Amerikai Magyar Világ, 1969. április-május (17-21. szám)

1969-04-27 / 17. szám

2. oldal Megjelenik minden pénteken Published every Friday Published by — Kiadó Associated Hungarian Press, Inc. Iditor: ZOLTÁN GOMBOS Szerkesztő: GOMBOS ZOLTÁN Kditorial and Circulation Office — Szerkesztőség és Kiadóhivatal 1736 East 22nd Street, Ohio 44114 Telefon: 241-5905 valamint 1579 Second Avenue, New York, N.Y. 10023 Telefon: 737-9370 vagy 737-9371 Attention Post Master: all POD Form 3579 copies should be delivered to 1736 East 22nd St., Cleveland, Ohio 44U4 ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre ..................................$8.00 Fél ér-e......................................$5.00 SUBSCRIPTION RATES: One Year.................................$8.00 Half Year .............................. »rtOO Second Class Postage Paid at Cleveland Ohio WASHINGTONI TANULMÁNY A NŐK MELLÉRŐL, DEREKÁRÓL WASHINGTON — A föld­­művelődésügyi minisztérium a közelmúltban megfigyelé­seket végzett arra vonatkozó­­an, hogy milyen alakúak és milyen termetűek általában a mai nők. A földművelésügyi minisz­térium kutató­csoportja Bos­tonban végezte megfigyelése­it, azért éppen ott, mert a legutolsó ilyen felmérés, me­lyet 1939—1940-ben végez­tek, ugyancsak Bostonban történt. A helyszín kiválasztását az a körülmény indokolja, hogy — szakemberek véleménye szerint — a bostoni nők te­kinthetők az átlagos ameri­kai nő típusának. A tanulmányból az derült ki, hogy a mai nők általában jobb alakúak, mint amilyen az anyák nemzedéke volt. A mai amerikai nő keble körül­belül ugyanolyan méretű, mint amilyen az 1939—1940- es felmérés idején volt, csí­­pőszélessége és ülepe azon­ban kisebb és dereka kar­csúbb, mint amilyen az utol­só felmérés idején volt. Az előző tanulmány idején az átlagos női kebelbőség 33.97 incs volt, a mostani fel­mérés idején pedig 33.99 incs, lényegében tehát, alig válto­zott. Az előző tanulmány idején az átlagos női csípő­szélesség 26.62 incs volt, a most vég­zett felmérés időpontjában viszont csak 25.83 incs. Az 1939—1940-es tanul­mány idején a nők átlagos ülep­mérete 37.48 incs volt, a mostani felmérés idején vi­szont ez a méret átlagosan 36.94 incsre csökkent. Az előző felméréskor az át­lagos női magasság 5 láb 3.38 incs volt, az átlagos testsúly pedig 124.3 font. A mostani felmérés időpontjában ezek az adatok így változtak: 5 láb 4.8 incs — 126.2 font. Egyre kevesebb amerikai születik WASHINGTON . A “Na­tional Center for Health Sta­tistics” közölte nemrégiben. Az 1968-as esztendőben az Egyesült Államokban az él­­veszületések száma 3,47 mil­lió volt. Ilyen alacsony szü­letési számra 1946 óta nem volt példa. Ugyanebben az év­ben viszont rekordmagasság­ra emelkedett Amerikában a házasságkötések száma. A születések száma az Egyesült Államokban 1957- ben volt a legmagasabb, en­nél 19 százalékkal volt ala­csonyabb a születések száma 1968-ban és 1 százalékkal volt alacsonyabb az 1967-es évi születések számánál. Az 1968-as esztendőben az Egyesült Államokban majd­nem 8 százalékkal volt több a házasságkötések száma, mint 1967-ben. Az 1957-es rekord­ eszten­dőben, minden 1000 amerikai lakosra 25,3 születés jutott, 1968-ban viszont csak 17,4. A nők termékenységi szá­zaléka 1968-ban a fogamzás­­képes 115—44 év közötti élet­korban, 1000 nőnként 84,8 volt. AMERRE MÁTYÁS KIRÁLY JÁRT A jövő évben rendbehozzák Mátyás király kedvenc séta­­útját, amely Visegrádtól Pi­­lisszentikereszten, Sólyomvá­ron át a Hűvösvölgybe vezet. J­árhatóvá fogják tenni a vidék különleges szépségű barlangjait is. Szálloda, kem­pingtábor, vadászkastély és falatozók is épülnek ezen a vidéken. AMERIKAI MAGYAR VILÁG Gyilkossági körözést adtak ki a 20 éves Rafael Viera (jobb) ellen a detroiti rendőrgyilkosság ügyében. A 38 éves Alfred Hibbitt-et súlyos testi sértéssel vádolják, ölési szándékkal. TIZENHAT HÓNAPOS, KARMOK NÉLKÜLI OROSZLÁN, ELADÓ CHICAGO — A chicagói Animal Welfare League egyik telepének egy idő óta nem mindennapi lakója van. A különleges lakó nem más, mint egy Chesty nevű, 16 hó­napos hím-oroszlán. Chesty élete meglehető­sen zaklatott volt eddig: két gazdája