Amerikai Magyar Világ, 1968. július-december (5. évfolyam, 27-41. szám)

1968-07-07 / 27. szám

2. OLDAL MAGYAR­ VILÁG Megjelenik minden pénteken Published every Friday Published by — Kiadó Associated Hungarian Press, Inc. Editor: ZOLTÁN GOMBOS Szerkesztő: GOMBOS ZOLTÁN Editorial and Circulation Office — Szerkesztőség és Kiadóhivatal 1736 East 22nd Street, Ohio 44114 Telefon: 241-5905 valamint 1579 Second Avenue, New York, N.Y. 10028 Telefon: 737-9370 vagy 737-9371 Attention Post Master: all POD Form 3579 copies should be delivered to 1736 East 22nd St., Cleveland, Ohio 44114 ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre..................................8.00 Fél évre ................$5.00 SUBSCRIPTION RATES: One Year .........................$8.00 Half Year ...............................$5.00 Second Class Postage Paid at Cleveland Ohio Fényszóró LOS ANGELES — A Ro­bert Kennedy meggyilkolá­sával vádolt Sirhan Bishara Sirhan édesanyja és öccse amerikai állampolgárságért folyamodott. Állampolgárság­­■guk felől, a jele­nsorok írá­sakor, még mm történt d­n­­tés. HONG KONG — Kommu­nista Kínából az angol koro­nagyarmatra érkezett utazók mondják: Kommunista Kíná­ban szigorú börtönbünteté­­seikkel és halálbüntetésekkel lehetnik megakadályozni *2^^njáak egyr£ nagyobb tö­­- Hong Kongba tőr­jék 10 menekülését. A közel­múltban maga Chou En-lai, miniszterelnök is kénytelen volt elismerni egyik beszé­dében: Kínában újra éhín­ség veszélye fenyeget és ez a legfőbb oka a nagyszámú me­nekülésnek. BRASÍLIA, Brazília — A brazil kormány 350 millió ■dolláros, hosszúlejáratú kör­eseit vett fel Angliától, azért, hogy angol hajókkal és fegy­verekkel korszerűsíthesse ha­diflottáját. Itt tartózkodó amerikai újságírók és diplo­maták véleménye: Ez a kö­rülmény nagyon könnyein la­­tinamerikai fegyverkezési ver­­senyt indíthat el. ISAIGON, Dél-Vietnam — Néhány délvietnami parla­menti képviselő legújabb vád­ja: Egyes magasrangú délvi­­©fcniámi katonatisztek és rend­­őrtisztek váltságdíjat próbál­tak zsarolni a Cholonban (Saigon kinati negyede) élő gazdáig kínaiaktól, annak fe­jében, hogy ezért megvédik őket la Vietn Cong bombázá­­saitól.­— A vádban foglaltak felderítésére megindult a vizsgálat. BANGKOK, __ Thailand — Bangkokban * egyre többevi takarnak m­a­g­á­ntelefon-állo-­­ titást felszereltetni, ez azon­ban rendkívüli nehézségekbe ütközik, huzal­hiány miatt. A várakozók listája egyre nö­vekszik, a thailandi főváros­ban viszont már lehet felsze­reltetni telefonit “feketén” is , 2000 dollárért. Bangkok­ban jelenleg két telefon­könyv van forgalomban: az egyik a törvényes telefon- elő­fizetőiket tünteti fel, a másik pedig azoknak a nevét tartal­mazza, akik ille­gálisan, “fe­ketén” jutottak telefonhoz. NEW DELHI, India — In­diában a közelmúltban ren­dezték meg az ázsiai női hoki-versenyt. Amikor a spor­toló nők felvonulása befeje­ződött, a lányok, meglepetés­szerűen, nem kezdtek a ver­senyzéshez, hanem rögtönzött tánc és ének­csoportokat ala­kítottak és a közönséggel együtt, majdnem egy óra hosszat, daloltak és táncoltak. Női taxisoffőrök NEW YORK — New York­ban egyre növekszik a női taxisoffőrök száma. A válla­latok szívesen alkalmaznak nőket, akik — a statisztikai adatok szerint — óvatosab­ban vezetnek, mint a férfiak. A közelmúltban gyűlést tar­tottak a női taxisoffőrök és lelkesen kiáltozták: Vessze­nek a férfi taxisoffőrök! McCarthy JÖVENDÖLÉSE CHICAGO — Eugene Mc­Carthy, minnesotai szenátor, aki a Demokrata Párt elnök­jelöltségére törekszik, megle­petésszerűen, a közelmúltban, kijelentette egy itteni érte­kezleten: Bizonyos vagyok ab­ban, hogy a Demokrata Párt elnö­kjelölő k­o­n­v­e­n­c­ióján, már az első szavazás alkal­mával győzni fogok. Terjessze lapunkat! AMERIKAI MAGYAR VILÁG MEZTELEN NŐK ÉS FÉRFIAK FÉNYKÉPEIRŐL TANULJÁK MEG A HÉT ÉVESEK: MI A SZEX? A leicestershirei (Anglia) nyilvános iskolák számára egészen egyedülálló és új­szerű szex­nevelési tanfolya­mot dolgozott ki egy Dr. Ro­bert