arról: bárhová is köl­­tözün­­, mindig magunkkal visszük — önmagunkat. — Új helyet lehet talál­nunk, önmagunktól azonban sohasem lehet elmenekül­nünk. — Nyilvánvalóan, sokan költöznek azért, mert igazi környezetüket megunták. Úgy vélik, hogy a régi kör­nyezet fojtogatja őket és le­­htette­tle­nné teszi érvényesü­lésüket. — A költözés orvosság sze­retne lenni az unalom ellen s tegyük hozzá: ez a nemze­dék rendkívül sokat unatko­zik és rettenetesen unja sa­ját magát és saját, mindenna­pi életét. Dr. Samuel Greenberg, pszichiáter, new yorki házas­sági tanácsadó, így foglalta össze véleményét: — A költözések egyik oka a gyakran zátonyra futott há­zasság. A modern ember nem tud mással együtt élni — te­hát házastársával sem, vi­szont — nem tud egyedül sem élni. — A zátonyra futott házas­ságokból az ország különböző részébe menekül a csalódott férj és a csalódott feleség is — arra számítva, hogy új kör­nyezetben, új, megfelelő part­nert talál. Természetesen, en­nek az ellenkezője történik. A FÖLDGÖMB KÖRÜL... WAUIPUN, Wis. — Wiscon­sin állam jelszava most min­den állami levélborítékon fel van tüntetve, az állami tör­vényhozók határozata értel-­­ mében. A jelszó: We Like It Here.­­(Szeretünk itt lenni.) Különösen érdekes az, hogy ez alól, az állami levelek ese­tében, nincs kivételt a jelszó tehát megjelenik azokon a lvélborítékokon is, amelye­ket a waupuri állami fegyin­tézet fegyencen­ írnak hozzá­tartozóiknak. LEICESTER, Anglia — Adam Ritchie, a leicesteri múzeum fő­biológusa, mon­­dotta az újságíróknak: Az a történelem előtti időkből származó szörnyeteg, amely­nek maradványait a tudósok nemrégiben S­t­a­m­f­o­rdban Anglia) megtalálták, aligha­nem a világhírű loehnessi­kertestvére. Dr. Ritchie sze­­rint mindkét szörnyeteg a nleaissiosaurok fajtájába tar­tozik. NEW YORK - Dr. Helen B. Taussig írja cikkében az ‘Annals of Internal Medi­cine” legutóbbi számában. A vill­ámcsapástól “agyonsuj­­tott” személyeknek legalább 50 százaléka csak tetszhalott és mesteréges lélermezitetés út­ján életre kelthető. Gyakran 2-3 napig is eltart, amíg az illető életre kel és közben a halál minden ismertető jelé­vel rendelkezik, tehát azt mondhatjuk: Az ilyen ember '‘próbautazást tett a menny­országba — írja rendkívül ér­dekes cikkében Dr. Taussig. SAN ANTONI, Tex.— Ame­rikai tudósok most egy olyan különleges találmányon dol­goznak, amelynek lényege: a katona hátára erősítenek egy fel­hajtású “hátizsákot”, mely képessé teszi majd a katonát arra, hogy folyók, hegyek és szántóföldek felett, a szó va­lóságos értelmében, átrepül­jön. CHICAGO — Chicago is­mét bizonyságot tett régi, rossz híréről: az 1968-as év első 5 hónapjában 225 sze­mélyt öltek meg lőfegyverrel. TORONTO — Ismeretlen tettesek egyik éjjel betörtek John David Eaton, többszörös milliomos otthonába és elra­boltak 750,000 dollár értékű ékszert. A rablás könnyű volt mivel Mrs. Eaton egyszerűen egy fiókban tartotta az ék­szereket. HAZARIBAGH, India — Egy tigris a környéken, pusz­tí­tása közben, felfalt 25 em­bert és 50 tehenet. Ezen a területen azonban tilos a tig­­riisvadászat és a hatóságok, nem engedik meg a vadászok­nak, hogy elpusztítsák az em­berevő tigrist. 4 napos munkahét? PHILADELPHIA, Pa. — Howard Coughlin, szakszer­vezeti vezető, mondotta: Ha­i-Iveben, tét négy lesz a munkait. & nö­vekedése. Mi nem lehet elnök CHICAGO ? Amikor Ber­nard M. Decker, federális kör­zeti bíró, nemrégiben feles­ke­dtetett 150 új, naturalizált, amerikai állam­polgárokat, ezeket mondotta: Figyelmez­­etem önöket, hogy állampol­gárságuk ellenére sem indul­hatnak az elnöki megbízatá­sért, habár, a jelenlegi körül­mények között, nem vagyok bizonyos abban, hogy ez hát­rányt jelent-e. Everett Dirksen, republikánus szenátusi vezető, megnyerte ne­gyedik jelöltségének előválasztását.

Next