is volt, két embert megharapott, egyik gazdája kivétette karmait, néhány héten keresztül pedig, mie­lőtt az Animal Welfare tele­pére került, egy go-go mula­tóhely hátsó kertjében az egyik fához volt láncolva. Chestyt egyetlen állatkert sem hajlandó befogadni, mi­vel karomtalan. Allen A. Glisch, az Animal Welfare nemrégiben a következőket mondott az újságíróknak: — Egyenesen nevetséges és felháborító, hogy az embe­rek mire képesek egy vad­állattal szemben! Szerintem olyan törvényt kellene hozni, amely megtiltja, hogy bárki is vadállatot tarthasson há­ziállatként. — Ha ez a 200 font súlyú, erőteljes, fiatal oroszlán, sza­badon volna, más vadállatok­kal együtt, képtelen lenne ar­ra is, hogy védekezésképpen felmásszék egy fára, hiszen nincsenek karmai, nem tud kapaszkodni. Chesty nem tudna állatkertben sem élni, mivel — karmok hijján — nem tudná megvédeni önma­gát a többi oroszlán támadá­sai ellen. — Most megpróbálunk egy olyan otthont találni Chesty számára, ahol megfelelő vé­delemben és biztonságban ré­szesül és amellett, igazi orosz­lán módjára is élhet. Ez azon­ban rendkívül nehéz, minded­dig nem tudtunk ilyen lehe­tőséget biztosítani számára. Chesty tehát eladó, ha meg­felelő gazda jelentkezik, aki­nek éppen egy karmok nél­küli oroszlánra van szüksége. Fényszóró CHICAGO — Ismeretlen tettesek a közelmúltban, egyik éjjel, betörtek a “First Steadfast” baptista temp­lomba és elrabolták a temp­lom 1,850 dollárt érő orgoná­ját. Amerikában — állítólag —­ ez az első eset, hogy temp­lomrablók — orgonát loptak. OTTAWA — A kanadai Közegészségügyi Hivatal köz­li: A világon a legkisebb arányszámú mell­rák a kana­dai eszkimó nőknél találha­tó. Az orvosok véleménye az, hogy a mell­rákos megbete­gedés azért ritka a kanadai eszkimó nők között, mert majdnem mindegyikük maga szoptatja gyermekét. HONG KONG — Kommu­nista Kínából az angol koro­nagyarmatra érkezett utazók mesélik: A kínai kommunis­ták, újabban, zubbonyuk haj­tókáján olyan jelvényt visel­nek, amely elemmel működik, az elem gombnyomásra fel­villantja a jelvényt, amely vörös színben tükrözi Mao Tse-t’ung arcképét. TROY, N. Y. — A járóke­lők a közelmúltban egy utcai oszlophoz kötözve találtak egy élő kiskacsát. A kiska­csa hátára egy hírlap volt erősítve, ezzel a szöveggel: Kérem, jó emberek, vegyék magukhoz az én aranyos kis­kacsámat, mert nekem nincs pénzem arra, hogy továbbra is etessem. — A kiskacsát a közeli rendőr-őrszoba rendő­rei “fogadták örökbe.” NEW YORK—Robert Rix, 13 éves iskolásfiú, a közel­múltban, nem egészen 5 perc leforgása alatt 8,5 darab édesfánkot (dougnout) fo­gyasztott el és ezzel megnyer­te az országos gyorsasági fánk-evő versenyt. Egy férfi, aki virstlivel fogta a patkányokat INDIANAPOLIS, Ind. — Indianapolisban — szakembe­rek számítása szerint — már majdnem annyi patkány “la­kik", mint emberi lény s ezért a városi tanács pat­kányirtási kampányt indí­tott. A kampány legeredménye­sebb résztvevője egy Jerry Wood nevű, teherautó-soffőr volt, aki három nap leforgá­sa alatt összesen 303 pat­kányt fogott. A városi pat­kányfogó kampány győztese Jerry Wood lett és a nagysze­rű eredményért 250 dollár ju­talmat kapott a városi ta­nácstól. Jerry a patkányfogókba virszlit és sajtot tett. Tapasz­talata nyomán, meglepetés­szerűen kiderült: a patká­nyok határozottan kedvelik a sajtot, a virstlit viszont egye­nesen imádják. Jerry Wood nemsokára “nagyobb vadakra” fog va­dászni: a közeljövőben Kana­dába indul, jávorszarvas-va­dászatra. Ezúttal — termé­szetesen — mellőzni fogja a virstlit. League telepének vezetője, I MEGRENDELŐ­ IV AMERIKAI MAGYAR VILÁG 1736 East 22nd St., Cleveland, O. 44114 valamint 1579 Second Avenue, New York, N.Y. 10028 Kérem a csatolt összeg ellenében indítsák ré­szemre az AMERIKAI MAGYAR VILÁG újságot. AMERIKAI MAGYAR VILÁG............................... ! Név..............................................................­.........— Cím (Utca, ház-szám, vagy Box):............................­­ Város és állam.................................................— Amerikai Magyar Világ előfizetési díja: •97 évre $84­0, fél évre $5­00, külföldre $104­0

Next