W. Kind nevű, 51 eszten­dős iskolaorvos és felesége. A tanfolyamot, a Kind há­zaspár által mellékelt szem­léltető függelékkel együtt már megkezdték a nyilvános iskolákban, elsősorban a hét­esztendős gyermekek köré­ben. Egy újságíró meglátogatta a napokban Dr. Kindet, aki a különleges szex-nevelő­tanfolyammal kapcsolatosan a következőben tájékoztatta a riportert: — Célunk az volt, hogy már a hétéves gyerekeket megta­nítsuk arra, hogy mi a szex és mi a különbség a férfiak és nők között. Tapasztalatunk ugyanis az, hogy a gyerekek már ebben a korban — sőt, gyakorta korábban is — tesz­nek fel ilyen irányú kérdése­ket. — A szex-nevelést a szex­kérdés ABC-jével kezdjük. Egy hím és egy nőstény oroszlánnan mutatjuk be a ne­mek közötti különbséget, az­után bemutatjuk békák, csir­kéik és más állatok fejlődését is fényképekről, hogy a gye­rekek pontosan érzékeljék a szexuális fejlődést. — Legvégül pedig, mezte­len nők és férfiak fényképeit mutatjuk be a gyerekeiknek és a két nem közötti fizikai különbséget a lehető leg­egyszerűbb szavakkal magya­rázzuk el. — A női és férfi­ test nemi szerveit az orvosok által hasz­nált megjelöléssel nevezzük el. A fényképekkel illusztrál­juk, hogy miképpen válik egy kisfiúból férfi és miképpen fejlődik egy kislány nővé. — Rajzokkal illusztráljuk a gyerekek előtt a magzat anya­méhben történő fejlődésének egyes állomásait. — Tanfolyamunk egyik ré­szében például, egy ágyban fekvő nőt mutatunk be, karjá­­jában egy csecsemővel. Az egészen egyszerű magyarázó szöveg a következő: — Ez az anya most tartja először kezében újszülött cse­csemőjét. A csecsemő 9 hó­napon keresztül fejlődött és növekedett az anya testében. — Különleges, szemléltető tanfolyamunk elkészítésére az adott okot, hogy nagyon sok szülő tanácstalanul kérdezte: — Gyermekem odahaza ál­landóan kényes kérdéseket tesz fel a szexuális élettel és a nemeikkel kapcsolatosa­n. Mit feleljek neki ilyenkor? — Válaszom erre a kérdés­re ez a tanfolyam volt, ame­lyet feleségemmel együtt ké­­szítettem el. Előzőleg átnéz­tem az ezzel kapcsolatos, már forgalomban lévő könyveket és egyiket sem találtam ki­elégítőnek. — Mindegyik ilyen könyv­ben a szerző bizonyos erköl­csi magatartással és értéke­léssel párosítja a szexuális kérdést, a­helyett, hogy egy­szerűen csak elmagyarázná a dolgot. Mi olyan tanfolyamot dolgoztunk ki, amely csak magyaráz, erkölcsi értékíté­letet azonban nem fűz a té­nyekhez. — Tanfolyamunk egyes ré­szei csupán nagyon halvá­nyan céloznak arra, hogy a szexuális ösztön a legmegfe­­l­előben a családi élet keretén belül nyilvánul meg. — A nemeik közötti különb­ség érzékeltetésénél azért vá­lasztottuk a hím és a nős­tény­ oroszlán fényképről tör­ténő bemutatását, mert en­nél az állatfajtánál a nemek közötti különbséget a söré­nyek közötti különbség is jel­zi, nemcsak a nemi szervek különbsége. — Sokan azt állítják, hogy tanfolyamunk veszélyes, mert a tanfolyam után a gyerek maga is meg akarja ismerni a szexuális életet. Ez azonban szerintem nem igaz. A gye­rek számára csupán az a fon­tos, hogy önmaga számára ki­elégítse kíváncsiságát. — Nem igaz az sem, hogy tanfolyamunk szabad szere­lemre bátorítja a gyerekeket. Ez talán igaz lenne felnőttek esetében, nem igaz azonban a gyerekek sokkal kevésbbé bonyolult gondolkodás és ér­zésvilágban. — Egyik tanítványunk, egy hétéves kisfiú, a napokban hazament az iskolából és így lelkendezett szüleinek. — Ma nagyszerű napunk volt az iskolában: ebédre csokoládéfagyla­l­tot kaptunk és azután érdekes szex-óránk volt! — A gyerek gondolkodásá­ban és érzésvilágában ponto­san egyenlő fontossága volt a csokolláé­­j-fagylaltnak és az érdekes szex-órának. Két év Saigonnak? SAIGON, Dél-Vietnam. — Kormányunk egyre népsze­rűbb az országban, körülbe­lül két évig azonban, még nem lesz olyan szilárd a hely­zetünk, hogy béketárgyaláso­kat kezdhessünk — mondot­ta Tran Van Huong, délviet­nami miniszterelnök. Párisi diákok ismét tüntettek és autókat­­ gyújtottak fel.

Next